Tổng hợp vật liệu KHUNG cơ KIM TRÊN cơ sở Cd(II)

Khảo sát quy trình tổng hợp vật liệu khung kim của 1,4benzenedicarboxylic acid và bis (4,4 dicarboxylic acid và bis (4,4 dicarboxylphenyl) phenylphosphonate với một số muối vô

Khảo sát quy trình tổng hợp vật liệu khung cơ kim của 1,4benzenedicarboxylic acid và bis (4,4 dicarboxylic acid và bis (4,4 dicarboxylphenyl) phenylphosphonate với một số muối vô cơ
... toàn phù hợp với diện tích mũi tính từ phổ đồ 4.1.2 Tổng hợp bis( 4,4’-dicarboxylphenyl )phenylphosphonate Bis( 4,4’-dicarboxylphenyl )phenylphosphonate tổng hợp oxy hóa aldehyde vừa thu với KMnO4 ... nóng chảy chứng tỏ chất tổng hợp đạt độ tinh khiết cao 4.2 TỔNG HỢP MOF 4.2.1 Tổng hợp MOF-5 4.2.1.1 Thích hợp hóa điều kiện tổng hợp đơn tinh thể MOF-5 Quy trình tổng hợp MOF-5 đăng nhiều báo ... nghiên cứu trước, khung sườn kim bền vững liên kết O nhóm carboxyl kim loại (O-Pb) [17] Khung sườn vật liệu khung kim gọi khung sườn mở phân tử dung môi vào lỗ xốp trình tổng hợp, sau đuổi phân...
 • 53
 • 293
 • 0

Nghiên cứu và tổng hợp vật liệu khung kim (MOF 5)

Nghiên cứu và tổng hợp vật liệu khung cơ – kim (MOF 5)
... TÀI: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung kim (MOF- 5) II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:  Tổng quan lịch sử phát triển, tính chất đặc điểm chung vật liệu khung kim (MOF- 5)  Tiến hành thực nghiệm trình tổng ... để tổng hợp thêm nhiều loại MOFs mới, phục vụ cho nhu cầu người Để góp phần vào việc nghiên cứu chung tổng hợp vật liệu MOF-5, tác giả chọn đề tài Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung kim (MOF- 5) ... Sc,…) cam, C đen, O đỏ Kim loại (W, Nb, Mo) xám, C đen, O đỏ Mo hồng, C đen, O đỏ, Br nâu, P xám Kim loại (Zn, Co, Be) xanh, C đen, O đỏ Kim loại (Er, Yb, Nd), C đen,...
 • 82
 • 650
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác trên sở tio2 và vật liệu khung kim (MOF)

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác trên cơ sở tio2 và vật liệu khung cơ kim (MOF)
... KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Phùng Thị Thu NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU QUANG XÚC TÁC TRÊN CƠ SỞ TiO2 VÀ VẬT LIỆU KHUNG KIM (MOF) Chuyên ngành : Vật lý chất rắn Mã số : 60440104 LUẬN VĂN THẠC ... dựa sở khoa học thực tiễn thực đề tài: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác sở TiO2 vật liệu khung kim (MOF) Nội dung luận văn gồm ba chương  Chƣơng 1: Tổng quan Giới thiệu phản ứng quang ... chế tạo vật liệu quang xúc tác Cuối cùng, kết luận tài liệu tham khảo CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Vật liệu quang xúc tác 1.1 chế điều kiện phản ứng quang xúc tác Năm 1930, khái niệm xúc tác quang...
 • 72
 • 131
 • 0

NGHIÊN cứu TỔNG hợp vật LIỆU QUANG xúc tác TRÊN sở tio2 và vật LIỆU KHUNG KIM (MOF)

NGHIÊN cứu TỔNG hợp vật LIỆU QUANG xúc tác TRÊN cơ sở tio2 và vật LIỆU KHUNG cơ KIM (MOF)
... KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Phùng Thị Thu NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU QUANG XÚC TÁC TRÊN CƠ SỞ TiO2 VÀ VẬT LIỆU KHUNG KIM (MOF) Chuyên ngành : Vật lý chất rắn Mã số : 60440104 LUẬN VĂN THẠC ... 1: TỔNG QUAN 10 1.1 Vật liệu quang xúc tác 10 1.1.1 chế điều kiện phản ứng quang xúc tác 10 1.1.2 Vật liệu TiO2 12 1.1.3 chế quang xúc tác TiO2 ... tổng hợp đến cấu trúc vật liệu Trên sở vật liệu CuBTC tổng hợp ban đ u, vật liệu quang xúc tác CuBTC @TiO2 chế tạo nhiệt độ khác nhau; 90°C, 110 , 140°C Sau tổng hợp mẫu vật liệu thực phép đo đạc...
 • 73
 • 106
 • 0

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU QUANG XÚC TÁC TRÊN SỞ TiO2 VÀ VẬT LIỆU KHUNG KIM (MOF)

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU QUANG XÚC TÁC TRÊN CƠ SỞ TiO2 VÀ VẬT LIỆU KHUNG CƠ KIM (MOF)
... KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Phùng Thị Thu NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU QUANG XÚC TÁC TRÊN CƠ SỞ TiO2 VÀ VẬT LIỆU KHUNG KIM (MOF) Chuyên ngành : Vật lý chất rắn Mã số : 60440104 LUẬN VĂN THẠC ... 1: TỔNG QUAN 10 1.1 Vật liệu quang xúc tác 10 1.1.1 chế điều kiện phản ứng quang xúc tác 10 1.1.2 Vật liệu TiO2 12 1.1.3 chế quang xúc tác TiO2 ... tổng hợp đến cấu trúc vật liệu Trên sở vật liệu CuBTC tổng hợp ban đ u, vật liệu quang xúc tác CuBTC @TiO2 chế tạo nhiệt độ khác nhau; 90°C, 110 , 140°C Sau tổng hợp mẫu vật liệu thực phép đo đạc...
 • 73
 • 261
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác trên sở tio2 và vật liệu khung kim

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác trên cơ sở tio2 và vật liệu khung cơ kim
... KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Phùng Thị Thu NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU QUANG XÚC TÁC TRÊN CƠ SỞ TiO2 VÀ VẬT LIỆU KHUNG KIM (MOF) Chuyên ngành : Vật lý chất rắn Mã số : 60440104 LUẬN VĂN THẠC ... thấy vật liệu MOF vật liệu quang xúc tác tốt cho phân hủy chất hữu cơ, nhiên so với nghiên cứu MOF ứng dụng lĩnh vực khác, so với nghiên cứu vật liệu quang xúc tác nói chung TiO 2, nghiên cứu ... tạo vật liệu sở kết hợp ưu điểm vật liệu quang xúc tác cơ, oxit với đặc tính quý báu MOF độ xốp cao, bề mặt riêng lớn…còn mẻ Cho đến nay, so với nghiên cứu xúc tác hóa học, nghiên cứu quang xúc...
 • 69
 • 82
 • 0

NGHIÊN cứu TỔNG hợp vật LIỆU QUANG xúc tác TRÊN sở tio2 và vật LIỆU KHUNG KIM (MOF)

NGHIÊN cứu TỔNG hợp vật LIỆU QUANG xúc tác TRÊN cơ sở tio2 và vật LIỆU KHUNG cơ KIM (MOF)
... KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Phùng Thị Thu NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU QUANG XÚC TÁC TRÊN CƠ SỞ TiO2 VÀ VẬT LIỆU KHUNG KIM (MOF) Chuyên ngành : Vật lý chất rắn Mã số : 60440104 LUẬN VĂN THẠC ... dựa sở khoa học thực tiễn thực đề tài: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác sở TiO2 vật liệu khung kim (MOF) Nội dung luận văn gồm ba chương  Chƣơng 1: Tổng quan Giới thiệu phản ứng quang ... quang xúc tác TiO2, nhiều giải pháp khác nghiên cứu sử dụng Chẳng hạn như: đưa kim loại phi kim vào cấu trúc TiO2, tăng diện tích bề mặt Bên cạnh phát triển vật liệu truyền thống, loại vật liệu...
 • 16
 • 68
 • 0

Luận văn nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác trên sở tio2 và vật liệu khung kim (MOF)

Luận văn nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác trên cơ sở tio2 và vật liệu khung cơ kim (MOF)
... dựa sở khoa học thực tiễn thực đề tài: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác sở TiO2 vật liệu khung kim (MOF) Nội dung luận văn gồm ba chương  Chương 1: Tổng quan Giới thiệu phản ứng quang ... thấy vật liệu MOF vật liệu quang xúc tác tốt cho phân hủy chất hữu cơ, nhiên so với nghiên cứu MOF ứng dụng lĩnh vực khác, so với nghiên cứu vật liệu quang xúc tác nói chung TiO 2, nghiên cứu ... tạo vật liệu sở kết hợp ưu điểm vật liệu quang xúc tác cơ, oxit với đặc tính quý báu MOF độ xốp cao, bề mặt riêng lớn…còn mẻ Cho đến nay, so với nghiên cứu xúc tác hóa học, nghiên cứu quang xúc...
 • 79
 • 208
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung hữu kim loại mil 101 cấu trúc mao quản trung bình

