phép trừ trong phạm vi 6

Bài: Phép trừ trong phạm vi 6

Bài: Phép trừ trong phạm vi 6
... 6 - = - = 6- 2= 6- 4= 6- 3= 3 6- 3= Tính : 5 Tính : 5+1= 4+2= 3+3= 6- 5= 6- 2= 6- 3= 3 Tính : 6- 4-2= 6- 2-1= 6- 1-2= Vi t phép tính thích hợp : 6- 2-4= - = - 6- 3-3= 6- 6 = = Cũng cố dặn dò: -Giáo vi n ... thích hợp : 6- 2-4= - = - 6- 3-3= 6- 6 = = Cũng cố dặn dò: -Giáo vi n cho học sinh đọc lại bảng trừ phạm vi - Các em nhà làm tập ...
 • 7
 • 451
 • 0

phép trừ trong phạm vi 6

phép trừ trong phạm vi 6
... Toán : Phép trừ phạm vi 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= -3 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= -3 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi - ... - - - 6 Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 5+1= = = 4+2= 62 = 64 = 3+3= 63 = 66 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : = = 62 1= 61 2= 63 3= 66 = Thứ ... Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 62 1 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : = =3 =0 =0 = =3 Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Viết phép tính...
 • 14
 • 274
 • 2

phep tru trong pham vi 6

phep tru trong pham vi 6
... phạm vi 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= -3 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Phản ứng nhanh ! 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= -3 = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi ... tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi b, Vi t phép tính thích hợp : - = Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Ai thông minh ? 6- 3=2 6- 2=4 6- 0=5 G iú p t v i! Xin chân thành cảm ... : - - - 6 Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 5+1= 5= 1= 4+2= 2= 4= 3+3= 3= 6= Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 2= 4= 1= 2= 3= 6 = Thứ năm...
 • 13
 • 292
 • 1

Phep tru trong phạm vi 6

Phep tru trong phạm vi 6
... Th t ngy 26 thỏng 11 nm 2008 Kim tra bi c B 5+1= +2 =6 5+ =6 6+ =6 Thứ tư ngày 26 tháng 11 nm 2008 Toán: Phép trừ phạm vi ? - = - = ? ? - = 6 - = ? - = ? - = ? - = - = Trò chơi : Truyền điện ... - Đ - - Đ - Đ Đ Đ + Đ Bài 1: Vi t số thích hợp vào chỗ chấm + = - = - = Đ Đ Đ - = - - = Đ Đ - - = Đ Bài : Vi t phép tính thích hợp 3 - = đ Phép trừ phạm vi 6 = = = = = nh phỳc Gi h...
 • 9
 • 179
 • 0

PHEP TRU TRONG PHAM VI 6 - LOP 1

PHEP TRU TRONG PHAM VI 6 - LOP 1
... ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép trừ phạm vi Tính : 6 2 1= 6 3–3= 6 1 2= 6 6 = Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép trừ phạm vi Viết phép tính thích hợp : a) b) – = – = 6- 6 6- 2 6- 6- 5 ... vi Tính : + =6 4+2 =6 + =6 - =1 6- 2=4 - =3 - =5 6- 4=2 - =0 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép trừ phạm vi Tính : Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép trừ phạm vi Tính : - = - - ... 6 2= 6 4= 6 3= 6 3= - = 6 - = = - = - = - = 6 - = = - = - = GIẢI LAO Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép trừ phạm vi Tính :     3 - - 5 6 6 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 Toán Phép...
 • 15
 • 1,117
 • 4

Bài 44: Phép Trừ trong phạm vi 6

Bài 44: Phép Trừ trong phạm vi 6
... +10 = + + + =6 3+ 5+1+0 =6 4+0+2 =6 Thứ năm ngày 11 tháng 11 nm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi 6- 1=5 6- 5=1 6- 2=4 6- 4=2 6- 3=3 6- 3=3 Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Toán: Phép trừ phạm vi 6 = = = ... Tính: - 3 - - 6 - - - Tính: 5+1= 4+2= 3+3= 6 = = = 61 = =2 66 =0 Tính: 64 2= 62 4= 62 1= 61 2= Vi t phép tính thích hợp: - = Vi t phép tính thích hợp: - = Củng cố dặn dò Đọc bảng trừ phạm vi Về nhà học ... - = Vi t phép tính thích hợp: - = Củng cố dặn dò Đọc bảng trừ phạm vi Về nhà học thuộc bảng trừ phạm vi 10 ...
 • 12
 • 208
 • 0

