Tổng kết và theo dõi mô hình trồng bắp kết hợp chăn nuôi bò tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang năm 2004

Tổng kết theo dõi hình trồng bắp kết hợp chăn nuôi tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang năm 2004

Tổng kết và theo dõi mô hình trồng bắp kết hợp chăn nuôi bò tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang năm 2004
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA NÔNG NGHIỆP- TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 Do sinh viên: NGUYỄN ... rộng/phát triển hình huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 1.3 Mục đích Tìm hiểu hiệu kinh tế-xã hội kỹ thuật hình màu kết hợp chăn nuôi huyện Châu Thành, tỉnh An Giang năm 2004 1.4 Mục tiêu ... thống canh tác như: trồng bắp quanh năm + nuôi bò, trồng vụ bắp + nuôi bò, trồng mía vụ + nuôi bò, cỏ voi + nuôi quanh năm vụ bắp + nuôi (kết ghi nhận xã Bình Thạnh) Đặc biệt hình trồng...
 • 62
 • 460
 • 0

Luận văn TỔNG KẾT THEO DÕI HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 6 doc

Luận văn TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 6 doc
... phân trồng màu: 16. 1 Mục đích: 16. 2 Cách sử dụng (ủ hoai hay sử dụng trực tiêp) 16. 3 số lượng: 16. 4 Giá phân bò: 16. 5 Sử dụng nào: 16. 6 ... đất, phát triển nuôi bò, mở rộng vườn, mở rộng mua bán, mua máy cày làm dịch vụ,…) 14 So sánh thử hiệu hình áp dụng so với hình độc canh khác -Hiệu nhiều:……….……………………………………………… Tại sao? ... (đ/kg) 46 Thu nhập từ loại trồng vật nuôi khác: Cây trồng vật nuôi DT .trồng/ SL .nuôi Sản lượng (kg) Số lượng bán (kg) Giá bán (đồng/kg ) Giống Chi phí đầu tư (đồng) Vật tư L.động Chi khác Cây trồng, ...
 • 10
 • 235
 • 3

Luận văn TỔNG KẾT THEO DÕI HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 5 docx

Luận văn TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 5 docx
... rộng hình cần tăng số lượng tăng lợi nhuận cho hình, nguồn phụ phế phẩm trồng trọt tiềm phát triển để cung cấp cho 35 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5. 1 Kết luận - hình màu kết hợp chăn ... đề cho tồn mở rộng hình canh tác tổng hợp màu kết hợp chăn nuôi thời gian tới a Những khó khăn mở rộng/phát triển hình Hai thành phần sản xuất hình trồng trọt chăn nuôi, chúng tạo lợi ... thức ăn cho chăn nuôi vào mùa lũ sản xuất quanh năm Ngược lại, Các hình nằm đê bao, thức ăn cho chăn nuôi bị thiếu vào mùa lũ sản xuất vụ màu - Sự đóng góp màu chăn nuôi vào thu nhập...
 • 10
 • 217
 • 1

Luận văn TỔNG KẾT THEO DÕI HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 4 doc

Luận văn TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 4 doc
... hình canh tác tổng hợp màu kết hợp chăn nuôi hình thành phát triển 4. 4 Những thuận lợi trồng trọt chăn nuôi Thực tế cho thấy, thành phần sản xuất hình canh tác tổng hợp màu kết hợp chăn ... từ màu (40 %), có lợi nhuận cao (16,7%), hai (20%) Bảng trình bày kết theo dõi nông hộ áp dụng hình sản xuất kết hợp màu chăn nuôi năm 20 04 Tổng lợi nhuận trung bình năm hình mang lại ... 0,61 Tổng 0 ,45 (ha) 44 .287 18.123 26.1 64, 61 n=3 * Thu nhập từ hoạt động phi nông nghiệp 27 4. 3 Cơ cấu (% đóng góp) thành phần sản xuất hình canh tác màu kết hợp chăn nuôi Kết vấn theo dõi...
 • 10
 • 215
 • 2

Luận văn TỔNG KẾT THEO DÕI HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 3 pptx

