Toán tiết 12 trung điểm của đoạn thẳng

TIET 12 TRUNG DIEM CUA DOAN THANG

TIET 12 TRUNG DIEM CUA DOAN THANG
... TIếT12 :TRUNG ĐIểM CủA đoạn thẳng 1 .Trung điểm đoạn thẳng : a m b Minh hoạ trung điểm a.định nghĩa :trung điểm m đoạn thẳng ab điểm nằm a,b cách a,b đ/n Ma+mb=ab M trung điểm ab Ma=mb b .Trung ... gọi điểm ab TRUNG ĐIểM CủA đoạn thẳng Trong hình sau hình có i trung điểm mn : n m m i h1 n m h2 i i n h3 TRUNG ĐIểM CủA đoạn thẳng 2.Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng ?3 nêu cách xác định trung diểm ... :cho đoạn thẳng ab=10cm ,c điểm nằm a,b M trung điểm ac, n trung điểm bc.tính mn a m c b n cm Hướng dẫn: Dự ĐOáN Về Độ DàI MN M trung điểm ac nên : N trung điểm Bc nên : Từ (1) (2) ta có : CM...
 • 10
 • 309
 • 3

Tiet - 12: Trung diem cua doan thang

Tiet - 12: Trung diem cua doan thang
... 2008 Tiết 12 Bài 10: trung điểm đoạn thẳng 1) Trung điểm đoạn thẳng * Định nghĩa: A M B Trung điểm M đoạn thẳng AB điểm nằm A, B cách A, B (MA=MB) * Ví dụ:Cho hình sau Điểm M trung điểm đoạn thẳng ... Ghi nhớ: Điểm M trung điểm đoạn thẳng AB AM + MB = AB AM = MB 2) Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng *Ví dụ : Đoạn thẳng AB có độ dài cm Hãy vẽ trung điểm M đoạn thẳng A Giải: Ta có M trung điểm đoạn ... AB (câu b) Nên điểm A trung điểm đoạn thẳng AB *Bài 2: Bài 63(SGK-Tr126): Khi ta kết luận điểm I trung điểm đoạn thẳng AB? Em chọn câu trả lời câu trả lời sau: Điểm I trung điểm đoạn thẳng AB...
 • 42
 • 252
 • 0

Tiết 12 : Trung điểm của đoạn thẳng

Tiết 12 : Trung điểm của đoạn thẳng
... Tiết 12 Trung điểm đoạn thẳng Trường THCS Đồng _ Tường Trung điểm đoạn thẳng Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng NHÓM NHÓM 1và A M B Giải: n thẳng AB dài Cho đoạ a) cm.Trên n thẳny điểm M 16 ... trung điểm của … ……… m B, D BC = CD AB b) Điểm C không trung điểm … C không thuộc đoạn thẳng AB c) Điểm A không trung điểm BC A không thuộc đoạn thẳng BC Khi ta kết luận điểm I trung điểm đoạn thẳng ... MB) Trung điểm M gọi điểm đoạn thẳng AB Bài Tập 61 trang 125 SGK: Cho hai tia đối Ox , Ox’ Trên tia Ox vẽ điểm A cho OA = 2cm Trên tia Ox’ vẽ điểm B cho OB = 2cm Hỏi O có trung điểm đoạn thẳng...
 • 11
 • 312
 • 0

Tiet 12: Trung diem cua doan thang

Tiet 12: Trung diem cua doan thang
... c¸ch ®Ĩ nhËn biÕt ®iĨm I lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AM? Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng M trung điểm AB MA + MB = AB MA = MB AB MA = MB = Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng Cách vẽ trung điểm M đoạn thẳng AB: ... cm AM = MB = 2,5 cm B Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng §iĨm M cã tÝnh chÊt nh­ trªn gäi lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB VËy trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng lµ g×? §iĨm M mn trë thµnh trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng ... a) §iĨm C lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n BD C nằm B, th¼ng …… v×……………… vµ………….D ø BC = CD §iĨm C kh«ng lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n AB th¼ng ……… V× C kh«ng thc ®o¹n th¼ng AB B §iĨm A kh«ng lµ trung ®iĨm cđa...
 • 10
 • 271
 • 0

