phép cộng trong phạm vi 6

Bài 45: Phép cộng trong phạm vi 6

Bài 45: Phép cộng trong phạm vi 6
... Bài mới: IV./ Củng cố dặn dò: II./ Bài : Phép cộng phạm vi 1./ Xây dựng bảng cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2= 2+4 =6 3+3 =6 3+3 =6 2./ Luyện học thuộc lòng bảng cộng phạm vi 5+1 =6 4+2 =6 3+3 =6 2+4 =6 ... 2+4 =6 1+5 =6 5+1=_ 4+2 =6 3+3 =6 2+4 =6 1+5 =6 5+1=_ 4+_ =6 3+3 =6 2+4 =6 1+5 =6 5+1=_ 4+_ =6 _+3 =6 2+4=_ 1+5 =6 5+1=_ 4+_ =6 _+3 =6 2+4=_ 1+_ =6 5+1=_ 4+_ =6 _+3 =6 2+4=_ 1+_ =6 3./ Luyện tập thực hành • Bài 1: ... bảng + + 6 + + + 6 + 6 Bài 2: Tính vào phiếu luyện tập 4+2 =6 5+0= 2+4 =6 0+5= 4+2=2+4 5+1 =6 2+2= 1+5 =6 3+3= 5 Bài 3: Vi t phép tính thích hợp 2+4 =6 4+2 =6 I./ Ổn đònh lớp: II./ Bài cũ: III./ Bài mới:...
 • 21
 • 424
 • 0

Phép cộng trong phạm vi 6

Phép cộng trong phạm vi 6
... 5- =5 ? Vi t phép tính thích hợp + = + = Thứ Sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2007 Toán PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Hình thành phép cộng phạm vi + = + = + = + = + = + = Bảng cộng phạm vi ? +1 =6 5y đọc ... 4+1+1 =6 4+ 3+2+1= 4+0+2= = 2+2+2= 3+3+0= Vi t phép tính thích hợp + + = = 6 Vi t phép tính thích hợp + = Đọc lại Bảng cộng phạm vi ? +1 =6 + đọc ? Hãy =lại + g cộ m vi ? Bảnphạ=ng ? +4 =6 ? +3 =6 4-2 ... + = Bảng cộng phạm vi ? +1 =6 5y đọc lại ? Hã g cộn ? Bản+ = g phạm vi ? 4+2 =6 ? 2+4 =6 ? ? 3+3 =6 ? Hướng dẫn thực hành Bảng Tính 4 6 … … … … … … Tính ( Thảo luận nhóm đôi : Tính nêu nhận...
 • 14
 • 274
 • 0

Phép cộng trong phạm vi 6

Phép cộng trong phạm vi 6
... = Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 3+3 =6 Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi 5+1= 4+2= 3+3= 5+1= 1+5= 4+2= 2+4= 3+3= ... Phép cộng phạm vi 5+1= 1+5= 4+2= 2+4= 3+3 =6 3+3 =6 Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi +1= +5= +2= +4= +3= +3= Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi 5+1= ... Toán Phép cộng phạm vi Luyện tập Bài (s): Bài (s): 5+0= 0+5= Bài (s): + + 1= Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng phạm vi Bài (b): a) b) Thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2007 Toán Phép cộng...
 • 10
 • 255
 • 0

Phép công trong phạm vi 6

Phép công trong phạm vi 6
... - - b IV GV vi t + = lên bảng cho HS đọc Các em quan sát hình bảng, cô có hình tam giác hình tam giác, cô có...
 • 2
 • 262
 • 2

phep cong trong pham vi 6

phep cong trong pham vi 6
... 11 n¨m 2007 To¸n PhÐp céng ph¹m vi ? +1 =6 ? +5 =6 ?4 + = ? +4 =6 ? +3 =6 6+0 =6 0 +6= 6 Bµi : TÝnh +5 +2 § 6 + 3 +1 § + § + § § Bµi : TÝnh 4+2= § 2+4= § + = 6 + = 6 5+0= § 0+5= § 2+2= § 3+3= § Bµi ... 2+2= § 3+3= § Bµi : TÝnh 3+2+1 = +1 = 3+2+1 = 3+ = 3+1+2 = +2 = Bµi : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp + = § 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 ...
 • 8
 • 167
 • 0

