ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN 3 HOC KỲ 1

Đề kiểm tra Anh văn 6 Học kỳ I

Đề kiểm tra Anh văn 6 Học kỳ I
... supermarket It is very noisy My father is fifty He is a bussinessman He is going to Hanoi now My mother is a doctor She works in the hospital She is fourty-five My brother is a teacher in my school ... IV Read the passage then answer the question: (3ps) Hi!My name’s Thu I m twelve years old I live in the city with my parents Near my house there is a clinic, a post office, a bank, ... people in Thu’s family?- How does Thu go to school?- KEY I 0,25p /each sentence 1.Is 2.Stadium 3.Playing II 0,25p/each sentence 1.d 2.b 3.a 4.d 4.Is playing III 0,5p/each...
 • 2
 • 195
 • 1

Đề kiểm tra Anh văn 7 Học kỳ I

Đề kiểm tra Anh văn 7 Học kỳ I
... M i cặp câu 0,25 i m: c d a b III/ (2 đ) M i câu hoàn thành 0,5 i m: are going phones study will visit / are going to visit IV/ (2,5 đ) M i câu trả l i 0,5 i m: Mr.Tuan (He) works with his ... badminton?  KIỂM TRA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2009-2010 ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH LỚP I/ (3 đ) M i từ chọn 0,25 i m: 1.at between on at to doctor far 10 more playing 11 fewer at 12 an II/ ... to the radio every night Many students are playing games in the school yard now How often you play badminton ? N i dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng I. Language forcus II.Speaking TN 12s...
 • 3
 • 188
 • 4

Đề kiểm tra anh văn 11 học kỳ i 20132014

Đề kiểm tra anh văn 11 học kỳ i 20132014
... figure had risen to about 6.6 billion Growth of this size cannot continue indefinitely Recent forecasts suggest that the total population will level out at between 10 and 15 billion in the mid ... to participation in teams through their involvement in A B C community projects D Câu 39: Do you like taking part of competitions like these ? A B C D Câu 40: I am looking forward meeting you ... - Mã đề thi 209 Câu 33: A had increased B increased Câu 34: _ A there have B there is Câu 35: A begun B beginning C has increased C there are C begin D is increasing D there has D began III.CORRECTION:...
 • 3
 • 215
 • 2

Tài liệu Đề kiểm tra anh văn 3 ppt

Tài liệu Đề kiểm tra anh văn 3 ppt
... which will distract you and occupy your hands Trang / Mã đề 30 10 Some people find it helps if they cut (22)……………before they actually give up But don’t look at on this as a(n) ( 23) ………… to giving ... rest Question 31 : This passage mainly discusses a theory about………… A archeological evidence from Mexico and the Atlantic Ocean B Which type of dinosaur roamed where Trang / Mã đề 30 10 C why the ... could actually be eradicated Trang / Mã đề 30 10 but eleven years after the initial organization of the anti smallpox campaign, no cases were reported in the field The strategy that developed was...
 • 7
 • 397
 • 1

Đề kiểm tra Ngữ văn 6 Học kỳ I

Đề kiểm tra Ngữ văn 6 Học kỳ I
... th i vật (1đ) Câu 2: Tập làm văn: (5đ) Dàn ý: I) Mở b i: Gi i thiệu chung ngư i kể II) Thân b i: Kể chi tiết - Hình dáng bên ngo i, cách ăn mặc, l i n i - Th i độ tình cảm ngư i thể qua việc ... động III) Kết b i: Cảm nghĩ em ngư i thân G i ý cho i m - – 10 i m: B i làm đủ ý, l i văn tr i chảy thể cảm xúc sâu sắc, trình bày đẹp, chữ viết đẹp, tả - – i m: B i làm tương đ i đủ ý, diễn ... diễn đạt tr i chảy, có cảm xúc chưa sâu sắc Còn mắc v i l i nhỏ tả - – i m: Hiểu ý l i văn chưa hay, mắc số l i diễn đạt l i tả - – i m: B i làm chưa đủ ý, diễn đạt lủng củng, mắc l i dùng từ...
 • 2
 • 380
 • 4

Đề kiểm tra Ngữ văn 7 Học kỳ I

Đề kiểm tra Ngữ văn 7 Học kỳ I
... sâu kiến thức học môn Ngữ văn I - Rèn luyện kỹ viết văn, tổng hợp, phân tích - Giáo dục cho học sinh tính tự giác, độc lập làm B) Chuẩn bị: GV: Ma trận đề - đề - biểu i m HS: Học - tự giác ... chức 2) Kiểm tra việc chuẩn bị học sinh 3) Kiểm tra Ma trận đề Mức độ Nhận biết Lĩnh vực n i dung TN Văn học TL Thông hiểu Vận dụng Tổng số TN TN TN TL 2,5 6,5 10 (0,5) (0,5) Tập làm văn 1 1 ... nhận tiếng gà trưa tín hiệu g i kỉ niệm tu i thơ (1đ) - Cảm nhận tình cảm tha thiết ngư i cháu kỉ niệm tu i thơ gắn v i hình ảnh tiếng gà Đặc biệt kỷ niệm ngư i bà tình bà cháu thiêng liêng cao...
 • 3
 • 251
 • 0

