Ly thuyet toc do pu

Báo cáo " Phép thử thuyết tốc độ phản ứng đơn phân tử trong phản ứng nhiệt " pdf

Báo cáo
... ^py zpy(-v"^^(11) '\k(E) Zp Cho nen phuong trinh (3) trd thanh: ^ = ±(-irp"L_,, p (12) 7i> Trong dd: Sa dd tdng quit md ta co che cua qui trinh ddng phan hoa nhu sau; ^ ^ "' {i^f'e "" CCI, Cl ... nghiem eho k^ la ]k(E)N(E)e-'' "dE = QA^e' (4) phep biin ddi Laplace ngugc, vdi s=llkT la thdng sd cua phep bie'n ddi Laplace nguac [3, 5, 7,8,12] /(£)=£'VG(^M«^' '"" / (5) Trong dd ehdng ta vie't Q ... Holbrook K A., Palmer J S vi Parry K A [9] d ip suit thap va d cic nhiet khae (9) p dd L„=£lk(E)]"N(E)]/QZ"-' (10) Sd hang thd nha't (/!=1) phuang trinh (9) la k^, va gidi han ap suat eao tuong dng...
 • 5
 • 271
 • 0

thuyết Tốc độ phản ứng hóa học

Lý thuyết Tốc độ phản ứng hóa học
... số tốc độ phản ứng) Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng a) ảnh hưởng nồng độ Khi nồng độ chất phản ứng tăng, tốc độ phản ứng tăng b) Ảnh hưởng nhiệt độ Khi nhiệt độ tăng, tốc độ phản ứng ... độ phản ứng tăng dẫn đến hai hệ sau: - Tốc độ chuyển động phân tử tăng, dẫn đến tần số va chạm chất phản ứng tăng - Tần số va chạm có hiệu chất phản ứng tăng nhanh Đây yếu tố làm cho tốc độ phản ... đó: tốc độ trung bình phản ứng khoảng thời gian từ t1 đến t2 • + ∆C biến thiên nồng độ chất sản phẩm • -∆C biến thiên nồng độ chất tham gia phản ứng (chất tạo thành) - Biểu thức tốc độ phản ứng...
 • 2
 • 78
 • 0

thuyết về đồ thị

Lý thuyết về đồ thị
... LAAS- CNRS 1998 NGƠ ĐẮC TÂN thuyết Tổ hợp Đồ thị NXB ĐH QUỐC GIA, Hà nội, 2004 NGUYỄN CAM, CHU ĐỨC KHÁNH thuyết đồ thị, NXB Trẻ, 1998 NGUYỄN HỮU NHỰ thuyết Đồ thị, NXB ĐH Quốc gia, Hà nội, ... CẦU MÔN HỌC Về mặt thuyết (LT) Cung cấp kiến thức thuyết đồ thò ứng dụng kinh điển: Bài toán tìm đường ngắn Về thực hành (TH), biết cài đặt số thực toán liên quan đến thuyết đồ thò ứng ... Chương Chương Chương Các Khái niệm Cơ Đồ thò Cấu trúc Cây Bài toán tìm đường ngắn Đồ thò phẳng Bài toán Tô màu NỘI DUNG ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH Có thể trình Vấn đề thuyết Giáo viên (hay sinh viên đề...
 • 3
 • 969
 • 15

Anh chị hãy tìm đọc, phân tích 1 thuyết nào đó trong lĩnh vực tài chính có liên quan đến đầu tư chứng khoán

Anh chị hãy tìm đọc, phân tích 1 lý thuyết nào đó trong lĩnh vực tài chính có liên quan đến đầu tư chứng khoán
... xem học thuyết phân tích phân tích kỹ thuật giá trị Theo đó, kết phân tích dựa thông tin đại chúng, công khai mà NĐT biết Bởi vậy, kết NĐT sử dụng để đầu cạnh tranh NĐT đưa giá chứng khoán trở ... (: 0 918 .775.368 nhuận khác biệt mà nhà đầu tư, quỹ đầu đã dành Nếu không nhà đầu lợi so với người khác, lại chuyện quỹ ng hỗ, thống kê cho thấy quỹ thua lỗ trầm trọng quỹ ... 0 918 .775.368 đến quy luật thị trường, đồng thời phản ánh vào giá chứng khoán Những NĐT vận dụng học thuyết thị trường hiệu xác định chiến lược đầu phù hợp Những phương pháp dùng để phân tích đầu chứng...
 • 8
 • 255
 • 0

