Sơ bộ đánh giá xói mòn trên lưu vực sông sêsan thông qua số liệu thực nghiệm

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XÓI MÒN TRÊN LƯU VỰC HỒ TRỊ AN

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XÓI MÒN TRÊN LƯU VỰC HỒ TRỊ AN
... tích đánh giá mức độ xói mòn, kết đánh giá trạng độ xói mòn để từ xây dựng đồ trạng xói mòn tồn LVHTA tổng hợp kết phân loại xói mòn theo diện tích thể bảng Bảng Kết phân cấp cường độ xói mòn lưu ... Lê Ngun, 2004 Nghiên cứu, đánh giá trạng xói mòn tác động dioxin tới mơi trường đất lưu vực hồ Trị An Báo cáo chun đề đề tài: Đánh giá ảnh hưởng chất độc hố học mơi trường hồ Trị An - Đề xuất ... đồ trạng xói mòn LVHTA Bản đồ trạng xói mòn thể mức độ xói mòn đất đạt tối đa vị trí khác diện tích nghiên cứu Dựa kiến thức GIS Viễn thám với kinh nghiệm điều tra nghiên cứu xói mòn vài khu vực...
 • 10
 • 583
 • 8

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÝ BẢN ĐỒ ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS ĐÁNH GIÁ XÓI MÒN ĐẤT KHU VỰC YÊN CHÂU TỈNH SƠN LA

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÝ BẢN ĐỒ ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS ĐÁNH GIÁ XÓI MÒN ĐẤT KHU VỰC YÊN CHÂU TỈNH SƠN LA
... CHƯƠNG ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG ĐÁNH GIÁ XÓI MÒN ĐẤT KHU VỰC YÊN CHÂU TỈNH SƠN LA 38 3.1 Mô hình đánh giá xói mòn đất 38 3.2 Cơ sở liệu quy trình đánh giá xói mòn đất khu vực Yên Châu ... liệu đánh giá xói mòn đất khu vực Yên Châu 41 3.2.2 Quy trình đánh giá xói mòn đất khu vực Yên Châu 51 3.3 Phân tích, đánh giá xói mòn đất huyện Yên Châu tỉnh Sơn La 56 3.3.1 Xây dựng đồ ... mòn đất khu vực Yên Châu; Nghiên cứu xây dựng sở liệu quy trình đánh giá xói mòn đất viễn thám GIS; Xác định số xói mòn đất khu vực Yên Châu; Thành lập đồ xói mòn đất thực tế tiềm khu vực Yên Châu; ...
 • 81
 • 696
 • 2

ĐÁNH GIÁ CHẤT NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG CẦU DỰA TRÊN CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÁC NĂM 2010 - 2012

ĐÁNH GIÁ CHẤT NƯỚC MẶT LƯU VỰC SÔNG CẦU DỰA TRÊN CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÁC NĂM 2010 - 2012
... 5.2 Kết đánh giá chất lượng nước năm 2009 64 5.3 Kết đánh giá chất lượng nước năm 2010 66 5.4 Kết đánh giá chất lượng nước năm 2011 70 5.5 Kết đánh giá chất lượng nước năm 2012 ... trí mẫu SCA- 1-1 Văn Lăng SCA- 1-2 Sông Cầu - Hoà Bình - Đồng Hỷ SCA- 1-3 Sông Cầu - Sơn Cẩm - Phú Lương SCA- 1-4 Tại chân cầu Gia Bảy SCA- 1-5 Đập Thác Huống SCA- 1-6 Cầu Mây - Phú Bình SCA- 2-7 Nghinh ... Thần Xa SCA- 2-8 Chợ Chu- Định Hoá (Sông Chu) SCA- 2-9 Giang Tiên (Sông Đu) SCA- 2-1 0 Linh Sơn (Cầu Linh Nham) SCA- 2-1 1 Phục Linh (Suối Cát- Nhánh Sông Đu) SCO- 1-1 2 Bình Thành- Định Hoá SCO- 1-1 3 Phú...
 • 77
 • 164
 • 0