Toán Lớp 1- Phép cộng trong phạm vi 6

Toán Lớp 1- Phép cộng trong phạm vi 6
... Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 3+3 =6 Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi Bài 1: + + + + + + Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi Bài 1: Bài 2: 4+2 =6 2+4 =6 Toán Tiết 46: ... phạm vi Bài 1: Bài 2: 4+2 =6 2+4 =6 Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi Bài 1: Bài 2: Bài 3: Bài 4: 4+2 =6 3+3 =6 Toán Tiết 46: Phép cộng phạm vi Bài học lớp đến kết thúc Xin trân trọng cảm ơn thầy cô...
 • 7
 • 495
 • 2

TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHAM VI 6

TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHAM VI 6
... 11 n¨m 2005 To¸n PhÐp céng ph¹m vi ? +1 =6 ? +5 =6 ?4 + = ? +4 =6 ? +3 =6 6+0 =6 0 +6= 6 Bµi : TÝnh +5 +2 § 6 + 3 +1 § + § + § § Bµi : TÝnh 4+2= § 2+4= § + = 6 + = 6 5+0= § 0+5= § 2+2= § 3+3= § Bµi ... 2+2= § 3+3= § Bµi : TÝnh 3+2+1 = +1 = 3+2+1 = 3+ = 3+1+2 = +2 = Bµi : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp + = § 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 ...
 • 8
 • 289
 • 0

PHÉP CỘNG TRONG PHAM VI 6

PHÉP CỘNG TRONG PHAM VI 6
... 11 n¨m 2005 To¸n PhÐp céng ph¹m vi ? +1 =6 ? +5 =6 ?4 + = ? +4 =6 ? +3 =6 6+0 =6 0 +6= 6 Bµi : TÝnh +5 +2 § 6 + 3 +1 § + § + § § Bµi : TÝnh 4+2= § 2+4= § + = 6 + = 6 5+0= § 0+5= § 2+2= § 3+3= § Bµi ... 2+2= § 3+3= § Bµi : TÝnh 3+2+1 = +1 = 3+2+1 = 3+ = 3+1+2 = +2 = Bµi : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp + = § 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 ...
 • 8
 • 180
 • 0

Toán:Phép cộng trong phạm vi 6

Toán:Phép cộng trong phạm vi 6
... 11 n¨m 2005 To¸n PhÐp céng ph¹m vi ? +1 =6 ? +5 =6 ?4 + = ? +4 =6 ? +3 =6 6+0 =6 0 +6= 6 Bµi : TÝnh +5 +2 § 6 + 3 +1 § + § + § § Bµi : TÝnh 4+2= § 2+4= § + = 6 + = 6 5+0= § 0+5= § 2+2= § 3+3= § Bµi ... 2+2= § 3+3= § Bµi : TÝnh 3+2+1 = +1 = 3+2+1 = 3+ = 3+1+2 = +2 = Bµi : Vi t phÐp tÝnh thÝch hîp + = § 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 ...
 • 8
 • 205
 • 0

Phep cong trong pham vi 6

Phep cong trong pham vi 6
... Toán : Phép cộng phạm vi 5+1 = +2 = 3+3 =6 ▲▲▲▲▲ ■■ ■■ ●● ● ▲ ■ ■ ●● ● + = +4 =6 3+3 =6 Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi 5+1= 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 = Thứ bảy ngày tháng ... cộng phạm vi 5+1 = 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 = Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi Tính : + + + 3 + + + 6 Tính : Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi 4+2= ... Phép cộng phạm vi 4+1+1= 5+1+0= 2+2+2= Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi 4 Vi t phÐp tÝnh thÝch hỵp + = Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2008 Toán : Phép cộng phạm vi 4 Vi t phÐp tÝnh...
 • 10
 • 163
 • 0

