1 01 GAAP powerpoint 3

Ebook Collection Software ver 1.01 part 3 pdf

Ebook Collection Software ver 1.01 part 3 pdf
... Ripper 3. mht | | 10.Portable Nidesoft DVD Ripper 3. mht | | 11.Portable Nidesoft DVD to 3GP 3. mht | | 12.Portable Nidesoft DVD to MP4 3. mht | | 13. Portable Nidesoft DVD to PSP Converter 3. mht ... Video Converter.mht | | 29.Portable Zealot All Video Joiner.mht | | 30 .Portable Zealot All Video Sound Extractor.mht | | 31 .Portable Zealot All Video Splitter.mht | | 32 .Video Convert Master.mht ... Pro.mht | | 03. Portable Print Folder Pro 3. mht | | 04.Portable WinCHM.mht | | 02.15.Editors | | 01.notepad++ v3.9 portable.mht | | 02.Portable Blumentals HTMLPad 2006.mht | | 03. Portable Blumentals...
 • 6
 • 212
 • 0

luận văn kế toán Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Chi nhánh số 3 Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

luận văn kế toán Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Chi nhánh số 3 Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
... xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp CHI NHNH s công ty cổ phần sông đà 1.01 2.1 Thc trng cụng tỏc k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm xõy lp ti Chi nhỏnh s Cụng ty c phn Sụng 1.01: 2.1.1 ... nhận thầu xây lắp Lập kế hoạch xây lắp công trình Tiến hành thi công xây lắp Mua sắm vật liệu, thuê nhân công Giao nhận công trình, HMCT hoàn thành Duyệt toán công trình, HMCT Thanh lý hợp dồng, ... dang cuối kỳ = Chi phớ ca sn phm d dang u k giai đoạn xây lắp hon thnh + Chi phí sản xuất phát sinh k + Giá dự toán giai đoạn xây lắp dở dang cuối kỳ x Giá dự toán giai đoạn xây lắp dở dang cuối...
 • 110
 • 94
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01
... 46.6 73. 375 20.779. 135 .495 696.700.594 10.580.978.546 22.198.500 9.721.554.042 837 .226.004 131 132 133 134 1.570. 930 .000 135 1.570. 930 .000 5.710.8 73. 332 136 V .3 2.0 13. 165.221 3. 3 03. 330 .786 137 -3 . 774.672.786 ... tra ngan h~n 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 8 31 9 32 0 32 1 V.15 V.16 V.17 V.18 127.679.961.6 73 43. 302.6 43. 789 417.920 .32 0 511.1 13. 641 430 . 831 .412 23. 634 .34 7.055 248.206.018 54.190.9 13. 839 2 .31 5.950.000 ... Vay va nq Ihue tai chinh dai h~n 33 0 200. 535 .419.612 37 .714. 639 .065 33 1 33 2 33 6 33 7 33 8 2.107.999.998 1.008.262.680 197.419.156. 934 1.485.181.817 898.054.680 35 .33 1.402.568 V.21 ~~: g~.y p.~.~~.!!.!~n...
 • 30
 • 73
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01
... - - - - - - - - - 1 - - - - - 1- - - - - - - 10 Lqi nhu$n thuan tv h09t d9n9 kinh doanh (30 =20+(2 1-2 2 )-( 24+25)) 30 279,406,507 11 Thu nh$p khac 31 1 03, 130 ,702 12 Chi phi khac 32 13 Lqi nhu$n ... 432 433 - - -" 4 "39 ­ - - - - -0 0 T6~~1 ~~~~j N~i~6~ ~6 ~-( 440 -~ -3 0 (;; 400) - -4 40 ­ - 230 ~640:86 2-, 5-6 7 2 1-9 :224,221:449­ C~ -L~r-r~h-~6d6~-g ... 4,908,081,285 9, 031 ,l59 ,36 3 4,479,500 2,9 73, 500,000 50,000,000 175,6 43, 636 37 9,857, 636 3, 5( )3, 034 ,091 17, 436 ,36 9,091 2,9()5,146,695 33 , 036 , 239 1>6 ,37 5 ,37 9 136 ,37 5 ,37 9 1,486 ,38 3 24,570,949,150...
 • 20
 • 71
 • 0

