Đánh giá năng lực hấp thụ CO2 của rừng thường xanh làm cơ sở xây dựng chính sách về dịch vụ môi trường tại tỉnh Dăk Nông

Luận văn thạc sỹ khoa Lâm nghiệp " Đánh giá năng lực hấp thụ CO2 của rừng thường xanh làm sở xây dựng chính sách về dịch vụ môi trường tại tỉnh Dăk Nông "

Luận văn thạc sỹ khoa Lâm nghiệp
... Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Trường Đại học Lâm nghiệp ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU Luận văn Thạc khoa học Lâm nghiệp Tên đề tài: Đánh giá lực hấp thụ CO2 rừng thường xanh làm sở xây dựng sách ... so với quản lý rừng truyền thống Để giải vấn đề nêu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá lực hấp thụ CO2 rừng thường xanh làm sở xây dựng sách dịch vụ môi trường tỉnh Dăk Nông Tổng quan ... Đề xuất sách 3.1 Tổng hợp đề xuất Tổng hợp kết quả: Hấp CO2, sở sách chi trả dịch vụ hấp thụ sách dịch vụ hiệu kinh tế trả dịch vụ hấp thụ CO2 cho trạng thái môi trường thức quản lý rừng carbon...
 • 33
 • 286
 • 2

Tài liệu Luận văn: Đánh giá năng lực hấp thụ CO2 của rừng tự nhiên pptx

Tài liệu Luận văn: Đánh giá năng lực hấp thụ CO2 của rừng tự nhiên pptx
... hấp thụ CO2 trạng thái rừng tự nhiên thuộc kiểu rừng thường xanh - Dự báo hiệu kinh tế sở tính phí môi trường dựa vào lực hấp thụ CO2 trạng thái rừng tự nhiên - Đề xuất sách chi trả dịch vụ hấp ... đến lực hấp thụ phi tuyến tính phần mềm lực hấp thụ CO2 theo CO2 mô hình hóa SPSS trạng thái Các hàm mối - Kiểm tra tiêu chuẩn t, F, mô mối quan hệ quan hệ lượng CO2 hấp thụ với ‫א‬ lượng CO2 hấp ... Trạng thái rừng nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu lực hấp thụ CO2 trạng thái rừng tự nhiên đặc trưng cho kiểu rừng thường xanh gồm rừng non phục hồi sau nương rẫy, rừng qua khai thác chọn rừng bị...
 • 33
 • 206
 • 0

XÂY DỰNG ĐƯỜNG SỞ (BASELINE) VÀ ƯỚC TÍNH NĂNG LỰC HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG THƯỜNG XANH TỈNH ĐĂK NÔNG

XÂY DỰNG ĐƯỜNG CƠ SỞ (BASELINE) VÀ ƯỚC TÍNH NĂNG LỰC HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG THƯỜNG XANH TỈNH ĐĂK NÔNG
... nguyên rừng lưu giữ Carbon tỉnh Đăk Nông ii Cung cấp mô hình để ước tính CO2 hấp thụ kiểu rừng thường xanh thuộc tỉnh Đăk Nông iii Ước tính khả kinh tế dịch vụ hấp thụ CO rừng thường xanh khu ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN DƢƠNG NGỌC QUANG XÂY DỰNG ĐƢỜNG CƠ SỞ (BASELINE) VÀ ƢỚC TÍNH NĂNG LỰC HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG THƢỜNG XANH TỈNH ĐĂK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ... thấy cần xây dựng hệ thống ước tính Carbon lưu giữ quốc gia, bao gồm xây dựng đường sở, giám sát thay đổi diện tích rừng, chất lượng rừng, tính toán lượng CO hấp thụ rừng tự nhiên nâng cao lực cho...
 • 95
 • 393
 • 0

Xây dựng đường sở (baseline) và ước tính năng lực hấp thụ co2 của rừng thường xanh tỉnh Đăk Nông Dương Ngọc Quang.

Xây dựng đường cơ sở (baseline) và ước tính năng lực hấp thụ co2 của rừng thường xanh tỉnh Đăk Nông Dương Ngọc Quang.
... B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUYÊN DƯƠNG NG C QUANG XÂY D NG Ư NG CƠ S (BASELINE) VÀ Ư C TÍNH NĂNG L C H P TH CO2 C A R NG THƯ NG XANH T NH ĂK NÔNG LU N VĂN TH C SĨ KHOA ... c th sau: Xây d ng c ng s (Baseline) v trình bi n nguyên r ng lưu gi Carbon ii Cung c p mô hình i tài t nh ăk Nông c tính CO2 h p th ki u r ng thư ng xanh thu c t nh ăk Nông iii Ư c tính c kh ... (-) (tri u t n CO2) Lo i phát th i/h p th CO2 h p th tăng trư ng sinh kh i -39.27 CO2 phát th i thay +56.72 i s d ng t CH4, NO2 phát th i (ư c tính theo ương lư ng CO2) +4.16 CO2 h p th ph c...
 • 95
 • 152
 • 0

Xây dựng đường sở (baseline) và ước tính năng lực hấp thụ co2 của rừng thường xanh tỉnh đăk nông

Xây dựng đường cơ sở (baseline) và ước tính năng lực hấp thụ co2 của rừng thường xanh tỉnh đăk nông
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN DƯƠNG NGỌC QUANG XÂY DỰNG ĐƯỜNG CƠ SỞ (BASELINE) VÀ ƯỚC TÍNH NĂNG LỰC HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG THƯỜNG XANH TỈNH ĐĂK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ... (QLBVR) người dân, cộng ñồng nhận rừng ñịa phương Vì tiến hành nghiên cứu ñề tài: Xây dựng ñường sở (Baseline) ước tính lực hấp thụ CO2 rừng thường xanh tỉnh Đăk Nông CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ ... biệt khả hấp thụ Carbon rừng trồng rừng nguyên sinh Rừng nguyên sinh hấp thụ lượng Carbon nhiều gấp lần so với ước tính thời Hiện nay, khả hấp thụ Carbon rừng ñược tính toán dựa theo rừng trồng...
 • 20
 • 172
 • 0

DỰ BÁO NĂNG LỰC HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG TỰ NHIÊN LÁ RỘNG THƯỜNG XANH tại huyện Tuy Đức, tỉnh Dăk Nông

DỰ BÁO NĂNG LỰC HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG TỰ NHIÊN LÁ RỘNG THƯỜNG XANH tại huyện Tuy Đức, tỉnh Dăk Nông
... lượng CO2 hấp thụ rừng dự báo cho lâm phần Sử dụng phương pháp mô hình toán mô lực hấp thụ CO2 rừng lâm phần với nhân tố điều tra rừng cá thể lâm phần: - Biến phụ thuộc y lượng CO2 rừng CO2/ ha ... H) CO2 (tấn/ha) = - 53.242 + 11.508 G phương trình: CO2 (thân) = f(V) CO2 (vỏ) = f(V) CO2 (cành) = f(D) CO2 (lá) = f(D) Ước lượng C /CO2 hấp thụ lâm phần Hình 3.14: Sơ đồ dự báo CO2 hấp thụ rừng ... Lượng giá hấp thụ CO2 theo lâm phần Mục tiêu ước lượng đánh giá lực hấp thụ CO2 rừng nhằm : i) Đánh giá khả lưu giữ khí CO2 rừng để thNm định lực hấp thụ khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính Dựa vào...
 • 25
 • 135
 • 1

Tên đề tài: XÁC ĐNNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG THƯỜNG XANH LÀM SỞ ĐNNH GIÁ DNCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK NÔNG

Tên đề tài: XÁC ĐNNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG THƯỜNG XANH LÀM CƠ SỞ ĐNNH GIÁ DNCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK NÔNG
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: XÁC ĐNNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG THƯỜNG XANH LÀM CƠ SỞ ĐNNH GIÁ DNCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK ... nguyên rừng phê duyệt trường Đại Học Tây Nguyên, phân công khoa Nông Lâm Nghiệp với hướng dẫn PGS.TS Bảo Huy, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ XÁC ĐNNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG THƯỜNG XANH LÀM CƠ SỞ ... THƯỜNG XANH LÀM CƠ SỞ ĐNNH GIÁ DNCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK NÔNG ” Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Thế giới Hiện vấn đề ô nhiễm môi trường trở thành vấn đề vô cấp bách, không...
 • 72
 • 561
 • 4

Xác định lượng CO2 hấp thụ của rừng thường xanh làm sở định giá dịch vụ môi trường tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông

Xác định lượng CO2 hấp thụ của rừng thường xanh làm cơ sở định giá dịch vụ môi trường tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: XÁC ĐNNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG THƯỜNG XANH LÀM CƠ SỞ ĐNNH GIÁ DNCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK ... trạng thái rừng tự nhiên thuộc kiểu rừng thường xanh ii Góp phần định giá giá trị kinh tế cụ thể rừng gắn với dịch vụ môi trường sinh thái từ khả hấp thụ CO2 rừng mang lại theo trạng thái rừng 4.2 ... việc xác định nhanh lượng thực địa Xác định lượng C CO2 hấp thụ rừng Mô hình: C = f(D) CO2 = f(D) Nhân tố điều tra Đo đường kính D1.3 Đo G/ha Bitterlich Mô hình: CO2 = f(G) Xác định lượng CO2 hấp...
 • 72
 • 264
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP " XÁC ĐNNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG THƯỜNG XANH LÀM SỞ ĐNNH GIÁ DNCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK NÔNG " ppt

Tài liệu LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: XÁC ĐNNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG THƯỜNG XANH LÀM CƠ SỞ ĐNNH GIÁ DNCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK ... NÔNG LÂM NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: XÁC ĐNNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG THƯỜNG XANH LÀM CƠ SỞ ĐNNH GIÁ DNCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK NÔNG Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS ... đề tài: “ XÁC ĐNNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG THƯỜNG XANH LÀM CƠ SỞ ĐNNH GIÁ DNCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆN TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK NÔNG ” Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Thế giới Hiện vấn đề ô nhiễm môi...
 • 73
 • 265
 • 0

đề tài: " XÁC ĐịNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG THƯỜNG XANH LÀM SỞ ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUYỆ N TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK NÔNG" pot

đề tài:
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUY N KHOA N NG LÂM NGHIỆP LU N V N TỐT NGHIỆP T n đề tài: XÁC ĐNNH LƯỢNG CO2 HẤP THỤ CỦA RỪNG THƯỜNG XANH LÀM CƠ SỞ ĐNNH GIÁ DNCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUY N TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK ... định giá trị kinh tế chức phòng hộ môi trường sinh thái rừng tự nhi n nói chung, rừng thường xanh n i riêng hướng nghi n cứu c n quan tâm Kết nghi n cứu mang tính định lượng sở để xác định giá ... LÀM CƠ SỞ ĐNNH GIÁ DNCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI HUY N TUY ĐỨC, TỈNH ĐĂK N NG ” Tổng quan v n đề nghi n cứu 2.1 Thế giới Hi n v n đề ô nhiễm môi trường trở thành v n đề vô cấp bách, không n ớc mà tất n ớc...
 • 72
 • 184
 • 0

ƯỚC LƯỢNG NĂNG LỰC HẤP THỤ CO2 CỦA BỜI LỜI ĐỎ (Litsea glutinosa) TRONG MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP BỜI LỜI ĐỎ – SẮN Ở HUYỆN MANG YANG, TỈNH GIA LAI – TÂY NGUYÊN, VIỆT NAM potx

ƯỚC LƯỢNG NĂNG LỰC HẤP THỤ CO2 CỦA BỜI LỜI ĐỎ (Litsea glutinosa) TRONG MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP BỜI LỜI ĐỎ – SẮN Ở HUYỆN MANG YANG, TỈNH GIA LAI – TÂY NGUYÊN, VIỆT NAM potx
... định CO2/ ha 2.7% Hình 5.5: Cách ứng dụng hình ước lượng CO2 bời lời đỏ hấp thụ hình NLKH lời đỏ - sắn 28 Tối ưu hóa sinh khối lượng hấp thụ CO2 bời lời đỏ hình NLKH bời lời đỏ - sắn: Trong ... lời đỏ bình quân Dự báo sinh khối, lượng carbon tích lũy CO2 bời lời đỏ hấp thụ hình NLKH bời lời đỏ - sắn Phân tích giá trị kinh tế môi trường hấp thụ CO2 bời lời đỏ hình NLKH bời lời đỏ ... hình Ba hình dùng để ước lượng sinh khối tươi, khô lượng carbon tích lũy hình NLKH bời lời đỏ - sắn Như từ kết đạt cho thấy dự báo lượng CO2 bời lời đỏ hấp thụ hình NLKH bời lời đỏ...
 • 45
 • 559
 • 1

