Luận văn So sánh khả năng tái sinh và năng suất của 9 giốngdòng cao lương trồng trong chậu

so sánh khả năng tái sinh năng suất của 9 giốngdòng cao lương trồng trong chậu

so sánh khả năng tái sinh và năng suất của 9 giốngdòng cao lương trồng trong chậu
... khoảng 90 % so với bắp Năng suất chất khô cao lương cỏ tương đương cao so với bắp Cao lương cỏ có khả tái sinh nhiều vụ Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng cao lương ủ thấp so với bắp ủ Cao lương cỏ ... tốt nghiệp chấp thuận luận văn đính kèmvới tên đề tài: SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU Do sinh viên: NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Thực bảo vệ trước Hội ... điểm sinh học khả tái sinh cao lương 2.3.2.1 Đặc điểm sinh học 2.3.2.2 Khả tái sinh 2.3.2.3 Yêu cầu sinh thái 2.4 Một số loại cao lương trồng phổ biến 2.5 Thành phần hoá học giá trị sử dụng cao lương...
 • 66
 • 1,023
 • 0

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 7 doc

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 7 doc
... 635.0 cd 77 7.0 bc 76 7.0 bc 1202 .7 a 74 2 .7 bc 891 .0 b 631 .7 bc N 3 3 3 2 Tái sinh N Tái sinh 411 .7 d 313.0 b 498 .3 bcd 325.0 b 468 .7 cd 266 .7 b 8 19. 0 a 454.5 ab 6 57. 5 abc 390 .0 ab 6 27. 7 bc 558.0 ... 558.0 a 642 .7 abc 399 .3 ab 491 .0 bcd 442.5 ab 70 1.0 ab 376 .5 ab Trung bình 403.3 500.6 456.8 71 2.1 604.8 825 .9 594 .9 608.2 612.8 Trung bình N: lập lại Comparison 76 6 .7 5 87. 6 3 79 . 8 583 .7 S.E.D LSD(5%) ... 354.6 a 605.6 501 .9 ** Kraspje 8 07. 3 b 263.0 a 535.2 544.3 ** A 1 57 734.0 b 2 07. 0 a 470 .5 5 27. 0 ** Trung bình 75 7.4 264.4 510 .9 493 .0 Ts : tái sinh thời điểm 70 NSKG, Ts’ : tái sinh thời điểm thu...
 • 6
 • 167
 • 0

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 6 ppt

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 6 ppt
... bc 819a Ts1H 228 337 3 09 2 59 Đơn v : g /chậu Khác biệt 155,0 * 162 ,3 * 1 69 , 0 * 560 ,3 ** Kawanda L31 Kep 3 89 Kraspj A 157 Trung bình 65 8ab 62 8 b 64 3 b 491 bc 577 158 355 263 207 264 485,2 ** 261 ,7 ... 3 79, 7 ** 303,3 ** 3 09, 8 Chú thích: *: khác biệt mức ý nghĩa 5% * *: khác biệt mức ý nghĩa 1% ts 1: tái sinh (tái sinh thời điểm 70 NSKG) ts1H: tái sinh (tái sinh thời điểm thu hoạch) Chương 5: KẾT ... 213 49 Kawanda L31 Kep 3 89 Kraspje A 157 Địa phương Trung bình N: lập lại N 3 3 3 Tơ 107.7 bc 1 36. 5 a 130.3 ab 104.2 c 99 .5 c 96 .4 c 93 .6 c 114.8 abc 97 .5 c 1 09. 1 N 3 3 3 2 Tái sinh 1 39. 7 b 1 56. 3...
 • 10
 • 205
 • 0

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 5 pptx

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 5 pptx
... 2 15 bc 140 de Tái sinh 92 e 1 15 de 78 e 291 a 223 b 121 de 158 d 161 cd 2 15 bc Tái sinh 77 b 92 b 79 b 174a 123ab 90 b 96 b 85 b 70 b Tơ Trọng lượng thân Tái sinh Tái sinh 374 c 57 1 b 54 2 b 53 2 ... 628 bc 643 bc 491 bcd 701ab Tái sinh 313 3 25 267 455 390 55 8 399 443 377 1210 150 2 1370 2 051 18 05 2388 17 85 18 25 17 09 1888 767 58 8 380 ** ** ns 13,3 15 ,9 tổng vụ(+) Chú thích: Trong cột, số theo ... c 455 c 390 c 55 8 c 399 c 443 bc 377 c Chú thích:g 1: Green leaf sudan grass, g 2: Purdue 81112-1, g 2: Purdue 81220, g 3: Purdue 81220, g 5: Kawanda L31, g 6: Kep 3 89, g 7: Kraspje, g 8: A 157 , g 9: đối...
 • 10
 • 199
 • 0

