Kết cấu zeolite hữu cơ kim loại (ZMOFs) bản dịch

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung hữu kim loại mil 101 cấu trúc mao quản trung bình

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại mil 101 cấu trúc mao quản trung bình
... 16 1.4 Giới thiệu vật liệu khung kim loại - hữu MIL- 101 cấu trúc mao quản trung bình 17 1.4.1 Giới thiệu phương pháp tổng họp vật liệu cấu trúc mao quản trung bình ... chế mà MIL- 101 không làm vừa có tính chất, ứng dụng mà MIL- 101 có Chính vậy, chọn đề tài: Nghiên cún tống họp vật liêu khung hữu kim loại MIL- 101 cấu trúc mao quản trung bình nhằm nghiên cứu trình ... nhiệm vụ luận văn sau: Tồng hợp vật liệu MIL- 101 (Cr) phương pháp thủy nhiệt Tổng họp vật liệu MIL- 101 (Cr) cấu trúc mao quản trung bình phương pháp thủy nhiệt kết hợp với chất định hướng cấu trúc...
 • 53
 • 372
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng các phức màu hữu kim loại (hợp chất kim) trong sản xuất gốm sứ

Nghiên cứu ứng dụng các phức màu hữu cơ kim loại (hợp chất cơ kim) trong sản xuất gốm sứ
... ph m ph c màu (cơ kim) h u nguyên li u ñ u vào, s ta ti n hành l a ch n phương pháp t o ph c t h p ch t ñơn gi n c a kim lo i I.2 s lý thuy t chung v ch t màu B n ch t c a màu s c Màu s c bao ... c màu h u màu ñ ng, màu coban, vàng s t + Xác ñ nh ñư c ñơn ph i li u t i ưu dùng ñ s n xu t: ph c màu h u màu ñ ng, màu coban, màu vàng s t + Xây d ng ñư c quy trình công ngh s n xu t ph c màu ... thái màu (ñơn màu) : màu ñ c trưng xanh ñ , tím vàng,… - Tông màu: ch s bi n ñ ph m vi ñơn màu, thí d : xanh g m: l c (lá non hay màu nõn chu i), xanh ngàn (lá già)… - Cư ng ñ màu: kh phát màu...
 • 43
 • 698
 • 3

Vật liệu khung hữu kim loại (Metal Organic Framework, MOF) potx

Vật liệu khung hữu cơ – kim loại (Metal Organic Framework, MOF) potx
... cho thấy vật liệu MOF vật liệu có bề mặt riêng lớn số vật liệu tinh thể: Bề mặt riêng cao vật liệu zeolit khoảng 900 m2/g MOF-200 đạt tới 10.000 m2/g Cùng với bề mặt riêng cực lớn, vật liệu MOF ... giữ loại khí làm nhiên liệu cho xe ôtô hyđrô, mêtan … Từ người ta nghĩ tới việc dùng bình chứa có vật liệu MOF bên để tăng đáng kể tới hàng chục lần khả lưu trữ loại khí so với loại bình vật liệu ... điều chế vật liệu xốp có khả hấp thụ chọn lọc MOF nghiên cứu thành công nhóm GS Omar Yaghi Trường Đại học California thành phố Los Angeles, Mỹ (UCLA) Một đặc điểm bật loại vật liệu bề mặt...
 • 3
 • 437
 • 12

Hợp chất hữu kim loại

Hợp chất hữu cơ kim loại
... hóa trị liên kết δ C δ M  Độ phản ứng hợp chất hữu kim loại gia tăng với tính ion liên kết carbon - kim loại Thí dụ: Hợp chất hữu - Na hợp chất hữu − K hợp chất hoạt động nhất, phát cháy không ... 2OH 4.4 Ứng dụng hợp chất hữu kim loại    Ngoài ứng dụng tổng hợp hữu cơ, số hợp chất hữu kim loại có ứng dụng quan trọng kỹ nghệ Thí dụ: tetraetil Pb, độ sôi 202oC, làm chất chống nổ động ... tố kim loại metaloid Bor, Si, germanium, Selenium, arsenic tạo dẫn xuất hữu 1 Tính chất tổng quát  Hóa tính lý tính hợp chất hữu kim loại thay đổi tùy theo tính ion liên kết carbon − kim loại...
 • 28
 • 415
 • 0

HỢP CHẤT HỮU KIM LOẠI ppsx

HỢP CHẤT HỮU CƠ KIM LOẠI ppsx
... hóa trị liên kết δ C δ M  Độ phản ứng hợp chất hữu kim loại gia tăng với tính ion liên kết carbon - kim loại Thí dụ: Hợp chất hữu - Na hợp chất hữu − K hợp chất hoạt động nhất, phát cháy không ... CH2OH 4.4 Ứng dụng hợp chất hữu kim loại    Ngoài ứng dụng tổng hợp hữu cơ, số hợp chất hữu kim loại có ứng dụng quan trọng kỹ nghệ Thí dụ: tetraetil Pb, độ sôi 202oC, làm chất chống nổ động ... tố kim loại metaloid Bor, Si, germanium, Selenium, arsenic tạo dẫn xuất hữu 1 Tính chất tổng quát  Hóa tính lý tính hợp chất hữu kim loại thay đổi tùy theo tính ion liên kết carbon − kim loại...
 • 28
 • 617
 • 2

Vật lý màng mỏng -Tính chất của màng mỏng Pb(Zr,Ti)O3 được chế tạo bằng phương pháp lắng tụ hơi hóa học hữu kim loại dùng hệ thống cung cấp rắn

Vật lý màng mỏng -Tính chất của màng mỏng Pb(Zr,Ti)O3 được chế tạo bằng phương pháp lắng tụ hơi hóa học hữu cơ kim loại dùng hệ thống cung cấp rắn
... Các màng mỏng PZT lắng tụ thành công cách dùng MOCVD hệ thống cung cấp rắn, chế tự điều chỉnh xuất để hoạt động để giữ tỉ lượng thành phần màng, tỉ số đầu vào tiền chất nhiệt độ đế 620oC Màng lắng ... điện tính chất bề mặt chuyển tiếp khác Trong nghiên cứu này, tập trung vào chế tự điều chỉnh lắng tụ màng mỏng PZT cách dùng hệ cung cấp rắn xác định đặc tuyến dòng rò tụ điện màng mỏng Pt/PZT/Pt ... lập tiền chất hữu - kim loại Pb(DPM)2, Zr(DPM) 4, Ti(OiPr) 2(DPM)2 dùng tiền chất nguồn Pb, Zr Ti tương ứng Ar tạp chất cao (300sccm) dùng khí tải tiền chất hữu kim loại Khí O2 tạp chất cao (1000sccm)...
 • 9
 • 108
 • 0

BÀI GIẢNG hợp CHẤT hữu KIM LOẠI

BÀI GIẢNG hợp CHẤT hữu cơ KIM LOẠI
... hóa trị liên kết δ C δ M  Độ phản ứng hợp chất hữu kim loại gia tăng với tính ion liên kết carbon - kim loại Thí dụ: Hợp chất hữu - Na hợp chất hữu − K hợp chất hoạt động nhất, phát cháy không ... 2OH 4.4 Ứng dụng hợp chất hữu kim loại    Ngoài ứng dụng tổng hợp hữu cơ, số hợp chất hữu kim loại có ứng dụng quan trọng kỹ nghệ Thí dụ: tetraetil Pb, độ sôi 202oC, làm chất chống nổ động ... tố kim loại metaloid Bor, Si, germanium, Selenium, arsenic tạo dẫn xuất hữu 1 Tính chất tổng quát  Hóa tính lý tính hợp chất hữu kim loại thay đổi tùy theo tính ion liên kết carbon − kim loại...
 • 28
 • 238
 • 0

Nghiên cứu sự chuyển hóa của PAHs và một số kim loại nặngtrong quá trình ổn định bùn thải sông kim ngưu kết hợp rác hữu bằng phương pháp lên men yếm khí nóng

Nghiên cứu sự chuyển hóa của PAHs và một số kim loại nặngtrong quá trình ổn định bùn thải sông kim ngưu kết hợp rác hữu cơ bằng phương pháp lên men yếm khí nóng
... Hưng NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN HÓA CỦA PAHs VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG QUÁ TRÌNH ỔN ĐỊNH BÙN THẢI SÔNG KIM NGƯU KẾT HỢP RÁC HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÊN MEN YẾM KHÍ NÓNG Chuyên ngành Mã số : Hóa ... Sự chuyển hóa kim loại nặng PAHs trình ổn định bùn thải kết hợp rác hữu phƣơng pháp lên men nóng 94 3.3.1 Các thông số hóa trình lên men yếm khí 94 3.3.2 Sự tích tụ vận chuyển kim loại ... phƣơng pháp lên men yếm khí 41 1.3.5 Sự chuyển hóa kim loại nặng trình ổn định bùn thải đô thị phƣơng pháp lên mem yếm khí 46 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...
 • 22
 • 249
 • 0

PHÂN LOẠI CÂU HỎI HỮU 07 -10

PHÂN LOẠI CÂU HỎI HỮU CƠ 07 -10
... 6,48 Cõu 37 un 12 gam axit axetic vi 13,8 gam etanol (cú H2SO4 c lm xỳc tỏc) n phn ng t ti trng thỏi cõn bng, thu c 11 gam este Hiu sut ca phn ng este hoỏ l: A 55% B 75% C 50% D 62,5% Cõu 38 Khi ... loi cht bộo cú ch s axit bng 7, cn dựng dung dch cha a gam NaOH Giỏ tr ca a l A 0,200 B 0,280 C 0 ,075 D 0,150 V Cacbohirat: Cõu chng minh phõn t ca glucoz cú nhiu nhúm hiroxyl, ngi ta cho dung...
 • 18
 • 107
 • 0

Một số biện pháp nâng cao kết quả học tập phần kim loại hóa học lớp 12 ban bản với đối tượng học sinh trung bình – yếu

Một số biện pháp nâng cao kết quả học tập phần kim loại hóa học lớp 12 ban cơ bản với đối tượng học sinh trung bình – yếu
... kim loại hóa học lớp 12 ban với đối tượng học sinh trung bình yếu Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất số biện pháp giúp học sinh trung bình yếu nâng cao kết học tập phần hóa kim loại hóa ... 39 Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP PHẦN KIM LOẠI HÓA HỌC LỚP 12 BAN CƠ BẢN VỚI ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH TRUNG BÌNH–YẾU 40 2.1 Tổng quan chương trình hóa học 12 THPT ... cứu số biện pháp nâng cao kết học tập HS trung bình yếu cách cụ thể bao quát nhất, đồng thời vận dụng biện pháp trình dạy học 40 Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP PHẦN KIM LOẠI...
 • 194
 • 249
 • 0

Tính toán kết cấu cống ngầm kể tới tải trọng động đất bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Tính toán kết cấu cống ngầm có kể tới tải trọng động đất bằng phương pháp phần tử hữu hạn
... t bng phng phỏp phn t hu hn Lun Thc s k thut Chuyờn ngnh Xõy dng cụng trỡnh thu cắt dọc khoang cống phía cầu xe cũ phía sông thái bình Hỡnh 1.1 : Ct dc cng l thiờn 1.1.2.2 Cng ngm L loi cụng ... vic thỏo nc v dn nc Cng cú cỏc b phn chớnh: thõn cng, b phn ly nc, ca vo, ca (hỡnh 1.2) cắt dọc cống Hỡnh 1.2 : Ct dc cng ngm Cng ngm c chia lm cỏc loi sau: - Theo vt liu xõy dng: Cú cỏc loi cng...
 • 91
 • 730
 • 0

Thiết kế cần trục tháp kiểu cột quay sức nâng q=8t, tính kết cấu thép hệ cột

Thiết kế cần trục tháp kiểu cột quay sức nâng q=8t, tính kết cấu thép hệ cột
... chia ra: cần trục tháp di chuyển ray, cần trục tháp đặt cố đònh cần trục tháp tự nâng Cần trục tháp cố đònh có chân tháp gắn liền với móng trục cố đònh Cần trục tháp tự nâng nằm công trình, tháp ... quay, toàn tháp cấu đặt bàn quay Bàn quay đặt thiết bò tựa quay đặt khung di chuyển Khi quay toàn bàn quay quay với tháp tháp không quay, phần quay đặt đầu tháp Khi quay cần, đầu tháp, đối ... đỉnh tháp có gắn cần dài từ 12 ÷ 50 m đến 70m, kết nối chốt lề Một đầu cần lại treo cáp kéo qua đỉnh tháp Kết cấu chung cần trục tháp chủ yếu gồm phần: phần quay phần không quay) Trên phần quay...
 • 27
 • 1,466
 • 6

