Slide bài giảng lý thuyết tài chính chương 1 đại CƯƠNG về tài CHÍNH

Bài giảng thuyết ô tô chương 1 tổng quan về ô tô

Bài giảng lý thuyết ô tô  chương 1 tổng quan về ô tô
... 1. 2 .1 Các phương án bố trí động : 1. 2 .1. 1 Động đặt đằng trước : 1. 2 .1. 1 .1 Động đặt đằng trước nằm buồn lái : 1. 2 .1. 1 .1 Động đặt đằng trước nằm buồn lái : 1. 2 .1. 2 Động đặt đằng sau : 1. 2 .1. 3 ... thùng xe : 1. 2 .1. 4 Động đặt sàn xe : 1. 2.2 Bố trí hệ thống truyền lực ô tô: 1. 2.2 .1 Bố trí hệ thống truyền lực theo công thức 4x2: 1. 2.2 .1. 1 Động đặt trước, cầu sau chủ động: Hình 1. 2 : Động ... 375 1. 3 NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC HỆ THỐNG VÀ CÁC CỤM TÊN Ô TÔ : 1. 3 .1 Nhiệm vụ yêu cầu hệ thống truyền lực : 1. 3 .1. 1 Nhiệm vụ : 1. 3 .1. 2 Yêu cầu : 1. 3.2 Nhiệm vụ yêu cầu hệ thống phanh : 1. 3.2.1...
 • 12
 • 116
 • 0

Bài giảng xác suất thống kê chương 1 đại cương về xác suất

Bài giảng xác suất thống kê  chương 1 đại cương về xác suất
... j  6 B   (1 ,1) ; (1 ,2);(2 ,1)  A   (1 ,1) ; (1 ,2); (1 ,3); (1 ,4); (1 ,5); (1  ,6); P(A)  36 P(B)  36 P(AB)  36 Biết B xảy hỏi A xảy nào? Tính xác suất A B xảy ra, P(A | B) Xác suất có điều ... chất Tính xác suất để: Mặt xúc xắc có chấm; Mặt xúc xắc có số chấm số chẵn Định nghĩa xác suất cổ điển Ví dụ : Một lớp học có 30 học sinh, có 10 nữ Chọn ngẫu nhiên người trực lớp Tính xác suất biến ... Tính xác suất hai bi đỏ Ví dụ: Một hộp có 10 sản phẩm, gồm phẩm phế phẩm Một người lấy ngẫu nhiên sản phẩm gặp phế phẩm dừng Tính xác suất để người dừng lại lần thứ ba Công thức nhân xác suất...
 • 26
 • 2,568
 • 0

Bài giảng môn quản trị học chương 1 đại cương về quản trị

Bài giảng môn quản trị học chương 1  đại cương về quản trị
... Nhà quản trị chia thành loại • Quản trị viên cao cấp • Quản trị viên cao cấp • Quản trị viên cấp trung • Quản trị viên cấp trung • Quản trị viên cấp sở • Quản trị viên cấp sở 1. 2.2 Nhà quản trị ... tế LOGO Nội dung chương 1 Khái niệm quản trị Nhà quản trị Quản trị khoa học, nghệ thuật 1. 1 Khái niệm quản trị 1. 1 .1 Khái niệm Mary Parker Follett cho “ Quản trị nghệ thuật đạt mục đích thông qua ... chức quản lý thông tin tổ chức NỘI DUNG I Đại cương quản trị II Quá trình phát triển lý thuyết quản trị III Môi trường quản trị IV Thông tin quản trị V Ra định VI Hoạch định VII Tổ chức quản trị...
 • 28
 • 279
 • 0

slide bài giảng thuyết thông tin chương 4 bùi văn thành mã hóa nguồn tin

slide bài giảng lý thuyết thông tin chương 4 bùi văn thành mã hóa nguồn tin
... ngược lại hóa gọi giải (Decoding) hiệu thông số  Từ (code wod), mã: Từ chuỗi kí hiệu biểu diễn cho tin nguồn Tập tất từ tương ứng với tin nguồn gọi • Vì nói hóa phép ... gọi số (m) nhị phân m=2, tam phân m=3…  hóa (Encoding): hóa trình dùng ký hiệu để biểu diễn tin nguồn • Biến đổi nguồi tin thành hiệu, biến đổi tập tin thành tập tin khác ... Chương LÝ THUY ẾT MÃ MÃ HÓA NGUỒN hóa nguồn tin Khái niệm điệu kiện thiết lập Điều kiện để phân tách thống kê tối ưu Trương Hải Bằng -Lý Thuyết Giới thiệu ...
 • 33
 • 676
 • 0