Luận văn TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 3 pptx
... thống canh tác như: trồng bắp quanh năm + nuôi bò, trồng vụ bắp + nuôi bò, trồng mía vụ + nuôi bò, cỏ voi + nuôi quanh năm vụ bắp + nuôi (kết ghi nhận xã Bình Thạnh) Đặc biệt hình trồng ... 629 500 1999 2002 20 03 Năm Hình 2: Số lượng tăng qua năm huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh An Giang 20 03 Về hình màu kết hợp chăn nuôi bò, áp dụng rộng rãi ... thức thống kê Theo dõi nông hộ có hình trồng màu kết hợp chăn nuôi điển hình, kết hợp điều tra 30 nông hộ ấp xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An giang chọn điều tra theo chủ đích Sử...
 • 10
 • 308
 • 2

Luận văn TỔNG KẾT THEO DÕI HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 2 pps

Luận văn TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 2 pps
... hay nghiên cứu hình sản xuất kết hợp trồng màu chăn nuôi vỗ béo huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Vì đề tài Tổng kết theo dõi hình trồng bắp kết hợp chăn nuôi huyện Châu Thành” nhằm ... rộng/phát triển hình huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 1.3 Mục đích Tìm hiểu hiệu kinh tế-xã hội kỹ thuật hình màu kết hợp chăn nuôi huyện Châu Thành, tỉnh An Giang năm 20 04 1.4 Mục tiêu ... triển hình canh tác tổng hợp màu kết hợp chăn nuôi vỗ béo Trong theo dõi hoạt động nông hộ có quan sát kỹ thuật sản xuất, nhiên không sâu kỹ thuật canh tác màu hay chăn nuôi Địa bàn huyện...
 • 10
 • 248
 • 2

Luận văn TỔNG KẾT THEO DÕI HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 1 pps

Luận văn TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 part 1 pps
... Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp chấp thuận luận văn đính kèm với tên đề tài: TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 Do sinh ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA NÔNG NGHIỆP- TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TỔNG KẾT VÀ THEO DÕI MÔ HÌNH TRỒNG BẮP KẾT HỢP CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG NĂM 2004 Do sinh viên: NGUYỄN ... Hiệu hình màu kết hợp chăn nuôi ấp 26 iii đê bao Hiệu hình màu kết hợp chăn nuôi ấp đê bao 26 Hiệu hình màu kết hợp chăn nuôi ba nông hộ 10 theo dõi...
 • 10
 • 147
 • 2

Tổng kết theo dõi hình trồng bắp kết hợp chăn nuôi tại huyện Châu Thành

Tổng kết và theo dõi mô hình trồng bắp kết hợp chăn nuôi bò tại huyện Châu Thành
... tác tổng hợp màu kết hợp chăn nuôi hình thành phát triển 4.4 Những thuận lợi trồng trọt chăn nuôi Thực tế cho thấy, thành phần sản xuất hình canh tác tổng hợp màu kết hợp chăn nuôi có ... sản xuất kết hợp trồng màu chăn nuôi vỗ béo huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Vì đề tài Tổng kết theo dõi hình trồng bắp kết hợp chăn nuôi huyện Châu Thành nhằm có đánh giá cụ thể hiệu ... 17 Hiệu hình màu kết hợp chăn nuôi xã Bình Thạnh, năm 2004 25 Hiệu hình màu kết hợp chăn nuôi ấp 26 iii đê bao Hiệu hình màu kết hợp chăn nuôi ấp đê...
 • 62
 • 703
 • 1

Nghiên cứu tình hình suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi đánh giá hiệu quả can thiệp truyền thông giáo dục phòng chống suy dinh dưỡng cho các bà mẹ tại huyện Châu Thành tỉnh An Giang năm 2013

Nghiên cứu tình hình suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi và đánh giá hiệu quả can thiệp truyền thông giáo dục phòng chống suy dinh dưỡng cho các bà mẹ tại huyện Châu Thành tỉnh An Giang năm 2013
... Nghiên cứu tình hình suy dinh dưỡng trẻ em tuổi đánh giá hiệu can thiệp truyền thông giáo dục phòng chống suy dinh dưỡng cho mẹ huyện Châu Thành tỉnh An Giang năm 2013 Mục tiêu nghiên cứu: ... độ suy dinh dưỡng yếu tố liên quan trẻ em tuổi huyện Châu Thành tỉnh An Giang năm 2013 Đánh giá hiệu can thiệp phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ suy dinh dưỡng tuổi huyện Châu Thành tỉnh An Giang ... thiệp phòng chống suy dinh dưỡng can thiệp * Mô hình can thiệp - Đối tượng can thiệp + Tất trẻ tuổi bị suy dinh dưỡng can thiệp + Các mẹ, người nuôi dưỡng trẻ tuổi bị suy dinh dưỡng xã can...
 • 124
 • 3,399
 • 2