Cấu tạo Phân tử cảu HC hữu

Cấu tạo Phân tử cảu HC hữu cơ
... phần phân tử trật tự liên kết nguyên tử phân tử Câu hỏi thảo luận: Hóa trị liên kết nguyên tử phân tử hợp chất hữu nào? Công thức cấu tạo hợp chất hữu cho ta biết điều gì? Vì hợp chất hữu lại có ... kết nguyên tử phân tử hợp chất hữu cơ? Trả lời: Mỗi hợp chất hữu có trật tự liên kết xác định nguyên tử phân tử Đáp án: a ( Bài 4) H H H C C H H H H H Rượu etylic O II Công thức cấu tạo C H H ... thức cấu tạo? Trả lời: Công thức biểu diễn đầy đủ liên kết nguyên tử phân tử gọi công thức cấu tạo H a, Nhìn vào công thức phân tử C2H6O cho ta biết điều gì? H H b) Nhìn vào công thức cấu tạo...
 • 20
 • 356
 • 0

50 CÂU TN XÁC ĐỊNH KIM LOẠI

50 CÂU TN XÁC ĐỊNH KIM LOẠI
... kim loại hóa trị III dung dịch HNO3,thu 5,6l (đkc) hỗn hợp X gồm NO N2 Biết tỉ khối X so với khí oxi 0,9 Xác định tên kim loại đem dùng? A Al B Fe C Cu D Na Câu 22: Hồ tan hồn tồn 45,9g kim loại ... Fe3O4 C FeO Xác đònh công thức oxit D Không xác đònh Câu 40: Khử hoàn toàn 4,06g oxit kim loại CO nhiệt độ cao tạo kim loại khí Khí sinh cho hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 dư tạo g kết tủa kim loại sinh ... NaOH dư tạo 10,08 l (đktc) lại kim loại A không tác dụng 11,2g Kim loại A,B : A Fe Cl B Mg Al C Ca Cr D Đáp án khác Câu 42: Có 0,2 mol hỗn hợp kim loại hố trị I kim loại hố trị II Thêm vào hỗn...
 • 5
 • 411
 • 5

35 cau Dai cuong ve Kim loai Hay

35 cau Dai cuong ve Kim loai Hay
... Hoà tan m gam kim loại dung dịch H2SO4 (loãng) cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đợc 5m gam muối khan Kim loại là: A Kim loại hoá trị II B Fe C Mg D Zn Câu 25: Chia 1,24g hỗn hợp kim loại có hoá ... 21: Hoà tan hoàn toàn 16,2g kim loại dung dịch HNO3 thu đợc 5,6 lit (đktc) hỗn hợp khí gồm NO N2O nặng 10,44g Kim loại cho là: A Al B Cu C Zn D Fe Câu 22: Cho 19,2g kim loại M tan hoàn toàn dung ... KCl Trờng hợp kết tủa? A B C 1, D Câu 27: Hoà tan hết 7,5g hỗn hợp muối cacbonat kim loại kiềm muối cacbonat kim loại kiềm thổ dung dịch HCl đợc 1,68 lit khí CO2 (đktc) Cô cạn dung dịch sau phản...
 • 2
 • 254
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: kết cấu không gian bằng kim loạikhung hữu cơ kim loại mofcâu 430 mức 2 kim loại được dùng để làm sạch feso4 có lẫn tạp chất là cuso4 làcâu hỏi 4 có những loại bảo hiểm liên kết đầu tư nàocâu 5 điều chế kim loại na từ nacl rắn có thể dùng phương pháp nào sauphân loại kết cấu sở hữu các nguyên tố có tính kim loại và phi kim loại càng mạnh càng dễ tạo liên kết ion với nhau vd kim loại kiềm và halogencấu tạo nguyên tử kim loạicâu hỏi trắc nghiệm kim loạicấu tạo máy dò kim loạicâu hỏi công nghệ kim loạicấu tạo hữu cơliên kết phân tử hữu cơcấu tạo tinh thể kim loạicấu tạo chung của kim loạiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học