slide bài giảng thuyết thông tin chương 6 bùi văn thành mã vòng

slide bài giảng lý thuyết thông tin chương 6 bùi văn thành mã vòng
... vòng 13.1 Giới thiệu 13.2 Các tính chất vòng 13.3 Ma trận sinh ma trận kiểm tra 13.4 BCH Giới thiệu  Định nghĩa    Đa thức   Một tuyến tính C(n, k) gọi vòng w ... thức Theo định nghĩa g(x) suy r(x) = Chứng minh hoàn tất  Từ định gọi g(x) đa thức sinh, từ g(x) sinh tất đa thức khác Các tính chất vòng (tt)  Định 13.4   Đa thức sinh vòng ... x6 + x + x4 + x6 x + x2 + x3 + x6 + x2 + x6 0010111 x2 + x4 + x5 + x6 1010 1110010 + x + x2 + 1011 1111111 + x + x2 + x3 x5 + x4 + x5 + x6 0110 0101110 x + x3 + x4 + 0111 0100011 x + x5 + x6...
 • 30
 • 513
 • 0

Bài giảng thuyết đồ thị - Chương 1 pdf

Bài giảng lý thuyết đồ thị - Chương 1 pdf
... phần lại đồ thị gọi đồ thị đồ thị G b) Nếu đồ thị G ta bỏ số cạnh giữ nguyên đỉnh phần lại đồ thị gọi đồ thị phận đồ thị G Ví dụ 15 : Đồ thị G Một số đồ thị đồ thị G Mộ số đồ thị phận đồ thị G Định ... liên thông yếu đồ thị vô hướng tương ứng với đồ thị liên thônng Ví dụ 17 : Đồ thị liên thông mạnh Đồ thị liên thông yếu Định nghĩa 15 : Cho đồ thị G = (V,E), H = (W,F) đồ thị G Nếu H đồ thị liên thông ... chu trình đồ thị xét Vì đường xét đường sơ cấp, chu trình chu trình sơ cấp Định chứng minh 1. 4 Đồ thị con, đồ thị phận đồ thị liên thông Định nghĩa 12 : Cho đồ thị G = (V,E) a) Nếu đồ thị G ta...
 • 12
 • 302
 • 6

Bài giảng thuyết kiểm toán chương 1: những vấn đề cơ bản của kiểm toán

Bài giảng lý thuyết kiểm toán  chương 1: những vấn đề cơ bản của kiểm toán
... MÔN HỌC LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN Nội dung Chương 1: Những vấn đề kiểm toán Chương 2: Các tổ chức kiểm toán hoạt động tổ chức kiểm toán Chương 3: Báo cáo kiểm toán Chương 4: Gian lận sai ... quản kiểm toán MÔN HỌC LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KIỂM TOÁN KẾT CẤU CHƯƠNG 1.1 Khái niệm kiểm toán 1.2 Quá trình đời, phát triển cần thiết khách quan kiểm toán kinh ... kiểm toán theo loại hình tổ chức kiểm toán: Kiểm toán nội Kiểm toán Nhà nước Kiểm toán độc lập Phân loại kiểm toán theo mối quan hệ chủ thể khách thể kiểm toán Kiểm toán bên (nội kiểm) Kiểm toán...
 • 18
 • 316
 • 0

BÀI GIẢNG THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN MẠCH ĐIỆN

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÊ MẠCH ĐIỆN
... trạng thái mạch điện - Khái niệm cách tính công suất tiếp nhận lượng điện từ (công suất tức thời) cho nhánh, mạch điện Chương KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN 1. 1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠCH 1. 2 CÁC THÔNG ... BẢN CỦA MẠCH ĐIỆN 1. 6 PHÂN LOẠI CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA MẠCH 1. 1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠCH 1. 1 .1 Định nghĩa mạch điện Mạch điện mô hình diễn tả phân bố khoanh vùng trình lượng, tín hiệu điện từ, trình ... nghĩa điện trở điện dẫn + Về mặt vật lý: Từ (1 .1a) : iR = 1A uR = R (V), R nói lên độ lớn bé điện áp nhánh trở tác dụng nguồn dòng chuẩn 1A Từ (1. 1b): uR= 1V iR = g (A), g nói lên độ lớn bé dòng điện...
 • 75
 • 492
 • 0

Bài giảng thuyết thông tin chương 1 bùi văn thành

Bài giảng lý thuyết thông tin chương 1  bùi văn thành
... Đặng Văn Chuyết, Cơ sở thuyết tryền tin, NXB Giáo dục, năm 20 01  [6] Trần Trung Dũng, thyết truyền tin, NXB KH & KT, năm 2007 CHƯƠNG NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN  1. 1 Giới thiệu thuyết thông ... nghĩa thông tin với khái niệm nhiệt động học entropy Một mặt khác, D Gabor thuyết truyền thông phải xem nhánh vật C E Shannon cha đẻ LTTT VAI TRÒ CỦA LÝ THUYẾT THÔNG TIN Thông tin nhu ... xử thông tin 12 ỨNG DỤNG CỦA LÝ THUYẾT THÔNG TIN  LTTT ứng dụng truyền thông xử thông tin:     truyền thông, nén, bảo mật, lưu trữ, LTTT áp dụng nhiều lĩnh vực khác: vật lý, ngôn ngữ...
 • 68
 • 60
 • 0