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại mil 101 cấu trúc mao quản trung bình
... 16 1.4 Giới thiệu vật liệu khung kim loại - hữu MIL- 101 cấu trúc mao quản trung bình 17 1.4.1 Giới thiệu phương pháp tổng họp vật liệu cấu trúc mao quản trung bình ... chế mà MIL- 101 không làm vừa có tính chất, ứng dụng mà MIL- 101 có Chính vậy, chọn đề tài: Nghiên cún tống họp vật liêu khung hữu kim loại MIL- 101 cấu trúc mao quản trung bình nhằm nghiên cứu trình ... nhiệm vụ luận văn sau: Tồng hợp vật liệu MIL- 101 (Cr) phương pháp thủy nhiệt Tổng họp vật liệu MIL- 101 (Cr) cấu trúc mao quản trung bình phương pháp thủy nhiệt kết hợp với chất định hướng cấu trúc...
 • 53
 • 374
 • 0

TỔNG HỢP VẬT LIỆU KHUNG HỮU TÂM ĐỒNG LÀM XÚC TÁC CHO CÁC PHẢN ỨNG GHÉP ĐÔI C–C VÀ C–N

TỔNG HỢP VẬT LIỆU KHUNG HỮU CƠ TÂM ĐỒNG LÀM XÚC TÁC CHO CÁC PHẢN ỨNG GHÉP ĐÔI C–C VÀ C–N
... làm xúc tác dị thể cho phản ứng ghép đôi trực tiếp CC tổng hợp hợp chất propargylamine Cu(BDC) dùng làm xúc tác dị thể cho phản ứng ghép đôi trực tiếp CN tổng hợp hợp chất quinoxaline Các xúc ... dụng làm xúc tác dị thể cho phản ứng ghép đôi trực tiếp CC tổng hợp hợp chất propargylamine, Cu(BDC) sử dụng làm xúc tác dị thể cho phản ứng ghép đôi CN để tổng hợp hợp chất quinoxaline  Các phản ... hồi xúc tác Kiểm tra tính dị thể xúc tác cho thấy xuất xúc đồng thể dung dịch phản ứng sau xúc tác rắn loại khỏi dung dịch phản ứng (Hình 3.9)  Cu3 (BTC)2 dùng làm xúc tác cho phản ứng ghép đôi...
 • 28
 • 1,115
 • 1

Khóa luận tốt nghiệp Tổng hợp vật liệu αMnO2 cấu trúc nanomet Ứng dụng để hấp phụ kim loại Pb trong dung dịch nước

Khóa luận tốt nghiệp Tổng hợp vật liệu αMnO2 có cấu trúc nanomet Ứng dụng để hấp phụ kim loại Pb trong dung dịch nước
... khả hấp phụ kim loại nặng vật liệu này.Vì vậy, thực đề tài: Tổng hợp vật liệu α-MnO2 cấu trúc nanomet Ứng dụng để hấp phụ kim loại Pb dung dịch nước Đối tượng nghiên cứu Vật liệu hấp phụ ... trình hấp phụ Pb2 + vật liệu α-MnO2 0,3957 kJ/mol < kJ/mol, hấp phụ ion Pb2 + vật liệu α-MnO2 trình hấp phụ vật lý 40 GVHD: ThS Đinh Văn Phúc Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu ứng dụng ... bằng) hấp phụ Langmuir qe: dung lượng hấp phụ (lượng chất bị hấp phụ/ 1 đơn vị chất hấp phụ) qm: dung lượng hấp phụ tối đa chất hấp phụ (lượng chất bị hấp phụ/ 1 đơn vị chất hấp phụ) Ce: nồng độ dung...
 • 71
 • 526
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu SnO2 cấu trúc nano đa cấp và ứng dụng trong cảm biến khí, xúc tác

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu SnO2 có cấu trúc nano đa cấp và ứng dụng trong cảm biến khí, xúc tác
... tên vật liệu SnO2 cấu trúc nano đa cấp Vật liệu nano cấu trúc nano đa cấp vật liệu nhiều chiều đƣợc xây dựng từ khối nano sở chiều (nano- building block) nhƣ nano hạt 0D, nano sợi 1D, nano ... vật liệu SnO 2/MCM-41 đƣợc khảo sát 1.2 HOẠT TÍNH CẢM BIẾN KHÍ VÀ XÖC TÁC CỦA VẬT LIỆU SnO2 1.2.1 Hoạt tính cảm biến khí vật liệu cấu trúc đa cấp SnO2 Vật liệu cảm biến khí (hay sensor khí) vật ... kế dạng vật liệu cấu trúc nano đa cấp (hierarchical nanostructures) [52, 162] nhằm cải thiện vấn đề kết tụ vật liệu nano (0D) Vật liệu cấu trúc nano đa cấp vật liệu đƣợc xây dựng từ khối nano sở...
 • 172
 • 679
 • 0

luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu tổng hợp vật liệu sno2 cấu trúc nano đa cấp và ứng dụng trong cảm biến khí xúc tác

luận án tiến sĩ hóa học nghiên cứu tổng hợp vật liệu sno2 có cấu trúc nano đa cấp và ứng dụng trong cảm biến khí xúc tác
... IrO2 v CrO2 SnO2 ch (0D), (1D) Trong (nano- building l trỳc hỡnh thnh SnO2 nano oxit , Fe3O4 , SnO2 v.v 1.1.4 SnO2 c c bay hai giai nhi t/dung nhi t 1.1.5 SnO2 tỏn SnO2 -1 MCM- -41 (SnO2/ MCM-41) ... t gian Tuy nhiờn, c thnh thỡ , ny, an SnO2 nano (hierarchical nanostructures) nano l phõn tỏn cỏc oxit nano (MQTB) -41 v.v trờn n riờng SnO2 v n , nano SnO2 - - - - -1 MCM-41 ethanol - - -3 ... 0,52 .SnO2/ MCM 41 110 200 MCM-41 0,48 .SnO2/ MCM 41 800 0,44 .SnO2/ MCM 41 600 110 SnO2- MCM-41 (0,07) 100 C- ờng độ (Cps) 1000 400 0,40 .SnO2/ MCM 41 200 SnO2- MCM-41 (0,1) SnO2- MCM-41 (0,2) 0,36 .SnO2/ MCM...
 • 56
 • 340
 • 0

nghiên cứu tổng hợp vật liệu sno2, cấu trúc nano đa cấp và ứng dụng trong cảm biến khí, xúc tác

nghiên cứu tổng hợp vật liệu sno2, có cấu trúc nano đa cấp và ứng dụng trong cảm biến khí, xúc tác
... hierarchical nanostructures A hierarchical nanostructures are the higher dimensional structure that is assembled from low dimensional, nano- building blocks such as 0D nanoparticles, 1D nanowires, nanorods, ... t gian Tuy nhiờn, c thnh thỡ , ny, an SnO2 nano (hierarchical nanostructures) nano l phõn tỏn cỏc oxit nano (MQTB) -41 v.v trờn n riờng SnO2 v n , nano SnO2 - - - - -1 MCM-41 ethanol - - -3 ... aggregation between the nanoparticles become very strong because the Van der Waals attraction is inversely proportional to the particle size To overcome this drawback, the new trend SnO2 nanoscale materials...
 • 56
 • 427
 • 2

KỸ THUẬT TỔNG HỢP VẬT LIỆU pdf

KỸ THUẬT TỔNG HỢP VẬT LIỆU VÔ CƠ pdf
... tạo vật liệu -Nắm chất kỹ thuật tiến hành phương pháp sử dụng lĩnh vực chế tạo vật liệu vơ Gồm hai phần chính: - sở lý thuyết q trình tổng hợp vật liệu vơ - Các phương pháp tổng hợp vật liệu ... chất vật liệu Phương pháp biến tính vật liệu Tổng hợp phản ứng pha khí Tổng hợp phương pháp điện hóa 12/7/2010 604006 - Chương Tài liệu tham khảo [1] Bài giảng tóm tắt Kỹ thuật tổng hợp vật liệu ... trung học chun nghiệp Hà nội 1979 [3] Nguyễn Quốc Tín, Tổng luận Gốm kỹ thuật, Trung tâm thơng tin KHKT Hóa chất, 1994 [4] Hóa học khoa học vật liệu – PGS.Ts La Văn Bình [5] Anthony R West, Solid...
 • 20
 • 633
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp vật liệu khungtong hop vat lieu vo cotổng hợp vật liệu tio2 có cấu trúc nanonghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở tio2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại trong nướcluận văn tổng hợp vật liệu tổ hợp trên cơ sở tio2 carbon nano để khử lưu huỳnh sâu phân đoạn donghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ trên cơ sở zeolite 4a ứng dụng cho việc xử lí lưu huỳnh trong xăng và xăng dung môivật liệu khung cơ kimhạch toán tổng hợp vật liệu tại công ty cổ phần bê tông và xây dựng thái nguyênvật liệu khung cơ kim mofnghiên cứu chế tạo thiết bị siêu âm công suất để tổng hợp vật liệu tio2 cấu trúc nanôtổng hợp vật liệu polyme dạng hydrogel nhạy nhiệtnghiên cứu tổng hợp vật liệu cumcm41 cu ở dạng phức chất axetat và hoạt tính của nó đối với phản ứng oxi hóa phenoltổng hợp vật liệu nanotổng hợp vật liệu vraycác phương pháp tổng hợp vật liệu nanochiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học