các cấu trúc điều khiển

Các cấu trúc điều khiển

Các cấu trúc điều khiển
... tráo a=15 b=8 Đọc vào số lượng giá đơn vị, tính thuế (5% soluong*dongia)  S1 S2 II Cấu trúc phân nhánh a Cấu trúc : Cú pháp : If (DK) { S; }  Nếu DK thực S, bỏ qua S Ví dụ : Sắp xếp hai số theo ... hai số phép toán, in KQ Đọc vào số nguyên từ đến 12 In cách đọc chữ tiếng Anh Đọc vào năm dương lịch, In năm âm lịch IV Cấu trúc lặp với điều kiện trước Cú pháp : while (DK) { S; } Khi DK thực ... không tính số cuối 11 In 100 số nguyên tố  S DK + V Cấu trúc lặp xác định for Cú pháp : For (i=a; (dk); i+=s) { S; }  Tương đương với cấu trúc: i=a; While (dk) { S; i=i+s; }  lệnh continue...
 • 9
 • 236
 • 7

Bài giảng C - Các cấu trúc điều khiển

Bài giảng C - Các cấu trúc điều khiển
... - b=hn - + Sn Sn+1 Ví dụ : Đ c vào hai số phép toán, in KQ Đ c vào số nguyên từ đến 12 In c ch đ c chữ tiếng Anh Đ c vào năm dương lịch, In năm âm lịch IV C u tr c lặp với điều kiện trư c Cú ... bx + c = Giải hệ PT : a1x+b1y =c1 a2x+b2y =c2 III C u tr c lựa chọn  C pháp : switch (b) { case h1: S1; break; case h2: S2; break; case hn: Sn; break; default : Sn+1; } b=h1 + S1 - b=h2 - + ... a, b ,c có lập thành canh tam gi c ? C u tr c :  C pháp : if (Dk1) { S1; } else if (Dk2) { S2; } else if (DkN) { Sn; } else { Sn+1; } Dk1 + S1 - Dk2 - + S2 - DkN - + Sn Sn+1 Ví dụ : Đ c vào...
 • 9
 • 273
 • 0

Phát triển tư duy thuật giải cho học sinh thông qua dạy học các cấu trúc điều khiểncác kiểu dữ liệu có cấu trúc Tin học 11 THPT

Phát triển tư duy thuật giải cho học sinh thông qua dạy học các cấu trúc điều khiển và các kiểu dữ liệu có cấu trúc Tin học 11 THPT
... PHẦN PHÁT TRIỂN TƯ DUY THUẬT GIẢI CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC 2.1 Những nội dung chủ yếu cấu trúc điều khiển kiểu liệu cấu trúc Về cấu ... phần phát triển thuật giải cho học sinh thông qua dạy học cấu trúc điều khiển kiểu liệu cấu trúc 2.3.1 Xây dựng quy trình dạy học cấu trúc điều khiển kiểu liệu cấu trúc theo hướng phát triển ... việc phát triển thuật giải cho học sinh thông qua dạy học cấu trúc điều khiển kiểu liệu cấu trúc Chương II: Một số định hướng sư phạm góp phần phát triển thuật giải cho học sinh thông qua...
 • 28
 • 710
 • 6

Phát triển tư duy thuật giải cho học sinh thông qua dạy học các cấu trúc điều khiểncác dữ liệu cóa cấu trúc tin học 11

Phát triển tư duy thuật giải cho học sinh thông qua dạy học các cấu trúc điều khiển và các dữ liệu cóa cấu trúc tin học 11
... Lấy thông tin từ Server mà phải quản lý Cụ thể thông tin : • Các dòch vụ mà Server quản lý • Các thông tin tải Server • Server hoạt động Server bò fail ♦ Lấy thông tin từ Agent khác Cụ thể thông ... Unmarshaling liệu truyền qua lại mạng • Cơ chế cho việc cung cấp Interface cho remote object không gian đòa cục • Các kỹ thuật để tham khảo tới Remote Object Hiện nay, có nhiều giải pháp thông dụng cho ... việc Load Class động, nghóa gói liệu truyền qua lại Client Server có vùng thông tin để chứa lại thông tin đặc tả Class A mà Object A truyền gói liệu ng ứng Điều giúp Java xác đònh xem có cần...
 • 124
 • 383
 • 0

Các cấu trúc điều khiển khác

Các cấu trúc điều khiển khác
... xem nh cấu trúc điều khiển Những cấu trúc trông tựa nh kí tự ngắt, hay phần biểu thức Liệu chúng thực đợc coi cấu trúc điều khiển không? Thế này, theo cách nghĩ Perl, gần nh cả, bạn xem điều nói ... thức if biểu thức điều khiển ; Trong trờng hợp này, biểu thức điều khiển đợc tính trớc để xét giá trị chân lí (bằng việc dùng qui tắc nh thờng lệ), đúng, biểu thức đợc tính tiếp Điều đại thể tơng ... thứ ; phần thứ ; if (điều kiện đó) { phần ; phần ; next ; # nhẩy khỏi chu trình while } phần khác ; phần khác ; # next tới } Nếu điều kiện đúng, phần đợc thực hiện, phần khác bị bỏ qua ** Nếu...
 • 7
 • 180
 • 0