Tiết 12: Trung điểm của đoạn thẳng

Tiết 12: Trung điểm của đoạn thẳng
... : Một đoạn thẳng trung điểm (điểm giữa) có vô số điểm nằm hai mút Trong VậyMhìnhnằmđiểm củavàgiữaMcủa nhiêuđẳng thức ? Điểm điểm điểm hai điểm vị tới điểm điểm hai ? trung vẽ cách A thẳng ... cách hai đầu A , B Tiết 12 Đ trung điểm đoạn thẳng A M B - Điểm MAM + MBhaiAB A B M trung điểm nằm = điểm đoạn thẳng AB AM = MB a) Định nghĩa : Trung điểm M đoạn thẳng AB điểm nằm A , B cách ... Nếu M trung điểm AB : AM = MB = Cho đoạn thẳng EF (chưa có số đo độ dài) Vận dụng tính chất em nêu cách vẽ trung điểm K đoạn thẳng EF Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng Ví dụ : Cho đoạn thẳng...
 • 8
 • 305
 • 1

Tài liệu Tiết 12. Trung điểm của đoạn thẳng

Tài liệu Tiết 12. Trung điểm của đoạn thẳng
... Tiết 12 Bài 10: trung điểm đoạn thẳng 1) Trung điểm đoạn thẳng * Định nghĩa: A M B Trung điểm M đoạn thẳng AB điểm nằm A, B cách A, B (MA=MB) * Ví dụ:Cho hình sau Điểm M trung điểm đoạn thẳng ... nhớ: Điểm M trung điểm đoạn thẳng AB AM + MB = AB AM = MB 2) Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng *Ví dụ : Đoạn thẳng AB có độ dài cm Hãy vẽ trung điểm M đoạn thẳng A Giải: Ta có M trung điểm đoạn thẳng ... giao điểm đường thẳng xx, yy Trên xx vẽ đoạn thẳng CD dài 3cm, yy vẽ đoạn thẳng EF dài 5cm cho O trung điểm đoạn thẳng y Giải: F x C O D y E x Kiến thức bản: * Điểm M trung điểm AM AB AM + MB = đoạn...
 • 42
 • 195
 • 1

Tiết 12 Trung điểm của đoạn thẳng

Tiết 12 Trung điểm của đoạn thẳng
... BM ( = cm) B M A B Điểm M điểm nằm (hay trung điểm) đoạn thẳng AB Tiết 12: TRUNG ĐIỂM ĐOẠN THẲNG 1/ Trung điểm đoạn thẳng  A M trung điểm AB M ⇔ B M nằm giữanằmB (MA trí Điểm M A vị + MA = AB) ... MB) Chú ý a/ Trung điểm đoạn thẳng AB gọi điểm đoạn thẳng AB Cho hình vẽ Điểm trung điểm K đoạn thẳng AB? Vì sao? M I A cm B cm M trung điểm AB Vì AM + MB = AB MA = MB K khơng trung điểm AB Vì ... (A cách O B) ⇒ A trung điểm đoạn thẳng AB Bài tập: Đoạn thẳng AB có độ dài cm M trung điểm đoạn thẳng AB Tính MA MB Giải M trung điểm AB ⇒ MA + MB = AB Nếu M trung điểm đoạn thẳng Và MA = MB...
 • 20
 • 553
 • 0