Bai: Phép cộng trong phạm vi 6

Bai: Phép cộng trong phạm vi 6
... phạm vi 3+3 =6 3+3 =6 3+3 = 3+3 Toán: Phép cộng phạm vi Củng cố bảng cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 2+4 =6 Toán: Phép cộng phạm vi Luyện tập: Tính + + + 3 + + + 6 Toán: Phép cộng phạm vi ... Toán: Phép cộng phạm vi Hình thành bảng cộng phạm vi 5+1 =6 1+5 =6 5+1 = 5+1 Toán: Phép cộng phạm vi Hình thành bảng cộng phạm vi 2+4 =6 4+2 =6 4+2 = 2+4 Toán: Phép cộng phạm vi Hình thành bảng cộng phạm ... Toán: Phép cộng phạm vi Viết phép tính thích hợp aa + = Toán: Phép cộng phạm vi Viết phép tính thích hợp b + = +1 = 6 = +2 +3 = 6 = + = 6 = >=< 5+1 + = +6 >=< 1+5 2+4 = 4+2 Toán: Phép cộng phạm vi...
 • 12
 • 232
 • 0

PHEP CONG TRONG PHAM VI 6.ppt

PHEP CONG TRONG PHAM VI 6.ppt
... Phép cộng phạm vi 5+1= +2= 1+5= +4= Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi +3= 5+1=6 4+2=6 1+5=6 2+4=6 3+3=6 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi Bài1: Số? + …= ... ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi BÀI 3: Tính 4+1+1= 5+1+0= 4+0+2= 3+2+1= Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t phép tính thích hợp a + = + = b + = Thứ ... năm 2010 Toán: Phép cộng phạm vi Bài 1: Số? BÀI 2: Tính BÀI 3: Tính Bài 4: Vi t phép tính thích hợp Dặn dò: - Về nhà em học bảng cộng - Xem trước bài: Phép trừ phạm vi Chào tạm biệt ! GV: Vũ Thị...
 • 8
 • 225
 • 0

Bài : Phép cộng trong phạm vi 6

Bài : Phép cộng trong phạm vi 6
... Phộp cng phm vi 5+1 =6 4+2 =6 3+3 =6 2+4 =6 1+5 =6 Thư giãn Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phộp cng phm vi 5+1 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 Luyện tập 1+5 =6 3+3 =6 Tổ 1 ,Tính Tổ Tổ Trò ,Tính chơi :Ong tìm mật ... Phộp cng phm vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+4 =6 3+3 =6 6 3+3 =6 1 ,Tính 2 ,Tính 3 ,Tính 4 Vi t phép tính thích hợp a 4+2 =6 5+1= 2+4= 1+5= b 5+0= 0+5= 3+2+1 =6 5+1+0 =6 3+2+1 =6 4+0+2 =6 + = + = Bi hc kt thỳc ... vi 5+1 =6 1+5 =6 4+2 =6 2+ =6 3+3 =6 3+3 =6 Trò chơi :Ong tìm mật Tặng bạn nhỏ lớp 1B hát thật hay nhé! Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phộp cng phm vi 5+1 =6 1+5 =6 Ong = 6mật2 + = + tìm 3+3 =6 6...
 • 16
 • 258
 • 0

phép cộng trong phạm vi 6 cô trưng

phép cộng trong phạm vi 6 cô trưng
... 5+1 =6 4+2 =6 1+5 =6 2+4 =6 3+3 =6 Bài1: Số? + …= + …= + …= + …= + …= BÀI 2: Tính 4 … … ® ® … … … … ® ® ® ® BÀI 3: Tính 4+1+1= 5+1+0= 4+0+2= 3+2+1= Bài 4: Vi t phép tính thích hợp a + = + = Vi t ... 4+0+2= 3+2+1= Bài 4: Vi t phép tính thích hợp a + = + = Vi t phép tính thích hợp: b + = Củng cố - Dặn dò Đọc bảng cộng Về nhà học thuộc bảng cộng ...
 • 11
 • 109
 • 0

Xem thêm