Báo cáo " ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG SRÊPÔK - TỈNH ĐẮK LẮK " doc

Báo cáo
... THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 - Thiết lập, chạy hình SWAT cho lưu vực Srêpôk - So sánh, đánh giá thông số chất lượng nước lưu vực (oxi hòa tan DO, amoni NH+4, nitrit NO-2, nitrat NO-3, phosphat ... chất lượng nước lưu vực sông Srêpôk Cách tiếp cận đánh giá chất lượng nước lưu vực sông Srêpôk dựa hình SWAT thể Hình Theo đó, tiến trình thực bao gồm bước phân định lưu vực, phân tích đơn ... đích sử dụng giao thông thủy mục đích khác có yêu cầu chất lượng nước thấp 5.2 Kiến nghị Nghiên cứu bước áp dụng hình SWAT đánh giá chất lượng nước lưu vực sông Srêpôk nên nhiều hạn chế: - Dữ...
 • 7
 • 728
 • 12

Đề cương Đánh giá xói mòn đất tại lưu vực suối Cá, thành phố Sơn La

Đề cương Đánh giá xói mòn đất tại lưu vực suối Bó Cá, thành phố Sơn La
... hậu xói mòn gây Phần MỤC TIÊU – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu Xác định mức độ xói mòn đất lưu vực suối Cá, thành phố Sơn La Xây dựng đồ phân cấp xói mòn tiềm lưu vực suối ... trên, em chọn đề tài Đánh giá mức độ xói mòn đất lưu vực suối Cá, thành phố Sơn La Phần TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Trên giới Có thể nói người quan tâm đến tượng xói mòn từ sớm, từ ... trình đất tổng (USLE) để đánh giá tiềm mức độ xói mòn lưu vực (4 lưu vực lớn miền Bắc Việt Nam) Đặc biệt năm gần đây, phương pháp viễn thám GIS áp dụng nghiên cứu xói mòn đất Phương trình đất tổng...
 • 18
 • 277
 • 2

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáy phân tích, đánh giá mối quan h

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam  áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ  đáy  phân tích, đánh giá mối quan h
... phương pháp sinh h c áp dụng để đánh giá chất lượng nước mặt sông Việt Nam, nghiên cứu sử dụng sinh vật thị đánh giá môi trường sông/ suối tiến h nh năm gần chưa thực cách đồng Phần lớn nghiên ... sung, chí thay cho phân tích h a h c để đánh giá giám sát chất lượng môi trường thủy vực Phương pháp sinh h c sử dụng sinh vật thị đánh giá giám sát chất lượng môi trường phát triển thời gian ... chất lượng môi trường thủy vực, người ta sử dụng phương pháp quan trắc lý - h a h c phương pháp quan trắc sử dụng sinh vật thị hay sinh quan trắc môi trường Trong phương pháp lý - h a h c sử dụng...
 • 28
 • 284
 • 0

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáy phân tích, đánh giá các hệ thố

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam  áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ  đáy  phân tích, đánh giá các hệ thố
... ĐỀ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÁC HỆ THỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐÃ ĐƯỢC NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG TRONG NƯỚC MỞ ĐẦU Vấn đề ô nhiễm môi trường nói chung vấn đề ô nhiễm môi trường ... cấp phân loại đến Họ nhóm sinh vật có giá trị sinh quan trắc môi trường nước II.3 Nghiên cứu sinh vật thị vùng cửa sông Đề tài Nghiên cứu sử dụng sinh vật thị đánh giá giám sát chất lượng môi trường ... hóa học hệ thống sông ngòi Việt Nam -7- II.2 Ứng dụng phương pháp nghiên cứu đa dạng sinh học hệ sinh thái thủy vực vào sinh quan trắc chất lượng môi trường nước Việt Nam: Nghiên cứu Nguyễn Vũ Thanh...
 • 23
 • 383
 • 0