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 4 docx

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 4 docx
... Ts1 140 a Ts2 99 c EC 81112-1 136ab GLSG Purdue 192 a 123 bc 145 a 99 c 148 a 98 bc Kep 3 89 96 c 189a 117 bc Kraspje A 157 Đối chứng 94 115ab 98 142 a 1 19 c 153a 1 14 bc c 146 a 105 bc c Chú thích: cột, ... Đơn v : cm Chiều cao Stt Tên dòng/giống Vụ tơ Tái sinh Tái sinh GLSG 107,7 bc 1 39, 7 b 99 ,3 Purdue 81112-1 136,5a 156,3 b 1 04, 3 Purdue 81220 130,3ab 191 ,7a 123,0 EC 213 49 1 04, 2 c 144 ,7 b 99 ,0 Kawandan ... Giang (1 ): số tháng Bôc (mm) 27 ,9 144 ,1 108,0 103,8 1 24, 1 96 ,6 90 ,1 106,5 107,1 93 ,6 88,7 Mưa Năng Gio (mm) (1) (m/s) 9, 0 200,7 1 89, 5 55 ,9 85 ,9 241 ,5 375,1 120 ,4 0 212,8 177,0 153,7 142 ,2 171,6...
 • 10
 • 173
 • 0

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 3 pptx

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 3 pptx
... 1, 03 0, 83 0,61 0,58 16,8 8,8 8,0 10,8 3 ,9 1,8 1,8 2,8 33 70 1, 63 1, 03 8,1 3, 1 K NDF ADF 0 ,37 n/a 38 0,17 0,12 n/a n/a 0, 43 0, 43 0,55 0,46 0,41 0 ,36 0 ,30 0,21 0,14 0,14 0,87 0,25 55 65 68 n/a 29 ... sorghum) (%) VCK: 87,0 – 88,6 P: 0,1 – 0 ,3 Đạm th : 11,8 – 11,5 Lysin: 0, 23 Béo th : 3, 0 – 2,4 Met + Cys: 0,27 Xơ th : 0,4 – 2,5 Trytophan: 0,1 Ca: 0,04 – 0,12 Threonin: 0 ,33 Thời kỳ trưởng thành yếu ... Mỹ Bảng 3: Thành phần dinh dưỡng loại cao lương Loại 100% vật chất khô NEm CP EE Ca P TDN NEg 30 60 1 ,31 0,74 7,5 3, 0 0 ,35 0,21 27 58 1,24 0,68 6,2 2,6 0 ,34 18 23 91 28 70 63 65 55 1, 63 1,41 1,18...
 • 10
 • 445
 • 0

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 2 pot

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 2 pot
... (aoxơ = 28 g) Cao lương sudan (sudangrass) cao lương hạt -cao lương sudan (sudan lai) (sorghum-sudangrass) nói chung trưởng thành sớm cao lương cỏ (forage sorghum) 2. 3 .2. 2 Khả tái sinh Cao lương ... khoảng 90 % so với bắp Năng suất chất khô cao lương cỏ tương đương cao so với bắp Cao lương cỏ có khả tái sinh nhiều vụ Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng cao lương ủ thấp so với bắp ủ Cao lương cỏ ... mạch diện tích trồng suất Sản xuất cao lương giới xỉ 70 triệu vào đầu năm 198 0 80% diện tích trồng cao lương Châu Phi Châu Á, với suất trung bình 810 115 kg/ha; vào 199 2, cao lương trồng sỉ 5,4...
 • 10
 • 237
 • 0

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 1 docx

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 1 docx
... Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4 .1 Ghi nhận tổng quát 4.2 Tái sinh thời điểm 70 NSKG 4.2 .1 Động thái tăng trưởng chiều cao giống vụ Trang i ii iv 1 3 4 5 6 11 11 12 15 18 19 19 19 19 20 20 21 24 ... NHIÊN Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn đính kèmvới tên đề tài: SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU Do sinh viên: NGUYỄN THỊ BÍCH ... 812 20 A 15 7 suất cao vụ tơ Tái sinh thời điểm thu hoạch: suất vụ tơ cao vụ tái sinh 1, giống EC 213 49, Kep 3 89 suất cao vụ tơ Trung bình hàm lượng vật chất khô 27%, cao 30,7% (Purdue 811 12 -1) ...
 • 10
 • 152
 • 0

Luận văn so sánh khả năng sinh trưởng, năng suất phẩm chất 12 giống mè vụ xuân hè 2013 tại huyện cao lãnh,