Các cấu trúc điều khiển chương trình

Các cấu trúc điều khiển chương trình
... Giáo trình tin học sở II - Ngụn ng C pk = (-1)2kx 2k +1 /(2k+1)! v pk+1 = (-1)2k+1x 2(k+1) +1 /(2(k+1)+1)! = -pk * x2 /(2k*(2k+1)) Chỳng ta cú s thut gii nh sau: s tớnh S sin(x) 55 Giáo trình ... nhng chỳng khụng tho l s o cnh mt tam giỏc chng trỡnh ca chỳng ta c tớnh v in din tớch 42 Giáo trình tin học sở II - Ngụn ng C Rừ rng l cú hai kh nng: Nu a,b,c tho l cnh tam giỏc thỡ tớnh chu ... l sai thỡ - vi dng y : thc hin S2 ri kt thỳc if - vi dng khuyt : kt thỳc cu trỳc if 43 Giáo trình tin học sở II - Ngụn ng C Vớ d 2.1: chng trỡnh nhp hai s nguyờn a, b t bn phớm, in s ln nht...
 • 24
 • 241
 • 0

Hằng, biến, kiểu dữ liệu, toán tử, biểu thức và các cấu trúc điều khiển trong java

Hằng, biến, kiểu dữ liệu, toán tử, biểu thức và các cấu trúc điều khiển trong java
... ? : < biểu thức 2> Nếu điều kiện có giá trị, hay thực , ngược lại : biểu thức logic , : hai giá trị, hai biểu thức ... hai toán hạng kiểu long kết kiểu long Một hai toán hạng kiểu long chuyển thành kiểu long trước thực phép toán - Nếu hai toán hạng đầu kiểu long phép tính thực với kiểu int - Các toán hạng kiểu ... && ! OR (biểu thức logic) AND (biểu thức logic) NOT (biểu thức logic) 2.5.4 .Toán tử ép kiểu - Ép kiểu rộng (widening conversion): từ kiểu nhỏ sang kiểu lớn (không mát thông tin) Ép kiểu hẹp (narrow...
 • 26
 • 408
 • 0

Hằng, biến, kiểu dữ liệu. Toán tử, biểu thức và các cấu trúc điều khiển trong java

Hằng, biến, kiểu dữ liệu. Toán tử, biểu thức và các cấu trúc điều khiển trong java
... máy ảo java (mã java bytecode) Sau máy ảo Java chịu trách nhiệm chuyển mã java bytecode thành mã máy tương ứng Sun Microsystem chịu trách nhiệm phát triển máy ảo Java chạy hệ điều hành kiến trúc ... dịch Java thông qua lệnh java o Đưa mã java bytecode vào nhớ: bước “loading” Chương trình phải đặt vào nhớ trước thực thi “Loader” lấy files chứa mã java bytecode có đuôi “.class” nạp chúng vào ... thức main chứa ba bổ từ đặc tả sau: •public phương thức main gọi bỡi đối tượng •static rắng phương thức main phương thức lớp •void phương thức main không trả giá trị Ngôn ngữ Java hỗ trợ ba kiểu...
 • 14
 • 300
 • 0

Chương 2 Các cấu trúc điều khiển trong C++

Chương 2 Các cấu trúc điều khiển trong C++
... cấu trúc chọn rẽ nhánh: Với cấu trúc rẽ nhánh, biến biểu thức điều kiện có kiểu Ngợc lại, với cấu trúc chọn, lựa chọn trờng hợp biến nguyên Do vậy, việc chuyển đổi từ cấu trúc chọn sang cấu trúc ... định - Lệnh switch thực biến nguyên Các câu lệnh , khối lệnh khối cấu trúc điều khiển (tức nhiều lệnh, nhiều cấu trúc điều khiển đặt hai ký tự { }) Sau phải có lệnh break; ... getch(); I .2 Cấu trúc chọn Trong trờng hợp có nhiều khả lựa chọn khả loại trừ nhau, sử dụng nhiều lệnh if lồng làm cho chơng trình phức tạp, khó kiểm soát Vì C++ cung cấp cấu trúc điều khiển khác...
 • 13
 • 356
 • 3

Các cấu trúc điều khiển và hàm

Các cấu trúc điều khiển và hàm
... p t o hàm subtraction Ch c c a hàm l y hi u c a hai tham s r i tr v k t qu Tuy nhiên, n u phân tích hàm main b n s th y chương trình ñã vài l n g i ñ n hàm subtraction Tôi ñã s d ng vài cách ... nghĩa hai hàm có tên m t hàm dùng hai tham s ki u int hàm l i dùng ki u float Trình biên d ch s bi t c n ph i g i hàm b ng cách phân tích ki u tham s hàm ñư c g i ð ñơn gi n vi t c hai hàm ñ u ... th xây d ng hai hàm có tên ho t ñ ng hoàn toàn khác Các hàm inline Ch th inline có th ñư c ñ t trư c khao báo c a m t hàm ñ ch rõ r ng l i g i hàm s ñư c thay th b ng mã l nh c a hàm chương trình...
 • 19
 • 181
 • 0