Anh chị hãy tìm đọc, phân tích 1 thuyết nào đó trong lĩnh vực tài chính có liên quan đến đầu tư chứng khoán

Anh chị hãy tìm đọc, phân tích 1 lý thuyết nào đó trong lĩnh vực tài chính có liên quan đến đầu tư chứng khoán
... mục đầu tư, có: n Hệ số beta danh mục đầu β p = ∑ x iβi i =1 , xi βi tỷ trọng beta cổ phiếu j danh mục đầu Trong ví dụ beta danh mục đầu (0,5x1,5)+(0,5x0,7) = 1, 1 Áp dụng mô hình CAPM ... kỳ vọng chứng khoán quan hệ đồng biến với rủi ro chứng khoán đó, nghĩa nhà đầu kỳ vọng chứng khoán rủi ro cao lợi nhuận cao ngược lại Hay nói khác đi, nhà đầu giữ chứng khoán rủi ... rủi ro Bởi rủi ro riêng doanh nghiệp không quan trọng với nhà đầu nhà đầu nắm giữ danh mục đa dạng hóa tốt Do đó, hầu hết nhà đầu không chịu rủi ro riêng doanh nghiệp họ đa dạng...
 • 16
 • 202
 • 0

54 câu TN Tốc độ pứ và cân bằng HH

54 câu TN Tốc độ pứ và cân bằng HH
... , tốc độ phản ứng tăng D Áp suất khơng ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng Câu 46: Chọn câu : A Khi nhiệt độ tăng tốc độ phản ứng tăng B Khi nhiệt độ tăng tốc độ phản ứng giảm C Khi nhiệt độ giảm tốc ... khơng xảy Câu 28: Hệ số cân k phản ứng phụ thuộc vào : A Áp suất B Nhiệt độ C Nồng độ D Cả Câu 29: Một cân hóa học đạt : A Nhiệt độ phản ứng khơng đổi B Tốc độ phản ứng thuận = tốc độ phản ứng ... D 214,639kJ/mol Câu 35: Tốc độ phản ứng : A Độ biến thiên nồng độ chất phản ứng đơn vị thời gian B Độ biến thiên nồng độ sản phẩm phản ứng đơn vị thời gian C Độ biến thiên nồng độ chất phản ứng...
 • 8
 • 210
 • 1

TN TỐC ĐỘ PỨ -CÂN BẰNG HÓA HỌC

TN TỐC ĐỘ PỨ -CÂN BẰNG HÓA HỌC
... tăng tốc độ phản ứng tăng B Khi nhiệt độ tăng tốc độ phản ứng giảm C Khi nhiệt độ giảm tốc độ phản ứng tăng D Nhiệt độ khơng ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng GV Thân Trọng Tuấn Trang  HÓA HỌC 10 ... Áp suất B Nhiệt độ C Nồng độ D Cả Câu 29: Một cân hóa học đạt : A Nhiệt độ phản ứng khơng đổi B Tốc độ phản ứng thuận = tốc độ phản ứng nghịch C Nồng độ chất phản ứng = nồng độ sản phẩm D Khơng ... tốc độ phản ứng giảm B Khi áp suất tăng , tốc độ phản ứng tăng C Khi áp suất giảm , tốc độ phản ứng tăng D Áp suất khơng ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng Câu 46: Chọn câu : A Khi nhiệt độ tăng tốc...
 • 8
 • 360
 • 5

THUYẾT THĂM ĐỊA CHẤN

LÝ THUYẾT THĂM DÒ ĐỊA CHẤN
... 2.4 Xử số liệu số liệu địa chấn Xử số liệu địa chấn trình áp dụng hệ thống thiết bị máy tính chương trình phần mềm nhằm khai thác biến đổi thông tin nhận từ thực địa thành lát cắt địa chấn ... cách ngẫu nhiên theo thời gian không gian Trong thăm địa chấn biển, loại nhiễu thường do: - Nguồn nổ (nhiễu nguồn): đặc biệt xuất thăm địa chấn biển, sử dụng súng (air gun), tồn nhiễu nguồn ... Trang 14 2.1 Đặc điểm sóng địa chấn Cơ sở thuyết sóng địa chấn lan truyền sóng địa chấn lớp đất đá Khi có ngoại lực tác dụng vào môi trường đất đá, lực...
 • 19
 • 844
 • 5

TN TỐC ĐỘ PỨ- CÂN BẰNG HÓA HỌC

TN TỐC ĐỘ PỨ- CÂN BẰNG HÓA HỌC
... Áp suất B Nhiệt độ C Nồng độ D Cả Câu 29: Một cân hóa học đạt : A Nhiệt độ phản ứng khơng đổi B Tốc độ phản ứng thuận = tốc độ phản ứng nghịch C Nồng độ chất phản ứng = nồng độ sản phẩm D Khơng ... tăng tốc độ phản ứng tăng B Khi nhiệt độ tăng tốc độ phản ứng giảm C Khi nhiệt độ giảm tốc độ phản ứng tăng D Nhiệt độ khơng ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng GV Thân Trọng Tuấn Trang  HÓA HỌC 10 ... Câu 44: Đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên nồng độ chất phản ứng sản phẩm đơn vị thời gian gọi : A Tốc độ phản ứng B Cân hóa học C Tốc độ tức thời D Q trình hóa học Câu 45: Đối với phản ứng có...
 • 8
 • 284
 • 0

bt ve phan toc do pu va cb hoa hoc

bt ve phan toc do pu va cb hoa hoc
... thái cân bằng, nồng độ NH3 0,30 mol/lít, N2 0,05 mol/lít H2 0,10 mol/lít A Kcb = 1800 B Kcb = 900 C Kcb = 1200 D Kcb = 1600 Câu 24 Ý sau A-Bất phản ứng vận dụng yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ... chất phản ứng nồng độ chất sản phẩm C- Tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch D- Hằng số cân Pu thuận số cân p ứ nghịch Câu 29 Cho phương trình hóa học:2SO2(K) + O2 SO3(K) ∆H < Cân hoá học ... chuyển dòch C/Theo chiều nghòch D/Khó xác đònh CÂU 70 :Cho phản ứng A + B C + D.Nồng độ ban đầu CA = CB = 0,1 mol/lit.Sau thời gian nồng độ A,B lại 0,04 mol/lit Tốc đọ phản ứng thời điểm giảm lần so...
 • 9
 • 548
 • 1

De on thi ly thuyet trinh do A tin hoc - co dap an.

De on thi ly thuyet trinh do A tin hoc - co dap an.
... sau: (A) Control Panel -> Desktop -> Wallpaper (B) Control Panel -> Display -> Wallpaper (C) Control Panel -> Display -> Screen Saver (D) Control Panel -> System -> Screen Saver 44 Lệnh Move hộp ... đoạn ch a trỏ với đoạn văn nó, ta dùng menu: (A) Format, Spacing Before (B) Format, Spacing After (C) Format, Paragraph, Spacing Before (D) Format, Paragraph, Spacing After 48 Để chia cột cho ... menu Column, chọn Insert (D) Tất sai 50 Để cài đặt thêm Font mơi trường Windows, ta dùng chức năng: (A) Desktop Control Panel (B) System Control Panel (C) Regional Settings Control Panel (D) Fonts...
 • 4
 • 705
 • 13

Tài liệu Cở sơ phân tích - thuyết chuẩn độ Axit – Bazơ đối với những hệ đơn giản pptx

Tài liệu Cở sơ phân tích - lý thuyết chuẩn độ Axit – Bazơ đối với những hệ đơn giản pptx
... axit - bazơ 17 10.4.3 Dung dịch đệm 19 10.4.4 Đường chuẩn độ axit yếu 26 10.4.5 Đường chuẩn độ bazơ yếu 32 Chương 10 thuyết chuẩn độ Axit Bazơ hệ đơn ... để chuẩn độ axit - bazơ Trong phương pháp chuẩn độ axit - bazơ, axit bazơ mạnh luôn dùng làm thuốc thử chuẩn phản ứng với tham gia chúng xảy hoàn toàn so với phản ứng với tham gia axit bazơ yếu ... 2 10.4.1 Chuẩn độ axit mạnh bazơ mạnh 10.4.2 Chuẩn độ bazơ mạnh axit mạnh 13 10.4 Đường chuẩn độ axit yếu bazơ yếu 13 10.4.1 Tính pH dung dịch chứa cặp axit - bazơ liên...
 • 33
 • 1,343
 • 10