Ước lượng năng lực hấp thụ co2 của bời lời đỏ

Ước lượng năng lực hấp thụ co2 của bời lời đỏ
... lượng toàn lượng carbon /CO2 hấp thụ bình quân bời lời, cần ước lượng qua nhân tố Dg 5.5 Dự báo sinh khối, lượng carbon tích lũy CO2 bời lời đỏ hấp thụ mô hình NLKH Dự báo CO2 bời lời đỏ hấp thụ/ ha ... Dự báo sinh khối, lượng carbon tích lũy CO2 bời lời đỏ hấp thụ mô hình NLKH bời lời đỏ - sắn Phân tích giá trị kinh tế môi trường hấp thụ CO2 bời lời đỏ mô hình NLKH bời lời đỏ - sắn Phương pháp ... ước lượng sinh khối CO2 hấp thụ bời lời đỏ mô hình NLKH bời lời đỏ – sắn Xác định khối lượng giá trị môi trường hấp thụ CO2 mô hình NLKH bời lời – sắn TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu hấp...
 • 45
 • 486
 • 3

ƯỚC LƯỢNG NĂNG LỰC HẤP THỤ CO2 CỦA CÂY BỜI LỜI ĐỎ (Litsea glutinosa) TRONG MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP BỜI LỜI ĐỎ – SẮN Ở TÂY NGUYÊN Làm sở chi trả dịch vụ

ƯỚC LƯỢNG NĂNG LỰC HẤP THỤ CO2 CỦA CÂY BỜI LỜI ĐỎ (Litsea glutinosa) TRONG MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP BỜI LỜI ĐỎ – SẮN Ở TÂY NGUYÊN Làm cơ sở chi trả dịch vụ
... có kh h p th t t 84 t n CO2/ ha tùy theo tu i c a hình ) Bảng 4.5: Dự báo sinh khối tươi/khô lượng CO2 bời lời đỏ hấp thụ/ ha tối ưu hình NLKH bời lời đỏ - sắn ố chồi bời lời ối ưu/gốc A ... báo CO2 bời lời đỏ hấp thụ/ ha hình NLKH bời lời đỏ - s n: hình ũ phát hi n nhân t n sinh kh i tỷ l ph i h p khác c a b i l i s n ng 4.4 Bảng 4.4 : Các hình dự báo sinh khối tươi/khô lượng ... a nông dân, tỷ l b i l i cao sinh kh ũ ẽ ; ) ng : c bình quân b i l i có quan h thu n v i sinh kh i ũ hình Tối ưu h a sinh khối lượng hấp thụ CO2 bời lời đỏ hình NLKH bời lời đỏ - s n: Trong...
 • 10
 • 108
 • 0

Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong các tương tác xã hội (áp dụng thí điểm đối với sinh viên trường CĐSP Quảng Trị)

Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong các tương tác xã hội (áp dụng thí điểm đối với sinh viên trường CĐSP Quảng Trị)
... BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC TRẦN THỊ THANH HUYỀN XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG CÁC TƢƠNG TÁC XÃ HỘI (ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRƢỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ) Chuyên ... nghiệm: xây dựng công cụ đánh giá lực GQVĐ tƣơng tác hội dành cho sinh viên Trắc nghiệm đo lực GQVĐ tƣơng tác hội đƣợc xây dựng dựa quan niệm: Năng lực giải vấn đề tƣơng tác hội lực làm ... qua đề tài muốn xây dựng đƣợc công cụ đánh giá lực giải vấn đề tƣơng tác hội có độ tin cậy có độ hiệu lực đảm bảo Để đánh giá đƣợc độ tin cậy độ hiệu lực công cụ, áp dụng thí điểm đánh giá sinh...
 • 117
 • 387
 • 2

Xem thêm