Tiết 12-Trung điểm của đoạn thẳng

Tiết 12-Trung điểm của đoạn thẳng
... Tiết: 11 Bài 10 TRUNG ĐIỂMCỦA ĐOẠN THẲNG Mục tiêu Bài Phương pháp Phương tiện §10 Sgk/124 Kiểm tra Củng cố I MỤC TIÊU: -Học sinh hiểu trung điểm đoạn thẳng gì? -Biết vẽ trung điểm đoạn thẳng ... đoạn thẳng: Trung điểm M đoạn thẳng AB điểm nằm A, B cách A, B ( MA = MB) A M B M nằm A,B M trung điểm AB ⇔ { MA = MB Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng: * Ví dụ: Hãy vẽ trung điểm đoạn thẳng AB có độ ... thước thẳng, CNTT III NỘI DUNG: Ổn đònh lớp: Kiểm tra só số – tâm học tập ( 1’ ) Kiểm tra cũ: - Cho tia Ox, vẽ đoạn thẳng OP = cm (nêu cách vẽ) - Bài tập 54 trang 124 3.Bài 1.Trung điểm đoạn thẳng: ...
 • 9
 • 149
 • 0

TIẾT 12 :TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

TIẾT 12 :TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG
... dài đoạn thẳng ? a b 2? Nêu cách vẽ đoạn thẳng om=4cm tia ox ? BGGADT m TUAN ANH-THCS K x TIếT1 1 :TRUNG ĐIểM CủA đoạn thẳng 1.Trung điểm đoạn thẳng : a m b Minh hoạ trung điểm a.định nghĩa :trung ... a.định nghĩa :trung điểm m đoạn thẳng ab điểm nằm a,b cách a,b đ/n Ma+mb=ab M trung điểm ab Ma=mb b.Trung điểm đoạn thẳng ab gọi điểm ab BGGADT TUAN ANH-THCS K TRUNG ĐIểM CủA đoạn thẳng Trong hình ... sau hình có i trung điểm mn : n m m BGGADT i h1 n m h2 i i n TUAN ANH-THCS K h3 TRUNG ĐIểM CủA đoạn thẳng 2.Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng ?3 nêu cách xác định trung diểm đoạn thẳng ab ? a m đo...
 • 10
 • 103
 • 0

Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 12 TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG potx

Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 12 TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG potx
... 3./ Bài : Giáo viên Học sinh - Dựa vào kiểm tra đầu GV giới thiệu trung điểm Bài ghi I .- Trung điểm - Trung đoạn thẳng : điểm M A đoạn thẳng AB đoạn thẳng M B - Trung điểm AB điểm đoạn thẳng AB ... SGK đoạn thẳng AB thước có chia gọi khoảng vẽ trung điểm đoạn thẳng - Làm ? SGK điểm đoạn thẳng AB - Diễn tả trung II .- Cách vẽ điểm M AB - Củng cố : Làm tập * M trung điểm đoạn 61 , 63 SGK trung ... nằm A, Trung điểm M ? B cách đoạn thẳng - GV nhấn mạnh A AB điểm nằm ý trung điểm phải thỏa mãn hai điều kiện A, B - Củng cố cách A, B Làm tập (MA = MB) - Cho đoạn thẳng 65 60 Trung điểm AB...
 • 6
 • 1,056
 • 4

Tiết 12 -TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

Tiết 12 -TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG
... trung điểm đoạn thẳng AB Định nghĩa: Trung điểm M đoạn thẳng AB điểm nằm cách A,B M trung điểm đoạn thẳng AB  M nằm A B MA = MB Một vài hình ảnh minh họa ứng dụng thực tế trung điểm đoạn thẳng: ... trung điểm đoạn thẳng: Một vài hình ảnh minh họa ứng dụng thực tế trung điểm đoạn thẳng: Cầu Bập bênh PHẦN THƯỞNG CỦA EM LÀ MỘT ĐIỂM 10 NẾU TRẢ LỜI ĐÚNG CÂU HỎI DƯỚI ĐÂY Đố em hình cho ta trung điểm ... IB = AB IA = IB AB d) IA = IB = Quay lai Ví dụ: Cho đoạn thẳng AB = 5cm Làm để vẽ trung điểm M đoạn thẳng ấy? Giải + Vì M trung điểm đoạn thẳng AB nên ta có: AM+ MB = AB MA = MB  MA = MB = AB...
 • 15
 • 212
 • 2