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáy đối chiếu kết quả đánh giá chấ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam  áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ  đáy  đối chiếu kết quả đánh giá chấ
... diện cho vùng đê Sông Hồng huyện Gia Lâm 12 II Đánh giá chất lượng nước theo thị sinh học áp dụng thử nghiệm quan trắc lưu vực sông Nhuệ Đáy năm 2009 Trung tâm Quan trắc môi trường thực Khi áp dụng ... Việc áp dụng phương pháp sinh học đánh giá chất lượng nước ngày nhiều nước giới quan tâm áp dụng Tuy nhiên, sử dụng thị sinh vật để quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường nước chưa áp dụng ... .3 I Đánh giá chất lượng nước theo thị sinh học từ chương trình nghiên cứu đánh giá nước .4 Đánh giá chất lượng nước Việt Nam 1.1 sở đánh giá .4 1.2 Kết nghiên cứu ...
 • 16
 • 236
 • 0

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáy đánh giá tính khả thi và hiệu

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam  áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ  đáy  đánh giá tính khả thi và hiệu
... pháp sinh quan trắc quan trắc lý hóa III.4 Các nhóm sinh vật thường sử dụng làm thị sinh học cho chất lượng môi trường nước 11 IV Quan trắc môi trường phương pháp dùng sinh vật thị ... dụng sinh vật thị ngày trở nên quan trọng phần bổ sung, chí thay cho phân tích hóa học để đánh giá giám sát chất lượng môi trường thủy vực Phương pháp sinh học sử dụng sinh vật thị đánh giá giám ... đem lại nhiều ích lợi cho nhà quản lý người cộng đồng Việc đánh giá tính khả thi hiệu nghiên cứu thị sinh học quan trắc lưu vực sông cần thi t để có định hướng cho ứng dụng đảm bảo phát triển...
 • 23
 • 238
 • 0

Báo cáo khoa học: Hệ thống chỉ thị và chỉ số môi trường để đánh giáso sánh hiện trạng môi trường giữa các thành phố trên lưu vực sông. doc

Báo cáo khoa học: Hệ thống chỉ thị và chỉ số môi trường để đánh giá và so sánh hiện trạng môi trường giữa các thành phố trên lưu vực sông. doc
... trúc hệ thống thị số bền vững mơi trường đề nghị sau: Chỉ số bền vững mơi trường thành phố lưu vực sơng Chỉ số bền vững mơi trường Các thị nhiễm mơi trường Chỉ số bền vững xã hội Các thị số lượng ... dụng đất, báo cáo, thơng tin mơi trường 5.ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG CHỈ THỊ - CHỈ SỐ ÁP DỤNG CHO CÁC THÀNH PHỐ TRÊN CÁC LƯU VỰC SƠNG Xuất phát từ đặc điểm thành phố lưu vực sơng hầu hết thành phố phát ... chơi 10.000 dân Số lượng bác sỹ 1000 dân 6.ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỈ THỊ VÀ CHỈ SỐ MƠI TRƯỜNG CHO CÁC THÀNH PHỐ TRÊN CÁC LƯU VỰC SƠNG Để xây dựng hệ thống thị số trước hết cần...
 • 9
 • 659
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Sử dụng phương pháp Morris đánh giá độ nhạy các thông số trong mô hình WetSpa cải tiến (Thử nghiệm trên lưu vực sông Vệ) " ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... P.T.P. Chi và nnk. / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ 25, Số 3S (2009) 397‐402 báo lũ thực nghiên cứu Giới thiệu phương pháp Morris hình WetSpa cải tiến Phương pháp Morris Mục đích phương pháp Morris ... tiến, thông số cần được hiệu chỉnh trước tiên K r , K i , K g , K run thông số nhạy hình Phương pháp Morris phương pháp có nhiều ưu phân tích độ nhạy Tuy nhiên hạn chế phương pháp đánh giá độ nhạy ... chuỗi số liệu theo thời gian độ cao, loại đất, sử dụng đất, giáng thủy bốc khả Số liệu dòng chảy sử dụng cho việc kiểm định hình [2,3] Trong hình thông số sau: * Thông số tổng thể hình...
 • 6
 • 247
 • 0

