Nghiên cứu tổng hợp tiếng nói và ứng dụng đọc báo bằng tiếng Việt trên điện thoại di động Android

Nghiên cứu tổng hợp, biến tính ứng dụng của vật liệu nano TiO2

Nghiên cứu tổng hợp, biến tính và ứng dụng của vật liệu nano TiO2
... tâm nhà nghiên cứu Với lý trên, chọn đề tài: Nghiên cứu tổng hợp, biến tính ứng dụng vật liệu nano TiO2 Trong đề tài này, tập trung nghiên cứu vấn đề sau: - Tổng hợp vật liệu nano TiO2 phương ... cao nên tiềm ứng dụng vật liệu xúc tác quang lớn Mặc dù có nhiều kết quan trọng tổng hợp, biến tính ứng dụng vật liệu TiO2 có cấu trúc nano, nhiên, việc nghiên cứu vật liệu nano TiO2 vấn đề thời ... TiO2 phương pháp thuỷ nhiệt; - Nghiên cứu biến tính vật liệu nano TiO2 cách pha tạp với bạc; - Khảo sát hoạt tính quang xúc tác vật liệu nano TiO2 tổng hợp biến tính  Phan Thị Kim Tuyến -9- SP...
 • 57
 • 468
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp, tính chất ứng dụng của oxit hỗn hợp CuO CeO2 có kích thước Nanomet luận văn thạc sĩ hóa học

Nghiên cứu tổng hợp, tính chất và ứng dụng của oxit hỗn hợp CuO CeO2 có kích thước Nanomet luận văn thạc sĩ hóa học
... Đặc tính không hợp thức CeO2 1.2 CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA ĐỒNG (II) OXIT (CuO) 1.3 TÍNH CHẤT CỦA OXIT HỖN HỢP CuO/ CeO2 1.4 ỨNG DỤNG CỦA OXIT HỖN HỢP CuO/ CeO2 1.4.1 Oxi hóa ... PHÁP TỔNG HỢP OXIT HỖN HỢP CuO/ CeO2 37 2.3.1 Tổng hợp oxit hỗn hợp CuO/ CeO2 phương pháp đồng kết tủa 37 2.3.2 Tổng hợp oxit hỗn hợp CuO/ CeO2 phương pháp sol-gel 38 2.3.3 Tổng hợp oxit hỗn hợp ... hợp, tính chất ứng dụng oxit hỗn hợp CuO/ CeO2 kích thước nanomet Mục đích đặt luận án: Tổng hợp oxit hỗn hợp CuO/ CeO2 hoạt tính xúc tác cao cho trình oxi hóa phenol số phương pháp hóa học...
 • 153
 • 508
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng ứng dụng của vật liệu nano cacbon

Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng và ứng dụng của vật liệu nano cacbon
... luận chứng trên, khóa luận thực hiện: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng ứng dụng vật liệu nano cacbon Mục đích đề tài phương pháp - Tổng hợp vật liệu khuôn mẫu cứng - Đánh giá tính chất vật liệu ... phụ cao Do vật liệu cacbon mao quản trung bình (meso carbon) đời sở kết hợp vật liệu mao quản trung bình vật liệu chất cacbon Năm 1992, Ryoo cộng tổng hợp thành công vật liệu cacbon mao quản ... 1.2 Vật liệu mao quản trung bình 1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển Vật liệu MQTB 1.2.2 Phân loại Vật liệu MQTB 1.2.3 Vật liệu SBA-15 1.3 Vật liệu cacbon...
 • 62
 • 388
 • 5

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng ứng dụng của xúc tác dị thể axit rắn, tạo ra trên cơ sở cacbon hóa nguồn nguyên liệu chứa đường

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng của xúc tác dị thể axit rắn, tạo ra trên cơ sở cacbon hóa nguồn nguyên liệu chứa đường
... lớn hệ xúc tác giá thành đắt tái sử dụng lần Bảng 1.8 .Xúc tác axit sử dụng cho phản ứng este hoá chuyển hoá este Phản ứng Xúc tác Zirconia sunfat Amberlyst-15 Axit Niobic Xúc tác cacbon hóa hóa ... tạo từ đường (đường đơn, đường đôi): Xúc tác cacbon hóa hóa từ đường saccarozơ, thường gọi xúc tác đường hóa nghiên cứu để làm xúc tác cho trình tạo biodiesel Loại vật liệu hội tụ nhiều ưu điểm: ... Hình 1.6 Cấu trúc xúc tác cacbon hóa Hình 1.7 chế phản ứng este hoá xúc tác axit rắn sở cacbon Hình 1.8 Cấu trúc xúc tác axit rắn than sinh học Hình 2.1 Sơ đồ thiết bị cacbon hóa không hoàn toàn...
 • 62
 • 368
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng ứng dụng của xúc tác dị thể axit rắn