Luận văn so sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ xuân hè 2013 tại huyện cao lãnh,
... 08 /2013 Sinh viên thực Đỗ Hữu Đức iii TÓM TẮT Đề tài So sánh khả sinh trưởng, suất phẩm chất 12 giống vụ Xuân 2013 huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” thực từ 3 /2013 đến 6 /2013 12 giống ... i SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 12 GIỐNG MÈ VỤ XUÂN HÈ 2013 TẠI HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP Tác giả Đỗ Hữu Đức Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu ... TẮT iii .xx Đề tài So sánh khả sinh trưởng, suất phẩm chất 12 giống vụ Xuân 2013 huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” thực từ 3 /2013 đến 6 /2013 12 giống là: VDM 23, VDM 34, VDM 54,...
 • 163
 • 401
 • 8

Luận văn so sánh khả năng ứng dụng của ảnh spot landsat để thành lập bản đồ lớp phủ vùng ngập nướckhu vực vân đồn quảng ninh

Luận văn so sánh khả năng ứng dụng của ảnh spot và landsat để thành lập bản đồ lớp phủ vùng ngập nướckhu vực vân đồn quảng ninh
... So sánh khả ứng dụng ảnh Spot Landsat để thành lập đồ lớp phủ vùng ngập nướckhu vực Vân Đồn -Quảng Ninh Mục tiêu nghiên cứu: Thử nghiệp so sánh khả ứng dụng ảnh Spot Landsat việc nghiên cứu vùng ... DỤNG TƯ LIỆU ẢNH SPOT LANDSAT THÀNH LẬP BẢN ĐỒ LỚP PHỦ VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC KHU VỰC 53 3.1 Tư liệu sử dụng 53 3.1.1 Tư liệu ảnh Spot 53 Bảng3.1.Một số thông số kênh phổ ảnh ... DỤNG TƯ LIỆU ẢNH SPOT LANDSAT THÀNH LẬP BẢN ĐỒ LỚP PHỦ VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC KHU VỰC 53 3.1 Tư liệu sử dụng 53 3.1.1 Tư liệu ảnh Spot 53 Bảng3.1.Một số thông số kênh phổ ảnh...
 • 86
 • 338
 • 1

luận văn: SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM HÓA SINH TRỨNG TRÌNH TỰ VÙNG ĐIỀU KHIỂN D-LOOP CỦA BA GIỐNG GÀ RI, GÀ MÔNG GÀ SAO NUÔI TẠI THÁI NGUYÊN potx

luận văn: SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM HÓA SINH TRỨNG VÀ TRÌNH TỰ VÙNG ĐIỀU KHIỂN D-LOOP CỦA BA GIỐNG GÀ RI, GÀ MÔNG VÀ GÀ SAO NUÔI TẠI THÁI NGUYÊN potx
... la chn ti: " So sỏnh thnh phn húa sinh trng v trỡnh t vựng iu khin D-Loop ca ba ging g Ri, g Mụng v g Sao nuụi ti Thỏi Nguyờn" Mc tiờu ca ti - So sỏnh cht lng trng ca ba ging g - So sỏnh trỡnh ... BI TH KIU VN SO SNH C IM HểA SINH TRNG V TRèNH T VNG IU KHIN D-LOOP CA BA GING G RI, G MễNG V G SAO NUễI TI THI NGUYấN Chuyờn ngnh: DI TRUYN HC Mó s: 60.42.70 LUN VN THC S KHOA HC SINH HC Ngi ... vựng D-loop g Ri v g Sao Trong phm vi ti, chỳng tụi tip tc so sỏnh thnh phn húa sinh trng qua hm lng protein, lipit, vt cht khụ v xỏc nh trỡnh t vựng iu khin D-loop ty th ca ba mu ging g: g Ri,...
 • 65
 • 266
 • 0

Luận văn: SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM HÓA SINH TRỨNG TRÌNH TỰ VÙNG ĐIỀU KHIỂN D-LOOP CỦA BA GIỐNG GÀ RI, GÀ MÔNG GÀ SAO NUÔI TẠI THÁI NGUYÊN pdf