đánh giá việc chấp hành luật bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên lưu vực sông sài gòn đềxuất giải pháp

đánh giá việc chấp hành luật bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên lưu vực sông sài gòn đềxuất giải pháp
... CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG CHUYÊN ĐỀ ĐÁNH GIÁ VIỆC CHẤP HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT TRÊN LƯU VỰC SÔNG SÀI GÒN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP Thực hiện: Cục Cảnh sát môi trường ... xuất lưu vực sông Sài Gòn 7 Việc nghiên cứu chuyên đề Đánh giá việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường doanh nghiệp, sở sản xuất lưu vực sông Sài Gòn Đề xuất giải pháp lực lượng Cảnh sát môi trường ... CỦA CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ SẢN XUẤT TRÊN LƯU VỰC SÔNG SÀI GÒN, CÓ KHẢ NĂNG VI PHẠM LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 1.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội lưu vực sông Sài Gòn: Sông Sài Gòn thuộc sông...
 • 52
 • 175
 • 0

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI MỘT SỐSỞ SẢN XUẤT TRÊN LƯU VỰC SÔNG NHUỆ - ĐÁY

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI MỘT SỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT TRÊN LƯU VỰC SÔNG NHUỆ - ĐÁY
... giá chất lượng nước thải số sở sản xuất lưu vực sông Nhuệ - Đáy Đây nhiệm vụ thực tiễn để đánh giá chất lượng nước thải số sở lưu vực sông nói riêng đánh giá chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy nói ... khu vực Hà Nội 21 3.2 Kết phân tích nước thải số sở sản xuất lưu vực sông Nhuệ Đáy đoạn chảy qua khu vực Hà Nam 25 3.3 Kết phân tích nước thải số sở sản xuất lưu vực sông Nhuệ Đáy ... 1.1 Số dân tỉnh lưu vực sông Nhuệ - Đáy Bảng 1.2 Thống kê làng nghề lưu vực sông Nhuệ - Đáy Bảng 1.3 Giá trị sản xuất nông nghiệp tỉnh lưu vực sông Nhuệ - Đáy Bảng 2.1 Danh sách số...
 • 18
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở dữ liệu và quy trình đánh giá xói mòn đất khu vực yên châucơ sở dữ liệu đánh giá xói mòn đất khu vực yên châuquy trình đánh giá xói mòn đất khu vực yên châuứng dụng ảnh viễn thám và công nghệ gis đánh giá xói mòn đất sôngnghiên cứu sử dụng viễn thám rs và hệ thống thông tin địa lý gis để đánh giá xói mòn đất huyện tam nông tỉnh phú thọluận văn đánh giá hiện trạng khai thác và quản lý tài nguyên trên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua thành phố biên hòa và đề xuất các biện pháp khắc phục docxphan tich danh gia va xac dinh nguyen nhan lu lut tren luu vuc song ba1 tổng quan về nghiên cứu xói mòn đất và ứng dụng viễn thám và gis trong đánh giá xói mòn đấtcác mô hình đánh giá xói mòn đấtphương pháp ứng dụng viễn thám và gis trong đánh giá xói mòn đấtxây dựng mô hình hóa tự động cho đánh giá xói mònmô hình đánh giá xói mòn đấtphân tích đánh giá xói mòn đất huyện yên châu tỉnh sơn lađánh giá nguồn thải hiện trạng môi trường và các tác động môi trường trên lưu vực sông đồng nai tại địa bàn các tỉnh bình dương đồng nai và thành phố hồ chí minhnghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáyHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây