Sử dụng kỹ thuật đồng vị trong nghiên cứu nước ngầm ở đồng bằng sông hồng

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Sử dụng kỹ thuật PCR-RFLP trong nghiên cứu đa hình gen liên quan đến chất lượng thịt lợn" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... xác ñ nh ñư c ña hình gen leptin PSS l n Ki ng S t Trong m u DNA t ng s c a l n Ki ng S t ñư c nghiên c u ña hình gen leptin, t n s ki u gen AA chi m t l cao nh t (77,78%), ki u gen GA GG chi m ... p primer PSS1 PSS2 (Hình 1B) 3.2 Xác ñ nh ña hình gen leptin PSS l n b ng k thu t RFLP K t qu xác ñ nh ña hình gen leptin m u c a l n Ki ng S t ñư c trình bày hình 2A Ki u gen AA cho băng có kích ... n s ki u gen GA l n Móng Cái ch chi m 15%, ki u 169 gen GG hoàn toàn không xu t hi n c gi ng l n n i nói Trong ñó, k t qu nghiên c u c a Lê Th Thúy cs (2004) ch r ng ki u gen GG liên quan ñ n...
 • 6
 • 371
 • 1

BÁO CÁO KHOA HỌC: "SỬ DỤNG KỸ THUẬT DI TRUYỀN TRONG NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC PROTEIN" pdf

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... dụng phức hệ phiên mã để nghiên cứu tương tác hai protein X Y Phương pháp lai kép ứng dụng rộng rãi để nghiên cứu tương tác protein số trường hợp sau: Nghiên cứu tương tác hai protein mô tả Nghiên ... thí nghiệm ứng dụng kỹ thuật hệ thống lai kép với tế bào chủ nấm men để nghiên cứu protein tương tác vớ photphataza (TTP30) II SỬ DỤNG HỆ THỐNG LAI KÉP NGHIÊN CỨU CÁC PROTEIN TƯƠNG TÁC VỚI MỘT PHOTPHATAZA ... dịch mã gen báo cáo xảy ra, có hai nhân tố sản phẩm gen báo cáo không tổng hợp Người ta tách gen mã hoá cho hai nhân tố gắn vào hai vectơ tách dòng riêng rẽ Muốn nghiên cứu tương tác protein...
 • 14
 • 231
 • 0

Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất vùng đồng bằng sông hồng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất vùng đồng bằng sông hồng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
... HÓA NÔNG NGHI P, NÔNG THÔN 1.1 Các khái ni m Công nghi p hóa - Hi n ñ i hóa nông nghi p, nông thôn chuy n d ch c u s d ng ñ t cho Công nghi p hóa - Hi n ñ i hóa nông nghi p, nông thôn 1.1.1 Công ... t vùng ð ng b ng sông H ng trình Công nghi p hóa - Hi n ñ i hóa nông nghi p, nông thôn 62 2.2 Th c tr ng chuy n d ch c u s d ng ñ t trình công nghi p hóa - Hi n ñ i hóa nông nghi p, nông thôn ... NN, nông thôn, ta c n xác ñ nh rõ v n ñ có m i liên quan m t thi t ñ n nhau: Công nghi p hóa nông nghi p, công nghi p hóa nông thôn, hi n ñ i hóa nông nghi p hi n ñ i hóa nông thôn Công nghi p hóa...
 • 226
 • 362
 • 2

tóm tắt tiếng anh chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất vùng đồng bằng sông hồng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

tóm tắt tiếng anh chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất vùng đồng bằng sông hồng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
... size of actual width but still holds land conversion from agriculture to industrial development strongly Service&trading has set target to be a fast growing industry, so land for developing business ... share of agriculture land more quickly, reducing the proportion of agricultural land area has stronger impact on reducing proportion of agriculture compared to the provinces low proportion agriculture ... sector Trends of land-use purpose conversion from agriculture to non-agriculture is still going strong However, the speed shifting economic structure and local land-use restructure have a significant...
 • 12
 • 225
 • 0

tóm tắt chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất vùng đồng bằng sông hồng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