Toan 1: Phép trừ trong phạm vi 6

Toan 1: Phép trừ trong phạm vi 6
... 3 Phép trừ phạm vi Tính : - - - 6 Thứ năm ngày tháng 12 năm 2008 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 5+1= 65 = 61 = 4+2= 62 = 64 = 3+3= 63 = 66 = Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010 Toán : Phép trừ phạm vi ... 3+ 36 4+ 16 > Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010 Toán : Phép trừ phạm vi 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= -3 = Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010 Toán : Phép trừ phạm vi Phản ứng nhanh ! 6- 1= - 5= 6- 2= 6- 4= 6- 3= ... phạm vi Tính : 64 2= 62 4= 62 1= 61 2= 63 3= 66 = Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : 64 2=0 62 1 = Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010 Toán : Phép trừ phạm vi Tính : = ...
 • 12
 • 251
 • 0

Phep tru trong pham vi 6

Phep tru trong pham vi 6
... năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Tính: + = 4+2 =6 3+3 =6 6–5= 6 2= 6 3=3 6 1= 6 4= 6 6= Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Tính: 6 4–2= 6 2–4= 6 2–1=3 6 1–2= Thứ năm, ngày 25 tháng ... cộng phạm vi 4+2= 4+1+1= 6 Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi 6 1=5 6 5=1 6 2=4 6 4=2 6 3=3 6 3=3 Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Tính: 3 6 6 6 Thứ ... 2010 Toán Phép trừ phạm vi Viết phép tính thích hợp: a) b) – = – = Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2010 Toán Phép trừ phạm vi Trò chơi: Ô số bí mật 6 3= 6 4= 6 1=5 5+1 =6 Thứ năm, ngày 25 tháng...
 • 10
 • 169
 • 1

Phép trừ trong phạm vi 6

Phép trừ trong phạm vi 6
... ph¹m vi 6- 1=5 6- 2=4 6- 3=3 6- 4=2 6- 5=1 Thø n¨m ngµy th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi 6- 1=5 6- 2=4 6- 3=3 6- 4=2 6- 5=1 Thø n¨m ngµy th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi 6- 1=5 6- 2=4 6- 3=3 6- 4=2 ... ph¹m vi 6 - = 6 6 - = = = = = Phép trừ phạm vi Trò chơi : Tính nhanh tính 6- ? =6 6-? =3 -?=5 ? -2=4 ? -4=2 -?=1 Thø n¨m ngµy th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi Ai th«ng minh h¬n ? 6- 3=2 6- 2=4 ... trõ ph¹m vi 5+1 =6 6–5= 6 1= Tính : 4+2 =6 6–2= 6 4= 3+3 =6 6–3= 6 6= Thø n¨m ngµy th¸ng 12 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi TÝnh : –4 –2 = Thø n¨m ngµy th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n PhÐp trõ ph¹m vi PHIẾU...
 • 20
 • 97
 • 0

Phép trừ trong phạm vi 6.

Phép trừ trong phạm vi 6.
... ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6 - =5 Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 6–5=1 Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 6-5=1 - = Thứ sáu, ... 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 6–2=4 6-5=1 6-4=2 Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 6-5=1 6–2=4 6-4=2 6–3=3 Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 ... Toán Phép trừ phạm vi 6-1=5 6-2=4 6-3=3 6-4=2 6-5=1 Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6–1= 6– 6– 6– 6– 2= 3= 4= 5= Thứ sáu, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Phép trừ phạm vi 6–...
 • 25
 • 222
 • 0

Phép trừ trong phạm vi 6

Phép trừ trong phạm vi 6
... năm 2008 Toán Phép cộng phạm vi 6- 6- 6- 6- 6- =5 =4 =3 =2 =1 Thứ ngày tháng năm 2008 Toán Phép trừ phạm vi -1=5 -2=4 6- =3 6- =2 -5=1 Thứ ngày tháng năm 2008 Toán Phép trừ phạm vi - - ... + 6 Thứ ngày tháng năm 2008 Toán 6- 1=5 6- 5=1 6- 2=4 6- 4=2 6- 3=3 6- 3=3 Thứ ngày tháng năm 2008 Toán 1=5 2=4 3= 4=2 6 5=1 Thứ ngày tháng năm 2008 Toán Phép trừ phạm vi 6- 1=5 6- 2=4 6- 3=3 6- 4=2 6- 5=1 ... Toán Phép trừ phạm vi Thứ ngày tháng năm 2008 Toán Phép trừ phạm vi Luyện tập Tính: - 3 - - 6 - - - 6 Tính: 5+1= 6 5= 1= 4+2 =6 2=4 4=2 3+3= 6 3=3 =0 Tính: 2= =3 =0 4= =3 6 =0 Vi t phép...
 • 21
 • 418
 • 0

bài giảng toán 1 chương 2 bài 8 phép trừ trong phạm vi 6

bài giảng toán 1 chương 2 bài 8 phép trừ trong phạm vi 6
... + 6 - =5 - 5 =1 - =4 - =2 - =3 -3 =3 6 6 - = = = = = 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 6- 5 =1 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 6- 5 =1 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 6- 5 =1 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 6- 5 =1 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 ... 6- 4 =2 6- 5 =1 6 -1= 5 6 -2= 4 6- 3=3 6- 4 =2 6- 5 =1 3 Tính 6 6 6 Tính : 5 +1= 6 5= 6 1= 4 +2= 6 2= 6 4= 3+3= 6 3= 6 6= Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp : a, - = Vi t phép tính thích hợp b, - = PHIẾU BÀI TẬP Tính 6 2 1= ... 6 2 1= 6 4 2= 6 1 2= 6 2 4= Tính – – = 6 6 = • Tính • – – =0 • PHIẾU BÀI TẬP Tính • – – =0 6 2 4= • Tính 6 3–3= 6 6 = 6 2 1= 3 6 1 2= 3 Ai thông minh 6- 3 =2 6 -2= 4 6- 0=5 Giúp tớ với ! 6 -1= 5 6 -2= 4...
 • 26
 • 537
 • 0

PHEP TRU TRONG PHAM VI 6 - TOÁN

PHEP TRU TRONG PHAM VI 6 - TOÁN
... phạm vi 6 - = - = - = - =4 TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Thành lập bảng trừ phạm vi 6 - = - = - = - = - = TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Thành lập bảng trừ phạm vi 6 - = - = - = - = - = - = TOÁN ... phạm vi Thực hành Bài 3: Tính 6- 4-2 = 6- 2-1 = 6- 2-4 = - 1- = TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Thành lập bảng trừ phạm vi Thực hành Bài 4: Vi t phép tính thích hợp a/ -1 = TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI ... phạm vi Thực hành Bài 1: Tính 6 6 6 5 TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI Thành lập bảng trừ phạm vi Thực hành Bài 2: Tính +1= 4+ 2= +3= 6 - 1= 6- 2= - 3= - 5= - 4= - 6= TOÁN : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI...
 • 16
 • 206
 • 0

Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 6

Toán 1: Phép trừ trong phạm vi 6
... !B 6 1=5 6 1=5 6 5=1 6 1=5 6 5=1 6 2=4 6 4=2 6 3=3 6 1=5 6 5=1 6 2=4 6 4=2 6 3=3  Tr Tr 66 67  Tr Tr 66 67 - 3 TÝnh: - - - - - 6 TÝnh: 5+1 = 4+2= 3+3 = 6 5 = 6 2 = 6 4 =2 6 3 = 6 6 = 6 1 = ... = Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp a) 6 3=3 b) 6 2=4 6 1=5 6 2=4 6 3=3 TÝnh: - - - 6 - - 5+1 = 4+2= 3+3 = 6 5 = 6 2 = 6 3 = 6 1 = 6 5=1 6 4=2 TÝnh: 6 4 = 6 6 = TÝnh: T1 T2 6 4–2= T3 - 6 2-4= 6 2–1= Vi t ... = 6 6 = TÝnh: T1 T2 6 4–2= T3 - 6 2-4= 6 2–1= Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp a) b) 6 3=3 6 2=4 10 6 1=5 6 2=4 6 5=1 6 4=2 6 3=3 11 12 ...
 • 12
 • 141
 • 0

Phép trừ trong phạm vi 6

Phép trừ trong phạm vi 6
... Kiểm tra cũ: 6 1 = Phép trừ Phạm vi 6 2 =4 6 5 = 6 4 = 6 3 = 6 6 = 6 0 = Phép trừ phạm vi 6- 1 = 6- = 6- = 6- = 6- = Phép trừ phạm vi 6 - = - = - = - = - = Phép trừ phạm vi 6 - = - = ... 1: Tính -6 -6 2Đ - 5Đ - 1Đ - 4Đ - 6 Đ Bài 2: Tính + 1= 6 - =1 - =5 Đ Đ Đ 4+2= 6 -2=4 - =2 Đ Đ Đ + =6 - =3 - =0 Đ Đ Đ Bài 3: Tính 6- -2 =0 Đ 6- -4= Đ - -1=3 Đ - - = Đ Bài 4: Vi t phép tính...
 • 18
 • 215
 • 0

Xem thêm