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng của xúc tác dị thể axit rắn
... 1.6.3 .Xúc tác cho phản ứng tổng hợp biodiesel phương pháp trao đổi este Xúc tác axit: Xúc tác axit chủ yếu axit Bronsted nhƣ H2SO4, HCl… xúc tác đồng thể pha lỏng Phƣơng pháp xúc tác đồng thể đòi ... CHƢƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Nghiên cứu tổng hợp xúc tác Xúc tác dị thể axit rắn đƣợc chế tạo từ vật liệu cacbohydat nhƣ đƣờng, tinh bột, xenlulozơ … Để đặc trƣng tính chất xúc tác từ loại nguyên ... Hồng 2.4 .Tổng hợp biodiesel 2.4.1 Tiến hành phản ứng Tiến hành phản ứng tổng hợp biodiesel xúc tác xúc tác mẫu xúc tác sau chế tạo để kiểm tra đánh giá hoạt tính xúc tác Phản ứng tổng hợp...
 • 68
 • 176
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng ứng dụng xúc tác meso SAPO

Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng và ứng dụng xúc tác meso SAPO
... quan tâm Xúctác Meso- SAPO tồn hai hệ thống mao quản, vi mao quản có SAPO- 5 hệ mao quản trung bình Loại xúc tác có cấu trúc kết hợp hai loại vật liệu Điều tạo cho xúc tác Meso- SAPO khả xúc tác tốt, ... Tạo cấu trúc mesopore cách tăng bề mặt hướng nghiên cứu chủ yếu Từ zeolit mao quản trung bình ứng dụng trình sử dụng xúc tác cách hiệu ngày người ta tập trung nghiên cứu nhiều MesoSAPO vật liệu ... NGHIỆM 43 2.1 Tổng hợp SAPO- 5 43 2.1.1 Hóa chất dụng cụ 43 2.1.2 Các bước tổng hợp 43 2.2 Tổng hợp meso- SAPO 44 2.2.1 Dụng cụ hóa chất ...
 • 86
 • 207
 • 0

Nghiên cứu phương pháp lọc Spam ứng dụng trong bảo mật hệ thống thư điện tử tại sở thông tin truyền thông tỉnh Nam Định

Nghiên cứu phương pháp lọc Spam và ứng dụng trong bảo mật hệ thống thư điện tử tại sở thông tin và truyền thông tỉnh Nam Định
... TỔNG QUAN VỀ THƢ ĐIỆN TỬ VÀ SPAM Trong chương trình bày khái niệm thư tín truyền thống, thư điện tử, spam mơ hình, ngơn ngữ giao thức sử dụng thư điện tử, phần mềm lọc nội dung thư 1.1 Các khái ... trả lời) spammed thƣ điện tử 2.2 Mơ hình ngun lý hoạt động hệ thống lọc nội dung Mail 2.2.1 Mơ hình hệ thống lọc mail Một bƣớc quan trọng xây dựng hệ thống lọc thƣ rác định vị trí hệ thống chu ... nghiệm, cơng nghệ áp dụng kết chƣơng trình lọc spam cho ứng dụng thƣ điện tử Sở Thơng tin Truyền thơng tỉnh Nam Định Đề xuất giải pháp phòng chống spam Phần kết luận chung nêu tóm tắt kết đạt đƣợc...
 • 81
 • 469
 • 0

Nghiên cứu tổng quan về WIMAX ứng dụng của OFDM trong công nghệ mới này

Nghiên cứu tổng quan về WIMAX và ứng dụng của OFDM trong công nghệ mới này
... rộng Chuẩn WiMAX phát triển mang lại phạm vi rộng ứng dụng .2.7.2 CÁC ỨNG DỤNG Hình 1.7 Các ứng dụng WiMAX Các ứng dụng WiMAX như, minh họa Hình như: OPIC_ĐT5_K49 15 Ứng Dụng OFDM Trong WIMAX  ... ích WiMax khả ghép kênh cao, nhà cung cấp dịch vụ dễ dàng cung cấp cho khách hàng dịch vụ truy nhập không dây Khả họat động NLOS Nhóm sâu vào nghiên cứu tổng quan WIMAX ứng dụng OFDM công nghệ ... với công suất truyền tăng ích anten thấp mà thường kết hợp với CPE nhà Công nghệ WiMAX, giải giảm nhẹ vấn đề điều kiện NLOS cách sử dụng: công nghệ OFDM, OFDMA, điều chế thích nghi, công nghệ...
 • 62
 • 458
 • 0

Đồ án tốt nghiệp:“Nghiên cứu tổng hợp chất hấp phụ ứng dụng xử lý hợp chất màu hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm”.

Đồ án tốt nghiệp:“Nghiên cứu tổng hợp chất hấp phụ ứng dụng xử lý hợp chất màu hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm”.
... Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Mỏ - Địa chất MC LC Hoàng Thị Hồng Châm Lớp Lọc - Hóa dầu A - K53 Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Mỏ - Địa chất DANH MC CC HèNH V STT ... cụng nghip dt nhum Quỏ trỡnh x húa hc vt liu gm x t v x khụ X t gm: x trc, ty trng, lm búng nhum, in hoa Cụng on x t s dng nhiu nc, núi chung x hon tt 1kg hng dt cn 50 - 300lớt ... antraquinon: Trong phõn t thuc nhum cha mt hay nhiu nhúm antraquinon hoc cỏc dn xut ca nú: Hoàng Thị Hồng Châm Lớp Lọc - Hóa dầu A - K53 Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Mỏ - Địa chất H thuc nhum...
 • 54
 • 446
 • 4

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU BiFeO3, ỨNG DỤNG XỬ LÝ METYL DA CAM TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU BiFeO3, ỨNG DỤNG XỬ LÝ METYL DA CAM TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM
... nghiên cứu đề tài: - Nghiên cứu tổng hợp vật liệu BiFeO3 - Đánh giá khả xử Metyl da cam nước thải dệt nhuộm vật liệu BiFeO3 Nội dung nghiên cứu đề tài: - Tổng hợp vật liệu BiFeO3 - Nghiên cứu ... lại Vật liệu BiFeO3 cật liệu có tính chất đặc trưng Xuất phát từ trên, em lựa chọn đề tài Nghiên cứu tổng hợp vật liệu BiFeO3, ứng dụng xử Metyl da cam nước thải dệt nhuộm Mục tiêu nghiên ... xin cam đoan đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu tổng hợp vật liệu BiFeO3, ứng dụng xử metyl da cam nước thải dệt nhuộm công trình nghiên cứu riêng em, hướng dẫn khoa học TS Đào Ngọc Nhiệm, số liệu...
 • 11
 • 156
 • 1

Nghiên cứu công nghệ khai thác ứng dụng tinh dầu hương bài việt nam

Nghiên cứu công nghệ khai thác và ứng dụng tinh dầu hương bài việt nam
... ph HPLC: Sc ký lng cao ỏp M1: Mu tinh du khai thỏc bng phng phỏp chng ct M3: Mu tinh du khai thỏc bng phng phỏp trớch ly vi dung mụi etanol 96% M5: Mu tinh du khai thỏc bng phng phỏp trớch ly ... rng nu hng bi c khai thỏc s dng dng tinh du thỡ giỏ tr s tng cao hn nhiu Vic khai thỏc tinh du hng bi nc ta cha c quan tõm v u t thớch ỏng Tinh du hng bi hin mi ch c mt s h dõn t khai thỏc bng ... quỏ trỡnh tinh ch tinh du hng bi Hn hp cỏc hp cht to hng v thụ (gi tt l tinh du thụ) thu c sau quỏ trỡnh khai thỏc ngoi tinh du cũn cú cỏc thnh phn khụng mong mun khỏc Vỡ vy, cn thit phi tinh ch...
 • 72
 • 369
 • 2

Nghiên cứu tổng hợp hệ thống điều chỉnh mức nước bao hơi nhà máy nhiệt điện Phả Lại