điều tra đánh giá hiệu quả của chương trình “3 giảm 3 tăng” tại huyện chợ mới tỉnh an giang năm 2004-2005

điều tra và đánh giá hiệu quả của chương trình “3 giảm 3 tăng” tại huyện chợ mới tỉnh an giang năm 2004-2005
... Điều tra đánh giá hiệu chương trình 3G3T huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang thông qua đánh giá mặt giảm tăng nhằm củng cố hiệu chương trình 3G3T góp phần giúp chương trình phát triển nhanh sâu rộng huyện ... 2005 Điều tra đánh giá hiệu chương trình 3 giảm tăng” huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang năm 2004-2005 Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Phát Triển Nông Thôn Khoa Nông Nghiệp- TNTN, Đại Học An Giang Giáo ... 20 21 21 23 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 32 32 34 34 34 35 37 39 41 41 4.2.1.1 Giảm lượng lúa giống 4.2.1.2 Giảm lượng phân đạm (N) 4.2.1 .3 Giảm số lần phun thuốc trừ sâu 4.2.1.4 Giảm số lần...
 • 74
 • 526
 • 0

Khảo sát mức độ đáp ứng miễn dịch của vịt đối với vắc xin cúm gia cầm trên thực địa tại huyện châu thành tỉnh an giang

Khảo sát mức độ đáp ứng miễn dịch của vịt đối với vắc xin cúm gia cầm trên thực địa tại huyện châu thành tỉnh an giang
... chăn nuôi gia cầm huyện Châu hành tỉnh An Giang 42 Công tác tiêm phòng vắc- xin cúm gia cầm vịt tỉnh An Giang từ 2005-2007 .7 7.46 2.1 Tiẽm phòng vắc- xin cúm gia cầm An Giang năm ... TÓM LƯỢC Đe tài Khảo sát mức độ đáp ứng miễn dịch vịt vacxin cúm gia cầm thực địa huyện Châu Thành - tỉnh An Giang nhằm xác định hiệu đáp ứng miễn dịch vịt thông qua kiểm tra kháng ... bệnh cúm gia cầm Số lượng gà huyện Châu Thành so với huyện khác tỉnh An Giang 27 29 Số lượng Vịt huyện Châu Thành so với huyện khác tỉnh An Giang Số lượng gia cầm phân bố theo huyện, thị thành...
 • 55
 • 46
 • 0

phân tích hiệu quả tài chính giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ trong hình trồng mía nguyên liệu của nông hộ tại huyện phụng hiệp – tỉnh hậu giang

phân tích hiệu quả tài chính và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ trong mô hình trồng mía nguyên liệu của nông hộ tại huyện phụng hiệp – tỉnh hậu giang
... lại hiệu tài cao Xuất phát từ thực tiễn khách quan trên, đề tài Phân tích hiệu tài giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ hình trồng mía nguyên liệu nông hộ huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang ... trồng mía nông hộ huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang 38 4.4.2 Điểm yếu hình trồng mía nông hộ huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang 48 4.4.3 Cơ hội hình trồng mía nông hộ huyện ... đến hiệu hình trồng mía nguyên liệu nông hộ huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu tài tăng thu nhập cho nông hộ phát triển thị trường tiêu thụ...
 • 78
 • 148
 • 0

Điều tra tổng kết kỹ thuật hiệuquả nuôi TCX trên ruộng lúa trong mùa lũ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang năm 2004

Điều tra tổng kết kỹ thuật và hiệuquả nuôi TCX trên ruộng lúa trong mùa lũ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang năm 2004
... Bình An Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh Trung - huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 3.4 Nội dung điều tra - Điều kiện tự nhiên Vĩnh Thạnh trung - Tình hình nuôi TCX mùa - Kỹ thuật nuôi: Mùa vụ nuôi, cách ... nuôi TCX ruộng lúa mùa Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang năm 2004 thực Trang Chương LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1 Tình hình nuôi TCX giới nước 2.1.1 Thế giới Thái Lan nước thuộc ... phiếu điều tra soạn sẵn Chọn mẫu điều tra ngẫu nhiên 22 hộ (trong có hộ lân cận để điều tra bổ sung) 3.3 Thời gian địa điểm điều tra Thời gian điều tra: từ 9 /2004 - 12 /2004 Địa điểm : Ấp Bình An...
 • 38
 • 163
 • 0

đánh giá hiện trạng sản xuất so sánh hiệu quả kinh tế các hình luân canh màu trên nền đất lúa tại huyện châu thành tỉnh đồng tháp

đánh giá hiện trạng sản xuất và so sánh hiệu quả kinh tế các mô hình luân canh màu trên nền đất lúa tại huyện châu thành tỉnh đồng tháp
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRẦN VĂN NHÃN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC MÔ HÌNH LUÂN CANH MÀU TRÊN NỀN ĐẤT LÚA TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP ... đề tài “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC MÔ HÌNH LUÂN CANH MÀU TRÊN NỀN ĐẤT LÚA TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP” học viên TRẦN VĂN NHÃN thực báo cáo hội đồng chấm ... định so sánh hiệu kinh tế hình canh tác màu đất lúa - Mục tiêu 3: Đề xuất hình sản xuất màu thích hợp đất lúa huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Hiện trạng sản xuất mô...
 • 127
 • 696
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: kiểu hình và tỷ lệ đa kháng e coli esbl trên gà thịt khỏe tại huyện châu thành tỉnh sóc trănggiải pháp nâng cao thu nhập cho nông hộ trồng lúa huyện châu thành tỉnh an giangđiều tra tình hình phát triển chăn nuôi bò tại huyện đông triều tỉnh quảng ninh 42tổng kết và đánh giá các mô hình trồng rừng sản xuất ở công ty lâm nghiệp yên thế tỉnh bắc giangluận văn tốt nghiệp phân tích hiệu quả sản xuất lúa của nông hộ tham gia mô hình cánh đồng mẫu lớn tại huyện thoại sơn tỉnh an giangbản cam kết bảo vệ môi trường dự án trạm chiết nạp gas tiền giang ấp tây hòa xã song thuận huyện châu thành tỉnh tiền giangthực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển chăn nuôi lợn tại huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúcthực trạng xóa đói giảm nghèo tại huyện chợ mới tỉnh an giang từ năm 2001 đến naytình hình sản xuất mía tại huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang năm 2013mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôitài liệu luận văntheo dõi mô hình nuôi cá lóc trong vèo trong mùa lũ tại xã tân trung huyện phú tân tỉnh an giang pdfđánh giá sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của một số mô hình trồng bời lời đỏ litsea glutinosa roxb tại một số huyện ở gia laikhảo sát và theo dõi sâu hại trong đấtcông nghệ phần mềm và một số mô hình trong phát triển phần mềmcác tính năng dành cho việc chia sẻ và theo dõi trên trang trong libraryThông tư 08 2015 TT-BNV hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữQuyết định số 2716 QĐ-BTC về Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tài chính năm 2016Phương trình Oxyz HỆ TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN OXYZ CƠ BẢN 182 BTTN ( Lý thuyết + Bài tập vận dụng có lời giải)Bảng khung giá đất thành phố Cần Thơ áp dụng từ năm 2015 đến 2019Quyết định 2205 QĐ-TCT về ban hành Quy chế về công tác lưu trữ ngành ThuếBảng giá đất tỉnh Phú Thọ áp dụng từ năm 2015 đến 2019Quyết định 1288 QĐ-BHXH về danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội VNBảng giá đất tỉnh Quảng Bình áp dụng từ năm 2015 đến 2019Bảng giá đất tỉnh Cao Bằng áp dụng từ năm 2015 đến năm 2019Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An GiangQuyết định 2868 QĐ-NHNN Quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt NamQuyết định 2111 QĐ-UBND năm 2016 Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Phú YênBảng giá đất tỉnh Long An định kỳ 05 năm (2015 - 2019)Bảng giá đất tỉnh Quảng Ngãi áp dụng thời kỳ năm 2015 - 2019Quyết định 194 QĐ-BCĐDHG năm 2016 về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo điều hành giáQuyết định 1144 QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 37 2016 QĐ-UBND Quy chế soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước trình và ban hànhQuyết định 5979 QĐ-UBND năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà NẵngQuyết định 6026 QĐ-UBND năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Đà NẵngBảng giá đất tỉnh Hà Giang áp dụng từ năm 2014