Luận văn: SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM HÓA SINH TRỨNG VÀ TRÌNH TỰ VÙNG ĐIỀU KHIỂN D-LOOP CỦA BA GIỐNG GÀ RI, GÀ MÔNG VÀ GÀ SAO NUÔI TẠI THÁI NGUYÊN pdf
... la chn ti: " So sỏnh thnh phn húa sinh trng v trỡnh t vựng iu khin D-Loop ca ba ging g Ri, g Mụng v g Sao nuụi ti Thỏi Nguyờn" Mc tiờu ca ti - So sỏnh cht lng trng ca ba ging g - So sỏnh trỡnh ... BI TH KIU VN SO SNH C IM HểA SINH TRNG V TRèNH T VNG IU KHIN D-LOOP CA BA GING G RI, G MễNG V G SAO NUễI TI THI NGUYấN Chuyờn ngnh: DI TRUYN HC Mó s: 60.42.70 LUN VN THC S KHOA HC SINH HC Ngi ... vựng D-loop g Ri v g Sao Trong phm vi ti, chỳng tụi tip tc so sỏnh thnh phn húa sinh trng qua hm lng protein, lipit, vt cht khụ v xỏc nh trỡnh t vựng iu khin D-loop ty th ca ba mu ging g: g Ri,...
 • 65
 • 208
 • 0

Tài liệu Luận văn "ĐỒNG YÊN NHẬT BẢN HIỆN NAY ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ CHÂU Á" pdf

Tài liệu Luận văn
... trò ảnh hưởng đồng Yên thị trường tiền tệ Châu Á” Trang 34 CHƯƠNG 2: VAI TRÒ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỒNG YÊN ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ CHÂU Á CHƯƠNG VAI TRÒ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỒNG YÊN ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG ... TRÍ CỦA ĐỒNG YÊN HIỆN NAY QUA BỨC TRANH TỔNG THỂ… tích ảnh hưởng ảnh hưởng gián tiếp đến thị trường tiền tệ giới, có Châu Á 6.1.1 Ảnh hưởng đến giá hàng hoá sản xuất Nhật Bản Trước hết, đồng Yên ... đồng Yên 44 2.2 Đồng Yên lĩnh vực đầu tư quốc tế Nhật Bản Châu Á 48 Ảnh hưởng đồng Yên thị trường tiền tệ Châu Á 58 3.1 Đồng Yên mạnh ảnh hưởng tới Châu Á 58 3.2 Vấn đề dùng đồng Yên...
 • 102
 • 403
 • 1

Luan van tot nghiep CHUYÊN mục CHÍNH TRỊ QUỐC tế của MẠNG ĐIỆN TỬ VIETNAMNET TRONG CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TỪ 12007 ĐẾN NAY

Luan van tot nghiep CHUYÊN mục CHÍNH TRỊ và QUỐC tế của MẠNG ĐIỆN TỬ VIETNAMNET TRONG CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TỪ 12007 ĐẾN NAY
... CỦA CHUYÊN MỤC CHÍNH TRỊ VÀ QUỐC TẾ BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ VIETNEMNET 2.1 Khái quát chuyên mục Chính trị Quốc tế báo mạng điện tử Vietnamnet 2.1.1 Khái quát báo mạng điện tử Vietnamnet Báo mạng điện tử ... hai chuyên mục Chính trị Quốc tế báo mạng điện tử Vietnamnet trở thành nguồn cung cấp thông tin thiếu cho cộng đồng NVNONN Vì vậy, công tác TTĐN Đảng Nhà nước Việt Nam với cộng đồng người Việt ... trạng hoạt động chuyên mục Chính trị Quốc tế công tác TTĐN với cộng đồng NVNONN từ tháng năm 2007 đến nay: khái quát đặc điểm chuyên mục Chính trị Quốc tế báo mạng điện tử Vietnamnet, sâu khảo...
 • 88
 • 345
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: so sanh khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống ớtso sanh kha nang sinh san giua lon mong cai va f1sánh khả năng tái sinh và năng suất của 9 giống dòng cao lương trồng trong chậu13 so sánh khả năng sinh rượu và lượng đưòng sót của bột bánh men làm ra với bánh men trên thị trường sau 9 ngày lên menluận văn so sánh mô hình luân canhso sánh khả năng dẫn điện của dung dịchso sanh cho thue tai chinh va cho the van hanhluận văn đánh giá khả năng bắt aflatoxin g1 của cột sắc kí ái lực miễn dịch do viện pasteur tp hcm sản xuất part 1 ppsxluận văn luận án so sánh đối chiếu tiếng hoa và tiếng việtso sánh khả năng chống xuyên thấm của vật liệu chất dẻolựa chọn và so sánh khả năng hấp phụ amoni của các vật liệuhình 1 so sánh khả năng lấy nước của cống ứng với các trường hợp giả thiết khác nhauthí nghiệm 1 so sánh khả năng phản ứng của na mg al với h2obiết cách so sánh khả năng dẫn điện của một số kim loại với nhau3 1  so sánh khả năng tiêu diệt mầm bệnh của hai công nghệchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