HẰNG, BIẾN, KIỂU DỮ LIỆU, TOÁN TỬ, BIỂU THỨC VÀ CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TRONG JAVA

HẰNG, BIẾN, KIỂU DỮ LIỆU, TOÁN TỬ, BIỂU THỨC VÀ CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TRONG JAVA
... ? : < biểu thức 2> Nếu điều kiện có giá trị, hay thực , ngược lại : biểu thức logic , : hai giá trị, hai biểu thức ... hai toán hạng kiểu long kết kiểu long Một hai toán hạng kiểu long chuyển thành kiểu long trước thực phép toán - Nếu hai toán hạng đầu kiểu long phép tính thực với kiểu int - Các toán hạng kiểu ... && ! OR (biểu thức logic) AND (biểu thức logic) NOT (biểu thức logic) 2.5.4 .Toán tử ép kiểu - Ép kiểu rộng (widening conversion): từ kiểu nhỏ sang kiểu lớn (không mát thông tin) Ép kiểu hẹp (narrow...
 • 26
 • 291
 • 0

Các cấu trúc điều khiển

Các cấu trúc điều khiển
... negative"; is 0"; Các cấu trúc lặp Mục đích vòng lặp lặp lại thao tác với số lần định điều kiện thoả mãn Vòng lặp while Dạng sau: while (expression) statement chức đơn giản lặp lại statement điều kiện ... hợp condition true định khối lệnh cách sử dụng cặp ngoặc nhọn { }: if (x == 100) { cout ...
 • 7
 • 184
 • 0

[Part 4 C++] Các kiểu dữ liệu cơ bản,các cấu trúc điều khiển

[Part 4 C++] Các kiểu dữ liệu cơ bản,các cấu trúc điều khiển
... Chương – Kiểu liệu phép toán Cấu trúc điều khiển cấu trúc chương trình Đề mục 2.1 Các kiểu liệu 2.2 Các phép gán tắt, phép tăng, phép giảm 2.3 Các phép toán logic 2 .4 Thuật toán, mã giả, điều khiển ... VNU Chương – Kiểu liệu phép toán Cấu trúc điều khiển cấu trúc chương trình Chương Đề mục (tiếp theo) 2.11 Các cấu trúc lồng 2.12 Vòng lặp for 2.13 Cấu trúc đa lựa chọn switch 2. 14 Vòng lặp do/while ... chuỗi lệnh • cấu trúc điều khiển Cấu trúc - Sequence structure • theo mặc định, chương trình chạy lệnh – Các cấu trúc chọn lựa - Selection structures • if, if/else, switch – Các cấu trúc lặp -...
 • 38
 • 239
 • 1

Các Cấu Trúc Điều Khiển

Các Cấu Trúc Điều Khiển
... do-while Dạng thức: statement while (condition); Chức hoàn toàn giống vòng lặp while trừ có điều điều kiện điều khiển vòng lặp tính toán sau statement thực hiện, statement thực lần condition không thoả ... đó, vòng lặp while bắt đầu số mà người dùng nhập vào thoả mãn điều kiện điều kiện n>0 khối lệnh thực số lần không xác định chừng điều kiện (n>0) thoả mãn Chúng ta cần phải nhớ vòng lặp phải kết ... kế đặc biệt lặp lại hành động với số lần xác định Cách thức hoạt động sau: 1, initialization thực Nói chung đặt giá khí ban đầu cho biến điều khiển Lệnh thực lần 2, condition kiểm tra, vòng lặp...
 • 6
 • 185
 • 0

Các cấu trúc điều khiển trong C++

Các cấu trúc điều khiển trong C++
... đổi cấu trúc chọn rẽ nhánh: Với cấu trúc rẽ nhánh, biến biểu thức điều kiện có kiểu Ngược lại, với cấu trúc chọn, lựa chọn trường hợp biến nguyên Do vậy, việc chuyển đổi từ cấu trúc chọn sang cấu ... Sơ đồ khối: - Lệnh switch thực biến nguyên Các câu lệnh , … khối lệnh khối cấu trúc điều khiển (tức nhiều lệnh, nhiều cấu trúc điều khiển đặt hai ký tự { }) Sau phải có lệnh break; ... getch(); } I.2 Cấu trúc chọn Trong trường hợp có nhiều khả lựa chọn khả loại trừ nhau, sử dụng nhiều lệnh if lồng làm cho chương trình phức tạp, khó kiểm soát Vì C++ cung cấp cấu trúc điều khiển khác...
 • 16
 • 265
 • 0

Xem thêm