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01
... 254 ,3 13, 009 ky S6 d~u nam vND vND S6 eu6i a) Yay dai h:.tn - Vay ngan hang 169 ,33 9,658 11 ,31 9 ,36 1,5 83 12 ,38 7,874, 034 11 ,31 2,091, 233 12 ,37 3 ,33 3 ,33 7,270 ,35 0 14,540,700 11 ,31 9 ,36 1,5 83 12 ,38 7,874, 034 ... 800,165,5 83 1 ,35 6,005,449 2,622,454,775 4 ,31 0 ,38 6, 435 - 136 ,587,000 277,589,762 39 1 ,37 8 ,31 0 10,992 ,34 7,045 3, 614,024 0 0 0 - - - 22 Chi phi lai chinh - - - - ­ 23 - Trong d6: Uii yay phai Ira - _ ­ - ... khac 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 V.15 V.16 V.17 V.18 129,951,612,991 81, 130 ,37 5,0 83 6,615,400,000 23, 256,659,487 1,759,798,999 37 7,726 ,32 7 32 0,456,487 4 ,33 6,047,125 0 40, 832 ,009, 733 147,7 93, 009,428...
 • 22
 • 35
 • 0

P.7 UNIT 2 LOP 7 ( A 1 A 2 A 3)

P.7 UNIT 2 LOP 7 ( A 1 A 2 A 3)
... 936 3 51 79 3 23 7 0 41 8 21 6 52 VI PRODUCTION : * SURVEY No NAME ADDRESS TELEPHONE NUMBER H NHAT 25 Ton Dan street 21 1 79 9  Learn by heart new words and the form  Ask and answer about the phone ... between Hoa and Lan HOA LAN HOA LAN 26 2 019 Thanks I’ll call you soon Yes , Lan ? Excuse me, Hoa What’s your telephone number ? III Model sentences : What’s your telephone number ? 26 2 019 NOTES ... 27 5 564 NGUYỄN VĂN BẢO 5 21 936 W hat is A n’ s tel ephone nu mber ? S even three fou five six one oh r V LISTEN : • Listen and write the telephone numbers : 25 1 654 25 0 514 5 21 936 3 51 79 3 23 7...
 • 13
 • 3,199
 • 6

unit 1- speak & language forcus 3

unit 1- speak & language forcus 3
... Date: 25/8/2008 Period my friends Unit Lesson Speak & Language focus I Objectives Sau hoàn thành học, học sinh có thể: - miêu tả đặc điểm hình dáng bên ngời khác II Language content - Present Simple ... teacherwhole class Adjustment *********************** Date 28/8/2008 Period my friends Unit Listen & Language focus 1,2 Lesson I Objectives Sau hoàn thành học, học sinh có thể: - luyện phát ... table Post speaking Example 1: Hoa: This person is fat and short , he is bald Lan: Is he Mr Lai? Hoa: Yes group work T asks some pairs of Ss to present their dialogues before the class * Language...
 • 16
 • 177
 • 0

GA SINH8 TIÉT 1-7 MAU MOI 3 COT2008-2009

GA SINH8 TIÉT 1-7 MAU MOI 3 COT2008-2009
... cần phải phận thể - Học sinh nghiên cứu bảng 1 .3 (SGK Tr 11) Trả lời câu hỏi - HS trả lời : - TB có trình trao đỏichất, phân chia - Nôi dung nh bảng 3. 1 (SGK Tr 11) III.Thành phần hoá học tế bào ... liên hệ thực tế - Kỹ hoạt động nhóm 3- Giáo dục: Giáo dục ý thức bảo vệ giữ gìn sức khoẻ II: Chuẩn bị: 1.Giáo viên: - Giáo án - Phơng tiện hỗ trợ: + H4.1,2 ,3, 4 + Phiếu học tập Bảng 4.1 Mô biểu ... bào có tếbào sợi đàn hồi, - Tế bào có vân - Tế bào có chất nền) ngang hay nhiều hình - Có thêm chất vân dạng: dẻt, đa Ca sụn ngang giác, trụ khối - Gồm :Mô - Các tế bào xếp - Các tế bào xếp sụn...
 • 21
 • 205
 • 0

Xem thêm