Đề tài kiểm toán các khoản nợ phải trả trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty hợp danh kiểm toán việt nam (CPA VIETNAM) thực hiện tài liệu, ebook, giáo trình

Kiểm toán các khoản nợ phải trả trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM) thực hiện

Kiểm toán các khoản nợ phải trả trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM) thực hiện
... TẠI CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM (CPA VIETNAM) Thực tế Kiểm toán các khoản nợ phải trả kiểm toán báo cáo tài chính tại CPA VIETNAM Trong Kiểm toán báo cáo tài chính, ... phải trả và thực tế kiểm toán tại CPA VIETNAM, em đã quyết định chọn đề tài: "Kiểm toán các khoản nợ phải trả kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt ... Kiểm toán các khoản nợ phải trả là một phần không thể tách rời kiểm toán báo cáo tài chính Công ty thực hiện Đứng trước những đòi hỏi phải kiểm toán các khoản nợ phải...
 • 104
 • 854
 • 0

“ Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện

“ Hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện
... Kiể m toán doanh thu kiể m toán Báo cáo tài chính 2.1 Ý nghia kiểm toán doanh thu kiểm toán Báo cáo tài chính ̃ Kiể m toán Báo cáo tài chính là hoa ̣t đô ̣ng xác minh và ... cho ̣n đề tài: Hoàn thiê ̣n kiểm toán khoản mục doanh thu kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Kiểm toán và Đinh giá Viê ̣t Nam thực hiê ̣n” ̣ Ngoài phầ n mở đầ u và kế ... kiể m toán doanh thu Kiể m toán Báo cáo tài chính Phầ n II: Thưc tra ̣ng kiể m toán khoản mu ̣c doanh thu Kiể m ̣ toán Báo cáo tài chính Công ty Kiể m toán và Đinh giá ̣...
 • 117
 • 219
 • 1

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KPMG THỰC HIỆN

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KPMG THỰC HIỆN
... trình kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền tại công ty TNHH KPMG Việt Nam 3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán bán hàng thu tiền Tại Việt Nam hiện có ... nói chung có kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền phận quan trọng kiểm toán báo cáo tài cho hiệu đạt cao 3.2.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài ... kiểm toán báo cáo tài chính nói chung và kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền nói riêng 3.2.2.1 Kiến nghị đối với quy trình kiểm toán báo cáo tài chính 3.2.2.1.1 Về việc...
 • 9
 • 396
 • 1

Nghiên cứu quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện

Nghiên cứu quy trình kiểm toán các khoản mục ước tính kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện
... C TÍNH K TOÁN TRONG KI M TOÁN BCTC T I quy trình ki m toán chung quy trình ki m toán c tính k CÔNG TY TNHH KI M TOÁN VÀ K TOÁN AAC toán ki m toán BCTC Tác gi ñã t p trung ñi sâu nghiên c u 2.1 ... tri n c a Công ty TNHH ngu n tài li u khác nhau, ph ng v n KTV lâu năm, ñ c h sơ Ki m toán K toán AAC ki m toán d a nh ng ki n th c tích lũy trình làm Công ty TNHH Ki m toán k toán AAC ñư c thành ... u Quy trình ki m toán kho n Công ty ñ i v i khách hàng m c có tính ch t c tính k toán ki m toán BCTC Công ty 2.1.2 Đ c ñi m ho t ñ ng kinh doanh, t ch c b máy qu n lý TNHH Ki m toán K toán AAC...
 • 13
 • 486
 • 0

Vận dụng thủ tục phân tích đối với kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán việt anh thực hiện

Vận dụng thủ tục phân tích đối với kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán việt anh thực hiện
... điểm vận dụng thu tục phân tích đối với kiểm toán khoản mục doanh thu kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh Chương 2: Thực trạng vận dụng thu tục ... GVHD: TS Nguyễn Thị Mỹ Vận dụng thu tục phân tích đối với kiểm toán khoản mục doanh thu kiểm toán báo cáo tài chính Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh thực hiện Ngoài phần mở ... TỤC PHÂN TÍCH ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ANH 1.1 Đặc điểm khoản mục doanh thu và thu tục phân tích kiểm toán...
 • 68
 • 212
 • 0

giải pháp hoàn thiên hoạt động của Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam

giải pháp hoàn thiên hoạt động của Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam
... NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐÔNG CỦA CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM 3.1 Nhận xét về hoạt động của Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam 3.1.1 Ưu điểm: ... dựng Công trình Giao thông -Các Công ty thuộc Tổng Công ty Xây dựng Đường thuỷ - VINAWACO -Các Công ty thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam -Các Công ty thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam ... -Các Công ty thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam -Các Công ty thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc -Các Công ty thuộc Tổng Công ty Rau Việt Nam -Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước -Công ty...
 • 31
 • 281
 • 0

Đề tài : Bình luận các quy định của Luật doanh nghiệp (2005) về công ty hợp danh pot

Đề tài : Bình luận các quy định của Luật doanh nghiệp (2005) về công ty hợp danh pot
... BÌNH LUẬN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP (2005) VÊ I CÔNG TY HỢP DANH Khái niệm công ty hợp danh Theo Luật doanh nghiệp năm 2005 quan niệm vê công ty hợp danh ở nước ... giải thể công ty hợp danh a Thành lập công ty hợp danh Mô hình công ty hợp danh của Việt Nam là sự kết hợp giữa mô hình công ty hợp danh thông thường với công ty hợp danh hữu ... LUẬT VÊ CÔNG TY HỢP DANH 13 13 Qua việc bình luận công ty hợp danh ta thấy được những bất cập, hạn chế nhất định của Luật doanh nghiệp (2005) quy định vê loại công ty này...
 • 17
 • 181
 • 0

tiểu luận về đề tài : “Các công ty tài chính và công ty bảo hiểm”.

tiểu luận về đề tài : “Các công ty tài chính và công ty bảo hiểm”.
... thuyết tài chính tiền tệ Công ty tài chính Công ty bảo hiểm 1.1.2 Phân loại Có dạng Công ty Tài chính o Công ty Tài chính bán hàng o Công ty Tài chính tiêu dùng o Công ty Tài chính ... cho chúng ta hiểu về các công ty tài chính và các công ty bảo hiểm, nhóm chúng đã thực hiện tiểu luận về đề tài : “Các công ty tài chính và công ty bảo hiểm” Tuy nhiên, ... Các công ty tài chính thường trực thuộc những Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước nh : Công ty tài chính công nghiệp Tàu thủy, Công ty tài chính Điện lực Ưu điểm của các công...
 • 26
 • 268
 • 0

Tài liệu Bài thuyết trình công ty hợp danh docx

Tài liệu Bài thuyết trình công ty hợp danh docx
... dăng kí công ty mà không đem nọp cho công ty • Liên đới chịu trách nhiệm toán hết số nợ lại công ty tài sản công ty không đủ để trang tải số nợ công ty Đây đặc điểm khác biệt công ty hợp danh với ... doanh công ty; kiểm tra tài sản, sổ kế toán tài liệu khác công ty xét thấy cần thiết • Được chia lợi nhuận tương ứng với tỉ lệ vốn góp theo thỏa thuận quy định điều lệ công ty • Khi công ty giải ... khác • Hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản nhận bồi thường thiệt hại gây công ty trường hợp nhân danh công ty, nhân danh cá nhân nhân danh người khác để nhận tiền hoaqwcj tài sản khác từ hoạt...
 • 32
 • 1,506
 • 0

Biện pháp nâng cao năng lực tài chính của công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy

Biện pháp nâng cao năng lực tài chính của công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy
... nhiều nghiệp vụ mang lại hiệu suất lao động cao Nguồn nhân lực chi nhánh nguồn nhân lực trẻ với lực tinh thần trách nhiệm, sáng tạo cao, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nghề nghiệp ... - Nhận diện công việc: Bao gồm thông tin công việc tên công việc, mã số công việc, cấp bậc công việc, nhân viên thực công việc, cán lãnh đạo, thù lao công việc… - Mô tả thực chất công việc - ... Quan niệm nghề nghiệp công việc: Ở thời gian khác quan niệm nghề nghiệp, công việc khác Nếu vị trí công việc cần tuyển dụng, công việc tổ chức công việc nhiều người yêu thích doanh nghiệp thu hút...
 • 99
 • 99
 • 0

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “ Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.”. Liên hệ thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh:     “ Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.”.      Liên hệ thực tiễn Việt Nam hiện nay.
... nhận các quyền dân tộc bản, những quyền mà hai bản ấy chưa nói đến :“ Tất cả các dân tộc thế giới đều sinh bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và ... chương và các văn kiện khác của Liên Hợp Quốc Tư tưởng của Hồ Chí Minh về quyền dân tộc qua câu nói :“ Tất cả các dân tộc thế giới đều sinh bình đẳng, dân tộc nào cũng có ... cho đấu tranh độc lập dân tộc phẩm giá người Tư tưởng :“ Tất cả các dân tộc thế giới đều sinh bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.” Người...
 • 12
 • 7,719
 • 64

MỘT VÀI ĐỀ XUẤT GIẢM THIỂU RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

MỘT VÀI ĐỀ XUẤT GIẢM THIỂU RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
... cân xứng giải phần nhờ đó, rủi ro đạo đức lựa chọn đối nghịch dần giảm theo Mặc dù cố gắng nhiều việc tham khảo tài liệu, tìm kiếm thông tin giúp đỡ thầy cô, bạn bè đề án vấn đề chưa giải xong ... trwờng, phơng diện lý thuyết thực tế Dẫu sao, hy vọng đề án đóng góp phần cho việc hoàn thiện công tác thông tin 4 thị trường chứng khoán Việt Nam tài liệu tham khảo cho nghiên cứu sâu vấn đề 5 ... đòi hỏi phân tích 2 xác, kịp thời chuyên nghiệp Tuy nhiên thực tế diễn thị trờng chứng khoán Việt Nam nhà đầu tư hạn chế khả thu thập xử lý thông tin Điều xuất phát từ hai nguyên nhân: Thứ nhất,...
 • 5
 • 213
 • 0

Nghiên cứu hoàn thiện một số bộ phận chính của máy cấy mạ thảm phù hợp với điều kiện việt nam

Nghiên cứu hoàn thiện một số bộ phận chính của máy cấy mạ thảm phù hợp với điều kiện việt nam
... khí Việt Nam Chúng đ lựa chọn luận văn : Nghiên cứu ho n thiện số phận máy cấy mạ thảm phù hợp với điều kiện Việt Nam 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Trên sở mẫu máy cấy đề t i đ có, mục tiêu nghiên cứu ... Tổng quan tình hình nghiên cứu máy cấy lúa nớc giới 1.1 Tình hình nghiên cứu máy cấy lúa giới 1.1.1 Tình hình nghiên cứu sản xuất mạ thảm v máy cấy Nhật Bản 1.1.2 Tình hình nghiên cứu sản xuất ... hợp với điều kiện Việt Nam 1.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu, điều tra, phân tích loại máy cấy giới, tuyển chọn, mẫu máy cấy thích hợp với điều kiện sản xuất lúa nớc ta - Nghiên cứu cải tiến,...
 • 75
 • 711
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: vận tải biển việt nam chưa có dấu hiệu phục hồikiểm toán việt namthí điểm xây dựng mô hình trung tâm dịch vụ khách hàng phù hợp với điều kiện việt namphạm vi áp dung dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người giao nhận việt namhợp đồng bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận việt namcác biện pháp của công ty bảo hiểm đối với việc phát triển loại hình bảo hiểm trách nhiệm cho người giao nhận việt namcác biện pháp cạnh tranh nổi bật trên thị trường bảo hiểm nhân thọ việt namthực trạng năng lực cạnh tranh của các dnv amp n việt nam trước thềm wtotiềm năng phát triển thủy sản việt namthực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư trong vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sở giao dịch 1đánh giá hoạt động thẩm đinh dự án đầu tư vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sở giao dịch 1một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sở giao dịch 1hệ thống tài khoản kế toán việt namđề cương môn đường lối của đảng cộng sản việt namtình hình xuất khẩu gốm mỹ nghệ việt nam vào thị trường mỹ trong thời gian quatoefl primary step 2 book 3THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬPMột số giải pháp nhằm xây dựng tập thể lớp vững mạnh ở trường THPT đặng thai maiThực trạng quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động Việt Nam hiện nayGiáo dục giới tính cho học sinh nữ trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPTMột số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt ở lớp 12a5 trường THPT bắc sơnMột số hình thức tổ chức giờ sinh hoạt ở lớp 11a4 trường THPT đinh chương dươngMột số giải pháp đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả tiết sinh hoạt cuối tuần trong công tác giáo viên chủ nhiệm lớp tại trường THCSTHPT như thanhCâu hỏi phong van du họcGiáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh khối 10 trường THPT triệu sơn 6Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học nội dung bảo vệ biên giới quốc gia nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namMột số giải pháp thực hiện công tác y tế học đường để góp phần xây dựng trường THPT vĩnh lộc xanh – sạch – đẹp – an toànMột số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dạy học môn giáo dục quốc phòng an ninh qua tiết 28 bài 6 lớp 10 cấpNgoại khóa tìm hiểu cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 2021 cho học sinh trường THPT hoằng hóa 2Quán triệt sâu sắc tính đảng, tính khoa học và tính thực tiễn trong giảng dạy môn GDCD bậc THPTSử dụng phần mềm microft powerpoint để giảng dạy tích hợp có hiệu quả bài 6 tiết 1 khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng chương trình giáo dục công dân 10Thiết kế tiết 16 thực hành, ngoại khóa gióa dục kĩ năng tiêu dùng thông minh cho học sinh qua môn giáo dục công dân lớp 11Tích hợp giáo dục kĩ năng sống vào giảng dạy tiết 1 bài 12 công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình GDCD 10MỘT số KINH NGHIỆM TRONG CÔNG tác GIÁO dục học SINH cá BIỆTMột số kinh nghiệm trong công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường nhằm nâng cao kĩ năng phòng, tránh bệnh trầm cảm cho