tư liệu

liệu sản xuất

Tư liệu sản xuất
... trường, phần lớn đầu vào thương mại, dòch vụ kinh doanh bất động sản, đầu vào sản xuất chủ yếu qui mô vừa nhỏ 23 Các hình thức tổ chức SX-KD Của KT tư nhân Doanh Nghiệp nhân Công ty Trách ... Kinh tế tư nhân ( TBTN): Là TPKT dựa sở chiếm hữu nhân chủ nghóa TLSX • Vai trò: đóng góp đáng kể phát triển LLSX mặt : vốn đầu tư, tạo việc làm, kỹ thuật công nghệ, liên kết sản xuất, ... này… Bạn có nhận xét quan điểm trên, Bạn nhà đầu tư nhân Giữa hai phạm trù “tập thể hóa” “hợp tác hóa” thuộc lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, bạn có lựa chọn ? Theo Bạn nông nghiệp nước...
 • 38
 • 316
 • 0

Điện Biên Phủ sự kiện và liệu

Điện Biên Phủ sự kiện và tư liệu
... àêëu sùỉp túái to lúán nhû vêåy àố, tưi chùỉc cấc àưìng chđ nghe nối thò thđch lùỉm Àấnh nhû vêåy àậ phẫi lâ ng cưng kđch chûa? Trẫ lúâi: chûa phẫi lâ ng cưng kđch vò hiïån qn àõch côn ... hai lâ viïåc chûác chiïën àêëu Àấnh àiïím thò phẫi chûác viïåc àưåt phấ cho nhanh àûâng mùỉc phẫi nhûäng khuët àiïím trûúác àêy Àấnh rưëc vâo tung thêm ca àõch thò phẫi chûác bưå ... trûúãng thay Du Cruch ng sưë sơ quan bõ giïët vâ bõ bùỉt tûâ quan mưåt àïën quan tû lâ 353 tïn, ng sưë hẩ sơ quan bõ bùỉt vâ bõ giïët lâ 1.396 tïn Cưång têët cẫ lâ 1.749 tïn ng cưång sưë phi...
 • 124
 • 861
 • 4

điện biên phủ sự kiện, liệu

điện biên phủ sự kiện, tư liệu
... àêëu sùỉp túái to lúán nhû vêåy àố, tưi chùỉc cấc àưìng chđ nghe nối thò thđch lùỉm Àấnh nhû vêåy àậ phẫi lâ ng cưng kđch chûa? Trẫ lúâi: chûa phẫi lâ ng cưng kđch vò hiïån qn àõch côn ... hai lâ viïåc chûác chiïën àêëu Àấnh àiïím thò phẫi chûác viïåc àưåt phấ cho nhanh àûâng mùỉc phẫi nhûäng khuët àiïím trûúác àêy Àấnh rưëc vâo tung thêm ca àõch thò phẫi chûác bưå ... trûúãng thay Du Cruch ng sưë sơ quan bõ giïët vâ bõ bùỉt tûâ quan mưåt àïën quan tû lâ 353 tïn, ng sưë hẩ sơ quan bõ bùỉt vâ bõ giïët lâ 1.396 tïn Cưång têët cẫ lâ 1.749 tïn ng cưång sưë phi...
 • 124
 • 176
 • 0

Xây dựng hệ thống phục vụ bạn đọc qua mạng tại Trung tâm thông tin liệu ĐH Đà Nẵng

Xây dựng hệ thống phục vụ bạn đọc qua mạng tại Trung tâm thông tin tư liệu ĐH Đà Nẵng
... nàng dng trãn mảng Våïi trung tám thäng tin tỉ liãûu ÂHÂN, l mäüt thỉ viãûn thäng tin låïn khäng nhỉỵng ca ÂHÂN m cn ca c miãưn Trung, våïi nhiãûm vủ cung cáúp thäng tin khoa hc phủc vủ hc táûp, ... v váún âãư thỉûc tãú ca Trung tám thäng tin tỉ liãûu ÂHÂN, âäư ạn täút nghiãûp ny s thỉûc hiãûn âãư ti: “Xáy dỉûng hãû thäúng phủc vủ âc qua mảng tải Trung tám thäng tin tỉ liãûu ÂHÂN” Nhiãûm ... viãûn CÂCN KHOA CÄNG NGHÃÛ THÄNG TIN- ÂIÃÛN TỈÍ VIÃÚN THÄNG Trung tám Thäng tin tỉ Bản âc Xáy dỉûng hãû thäúng phủc vủ âc qua mảng tải TTTTTL ÂHÂN Bản Hçnh 4: Quan hãû giỉỵa âc våïi cạc thỉ viãûn...
 • 53
 • 313
 • 0