Bài giảng thuyết trò chơi chương 1 chiến lược cạnh tranh

Bài giảng lý thuyết trò chơi  chương 1 chiến lược cạnh tranh
... (tt) 41 Thị trườ trường ng độc quyền nhóm (tt) 42  Ví dụ [3] – Gợi ý:  Lợi  nhuận doanh nghiệp 1:  Điểm 1( P1) = TR1 – TC1 = P1*Q1 – AC1*Q1 1( P1) = 36P1 – 2P12 + P1P2 – 11 2 – 4P2 1 max ... 36 – 4P1 + P2 = → P1 = + (1/ 4)P2  Hàm cân Nash: PT phản ứng: P1 = + (1/ 4)P2 P2 = + (1/ 4)P1 → P1 = P2 = 12 Q = 16  Lợi nhuận doanh nghiệp: 1 = π2 = (P – AC)*Q = (12 – 4) *161 = π2 = 12 8  ... = 16 > 12 , Q1 = Q2 = 12 < 16  Lợi nhuận doanh nghiệp: 1 = π2 = (P – AC)*Q = (16 – 4) *12 = 14 4 > 12 8  Tổng lợi nhuận: π = 288 > 256 Q = ? 16 Đường phản ứng giá doanh nghiệp 12 Cân Nash ? 12 ...
 • 12
 • 217
 • 0

Bài giảng thuyết kế toán chương 1 TS trần văn thảo

Bài giảng lý thuyết kế toán chương 1  TS trần văn thảo
... KẾ TOÁN HOẶC HƯỚNG DẪN KT CHUẨN MỰC KẾ TOÁN KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT LÝ THUYẾT KẾ TOÁN LÝ THUYẾT KHOA HỌC Chương TỔNG QUAN    1. 1 Khái niệm chất kế toán 1. 2 Các phương pháp tiếp cận thuyết kế ... Trước năm 14 00 TK TIỀN LT 14 50 -17 50s 17 5 019 20s 18 00s- 19 5 619 55 19 70s 19 70s2000 2000nay LÝ THUYẾT KẾ TOÁN - LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN  TK NHỮNG NĂM 14 00 trở trước:   TK từ 14 50 -17 50s: TK Tiền thuyết ... hành ,14 94: Kế toán kép đời phát triển ngày TK từ 17 50s -19 20: TK Tiền thuyết   Chính thức hóa thực hành kế toán Toàn thời kỳ 14 50 -19 20 thuyết kế toán thừa nhận.(Goldberg, 19 49) LÝ THUYẾT KẾ...
 • 61
 • 206
 • 0

Bài giảng thuyết tín hiệu Chương 1

Bài giảng Lý thuyết tín hiệu Chương 1
... hiệu sồ 1. 2.4 Phân loại theo tần số tín hiệu: - Tín hiệu tần số thấp LF Trang t Bài giảng thuyết tín hiệu Biên soạn Ths Thái Quang Tâm - Tín hiệu tầng số cao HF - Tín hiệu dải hẹp - Tín hiệu ... Bài giảng thuyết tín hiệu Biên soạn Ths Thái Quang Tâm -Tín hiệu lượng: tín hiệu có lượng hữu hạn Vd: xét tín hiệu: x(t) = e-t (t) x(t) e-t .1( t) t + Năng lượng x(t) ... - Tín hiệu rời rạc: thời gian rời rạc, biên độ liên tục - Tín hiệu số: thời gian rời rạc, biên độ rời rạc x(t) x(t) Tín hiệu liên tục t Tín hiệu lượng tử t x(t) x(t) Tín hiệu rời rạc t Tín hiệu...
 • 5
 • 96
 • 0

slide bài giảng quản trị vận hành chương 1 tổng quan về quản trị sản xuất

slide bài giảng quản trị vận hành chương 1 tổng quan về quản trị sản xuất
... đầu ra, dạng sản phẩm dịch vụ CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT I Các khái niệm: Quản trị sản xuất tác nghiệp (P/OM – Production and Operation Management) hoạt động quản trị yếu tố đầu ... mậu dịch quốc tế + hệ thống trị quốc gia quốc tế CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT Các nhà quản trị giỏi: • Nhìn nhận DN hệ thống (system), thông hiểu vận hành hệ thống bên bên ngoài, ... CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT I Các khái niệm: Sản xuất (Production): • Là trình tạo sản phẩm hàng hóa (Goods) dịch vụ (Services) • Là trình chuyển hóa đầu vào, biến chúng thành...
 • 38
 • 812
 • 1