tóm tắt chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất vùng đồng bằng sông hồng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
... phù h p v i nhu c u c a trình ñô th hóa dân s CHƯƠNG CƠ S KHOA H C C A CHUY N D CH CƠ C U S D NG ð T TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHI P HÓA - HI N ð I HÓA NÔNG NGHI P, NÔNG THÔN 1.1 Các khái ni m CNH ... nông thôn, t o s n ñ nh tr , kinh t , văn hóa, xã h i, t o s phát tri n b n v ng nông nghi p nông thôn t o s kinh t làm thay ñ i ñ i s ng văn hóa, xã h i nâng cao trình ñ văn minh nông thôn 1.1.2 ... h i c a vùng c u ñ t ñô th - nông thôn chênh l ch so v i c u dân s ñô th - nông thôn Ch có c u ñ t công c ng c a ñô th - nông thôn ñi trư c c u dân s m t bư c, nhiên, v quy mô ñ t công c ng...
 • 12
 • 225
 • 0

Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất vùng đồng bằng sông hồng trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

Chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất vùng đồng bằng sông hồng trong quá trình công nghiệp hóa  hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
... nông thôn chuyển dịch cấu sử dụng ñất cho Công nghiệp hóa - Hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn 13 1.1.1 Công nghiệp hóa - Hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn 13 1.1.2 cấu sử dụng ... 1: sở khoa học chuyển dịch cấu sử dụng ñất trình Công nghiệp hóa Hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn Chương 2: Thực trạng chuyển dịch cấu sử dụng ñất trình Công nghiệp hóa - Hiện ñại hóa nông ... CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU SỬ DỤNG ðẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ðẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 13 1.1 Các khái niệm Công nghiệp hóa - Hiện ñại hóa nông nghiệp, ...
 • 20
 • 104
 • 0

Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật đồng vị tự nhiên phục vụ đánh giá an toàn đập Đồng

Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật đồng vị tự nhiên phục vụ đánh giá an toàn đập Đồng Mô
... công nghệ cấp năm 2005 - 2006 Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật đồng vị tự nhiên phục vụ đánh giá an toàn đập Đồng (M số B0/05/04-01) Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học v Kỹ thuật Hạt nhân Chủ nhiệm đề ... nghệ cấp Bộ Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật đồng vị tự nhiên phục vụ đánh giá an to n đập Đồng (M số: B0/05/04-01) Việc thực đề t i n y l để đa kiến nghị cụ thể cho việc áp dụng kỹ thuật ĐVTN v ... hồ với nớc thấm vai đập, mạch sủi sau thân đập đ tổ chức thực đề t i khoa học công nghệ cấp Bộ Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật đồng vị tự nhiên phục vụ đánh giá an to n đập Đồng (M số: B0/05/04-01)...
 • 61
 • 164
 • 0

Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật đồng vị để đánh giá mối quan hệ giữa nước ngầmnước bề mặt khu vực hà nội

Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật đồng vị để đánh giá mối quan hệ giữa nước ngầm và nước bề mặt khu vực hà nội
... hoàn thành nội dụng đ đăng ký đạt đợc mục tiêu đề nghiên cứu sử dụng kỹ thuật đồng vị để đánh giá mối liên hệ nớc bề mặt (chủ yếu nớc sông Hồng) với nớc ngầm khu vực nội Các số liệu đồng vị thu ... hình sử dụng kinh phí đề tài Đề tài cấp bộ: Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật đồng vị để đánh giá mối liên hệ nớc ngầm nớc bề mặt khu vực nội M số: BO/04/04-02 Kinh phí đợc cấp: 340 triệu đồng ... Chính vậy, nớc ngầm khu vực nội mối liên hệ chặt chẽ với nớc sông Hồng nguồn nớc bề mặt Đề tài áp dụng kỹ thuật đồng vị sử dụng dồng vị môi trờng nh đồng vị bền (18O 2H) đồng vị phóng xạ (3H),...
 • 62
 • 146
 • 1

Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật đồng vị tự nhiên phục vụ đánh giá an toàn đập Đồng

Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật đồng vị tự nhiên phục vụ đánh giá an toàn đập Đồng Mô
... công nghệ cấp năm 2005 - 2006 Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật đồng vị tự nhiên phục vụ đánh giá an toàn đập Đồng (M số B0/05/04-01) Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân Chủ nhiệm đề ... công nghệ cấp Bộ Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật đồng vị tự nhiên phục vụ đánh giá an toàn đập Đồng (M số: B0/05/04-01) Việc thực đề tài để đa kiến nghị cụ thể cho việc áp dụng kỹ thuật ĐVTN vào ... hồ với nớc thấm vai đập, mạch sủi sau thân đập đ tổ chức thực đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật đồng vị tự nhiên phục vụ đánh giá an toàn đập Đồng (M số: B0/05/04-01)...
 • 61
 • 177
 • 0

Nghiên cứu bước đầu về sử dụng kỹ thuật lai Southern trong phân tích cây chuyển gen

Nghiên cứu bước đầu về sử dụng kỹ thuật lai Southern trong phân tích cây chuyển gen
... phân tích chuyển gen [1] 1.2.2 Kỹ thuật lai Southern ứng dụng 1.2.2.1 Nguyên lý lai Southern Kỹ thuật lai phân tử (molecular hybridization) nói chung lai Southern nói riêng dựa nguyên lý lai ... 1.2.2.3 ứng dụng kỹ thuật lai Southern Kỹ thuật lai Southern kỹ thuật sinh học phân tử quan trọng đợc sử dụng nhiều phân tích phân tử nh: 12 Khoá luận tốt nghiệp - Lập đồ giới hạn gen - Phát đa ... vị phân tử lai hiển thị phim thành băng dạng vạch ngang Kỹ thuật đợc gọi kỹ thuật phân tích màng thấm chuyển Southern (Southern blot analysis), gọi tắt lai Southern [1], [5] Khi ứng dụng lai Southern...
 • 37
 • 631
 • 2

ỨNG DỤNG kỹ THUẬT GHI điện não NGHIÊN cứu CHỨC NĂNG THẦN KINH TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG của CÔNG NHÂN cột CAO THÔNG TIN

ỨNG DỤNG kỹ THUẬT GHI điện não NGHIÊN cứu CHỨC NĂNG THẦN KINH TRONG QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG của CÔNG NHÂN cột CAO THÔNG TIN
... lại, thiết bị ghi điện nóo ứng dụng phổ biến nên việc sử dụng kỹ thuật nghiên cứu đánh giá tâm sinh lý lao động nghỉ nghơi tích cực khả thi, độ nhạy cao cho kết tin cậy Đặc biệt, kỹ thuật hiệu trường ... - vận động đơn giản, Kết nghiên cứu phù hợp với Vũ Khắc Khoan [3] nghiên cứu sức khoẻ Phi công công nhân công tác không cho biết, khác biệt tần số sóng điện nóo nhúm nghiờn cứu (Phi cụng Điện ... cá nhân chân dung tâm sinh lý Ngày nay, tiến khoa học điều kiện kinh tế tốt nên điện nóo đồ ứng dụng rộng rói nghiên cứu đánh giá chức năng, đánh giá căng thẳng thần kinh tâm lý mệt mỏi lao động...
 • 4
 • 85
 • 0

So sánh các chương trình đào tạo phạm kỹ thuật nông nghiệp trong và ngoài nước để đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chương trình đào tạo phạm kỹ thuật nông nghiệp của trường đại học nông lâm tp hồ chí minh

So sánh các chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật nông nghiệp trong và ngoài nước để đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật nông nghiệp của trường đại học nông lâm tp hồ chí minh
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LÊ MINH THẢO SO SÁNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐỂ ĐÓNG GÓP Ý ... NƯỚC ĐỂ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGÀNH: GIÁO DỤC HỌC - 601401 Tp Hồ Chí Minh, năm 2008 Luận ... tài: So sánh chƣơng đào tạo phạm kỹ thuật nông nghiệp nƣớc để đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chƣơng trình đào tạo phạm kỹ thuật nông nghiệp Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp. HCM” Mục đích nghiên...
 • 22
 • 323
 • 0

