unit611 lop 3new

Ren chu lop 1.doc

Ren chu lop 1.doc
... chuyển sang viết tả.Chỉ nên cho học sinh viết cỡ chữ nhỡ hết học kì I, học kì II nên cho em chuyển viết chữ nhỏ tô chữ hoa từ tuần 19 (Hiện học sinh viết cỡ chữ nhỡ đến hết tuần 24, tuần 25 chuyển ... sinh viết chu n (hiện tập viết có dòng kẻ ngang) - Học sinh lớp chưa ứơc lượng khoảng cách chữ nên có dấu chấm điểm đặt bút học sinh lớp - Cần có quy định cụ thể thời gian cho học sinh chuyển sang ... thức chữ mẫu: chữ mẫu in sẵn, chữ phóng to bảng máy chiếu hắt, chữ mẫu tập viết, hộp chữ mẫu… Tiêu chu n chữ mẫu phải mẫu quy định, rõ ràng đẹp Chữ mẫu có tác dụng: - Chữ mẫu phóng to bảng máy chiếu...
 • 13
 • 1,684
 • 9

Sang kien kinh nghiem lop 1 Moi.doc

Sang kien kinh nghiem lop 1 Moi.doc
... ) 15 - = 11 ( h×nh ) §¸p sè: h×nh tam gi¸c §¸p sè: 11 h×nh trßn  Bµi trang 15 1 Tãm t¾t b»ng s¬ ®å ®o¹n th¼ng ? cm 2cm 13 cm Bµi gi¶i Sỵi d©y cßn l¹i dµi lµ: 13 – = 11 ( cm) §¸p sè : 11 cm TiÕt 10 8 ... bíc trªn 2008-2009 1D 29 lời giải 17 em 2009-2 010 1D 29 19 em 25 em 26 em 24 em 2 010 -2 011 1D 29 24 em 27 em 28 em 28 em 20 em VI NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM, KẾT LUẬN : Bµi häc kinh nghiƯm : Qua ... lµ: -5=3 ( vÞt ) §¸p sè: vÞt TiÕt 10 6 Lun tËp Bµi 1, 2 ( T¬ng tù tiÕt 10 5 ) TiÕt 10 7 Lun tËp Bµi 1, 2 ( t¬ng tù nh trªn ) Nhng bµi trang 15 0 vµ bµi trang1 51 th× lêi gi¶i dùa vµo dßng thø cđa...
 • 15
 • 3,962
 • 44

SKKN DAO DUC LOP 1.doc

SKKN DAO DUC LOP 1.doc
... học sinh ghi nhớ đồng dao “Xỉa cá mè” ( xỉa cá mè, đè cá chép, chân đẹp, bán men, chân đen, rửa” với đồng dao em hiểu chưa ta tắm, rửa, quần áo chưa ta giặt cho Bài đồng dao ghi nhớ để sử dụng ... đáo triển khai có hiệu quả, lúc, kịp thời phương tiện dạy học sưu tầm tranh ảnh, thơ, hát, câu ca dao, tục ngữ …… góp phần lớn thành cơng tiết học Ví dụ: Khi dạy “Gọn gàng, sẽ” trước vào tiết học ... pháp dạy học đa số giáo viên chưa trọng đến tư liệu dạy học sưu tầm tranh ảnh, thơ, hát, câu ca dao, tục ngữ…… có liên quan đến chuẩn mực đạo đức mà học chương trình Các tư liệu giúp học sinh...
 • 4
 • 1,249
 • 11

Đề cương môn Ngữ văn lớp 10.doc

Đề cương môn Ngữ văn lớp 10.doc
... ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết Câu hỏi: Khái niệm ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết? Đặc điểm ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết? 4/ Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt Câu hỏi: Khái niệm phong cách ngôn ngữ sinh hoạt? ... tiếp ngôn ngữ Câu hỏi: Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ gì? Hai trình hoạt động giao tiếp? Các nhân tố hoạt động giao tiếp ngôn ngữ? 2/ Văn bản: Câu hỏi: Nêu đặc điểm văn bản? 3/ Đặc điểm ngôn ngữ nói ... hoạt? Các dạng biểu thị ngôn ngữ sinh hoạt? II/ BÀI TẬP: Làm tập bài: Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ, Văn bản, Đặc điểm ngôn ngữ nói ngôn ngữ viết, Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, Thực hành phép...
 • 11
 • 16,286
 • 39

Lớp và đối tượng

Lớp và đối tượng
... chiếu Thành viên đối tƣợng lớp Mảng đối tƣợng Phạm vi lớp Cấu trúc (structure) hợp (union) Các trƣờng bit Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Bách khoa Đà Nẵng Khái niệm lớp Lớp: kiểu liệu trừu ... - Đại Học Bách khoa Đà Nẵng }; Đối tượng Đối tƣợng(Object): thể thuộc lớp, thực thể có thực  Khai báo: ;  Để truy xuất đến thành phần đối tƣợng, truy xuất giống nhƣ ... dung  Lớp – Quyền truy xuất  Khai báo, định nghĩa lớp đơn giản  Hàm thành viên nội tuyến (inline)  Hàm xây dựng (constructor)  Hàm hủy (destructor)  Hàm bạn (friend) – Lớp bạn  Đối số...
 • 66
 • 584
 • 1

HÀM BẠN, ĐỊNH NGHĨA PHÉP TOÁN CHO LỚP

HÀM BẠN, ĐỊNH NGHĨA PHÉP TOÁN CHO LỚP
... Chương Hàm bạn, định nghĩa phép toán cho lớp II ĐỊNH NGHĨA PHÉP TOÁN CHO LỚP Đối với lớp ta sử dụng lại kí hiệu phép toán thông dụng (+, -, *, …) để định nghĩa cho phép toán lớp Sau định nghĩa ... dùng hàm toán tử phép toán C++ ta kết hơp nhiều phép toán để viết công thức phức tạp Cũng cho phép dùng dấu ngoặc tròn để quy 251 Chương Hàm bạn, định nghĩa phép toán cho lớp định thứ tự thực phép ... // Số cột ma trận 250 Chương Hàm bạn, định nghĩa phép toán cho lớp }; MT operator-(MT x) ; Thân hàm toán tử Viết thân hàm thông thường Ví dụ hàm đổi dấu ma trận định nghĩa sau: struct MT { double...
 • 17
 • 711
 • 2

Viem mang nao lop cap cuu.pdf

Viem mang nao lop cap cuu.pdf
... Razonable, MD; Michael R Keating, MD Meningitis Article Last Updated: Nov 26, 2007 http://emedicine.medscape.com/article/232915-media CÂU HỎI KIỂM TRA: Chọn câu Tác nhân gây bệnh viêm màng não a/ virus...
 • 9
 • 352
 • 1

Giới thiệu về lớp và đối tượng trong lập trình

Giới thiệu về lớp và đối tượng trong lập trình
... %d" , imax,jmax); getch(); } II LỚP VÀ ĐỐI TƯỢNG Trong lập trình hướng đối tượng, lớp (class) khái niệm quan trọng, cho phép giải vấn đề phức tạp việc lập trình Một lớp đơn (được định nghĩa struct, ... từ lớp tạo (bằng cách khai báo) nhiều đối tượng (biến, 216 Chương Lớp đối tượng mảng) khác Mỗi đối tượng có vùng nhớ riêng ta quan niệm lớp tập hợp đối tượng kiểu Khai báo lớp Để khai báo lớp, ... tính đối tượng sau: tên _đối_ tượng. Tên_thuộc_tính Với đối tượng d1, d2, d3 mảng d, viết sau: d1.x; // Thuộc tính x đối tượng d1 d2.x; // Thuộc tính x đối tượng d2 d3.y; // Thuộc tính y đối tượng...
 • 46
 • 1,702
 • 2

Khái niệm về lớp trong lập trình

Khái niệm về lớp trong lập trình
... đến thuộc tính lớp TAM_GIAC Tuy nhiên có giải pháp khác dùng khái niệm hàm bạn (friend) Hàm bạn lớp có quyền truy nhập đến thuộc tính lớp Trong ví dụ ta xây dựng hàm tao_tg hàm bạn lớp TAM_GIAC ... (bạn lớp bạn nhiều lớp) Chương trình đưa vào lớp VT (véc tơ), MT (ma trận) hàm bạn để thực thao tác lớp này: // Hàm bạn với lớp VT dùng để in véc tơ friend void in(const VT &x); // Hàm bạn với lớp ... tượng lớp Để làm cho hàm f trở thành bạn lớp A, B C ta sử dụng mẫu viết sau: class B; // Khai báo trước lớp A class B; // Khai báo trước lớp B class C; // Khai báo trước lớp C // Định nghĩa lớp...
 • 30
 • 526
 • 2

Xem thêm