slide bài giảng kinh tế vĩ mô chương 1 khái quát về kinh tế vĩ mô

slide bài giảng kinh tế vĩ mô chương 1 khái quát về kinh tế vĩ mô
... kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn( 1- t) tính: g t t (t Y Y     t (2 2008 2 010 12 1 1) *10 0 10 % 10 0 1) *10 0 Tran Bich Dung Tran Bich Dung 14 VD: GDPR2008 = 10 0 GDPR2 010 = 12 1 15 12 /25/2 012 ... trước 12 /25/2 012 Yp1 =11 00 Y1 = 10 00 U1 = 7% Yp2 =11 55 Y2 = 11 00 U2 = ?% Tran Bich Dung g 3.P ổn đònh, tỷ lệ lạm phát vừa phải  12 /25/2 012 p: Tốc độ tăng Yp VD2: Tốc độ tăng trưởng kinh tế( g): ... P H 1. 8.Cân ngắn hạn P Tran Bich Dung Y1 Y Y Yp Y0 H 1. 11: Cân dài hạn Suy thoái kinh tế Tran Bich Dung 41 12/25/2 012 Tran Bich Dung 42 P LAS P1 E1 P0 E0 P AD AD1 E0 P0 P1 Y Yp LAS LAS1 E1 AD...
 • 8
 • 2,358
 • 2

Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em Chương IIII đại cương về dinh dưỡng trẻ em

Bài giảng Dinh dưỡng trẻ em Chương IIII đại cương về dinh dưỡng trẻ em
... DINH DƯỠNGTRẺ EM CHƯƠNG III: DINH DƯỠNG TRẺ EM I- ĐẠI CƯƠNG VỀ DINH DƯỠNG TRẺ EM - Dinh dưỡng cần thiết ngườ nói chung đặc biệt quan trọng trẻ em nói riêng trẻ em tương lai đất nước -Trẻ em ... loạn tiêu hoá II- DINH DƯỠNG TRẺ EM DƯỚI TUỔI - Để thể trẻ phát triển tốt, đề phòng bệnh tật cần biết cách dinh dưỡng hợp lí II- DINH DƯỠNG TRẺ EM DƯỚI TUỔI Nhu cầu dinh dưỡng Nhu cầu protid tháng ... thành Góp phần tạo hệ trẻ khỏe mạnh thông minh PHÁT TRIỂN DINH DƯỠNG SỨC KHỎE II- DINH DƯỠNG TRẺ EM DƯỚI TUỔI 1- Đặc điểm sinh lí trẻ Trẻ tuổi, thời kì chức phận thể trẻ yếu, trẻ lớn nhanh, Quá...
 • 39
 • 2,179
 • 35

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng lý thuyết tài chínhbai giang ly thuyet tin hieu chuong 1bài giảng ly thuyet tai chinh tien te chuong 2bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ chương 3 bảo hiểmbài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệđề cương bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệbài giảng lý thuyết tài chính côngbài giảng lý thuyết tài chính doanh nghiệpbài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ ths nguyễn văn minhslide bài giảng lý thuyết tiền tệ tín dụngslide bài giảng lý thuyết mạch 1slide bài giảng lý thuyết mạchslide bài giảng lý thuyết thống kêslide bài giảng lý thuyết xác suất thống kêQuyết định 67 2016 QĐ-UBND Quy chế phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú YênQuyết định 2344 QĐ-UBND về phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán (Đợt 7) năm 2016 do tỉnh Lâm Đồng ban hànhQuyết định 4170 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Phát triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020Quyết định 2674 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 3818 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Bình Định ban hànhQuyết định 2650 QĐ-UBND năm 2016 công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuyết định 1539 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Tuyên QuangQuyết định 3095 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển Lộc Hà, tỷ lệ 1 2.000 do tỉnh Hà Tĩnh ban hànhQuyết định 1731 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1 5.000 Đô thị Đô Hai, huyện Bình Lục, tỉnh Hà NamQuyết định 2759 QĐ-UBND năm 2016 công bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2015-2016Quyết định 2676 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 3298 QĐ-UBND năm 2016 về Đề án Cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần phát triển thể lực, tầm vóc người Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hànhQuyết định 552 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia do tỉnh Ninh Bình ban hànhQuyết định 2430 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia do tỉnh Lâm Đồng ban hànhQuyết định 1243 QĐ-SNV năm 2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc GiangQuyết định 51 2016 QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Tiền GiangQuyết định 1786 QĐ-KTNN năm 2016 Quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hànhQuyết định 63 2016 QĐ-UBND về đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng NaiQuyết định 1449 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 2805 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Y dược học tỉnh Bình Phước