tiet 12 trung diem cua doan thang

tiet 12 trung diem cua doan thang
... cỏch u A v B B Tit 12 : TRUNG IM CA ON THNG Tit: 12 Đ10 TRUNG IM CA ON THNG Trung im ca on thng: a) nh ngha: Trung im M ca on thng AB l im nm gia A, B v cỏch u A, B a m b M l trung im ca on thng ... thẳng Tiết: 12 Trung điểm đoạn thẳng a) Định nghĩa: SGK - 112 a m b M trung điểm đoạn thẳng AB AM + MB = AB MA = MB b) M đợc gọi điểm đoạn thẳng AB Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng VD: SGK M trung điểm ... 2cm Điểm O .là trung điểm đoạn thẳng MN cm x M cm O N y b Cho AB = 12 cm Nếu I trung điểm đoạn thẳng AB IA = .cm c Cho M trung điểm đoạn thẳng AB Biết MB = 2cm suy AB = .cm Đ10 Trung điểm đoạn...
 • 17
 • 129
 • 0

Hinh 6 Tiet 12 Trung diem cua doan thang

Hinh 6 Tiet 12 Trung diem cua doan thang
... lµ cïng hai hiĨu bµi TiÕt 12- Bµi 10 : Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng phambayss.violet.vn Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng Trung ®iĨm cđa ®o¹n A th¼ng M  H·y cho biÕt trªn h×nh vÏ 61 ®iĨm ®iĨm nµo n»m gi÷a ... I lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AM? phambayss.violet.vn Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng M trung điểm AB MA + MB = AB MA = MB phambayss.violet.vn AB MA = MB = Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng Cách vẽ trung ... phambayss.violet.vn B Trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng §iĨm M cã tÝnh chÊt nh trªn gäi lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB VËy trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng lµ g×? §iĨm M mn trë thµnh trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng...
 • 15
 • 155
 • 0

HÌNH HỌC 7 TIẾT 1: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG ppt

HÌNH HỌC 7 TIẾT 1: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG ppt
... với A B? Cho điểm M trung điểm đoạn AB Chứng minh MA=MB=AB/2 Cho tam giác ABC, lấy E trung điểm đoạn thẳng AC Nối B với E Đoạn thẳng BE gọi trung tuyến tam giác? Trong tam giác có trung tuyến? ... động 1: Với thước dài đo chiều dài thước Trên thước xác định điểm cách hai đầu thước Có điểm Hoạt động 2: Điểm nằm cách hai đầu đoạn thẳng gọi trung điểm đoạn thẳng Hãy dùng thước để xác định trung ... trung điểm mép bàn, mép bảng Hoạt động 3: Với đoạn dây cho trước xác định trung điểm đoạn dây Dùng đoạn dây để xác định trung điểm mép bàn, mép bảng Hoạt động 4: Trung tuyến tam giác đoạn thẳng...
 • 5
 • 199
 • 0

Tiết 12 Hình 6:Trung điểm của đoạn thẳng

Tiết 12 Hình 6:Trung điểm của đoạn thẳng
... điểm M đoạn thẳng AB ABđiểm Trung điểm M đoạn thẳng *M nằm A, B A, B ⇔ nằm A, B cách đoạn gọi điểm *M cách A, B thẳng A B ⇔ *AM+MB = AB *AM = MB ⇔ MA =MB = AB 2 Cách vẽ trung điểm đoạn thẳng: ... Cho hình vẽ: A M B a) Đo độ dài: AM = cm MB = cm? So sánh MA, MB b) Tính AB? c) Nhận xét vị trí M A, B? Tiết 12: Trung điểm đoạn thẳng: (Sgk) A M B M trung điểm đoạn thẳng AB Trung điểm ... cm Đoạn thẳng AB cóAB = 5cm) Hãy vẽ 2 trung điểm M đoạn thẳng Cách 1: Trên tia AB, vẽ điểm M cho AM=2,5 cm A M B Cách 2: gấp giấy (sgk) Điền từ thích hợp vào ô trống: a) Điểm trung điểm đoạn...
 • 9
 • 1,673
 • 9

Xem thêm