Đề kiểm tra Ngữ văn 8 Học kỳ I

Đề kiểm tra Ngữ văn 8 Học kỳ I
... Dàn b i: • Mở b i: (1đ) - Gi i thiệu đồ dùng gì? - Gi i thiệu trực tiếp, ngắn gọn • Thân b i: (3đ) - Gi i thiệu kh i quát chung phích nước gắn bó ngư i - Cấu tạo, đặc i m đồ dùng đó: chất liệu, ... 2: Học sinh nêu n i dung nghệ thuật văn “Lão Hạc” (1đ) - N i dung: Số phận đau thương nhân cách cao quí ngư i nông dân khổ xã h i Việt Nam trước Cách Mạng tháng Th i độ tôn trọng tác giả v i họ ... kể chuyện linh hoạt, chân thực, tự nhiên Khắc hoạ, miêu tả tâm lý nhân vật cụ thể , sinh động Câu 3: Học sinh xác định đ i tượng thuyết minh đồ dùng: phích nước - Kiến thức thực tế, đ i sống -...
 • 2
 • 243
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN - 3 ppt

ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN - 3 ppt
... 3 2- The clothes which are in the shop are very expensive  3 3- She has many dirty dishes that she has to wash today  3 4- The lessons that ... school I ( 1- sleep) a little later than usual Around ten, my friend Larry ( 2- come) over my apartment We ( 3- pack) a picnic basket and then ( 4- take) the bus to Forest Park We ( 5- spend) ... 3 7- We have many exercises to be finished before school  3 8- The boy playing in the park is the son of the policeman  3 9- The students...
 • 4
 • 173
 • 0

Đề kiểm tra Anh Văn Học Kỳ II

Đề kiểm tra Anh Văn Học Kỳ II
... spite of the cloudy sky, we took many pictures II Supply the correct form or tense of the words in brackets (1m) had haven’t seen is sleeping 10 met III Write the correct form of word in each sentence ... and music and I felt quite happy When the lights went out, I felt afraid Then I saw a train on the screen The train was coming towards me I shouted out in fear and got down under my seat When my ... ………………………………………………………………… 14 Where did he hide when he saw the train coming towards him? ………………………………………………………………………… 15 How did he feel when the film ended? -THE END By Tran Ai KEY: MULTIPLE CHOICES: (4ms) A D...
 • 3
 • 262
 • 0

Đề kiểm tra anh văn giữa kỳ 1(2010- 2011) - Đề số 3 pot

Đề kiểm tra anh văn giữa kỳ 1(2010- 2011) - Đề số 3 pot
... first one (0,4) 31 - You can use this computer, can’t you? 32 - I wish I could remember the answers to these questions 33 - Nam said he had to go to Ha Noi the next/following day 34 - It takes Nga ... car? 37 - Tom is always going home late, so his mother is very angry 38 - It is necessary for you to practice English every day 39 - Compost can be made from household and garden waste 40 - The ... practice English with her friends 35 - It is raining heavily, so we take our umbrellas VI - Complete each of the following sentences, using the words given (0,4) 36 .- Do you mind if I borrow your...
 • 5
 • 77
 • 1

Tài liệu Đề kiểm tra anh văn cuối năm lớp 3 pdf

Tài liệu Đề kiểm tra anh văn cuối năm lớp 3 pdf
... đáp án đề kiểm tra cuối năm môn tiếng anh - khối : năm học 2008 - 2009 ( Thời gian 40 phút ) Ubnd thành phố thái bình Phòng giáo dục & đào tạo Bài 1: Khoanh tròn vào từ khác loại ... you have ? Bài 3: Em điền chữ vào ô Thanks, goodbye 1/ Nice to meet you 2/ What is his name ? 3/ I have four books 4/ This is my house 5/ Where are the dolls ? Bài 4: Em chọn khoanh tròn vào trớc ... tròn vào trớc câu trả lời ( điểm ) 1/ There many pets in the house 2/ is the weather to day ? 3/ up, please ! 4/ That my mother 5/ What your name ? a: b: c: c: a: are How Stand is is Bài...
 • 2
 • 485
 • 6

Đề kiểm tra anh văn học1

Đề kiểm tra anh văn học kì 1
... there is 10 Are there in your yard? A any flower B any flowers C some flowers D flower 11 Is this my book? + A No It is my book B Yes It is C Yes It’s my book D Yes, this is 12 He goes ... _ A p.m B forty to six C half to six D six thirty 13 What are you doing, Nam? + I’m _ music A listen to B listening C listening to D listen 14 The toystore is the bookstore _ the bakery...
 • 3
 • 243
 • 0

Đề kiểm tra Anh văn lơp 3 (08-09)

Đề kiểm tra Anh văn lơp 3 (08-09)
... family This is my (2) His name is Thanh This (3) my mother Her name is Hong This is my (4) Her name is Hanh This is my brother His (5) is Hung Bài 3: Em xếp từ sau thành câu có nghĩa: 1- ... 2- B; 3- A; 4- B; 5- A; 6- C; 7- B; 8- A; 9- A; 10- C Bài ( 3 ): Điền từ cho 0.5đ ( Thởng 0.5 đ viết xác từ làm hết) Vị trí (1): my ; ( 2): father ; (3) : is ; (4): sister ; (5): name Bài ( 3 ): ... a/ This/ ruler/ green.-> 3- too/ meet/ you/ Nice/ to.> Bài 4: Em trả lời câu hỏi dới dùng từ gợi ý ngoặc: 1- What is this? ( book) -> 2- What is your name? ( Minh) -> 3- What color is this? (...
 • 3
 • 245
 • 1

Xem thêm