Bài giảng môn mô hình tài chính chương 4 mô hình mô phỏng monte carlo

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 4 pps

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 4 pps
... gọi rủi ro bảo hiểm 65 việc người phòng tránh rủi ro bắt nguồn từ quy luật số lớn thuyết xác suất Có nhiều người tham gia việc ước tính xác suất rủi ro xác 47 Bài giảng tham khảo Introductory ... xuất nhập khẩu, bảo hiểm tài sản Cũng tài sản, bảo hiểm người coi trọng sức khoẻ tính mạng người có ảnh hưởng trực tiếp đến sống người gián tiếp đến người có liên quan Chính nên người cần bảo ... hiểm xảy gây bất ổn mặt tài Trách nhiệm người mua bảo hiểm điền đầy đủ xác vào mẫu phiếu yêu cầu bảo hiểm, thông tin điền không xác sau công ty bảo hiểm từ chối bồi 49 Bài giảng tham khảo Introductory...
 • 20
 • 296
 • 0

Bài giảng môn kiểm toán tài chính: Chương 4: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán tài chính

Bài giảng môn kiểm toán tài chính: Chương 4: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán tài chính
... ngừng củng cố hệ thống kiểm soát nội với bốn yếu tố chính: môi trường kiểm soát, hệ thống thông tin, thủ tục kiểm soát hệ thống kiểm toán nội Môi trường kiểm soát Môi trường kiểm soát bao gồm ... nhược điểm hệ thống KSNB đánh giá rủi ro kiểm soát - Đánh giá rủi ro kiểm soát Khi nhận diện trình kiểm soát nhược điểm hệ thống kiểm soát nội bộ, KTV tiến hành đánh giá rủi ro kiểm soát ban đầu ... đó, có chức kiểm tra, đánh giá giám sát thích hợp hiệu hệ thống kế toán kiểm soát nội bộ Là nhân tố hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp, phận kiểm toán nội cung cấp quan sát, đánh giá thường...
 • 11
 • 514
 • 0

Slide bài giảng môn thanh tra Tài Chính Chương 3 potx

Slide bài giảng môn thanh tra Tài Chính Chương 3 potx
... Chương HOẠT ĐỘNG THANH TRA VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA Chương I HOẠT ĐỘNG THANH TRA HOẠT ĐỘNG THANH TRA VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA I HOẠT ĐỘNG THANH TRA II ĐÁNH ... ĐỘNG THANH TRA I HOẠT ĐỘNG THANH TRA Quy trình hoạt động tra Giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn tra QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TRA Thông tư Thông tư số 02/2010/TT-TTCP số 02/2010/TT-TTCP ngày 02 /3/ 2010 ... sát, kiểm tra Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn tra hoạt động đoàn tra GIÁM SÁT, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH TRA 2.1 Giám sát hoạt động Đoàn tra 2.2 Kiểm tra hoạt động Đoàn tra 2.1 Giám...
 • 71
 • 940
 • 2

Slide bài giảng mon thanh tra Tài Chính Chương 5 doc

Slide bài giảng mon thanh tra Tài Chính Chương 5 doc
... Chương THỦ TỤC KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH VÀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Chương THỦ TỤC KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH VÀ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH I THỦ TỤC KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH ... thuộc Chính phủ có thẩm quyền giải khiếu nại định hành chính, hành vi hành mình, CB, CC quản lý trực tiếp (Đ24 - LKN, TC) Thẩm quyền giải khiếu nại hành • Bộ trưởng, TTCQNB, Thủ trưởng CQ thuộc Chính ... cấp tỉnh giải lần đầu có khiếu nại.” (Đ 25 - LKN, TC) Thẩm quyền giải khiếu nại hành • Tổng tra có thẩm quyền: Giải khiếu nại mà Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ giải lần đầu có khiếu nại (Đ26...
 • 58
 • 609
 • 4

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 1 pot

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 1 pot
... học 1. Định nghĩa Có nhiều định nghĩa khác đưa tài chính, định nghĩa lại dựa góc độ riêng, nhiên phạm vi nghiên cứu chương trình học môn thuyết tài chính- tiền tệ trường ĐHNT, định nghĩa tài ... hệ thống tài chính, số tiêu thức thông dụng 1. Dựa theo tính chất phân phối tài Nếu vào tính chất phân phối tài chia tài thành phận sau: Tín dụng Bảo hiểm Tài Nhà nước Tài doanh nghiệp Tài hộ gia ... phân phối chức tài chính, định quan hệ tài hoạt động nào, nguồn tài di chuyển từ đâu đến đâu Cũng từ luồng di chuyển tài mà hình thành nên hệ thống tiêu (gọi số tài chính) Các số tài đo lường tiền...
 • 9
 • 561
 • 2

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 2 ppt

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 2 ppt
... tiền II.Các chế độ tiền tệ Bên cạnh tiền tệ vấn đề chủ yếu chương, chương có số vấn đề khác có liên quan đến tiền tệ đáng lưu tâm, mục vấn đề đề cập, chế độ tiền tệ tồn lịch sử Trước vào nghiên ... Quan điểm J.M Keynes 22 18 Karl Marx, 1818-1883, nhà kinh tế trị học Đức Irving Fisher, 1887-1947, nhà kinh tế học Mỹ 20 Quantity theory of Money 21 k gọi hệ số ưa thích tiền 22 John Maynard Keynes, ... công thức họ lãi suất không đề cập tới Trên thực tế, khảo sát người ta phát rằng, trái ngược với hai học thuyết giả định, V không bất biến Do đó, thuyết giải vấn đề cầu tiền diện yếu tố biến...
 • 15
 • 375
 • 2

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 3 doc

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 3 doc
... đánh vào loại tài sản Do đó, loại tài sản bị đánh thuế, có tài sản thuộc vào nhóm nguồn lực khan cần phải có quản tài nguyên thiên nhiên hay quỹ đất quốc gia cần phải đánh thuế tài sản Hàng ... nhập doanh nghiệp, tổ chức Tài sản coi đối tượng chịu thuế người sở hữu tài sản tức hưởng phần tài nguyên quốc gia quyền quản Nhà nước, ví dụ sở hữu nhà, đất hay tài nguyên Và để nhằm hướng ... chưa kể thu nhập thực tế so với mức thuế suất thấp (32 00 – 32 0 = 2880, < 30 00) Điều rõ ràng không hợp làm cho người nộp thuế nảy sinh tâm không muốn tăng thu nhập dẫn họ tới tình trạng trốn...
 • 17
 • 299
 • 1

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 5 potx

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 5 potx
... bảo hành hay nghĩa vụ tài sản bên cho thuê Bên thuê sử dụng tài sản thuê khoảng thời gian ngắn, sau trả lại bên cho thuê mua lại muốn Thuê tài Một tài sản coi tài sản thuê tài có đầy đủ đặc trưng: ... dụng nguồn lợi có 87 88 Xem thêm phần khấu hao TSCĐ chương tài doanh nghiệp Xem thêm phần nợ chưa đến hạn trả chương tài doanh nghiệp 69 Bài giảng tham khảo Introductory Finance d Các nguồn khác ... thuê vào thời điểm mua lại Thường tài sản thuê tài máy móc thiết bị có giá trị, dễ bị lạc hậu nên doanh nghiệp lựa chọn cách thuê tài để đảm bảo khả đổi công nghệ 5. Căn vào khả bao tín dụng a Tín...
 • 13
 • 416
 • 1

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 6 pdf

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 6 pdf
... đầu tư tài xét đến doanh nghiệp phi tài chính, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ lĩnh vực tài 81 Bài giảng tham khảo Introductory Finance Vậy thấy đầu tư tài ngắn hạn tài sản đầu tư tài có ... nghiệp thực nắm tài sản tay, quyền sử dụng tài sản có quyền định đoạt tài sản lúc tài sản coi tài sản doanh nghiệp sở hữu Tài sản thuê bên ngoài102 Tài sản thuê phần quan trọng cấu tài sản nhiều ... thường doanh nghiệp, mục đích quản tài sản, muốn quản dễ dàng hiệu công việc phải thực dạng quản theo giá trị Vì quản tài sản thực thực thông qua quản nguồn vốn Trong thực tế sản xuất...
 • 22
 • 291
 • 0

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 7 pptx

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 7 pptx
... trước dựa 1 17 Lượng vốn tài khoản vãng lai không tính lãi Xem thêm phần nghiệp vụ qua lại đồng nghiệp ngân hàng thương mại 119 Xem thêm phần nghiệp vụ chiết khấu chương tín dụng 118 Bài giảng tham ... doanh: 115 Bài giảng tham khảo Xem thêm mục sách dự trữ bắt buộc chương tiền tệ 102 Banking Practices Là ngân hàng thương mại thuộc quyền sở hữu Nhà nước, Nhà nước cấp vốn chịu quản Nhà nước ... quản vĩ mô Nhà nước, liệt kê đặc trưng hoạt động ngân hàng trung ương: Là ngân hàng phát hành tiền cho kinh tế Là ngân hàng ngân hàng Là ngân hàng Nhà nước 109 Xem thêm chương tiền tệ 99 Bài giảng...
 • 10
 • 290
 • 1

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 8 docx

Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính Chương 8 docx
... khu vực Bài giảng tham khảo 116 Mục lục I Khái niệm tài Định nghĩa 2 Đặc trưng quan hệ tài II Chức vai trò tài Chức tài Vai trò tài ... 77 Phân loại tài sản 78 Phân loại nguồn vốn 84 VII Phân loại chi phí doanh nghiệp 88 Khái niệm chi phí doanh nghiệp 88 Phân loại chi ... phát triển tài Điều kiện đời tài Sự phát triển tài IV Phân loại hệ thống tài Dựa theo tính chất phân phối tài Dựa theo phạm vi quan hệ tài ...
 • 13
 • 260
 • 1