so sánh các chương trình đào tạo phạm kỹ thuật nông nghiệp trong và ngoài nước để đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chương trình đào tạo phạm kỹ thuật nông nghiệp của trường đại học nông lâm tp hồ chí

so sánh các chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật nông nghiệp trong và ngoài nước để đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chương trình đào tạo sư phạm kỹ thuật nông nghiệp của trường đại học nông lâm tp hồ chí
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LÊ MINH THẢO SO SÁNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐỂ ĐÓNG GÓP Ý ... tài: So sánh chƣơng đào tạo phạm kỹ thuật nông nghiệp nƣớc để đóng góp ý kiến cho việc xây dựng chƣơng trình đào tạo phạm kỹ thuật nông nghiệp Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp. HCM” Mục đích nghiên ... tạo phạm kỹ thuật nông nghiệp Trƣờng Đại học Nông Lâm TPHCM  Nhiệm vụ 4: Đề xuất ý kiến cho việc xây dựng chƣơng trình đào tạo phạm kỹ thuật nông nghiệp Trƣờng Đại học Nông Lâm TPHCM Đối...
 • 102
 • 334
 • 0

TIỂU LUẬN kỹ THUẬT TRẢI PHỔ và ỨNG DỤNG đề tài GIẤU THÔNG TIN bền VỮNG sử DỤNG kỹ THUẬT TRẢI PHỔ TRONG cơ sở dữ LIỆU KHÔNG GIAN

TIỂU LUẬN kỹ THUẬT TRẢI PHỔ và ỨNG DỤNG đề tài GIẤU THÔNG TIN bền VỮNG sử DỤNG kỹ THUẬT TRẢI PHỔ TRONG cơ sở dữ LIỆU KHÔNG GIAN
... sử dụng kỹ thuật trải phổ để giấu thông tin sở liệu không gian với mục đích tăng cường độ bền vững độ mật tin giấu Mục II giới thiệu khái niệm thông tin trải phổ, ứng dụng kỹ thuật trải phổ giấu ... Giấu thông tin bền vững sử dụng kỹ thuật trải phổ sở liệu không gian A Robust Watermarking Algorthm for Space Data Using Spread Spectrum Technic kế kỹ thuật, đồ số chiều, chiều ) Trong ... giấu thông tin Mục III trình bày khái niệm liệu không gian, thuộc tính chẵn lẻ khả mang tin giấu liệu không gian Mục IV trình bày phương pháp giấu thông tin trải phổ mô hình liệu không gian Mục...
 • 6
 • 449
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng kỹ thuật response caching trong dịch vụ web xmlsử dụng kỹ thuật data caching trong dịch vụ web xmlkết hợp các giống nấm men và sử dụng kỹ thuật di truyền trong sản xuất rượu vangkỹ thuật chọn mẫu trong nghiên cứu khoa họckỹ thuật hạt nhân trong nghiên cứu và bảo vệ môi trườngphương pháp sử dụng chỉ thị sinh học trong nghiên cứu ô nhiễm môi trườngđánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng kỹ thuật cầm bóng qua người nhảy ném rổ ở cự ly trung bình và gần cho nữ vđv bóng rổ lứa tuổi 16 18 tỉnh bắc giangthực trạng hiệu quả sử dụng kỹ thuật cầm bóng qua người nhảy ném rổ ở cự ly trung bình và gần cho nữ vđv bóng rổ lứa tuổi 16 18 tỉnh bắc gianglịch sử hình thành vùng đồng bằng sông hồngtriển lãm mỹ thuật đồng bằng sông hồng 2013phương pháp nghiên cứu nước ngầm ở địa phương a công tác chuẩn bịnghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số dòng song mật thu thập từ các tỉnh phía bắc sử dụng kỹ thuật rapdnghiên cứu xác định se as trong mẫu máu và nước tiểu bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hidrua hoásử dụng kỹ thuật kết thúc phụ trong bán hàng và môi giới bất động sảnxét lại những tác động của chính sách tài khóa lên tổng thể kinh tế vĩ mô một sự phân tích tách biệt sử dụng kỹ thuật svarPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh