Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón và thời vụ trồng đến năng suất, chất lượng của giống sắn mới KM414 tại Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón thời vụ trồng đến năng suất chất lượng của giống sắn mới KM414 tại thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón và thời vụ trồng đến năng suất chất lượng của giống sắn mới KM414 tại thái nguyên
... giống sắn KM414 - Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân bón vô với phân bón hữu đến yếu tố cấu thành suất suất giống sắn KM414 - Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân bón vô với phân bón hữu đến chất lượng ... nghiên cứu 2.3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ trồng đến sinh trưởng, phát triển giống sắn KM414 - Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ trồng đến sinh trưởng giống sắn KM414 - Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ trồng ... kinh tế thời vụ trồng giống sắn KM414 2.3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân bón hữu vi sinh Sông Gianh phân đến sinh trưởng, phát triển giống sắn KM414 - Nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp phân bón...
 • 122
 • 180
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến năng suất, chất lượng 2 giống sắn km414 hl28 tại trường đại học nông lâm thái nguyên

nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến năng suất, chất lượng 2 giống sắn km414 và hl28 tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... (lỏ) KM414 HL28 KM414 HL28 KM414 HL28 KM414 HL28 15. 625 (c) 2, 03 2, 43 21 4,6 25 4,4 27 9,6 316,7 116,7 126 ,0 16.667 1,85 12. 500 2, 16 2, 55* 22 7,9 27 7,1* 29 0,7 339,1* 119,0 130,3 10.000 2, 35* 2, 47 26 9,1* ... (cõy/ha) KM414 HL -28 KM414 HL -28 KM414 HL -28 KM414 HL -28 KM414 HL -28 15. 625 (c) 22 ,22 27 ,48 4 ,2 4,18 8,8 9,47 2, 48 2, 15 1,38 1,85 16.667 23 , 42 25,18 4 ,26 4,06 7,4 8,6ns 2, 25 1,91 1 ,24 1,63 12. 500 24 ,33 ... on 20 08 -20 12 Nm 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 Din tớch (triu ha) 18,861 19,094 19 ,29 3 20 ,060 19,991 Nng sut (tn/ha) 12, 27 12, 32 12, 47 12, 78 12, 83 25 6,404 25 6, 529 Sn lng (triu tn) 23 1,540 23 5 ,28 9 24 0,659...
 • 110
 • 227
 • 0

Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm mật độ trồng đến năng suất chất xanh, năng suất hạt chất lượng dinh dưỡng của cây cao lương làm thức ăn gia súc tại Gia Lâm - Hà Nội

Ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ trồng đến năng suất chất xanh, năng suất hạt và chất lượng dinh dưỡng của cây cao lương làm thức ăn gia súc tại Gia Lâm - Hà Nội
... 1,481 1,526 Kết luận - Khi tăng lượng đạm bón làm tăng chiều cao, số số nhánh giống cao lương S21 - Tăng lượng đạm bón làm tăng suất chất xanh suất hạt Ở mức bón 260 kgN/ha, suất chất xanh trung bình ... làm tăng hàm lượng N thân lá, tăng hàm lượng protein, lipit tỷ lệ tiêu hóa đồng thời tăng hàm lượng HCN, làm giảm hàm lượng khoáng tổng số xơ Mật độ trồng dầy làm giảm HCN thân cao lương - Tăng ... tập trung hết dinh dưỡng để nuôi hạt nên hàm lượng dinh dưỡng thấp Do chế biến giai đoạn làm thức ăn phải tiến hành kỹ Tỷ lệ chất xơ thân giai đoạn cao, lipit thấp Hàm lượng dinh dưỡng tương đối...
 • 14
 • 148
 • 0

khảo sát giá trị thức ăn của giống cỏ voi, ghi nê, ruzi, stylo một số yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng hạt giống cỏ ghi nê tại tỉnh đăk lăk”

khảo sát giá trị thức ăn của giống cỏ voi, ghi nê, ruzi, stylo và một số yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng hạt giống cỏ ghi nê tại tỉnh đăk lăk”
... tài: Khảo sát giá trị thức ăn giống cỏ Voi, Ghi nê, Ruzi, Stylo số yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng ñến suất, chất lượng hạt giống cỏ Ghi tỉnh ðăk Lăk” 1.2 MỤC TIÊU CỦA ðỀ TÀI - Xác ñịnh ñược giá trị ... 3.2.3 Khảo sát giá trị thức ăn số giống cỏ - Năng suất chất xanh - Năng suất chất khô - Xác ñịnh số thành phần dinh dưỡng cỏ 3.2.4 Nghiên cứu số yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng tới suất chất lượng hạt giống ... trị thức ăn giống cỏ: Voi, Ghi nê, Ruzi, Stylo Số liệu khảo sát thu ñược làm sở cho việc ñánh giá, lựa chọn tập ñoàn thức ăn vùng nghiên cứu - Xác ñịnh yếu tố kỹ thuật ảnh hưởng tới suất, chất lượng...
 • 84
 • 229
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm hữu cơ sinh học, nguyên tố vi lượng, lân hữu cơ sinh học, phân bónđến sinh trưởng phát triển năng suất của giống lạc l14

nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm hữu cơ sinh học, nguyên tố vi lượng, lân hữu cơ sinh học, phân bón lá đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lạc l14
... ng c a lân h u sinh h c, phân bón ñ n s hình thành n t s n c a l c L14 4.2.3 nh hư ng c a lân h u sinh h c, phân bón ñ n s 58 hoa c a l c L14 4.2.4 nh hư ng c a lân h u sinh h c, phân bón ñ n ... c a Vitazym, Emina, nguyên t vi lư ng (Mo, Bo), hàm lư ng lân h u sinh h c phân bón ñ n sinh trư ng phát tri n su t l c gi ng L14 - ðánh giá nh hư ng c a Vitazym, Emina, nguyên t vi lư ng, lân ... n hành ñ tài: "Nghiên c u nh hư ng c a ch ph m h u sinh h c(Vitazym, Emina), nguyên t vi lư ng (B, Mo), lân h u sinh h c, phân bón ñ n sinh trư ng phát tri n su t c a gi ng l c L14 v xuân 2010...
 • 111
 • 370
 • 2

Luận án tiến sĩ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN HỮU CƠ VI SINH VẬT ðẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CÂY THUỐC LÁ TÍNH CHẤT SINH HÓA HỌC CỦA ðẤT TRỒNG THUỐC LÁ TẠI TỈNH BẮC GIANG

Luận án tiến sĩ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN PHÂN HỮU CƠ VI SINH VẬT ðẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG CÂY THUỐC LÁ VÀ TÍNH CHẤT SINH HÓA HỌC CỦA ðẤT TRỒNG THUỐC LÁ TẠI TỈNH BẮC GIANG
... a bón phân h u vi sinh ñ n su t 80 ch t lư ng c a thu c 3.4 Nghiên c u nh hư ng c a bón phân h u vi sinh ñ n tính ch t ñ t tr ng thu c 3.4.1 110 nh hư ng c a bón phân h u vi sinh ñ n m t s tính ... c Vi c bón phân k t h p c lo i phân, ñó phân chu ng + phân h u vi sinh ña ch c + phân ñ m hóa h c m c v a ph i cho su t lúa xuân, lúa mùa cao nh t Bón phân h u vi sinh ña ch c ph i h p v i phân ... VK Vi khu n VKHX Vi khu n héo xanh VK ts Vi khu n t ng s VSV Vi sinh v t VSVCðN Vi sinh v t c ñ nh nitơ VSVCN Vi sinh v t ch c VSVðCN Vi sinh v t ña ch c VSVðK Vi sinh v t ñ i kháng VSVKTSTTV Vi...
 • 236
 • 520
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón thời vụ hái đến nương chè hái bằng máy tại thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón và thời vụ hái đến nương chè hái bằng máy tại thái nguyên
... i v i nương chè áp d ng gi i hóa khâu thu hái ð gi i quy t m t s t n t i trên, th c hi n ñ tài "Nghiên c u nh hư ng c a li u lư ng phân bón th i v hái ñ n nương chè hái b ng máy t i Thái Nguyên" ... phân bón s d ng máy hái huy n ð ng H , t nh Thái Nguyên 82 3.4.2 K t qu ñánh giá v hi u qu kinh t c a vi c áp d ng phương th c thu hái khác huy n ð ng H , t nh Thái Nguyên 84 K T LU N VÀ ... 2.2.2 Nghiên c u nh hư ng c a li u lư ng phân bón ñ n kh cho su t ch t lư ng chè nguyên li u thu hái búp b ng máy 42 2.2.3 Nghiên c u nh hư ng c a th i v hái b ng máy ñ n su t ch t lư ng chè nguyên...
 • 142
 • 214
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng phân bón mật độ cấy đến năng suất lúa lai thương phẩm TH-35 tại hưng yên

Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng phân bón và mật độ cấy đến năng suất lúa lai thương phẩm TH-35 tại hưng yên
... a lúa lai th p lúa thu n t 527%, v y kh tích lu ch t khô c a lúa lai cao lúa thu n, d n ñ n ch tiêu thu ho ch c a lúa lai cao lúa thu n Hi u su t tích lũy ch t khô c a lúa lai có ưu th h n lúa ... ñ tài Nghiên c u nh hư ng c a lư ng phân bón m t ñ c y ñ n su t lúa lai thương ph mTH3-5 t i Hưng Yên “ 1.2 M c ñích yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích ðánh giá nh hư ng c a lư ng phân bón m t ... U 2.1 Tình hình nghiên c u phát tri n lúa lai nư c 2.1.1 Nghiên c u phát tri n lúa lai th gi i 2.1.2 Nghiên c u phát tri n lúa lai nư c 2.2 Cơ s khoa h c c a hi n tư ng ưu th lai 2.2.1 Cơ s lý...
 • 99
 • 351
 • 1

nghiên cứu ảnh hưởng của giống, phân bón, hái lá đến năng suất sắn củ kết quả nuôi tằm ăn lá sắn

nghiên cứu ảnh hưởng của giống, phân bón, hái lá đến năng suất sắn củ và kết quả nuôi tằm ăn lá sắn
... qu nghiên c u m c ñ hái vào s n xu t 79 3.4.1 K t qu ng d ng nghiên c u m c ñ hái vào s n xu t t i Phú Th 80 3.4.2 K t qu ng d ng nghiên c u m c ñ hái vào s n xu t t i Yên Bái 81 K T LU N VÀ ... cho nuôi t m ăn s n Nghiên c u m c ñ khai thác s n h p lý ñ nuôi t m ăn s n(ít nh hư ng ñ n su t s n c ) Tri n khai ng d ng k t qu nghiên c u m c ñ khai thác s n h p lý ñ nuôi t m ăn s n vào ... tài: Nghiên c u nh hư ng c a gi ng, phân bón, hái ñ n su t s n c k t qu nuôi t m ăn s n” M c ñích, yêu c u c a ñ tài * M c ñích Xác ñ nh ñư c gi ng s n thích h p, li u lư ng bón phân ñ m ch ñ hái...
 • 112
 • 300
 • 2

nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa đồng tiền ảnh hưởng của phân bónđến năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất hoa đồng tiền tại gia lâm hà nội

nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa đồng tiền và ảnh hưởng của phân bón lá đến năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất hoa đồng tiền tại gia lâm hà nội
... hại giống đồng tiền 51 4.8 Năng suất hoa giống đồng tiền vụ Đông Xuân 2007 - 2008 Gia Lâm 52 4.9 Chất lợng hoa giống đồng tiền 54 4.10 Hiệu kinh tế giống hoa đồng tiền thí nghiệm 56 4.11 ảnh ... giống hoa đồng tiền 45 4.3 Động thái hoa số giống đồng tiền 49 4.4 Hiệu kinh tế số giống hoa đồng tiền 57 4.5 ảnh hởng phân bón tới động thái đồng tiền Vermelia 62 4.6 ảnh hởng phân bón tới động ... sâu bệnh đồng tiền Vermelia 69 4.17 ảnh hởng phân bón tới suất hoa đồng tiền Vermelia 71 4.18 ảnh hởng phân bón đến chất lợng hoa đồng tiền Vermelia 72 4.19 ảnh hởng phân bón tới tỷ lệ hoa thơng...
 • 129
 • 379
 • 3

so sánh một số giống kê (setaria italica beauv.), nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm mật độ trồng đến năng suất hạt kê

so sánh một số giống kê (setaria italica beauv.), nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ trồng đến năng suất hạt kê
... nghiệp…………… So sánh số giống (Setaria italica Beauv.), nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân ñạm mật ñộ trồng ñến suất hạt 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: - Lựa chọn giống có triển vọng suất cao ... 52 Ảnh hưởng liều lượng ñạm bón mật ñộ trồng ñến số diện tích giống CM11 Gia Lâm 4.2.5 51 Ảnh hưởng liều lượng ñạm bón mật ñộ trồng ñến chiều cao giống CM11 Gia Lâm 4.2.4 50 Ảnh hưởng liều lượng ... quan hệ suất yếu tố liên quan 45 4.2 Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân ñạm mật ñộ trồng ñến suất hạt giống CM11 vụ Xuân 2009 Gia Lâm 4.2.1 Ảnh hưởng liều lượng ñạm bón mật ñộ trồng...
 • 132
 • 233
 • 0

So sánh một số giống kê (setaria italica beauv ), nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm mật độ trồng đến năng suất hạt kê