Bài giảng môn kiểm toán tài chính: Chương 2: Mục tiêu kiểm toán tài chính

Bài giảng môn kiểm toán tài chính: Chương 2: Mục tiêu kiểm toán tài chính
... kiểm toán Mục tiêu kiểm toán chung Mục tiêu kiểm toán đặc thù Đặc điểm hệ thống kế toán kiểm soát 3.3 Quan hệ mục tiêu kiểm toán chung mục tiêu kiểm toán đặc thù − Vấn đề quan trọng kiểm toán ... nhiều mục tiêu − Mối quan hệ mục tiêu kiểm toán chung mục tiêu kiểm toán đặc thù khái quát qua sơ đồ 2.2 Bảng số 2.2 Mối quan hệ mục tiêu kiểm toán chung với mục tiêu kiểm toán đặc thù VD: MT kiểm ... yêu cầu kiểm toán viên làm hạn chế phạm vi kiểm toán kiểm toán viên phải đưa ý kiến chấp nhận phần ý kiến từ chối MỤC TIÊU KIỂM TOÁN CHUNG VÀ MỤC TIÊU KIỂM TOÁN ĐẶC THÙ 3.1 Mục tiêu kiểm toán chung...
 • 12
 • 664
 • 0

Bài giảng môn kiểm toán tài chính: Chương 3: Bằng chứng kiểm toán

Bài giảng môn kiểm toán tài chính: Chương 3: Bằng chứng kiểm toán
... 3.4 HỒ SƠ KIỂM TOÁN VỚI BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN − Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 230, hồ sơ kiểm toán tài liệu kiểm toán viên lập, phân loại, sử dụng lưu trữ kiểm toán Hồ sơ kiểm toán bao gồm ... kiểm toán xét thấy đủ độ tin cậy - Đối với trường hợp khách thể kiểm toán kiểm toán Công ty kiểm toán khác năm trước, kiểm toán viên sử dụng tư liệu kiểm toán viên độc lập khác Tuy nhiên kiểm toán ... đỉ chứng thích hợp báo cáo kiểm toán đánh giá đắn kết kiểm toán Là kiện cho việc lập báo cáo kiểm toán: Hồ sơ kiểm toán nguồn tư liệu quan trọng giúp kiểm toán viên lựa chọn loại báo cáo kiểm toán...
 • 15
 • 277
 • 0

Bài giảng môn kiểm toán tài chính: Chương 6: Thực hiện kế hoạch kiểm toán

Bài giảng môn kiểm toán tài chính: Chương 6: Thực hiện kế hoạch kiểm toán
... báo cáo tài 6.5 Đặc điểm thực thủ tục kiểm toán loại nghiệp vụ liên quan đến bảng khai tài Khi thực thủ tục kiểm toán, đặc biệt thủ tục kiểm soát thủ tục kiểm tra chi tiết, kiểm toán tài trực ... Kiểm tra thực tế: Kiểm tra thực tế đợc ứng dụng rộng rãi kiểm toán tài sản nói chung đặc biệt kiểm toán hàng tồn kho Khi hàng tồn kho chiếm phần đáng kể báo cáo tài thông thờng chứng kiểm toán ... tính kế toán Thực thêm thủ tục kiểm toán hay thực thủ tục kiểm toán khác thờng cho phép ta khẳng định hay xoá bỏ nghi ngờ vi phạm Tuy nhiên, lúc đa đợc kết luận nguyên nhân thực chênh lệch kiểm toán...
 • 16
 • 347
 • 0

Bài giảng môn kiểm toán tài chính: Chương 7: Báo cáo kiểm toán tài chính

Bài giảng môn kiểm toán tài chính: Chương 7: Báo cáo kiểm toán tài chính
... ty kiểm toán; b) Số hiệu báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính; c) Tiêu đề báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính; d) Ngời nhận báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính; e) Mở đầu báo cáo kiểm toán báo cáo ... hiệu báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính: Số hiệu báo cáo kiểm toán báo cáo tài số hiệu phát hành báo cáo kiểm toán báo cáo tài công ty kiểm toán theo năm Số hiệu báo cáo kiểm toán báo cáo tài ... dụng báo cáo tài biết kiểm toán viên xem xét đến kiện (nếu có) ảnh hởng đến báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán báo cáo tài tận ngày ký báo cáo kiểm toán báo cáo tài Báo cáo kiểm toán báo cáo tài...
 • 18
 • 268
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn lý thuyết tài chính tiền tệ chương 15bài giảng môn quản trị tài chính doanh nghiệpbài giảng môn kế toán tài chính doanh nghiệpbài giảng môn đầu tư tài chínhbài giảng môn kế toán tài chính 2slide bài giảng môn đầu tư tài chínhslide bài giảng môn lý thuyết tài chính tiền tệbài giảng môn lý thuyết tài chính tiền tệbài giảng môn kiểm toán tài chínhbài giảng môn lý thuyết tài chínhbài giảng môn kế toán tài chínhbài giảng môn kế toán tài chính 1bai giang mon quan tri tai chinhtai lieu bai giang mon quan tri tai chinhđề cương bài giảng môn kế toán tài chínhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 43. Rễ cây