Chương 5 - Quản trị liệu sản xuất trong doanh nghiệp

Chương 5 - Quản trị tư liệu sản xuất trong doanh nghiệp
... động 5. 1 Vấn đề tổ chức sử dụng TLSX 5. 1.2 Nguyên tắc tổ chức TLSX • Tổ chức liệu sản xuất phải phù hợp với nhu cầu sản xuất phương hướng sản xuất quy mô doanh nghiệp • Tổ chức liệu sản xuất ... nhiên – kinh tế doanh nghiệp vùng • Tổ chức liệu sản xuất phải cân đối • liệu sản xuất phải sử dụng đầy đủ, hợp lý tiến hành sản xuất có hiệu • Phải an toàn cho sản xuất người 5. 1 Vấn đề tổ ... tổ chức sử dụng TLSX 5. 1.3 Nội dung tổ chức sử dụng TLSX • Tính toán nhu cầu trang bị • Sử dụng loại liệu sản xuất sản xuất kinh doanh • Bảo quản giữ gìn liệu sản xuất • Đánh giá hiệu trình...
 • 15
 • 1,014
 • 1

Huyện phú bình tỉnh thái nguyên qua liệu địa bạ triều nguyễn nửa đầu thế kỉ 19

Huyện phú bình tỉnh thái nguyên qua tư liệu địa bạ triều nguyễn nửa đầu thế kỉ 19
... 60 nm qua c quan tõm, phỏt trin ton din Nm hc 194 4 194 5, c huyn ch cú trng s hc ton cp (t lp n lp 3) v mt trng s hc bỏn cp (t lp n lp 2) vi khong 50 hc sinh, 95% dõn s huyn mự ch T nm 195 6 tr ... 16 1.4.2 V húa - xó hi 17 1.5 Truyền thống lịch sử huyện Phú Bình 18 Chng 2: HUYN PH BèNH TNH THI NGUYấN QUA T LIU A B GIA LONG (1805) 22 2.1 Vi nột v tỡnh hỡnh ... tng ngha Thỏng 3 /194 3, c s ng u tiờn ca huyn Phỳ Bỡnh c thnh lp Kha Sn H Thỏng 2 /194 4, Chi b Kha Sn Thng i v n thỏng 7 /194 5, Ban cỏn s ng b huyn Phỳ Bỡnh c thnh lp Ngy 9/3 /194 5, Nht o chớnh...
 • 160
 • 770
 • 2

Huyện phú bình tỉnh thái nguyên qua liệu địa bạ triều nguyễn nửa đầu thế kỉ xix.pdf

Huyện phú bình tỉnh thái nguyên qua tư liệu địa bạ triều nguyễn nửa đầu thế kỉ xix.pdf
... giải phóng ngày tháng đầu huyện Định Hoá, Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) Đến cuối tháng đầu tháng 8, quan đầu não cách mạng dồn Tân Trào Huyện Định Hoá nơi ... đứng chân quan đầu não lãnh đạo kháng chiến Trong địa Việt Bắc, huyện Định Hoá, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) , Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hoá (tỉnh Tuyên Quang), Chợ Đồn (tỉnh Bắc ... Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn lưu trữ thông tin ; Trung tâm Văn thư lưu trữ Tỉnh uỷ UBND tỉnh Thái Nguyên; Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, Nhà...
 • 110
 • 433
 • 2

Quản lý và sử dụng Sức lao động , liệu lao động và vốn

Quản lý và sử dụng Sức lao động , tư liệu lao động và vốn
... suất lợi nhuận /Doanh thu Nguyễn Hoàng Điệp 2001 5 3,2 9% 4 6,7 1% 5 2,5 2% 4 7,7 1% 4 3, 81% 5 6,1 9% 4 3,2 0% 5 6,8 0% 2,2 8 1,2 0 0,5 5 0,3 5 2,3 2 1,4 1 0,7 1 0,4 6 3,4 4% 31 -Tỷ suất lợi nhuận trớc thuế /Doanh thu ... thuế /nguồn VCSH 2,7 9% 1,9 0% 3,4 4% 2,3 5% 5,3 0% 3,6 1% 6,5 7% 7,3 4% 5,0 5% 8,8 5% 2.1.3.3 - Tổ chức máy quản l , chức nhiệm v , tổ chức sản xuất kinh doanh công ty a Tổ chức máy quản công ty Ban giám ... TSC , mã số TSC , nơi sản xuất, công suất TSC , thời gian đa cào sử dụng, nguyên giá TSC , tỷ lệ khấu hao TSCĐ,mức khấu hao TSCĐ,TSCĐ giảm (thời điểm, ) sau ghi vào sổ tài khoản theo đơn vị sử...
 • 90
 • 321
 • 0

Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại trung tâm thông tin liệu khoa học và công nghệ

Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại trung tâm thông tin tư liệu khoa học và công nghệ
... tin th viện Chơng 2:Thực trạng nguồn lực việc tổ chức, khai thác, sử dụng tạp chí Trung tâm Thông tin T liệu Khoa học & Công nghệ Quốc gia 2.1 Nguồn lực tạp chí 2.2 Công tác tổ chức kho tạp chí ... Trung tâm nay, cần có giải pháp nhằm nâng cao hiệu khai thác, sử dụng nguồn tin quý giá Chính chọn vấn đề Tổ chức khai thác sử dụng nguồn tạp chí Trung tâm Thông tin T liệu khoa học Công nghệ ... Khoa học Công nghệ Phòng In Trung tâm infoterra VietNam Sơ đồ Cơ cấu tổ chức Trung tâm Thông tin T liệu Khoa học Công nghệ Quốc Gia Chức nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin t liệu Khoa học Công nghệ...
 • 49
 • 266
 • 1

Trung tâm thông tin liệu khoa học và công nghệ quốc gia

Trung tâm thông tin tư liệu khoa học và công nghệ quốc gia
... chung trung tâm thông tin t liệu khoa học công nghệ quốc gia I.Quá trình thành lập trung tâm: Trung tâm Thông tin T liệu Khoa học Công nghệ Quốc gia quan thông tin t liệu khoa học công nghệ lớn ... năng: Trung tâm Thông tin T liệu Khoa học Công nghệ Quốc gia thực chức thông tin th viện khoa học công nghệ môi trờng Nhà nớc, giúp Bộ Khoa học Công nghệ Môi trờng quản lý thống hoạt động thông tin ... Về nguồn lực thông tin: Trung tâm Thông tin T liệu Khoa học Công nghệ quốc gia sở hữu nguồn lực thông tin khoa học công nghệ phong phú vào bậc Việt Nam với th viện khoa học kỹ thuật trung ơng (...
 • 32
 • 250
 • 0

Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin liệu khoa học và Công nghệ

Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
... tin th viện Chơng 2:Thực trạng nguồn lực việc tổ chức, khai thác, sử dụng tạp chí Trung tâm Thông tin T liệu Khoa học & Công nghệ Quốc gia 2.1 Nguồn lực tạp chí 2.2 Công tác tổ chức kho tạp chí ... Trung tâm nay, cần có giải pháp nhằm nâng cao hiệu khai thác, sử dụng nguồn tin quý giá Chính chọn vấn đề Tổ chức khai thác sử dụng nguồn tạp chí Trung tâm Thông tin T liệu khoa học Công nghệ ... Khoa học Công nghệ Phòng In Trung tâm infoterra VietNam Sơ đồ Cơ cấu tổ chức Trung tâm Thông tin T liệu Khoa học Công nghệ Quốc Gia Chức nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin t liệu Khoa học Công nghệ...
 • 49
 • 267
 • 0

Đề cương chi tiết liệu học phần: dân số, môi trường, AIDS, ma túy

Đề cương chi tiết tư liệu học phần: dân số, môi trường, AIDS, ma túy
... dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý dạy học trường THCS 1.2 Mục tiêu giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý 1.3 Nội dung giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ... GIÁO DỤC DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG, AIDS, MA TUÝ TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (12 tiết) A 13 Chương Tích hợp giáo dục dân số, môi trường, phòng chống AIDS, ma tuý dạy học trường THCS (4 tiết) ... chống ma túy (2 tiết) (ít quá) + Thực hành: Sưu tầm liệu phục vụ nội dung giáo dục dân số, môi trường, AIDS, ma tuý dạy học môn trường THCS (4 tiết) A - PHẦN II: TÍCH HỢP GIÁO DỤC DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG,...
 • 23
 • 1,037
 • 6

Hướng dẫn quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin liệu đo đạc và bản đồ.

Hướng dẫn quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ.
... CUNG CẤP VÀ KHAI THÁC SỬ DỤNG THÔNG TIN TƯ LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 11 Thẩm quyền cung cấp thông tin liệu đo đạc đồ 11.1 Cục Đo đạc Bản đồ cung cấp cho phép khai thác sử dụng thông tin liệu đo ... khoản thông tin liệu tích hợp thông tin liệu đo đạc đồ với loại thông tin liệu khác Nguyên tắc quản lý, lưu trữ, cung cấp khai thác sử dụng thông tin liệu đo đạc đồ Thông tin liệu đo ... mục I Thông thông tin liệu tích hợp thông tin liệu đo đạc đồ với loại thông tin liệu khác 11.3 Trung tâm Viễn Thám cung cấp cho phép khai thác sử dụng thông tin liệu ảnh vệ tinh...
 • 12
 • 370
 • 0

Danh mục sách ngoại văn trung tâm thông tin - liệu - thư viện

Danh mục sách ngoại văn trung tâm thông tin - tư liệu - thư viện
... tin tức, phân tích liệu, phương pháp làm tin; nghiên cứu chi tiết tin tức quốc tế, người viết tin công chúng; tác giả nghiên cứu tin tức hai thành phố lớn 10 quốc gia; 60 phương tiện truyền thông ... Công nghiệp hỗ trợ truyền thông: quan hệ công chúng, quảng cáo Văn hoá truyền thông kỷ nguyên thông tin: lý thuyết ảnh hưởng truyền thông; tự do, tôn giáo đạo đức; truyền thông toàn cầu Trình bày ... thống lập pháp(quản lí văn hoá trị); máy nhà nước; trị học quốc tế Nghiên cứu tổng quan lĩnh vực sách đối ngoại; Lý thuyết, phân tích cấp độ sách đối ngoại; hoạch định sách, văn hóa xã hội, vấn...
 • 16
 • 401
 • 0

Xem thêm