So sánh một số giống kê (setaria italica beauv ), nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và mật độ trồng đến năng suất hạt kê
... đạm bón mật độ trồng đến số thân giống CM11 VI 50 Ảnh hưởng liều lượng đạm bón mật độ trồng đến chiều cao giống CM11 52 Ảnh hưởng liều lượng đạm bón mật độ trồng đến số 4.12 diện tích giống ... trồng đến suất hạt giống CM11 vụ Xuân 2009 Gia Lâm 4.2.1 47 Ảnh hưởng liều lượng đạm bón mật độ trồng đến thời gian sinh trưởng giống CM11 4.2.2 49 Ảnh hưởng liều lượng đạm bón mật độ trồng đến số ... đến số thân giống CM11 Gia Lâm 4.2.3 50 Ảnh hưởng liều lượng đạm bón mật độ trồng đến chiều cao giống CM11 Gia Lâm 4.2.4 51 Ảnh hưởng liều lượng đạm bón mật độ trồng đến số diện tích giống CM11...
 • 79
 • 107
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN NƯỚC Ô NHIỄM TẠI MỘT SỐ SÔNG KHU VỰC HÀ NỘI ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG NHỮNG BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ TRONG PHÂN BÀO CỦA CÂY HÀNH (ALLIUM) THÀI LÀI TÍM (TRADESCANTIA)

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN NƯỚC Ô NHIỄM TẠI MỘT SỐ SÔNG KHU VỰC HÀ NỘI ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NHỮNG BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ TRONG PHÂN BÀO CỦA CÂY HÀNH (ALLIUM) VÀ THÀI LÀI TÍM (TRADESCANTIA)
... vực Nội đến sinh trưởng bất thường nhiễm sắc thể phân bào hành (Allium) thài lài tím (Tradescantia) Mục đích nghiên cứu đề tài Phân tích ảnh hưởng nguồn nước tưới bị ô nhiễm đến bất thường ... hành ta, hành tây thài lài tím vào mùa khô Biểu đồ 3.2: Ảnh hưởng nước sôngTô Lịch nồng độ khác đến chiều dài rễ trung bình hành ta, hành tây thài lài tím vào mùa khô Biểu đồ 3.3: Ảnh hưởng nước ... dài rễ trung bình hành ta, hành tây thài lài tím vào mùa khô Trong nghiên cứu này, tiến hành khảo sát ảnh hưởng nước sông đến chiều dài rễ trung bình hành ta, hành tây thài lài tím độ pha loãng...
 • 84
 • 299
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 3 4 ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất cá thể của cây cẩm nhuộm màu đỏ và nhuộm màu tím3 5 ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất lý thuyết của cây cẩm nhuộm màu đỏ và nhuộm màu tím3 6 ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất thực thu của cây cẩm nhuộm màu đỏ và nhuộm màu tímảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất tái sinh của cây cẩm3 8 ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất thu hoạch lần 2 của cây cẩm nhuộm màu đỏ và cây cẩm nhuộm màu tímnghiên cứu ảnh hưởng của phân phối thuốc đến việc sử dụng thuốc kháng sinh hợp lý an toàn tại tuyến y tế cơ sở tỉnh bắc giangnghiên cứu ảnh hưởng của chiến lược quảng cáo tới hành vi mua của người tiêu dùng trường hợp công ty cổ phần sữa th true milknghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng phat triển của lúanghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hcvs tới năng suât hàm lượng no3 của rau cải bắp và hóa tính đất trồng rau tại thị xã hà giangnghiên cứu ảnh hưởng của phân bón npk 361 đến sinh trưởng của lát hoa giai đoạn 1 3 tháng tuổi tại vườn ươmnghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm sinh học pharselenzym trong khẩu phần ăn đến khả năng sản xuất của lợn nái và hiệu quả chăn nuôi lợn thịtnghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và phân bón đến sinh trưởng phát triển của cây lúanghiên cứu ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và phân bón đến sinh trưởng của một số cây đô thị ở giai đoạn vườn ươmnghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm bón đạm kết hợp dùng chất khử no3 đến chất lượng và năng suất của giống bắp cải ns cross trên nền đất huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh tới năng suất hàm lượng no3 của rau cải bắp và hóa tính đất trồng rau tại thị xã hà giangBài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)Bài 36. Thiên nhiên Bắc MĩBài 35. Khái quát châu MĩPhát triển tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà.Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt, CN Khánh Hoà.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á, CN tỉnh Quảng Nam.Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Á - chi nhánh Đà NẵngQuản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam ( Vietin Bank) - CN Đà Nẵng.Bài 4. Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị emBài 12. Cảm ơn và xin lỗiQuản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại NH TMCP đầu tư & phát triển VN, CN Bình Định.Tăng cường kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần môi trường đô thị Quãng Ngãi.Tuần 17. Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)Tăng cường kiểm soát thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội Tỉnh Phú YênVận dụng kế toán quản trị trong kiểm soát chất lượng toàn diện tại công ty dược - trang thiết bị y tế Bình Định.Bài 4. Làm gì để xương và cơ phát triển tốt?Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từLuyện tập Trang 38Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânVận dụng phương pháp tính giá thành trên cơ sở hoạt động (ABC) tại công ty cổ phần dệt may 29 3.