Tổng hợp 30 câu hỏi thuyết về đồ họa máy tính

Tổng hợp 30 câu hỏi lý thuyết về đồ họa máy tính
... đồ (Cartography) - Đồ họa máy tính đƣợc sử dụng để đƣa sơ đồ vị trí địa tƣợng tự nhiên cách xác từ số liệu đo đạc đƣợc Ví dụ nhƣ đồ địa lý, đồ thời tiết, đồ mật độ dân số, đồ khai thác cho khoan ... thuật toán máy tính Tuy chúng đƣợc kiểm tra vận hành nhƣ thể chúng tồn thực Đồ họa máy tính có khả hiển thị đối tƣợng nhƣ thể chúng tồn tại, chúng mô hình đƣợc mô tả bên máy tính  Lĩnh vực đồ (Cartography) ... đại lƣợng thực nghiệm thƣờng khó hình dung Đồ họa máy tính cung cấp công cụ tuyệt vời để thể thông tin khoa học dƣới dạng dễ tƣởng tƣợng dễ nắm bắt Câu 2: Trình bày hệ hiển thị thiết bị dạng...
 • 29
 • 918
 • 4

Tài liệu thuyết về sự tăng trưởng và các thuyết sau đó ppt

Tài liệu Lý thuyết về sự tăng trưởng và các lý thuyết sau đó ppt
... thuyết tăng trưởng thuyết sau Tôi kể tất người có giấc mơ, vài người có thói quen quên chúng trước lúc tỉnh dậy Điều dường xảy với Bởi liệu mơ thấy nói diễn thuyết chưa Tôi ... năm 1939 báo Domar vào năm 1946 thuyết tăng trưởng, giống thuyết khác kinh tế học vĩ mô, sản phẩm thời kỳ suy thoái kinh tế vào năm 30 chiến tranh mà cuối chấm dứt thuyết Tôi Tuy nhiên ... cho thuyết tăng trưởng cân Tôi muốn nhấn mạnh khái niệm làm điều gây tranh cãi cách dội Một vài đoạn đầu báo vào năm 1957 hoàn toàn có mâu thuẫn tư tưởng, phương pháp mà cách sử dụng liệu...
 • 19
 • 258
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết tốc độ phản ứnglý thuyết tự do chủ nghĩamô hình lý thuyết tự do chủ nghĩalý thuyết tự dolý thuyết cây đỏ đenlý thuyết kinh dolý thuyết về độ tin cậybài tập lý thuyết mạch đỗ huy giácbài tập cơ lý thuyết 1 đỗ sanhbài tập cơ lý thuyết 2 đỗ sanhcơ lý thuyết 1 đỗ sanhcơ lý thuyết 2 đỗ sanhlý thuyết về đồ thịlý thuyết vẽ đồ thị hàm sốlý thuyết mạch đỗ huy giácCV 448 giai trinh so lieu tai chinh do BCTC Cty lap ba BCTC kiem toan 6 thang.2015Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 16 - DHG PHARMABao cao ket qua giao dich co phieuGóp vốn thành lập công ty cổ phần đầu tư APEC Túc Duyên | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngBáo cáo tài chính | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Bao cao ME Q3.2014Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV 2014Bao cao API Q2 2013 1Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II 201320171009 BSC Vietnam Daily Review VN Thanh kho%e1%ba%a3n th%e1%ba%a5pBáo cáo tài chính | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Bang CDKT QI 2011Microsoft Word TAI LIEUMicrosoft Word NGHI QUYET DHCD APECI 2010Họp đại hội cổ đông | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngTai lieu DHCD 2016 26 3Họp đại hội cổ đông | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Dieu le API 2015TAILIEU DHCD APECI2013 CBTT20171013 BSC Vietnam%2bCompany%2bUpdate VN PPC20170922 BSC Vietnam Daily Review VN L%e1%ba%a5y l%e1%ba%a1i %c4%91i%e1%bb%83m s%e1%bb%91 C%c3%a2u chuy%e1%bb%87n cu%e1%bb%91i tu%e1%ba%a7n %c3%9d ngh%c4%a9a c%e1%bb%a7a th%c3%a0nh c%c3%b4ng904 CBTT DSHH VE BCTC BN 201720170923 BSC Vietnam Weekly Review Week 37 (25 09 29 09 2017)