Nghiên cứu tổng hợp hệ thống điều chỉnh mức nước bao hơi nhà máy nhiệt điện Phả Lại
... Bỡnh ng- ng ngng Bộ nhiệt Bơm Bm ng- ng ngng Gia nhiệt hạ áp(3-5) Bao Hơi Bề mặt hấp thụ nhiệt Bình khử khí Buồng đốt GW H GN Bơm cấp N04 Gia nhiệt cao áp(6-8) P21 Van điều chỉnh Hỡnh 3.1: S ... nc bao hi cao quỏ s phỏ v s cõn bng v cỏc thit b phõn ly hi bao hi mt tỏc dng Nu mc nc bao hi 23 23 gim xung quỏ thp s phỏ v s cõn bng bao hi, phỏ v vũng tun hon t nhiờn Quỏ trỡnh thu ng hc bao ... c tớnh thu ng ca chu trỡnh ống góp Hơi tới Tua bin S cụng ngh Bao Hơi Tới lò số Lò Hơi 13 13 Hỡnh 2.1: S lũ hi Trong ú : 1- o lu lng hi sau lũ 2- o ỏp sut bao hi 3- vi phõn 4- tng hp tớn hiu...
 • 81
 • 226
 • 0

Nghiên cứu về các dịch vụ ứng dụng trong Inmarsat Băng thông rộng (FBB250/500)

Nghiên cứu về các dịch vụ và ứng dụng trong Inmarsat Băng thông rộng (FBB250/500)
... đáp ứng nhu cầu cấp bách khác nhau .Các dịch vụ bao gồm dịch vụ thông tin an toàn cứu nạn ,các dịch vụ thông tin công cộng ,dịch vụ vô tuyến định vị vô tuyến đạo hang ,dịch vụ không lưu lẫn dịch vụ ... nhiều ứng dụng dịch vụ hữu ích …Do đề tìm hiểu sâu dịch vụ Inmarsat Fleetbroadband ,em thực nghiên cứu đề tài : Tên đề tài: “ Nghiên cứu dịch vụ ứng dụng Inmarsat Băng thông rộng (FBB250/500) Nội ... THIỆU KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH Chương : HỆ THỐNG INMARSAT FLEETBROADBAND (FBB250/500) Chương 3: PHÂN TÍCH VỀ CÁC DỊCH VỤ VÀ ỨNG DỤNG CỦA INMARSAT FLEETBROADBAND (FBB250/500) x CHƯƠNG...
 • 62
 • 271
 • 2

Nghiên cứu lòng trung thành của khách hàng đối với mạng cung cấp dịch vụ điện thoại di động

Nghiên cứu lòng trung thành của khách hàng đối với mạng cung cấp dịch vụ điện thoại di động
... đủ thành phần khách hàng Thiết kế bảng câu hỏi nghiên cứu Dựa tổng quan thị trường điện thoại di động, với giả định đưa yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành người sử dụng mạng cung cấp dịch vụ ... mà khách hàng sử dụng điện thoại di động nhà cung cấp MobiFone, Vinaphone, Cityphone, S-Fone.Có thể nói, nay, mạng di động Viettel có nhiều ưu điểm so với mạng di động khác : nhiều gói dịch vụ, ... USD Cityphone mạng điện thoại nội thị, sử dụng công nghệ iPAS Mạng nội thị khác với mạng toàn quốc điểm : khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ điện thoại di động nội thị tỉnh máy di động họ liên...
 • 9
 • 664
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phương pháp bảo mật tin nhắn trên điện thoại di độngnghiên cứu lòng trung thành của khách hàng đối với mạng cung cấp dịch vụ điện thoại di độngphần ii ứng dụng nguyên lý sáng tạo scamper trong điện thoại di độngcông trình nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng triển khai sản xuất thuốc tập hợp tuyển apatit loại iii lào cainghiên cứu về công nghệ zigbee và ứng dụng kết nối thiết bị của zigbeenghiên cứu tổng hợp đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu mil101nghiên cứu tổng hợp axit humic và fulvic từ than bùnđề tài nghiên cứu tổng hợp cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm thuỷ tinh hệ caomgosio2nghiên cứu biến tính bã mía và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơ10 nguyễn văn dân 1999 nghiên cứu văn học lý luận và ứng dụng nxb giáo dục hà nộinghiên cứu tồng hợp gốm monticelite và ảnh hưởng của oxit fe203 đến cấu trúc và tính chất của gốmnghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh họcnghiên cứu kỹ thuật mc cdma và ứng dụng vào mạng thông tin di động 4gnghiên cứu tính toán song song và ứng dụng vào hệ thống tính cước data 3gnghiên cứu bộ khuếch đại quang và ứng dụng trong hệ thống thôngtin quang wdmĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại