11 trừ đi một số

11 trừ đi một số 11-5

11 trừ đi một số 11-5
... 2008 Toá n 11 trừ số: 11 - 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = Thứ tư, ngày 05 tháng 11 năm 2008 Toá n 11 trừ số: 11 - 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = ... tháng 11 năm 2008 b Đặt tính tính 30 40 19 60 - Thứ tư, ngày 05 tháng 11 năm 2008 Toán 11 trừ số: 11 - 11 =9 11 = 11 = ? 11 11 = 11 = 11 = 11 =6 11 = 11 =2 Thứ tư, ngày 05 tháng 11 năm ... Toá 11 - n = +V 11 - = B 11 - = 11 - = Thứ tư, ngày 05 tháng 11 năm 2008 11 trừ số: 11 - Thực hành: Bài 1: Tính nhẩm Bài 3: đặt tính tính hiệu +4: = 115 = 11 Giải toán - _ 11 Bài _11 Tóm tắt11...
 • 8
 • 300
 • 3

bai 11 tru di mot so

bai 11 tru di mot so
... 2008 Toá n 11 trừ số: 11 - 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = Thứ tư, ngày 05 tháng 11 năm 2008 Toá n 11 trừ số: 11 - 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = ... tháng 11 năm 2008 b Đặt tính tính 30 40 19 60 - Thứ tư, ngày 05 tháng 11 năm 2008 Toán 11 trừ số: 11 - 11 =9 11 = 11 = ? 11 11 = 11 = 11 = 11 =6 11 = 11 =2 Thứ tư, ngày 05 tháng 11 năm ... Toá 11 - n = +V 11 - = B 11 - = 11 - = Thứ tư, ngày 05 tháng 11 năm 2008 11 trừ số: 11 - Thực hành: Bài 1: Tính nhẩm Bài 3: đặt tính tính hiệu +4: = 115 = 11 Giải toán - _ 11 Bài _11 Tóm tắt11...
 • 8
 • 312
 • 0

11 trừ đi một số : 11- 5

11 trừ đi một số : 11- 5
... thuộc bảng trừ 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = Thực hành Bài 1: Tính nhẩm a) + = 11 + = 11 11 – = 11 – = b) 11 – – = 11 – = 5+ 6= 6 +5= 11 – = 11 – = 11 11 11 – – = 11 – = Thực ... Nhận xét số : Các số cột Cột số trừ số trừ số tăng dần từ đến Các số cột Cột số bị trừ số bị trừ số 11 Các số cột Cột hiệu hiệu số giảm dần từ Thứ tư, ngày tháng 11 năm 2008 Toán 11 trừ s : 11 - ... - 20 - 50 - 38 30 - 18 40 - 18 BÀI MỚI 11 – = ? _ 11 11 – = Hình thành bảng trừ 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – =...
 • 13
 • 213
 • 0

Bài 11 trừ đi một số

Bài 11 trừ đi một số
... Toán 11 = ? - 11 11 = 11 = 11 11 = 11 11 = 11 11 - = 11 11 = 11 11 11 11 11 11 7 = = = Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán 11 = ? - 11 11 = 11 = 11 = 11 = 11 - = 11 ... +4 = 11 +5 = 11 + = 11 +8 = 11 +7 = 11 +6 = 11 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán 11 trừ đI số 11 - Bài 2: Tính - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 Thứ ... Toán 11 trừ đI số 11 - 11 = ? - 11 11 = 11 = 11 = 11 = 11 - = 11 = 11 = 11 = 11 = Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán 11 trừ đI số 11 - Bài 1a: Tính nhẩm +2 = 11 +3 = 11 +4...
 • 12
 • 226
 • 0

11 trừ đi một số

11 trừ đi một số
... MỚI 11 – = ? _ 11 11 – = Hình thành bảng trừ 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = Nhận xét số : Các số cột Cột số trừ số ... = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = Bài 1: Tính nhẩm a) + = + = 11 11 – = 11 11 – = b) 11 – – = 11 – = 5+6= + = 11 11 – = 11 11 – = 11 – – = 11 – = Bài 2: Đặt tính tính: 11 11 11 ... trừ số tăng dần từ đến Các số cột Cột số bị trừ số bị trừ số 11 Các số cột Cột hiệu hiệu số giảm dần từ Thứ tư, ngày tháng 11 năm 2008 Toán 11 trừ số: 11 - Thi đua học thuộc bảng trừ 11 – = 11...
 • 15
 • 209
 • 2

TOÁN: 11 trừ đi một số 11 - 5

TOÁN: 11 trừ đi một số 11 - 5
... nm 2010 Toỏn 11 tr i mt s: 11 - 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = Th ba, ngy 26 thỏng 10 nm 2010 Toỏn 11 tr i mt s: 11 - 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = Nhn xột ... 26 thỏng 10 nm 2010 Toỏn 11 tr i mt s: 11 - Thc hnh Bi 1: Tớnh nhm a) + = 11 + = 11 + = 11 + = 11 11 = 11 = 11 = 11 = + = 11 + = 11 + = 11 + = 11 11 = 11 = 11 = 11 = LM BI C NHN Th ba, ... thụi 10 12 30 - 30 - 20 - 50 - 38 30 - 18 40 - 18 Th ba, ngy 26 thỏng 10 nm 2010 Toỏn 11 tr i mt s: 11 - Th ba, ngy 26 thỏng 10 nm 2010 Toỏn 11 tr i mt s: 11 - 11 = ? 11 = - 11 Th ba, ngy 26...
 • 19
 • 225
 • 0

11 tru di mot so

11 tru di mot so
... 11 TRỪ ĐI MỘT SỐ 11 - 11 – = ? - 11 11 – = … 11 – = … 11 – = … 11 – = … 11 – = … 11 – = … 11 – = … 11 – = … 11 – = … 11 TRỪ ĐI MỘT SỐ 11 -  Tính nhẩm: + = 11 11 – = + = 11 + = 11 11 ... = 11 11 – = + = 11 + = 11 11 – = 5 + = 11 11 – = 11 – – = 11 – 10 = 11 TRỪ ĐI MỘT SỐ 11 -  Tính : 11 -8 11 -7 11 -3 11 11 -5 -2 11 TRỪ ĐI MỘT SỐ 11 -  Đặt tính rồi tính hiệu, biết ... : a) 11 và b) 11 và c) 11 và 11 -7 11 -9 -3 11 11 TRỪ ĐI MỘT SỐ 11 -  Bình có 11 quả bóng bay, Bình cho bạn quả Hỏi Bình còn lại mấy quả bóng bay ? Tóm tắt : Có : 11 quả...
 • 6
 • 97
 • 0

11 TRỪ ĐI MỘT SỐ

11 TRỪ ĐI MỘT SỐ
... 11 TRỪ ĐI MỘT SÔ 11 - 11 – = ? - 11 11 – = … 11 – = … 11 – = … 11 – = … 11 – = … 11 – = … 11 – = … 11 – = … 11 – = … 11 TRỪ ĐI MỘT SÔ 11 -  Tính nhẩm: + = 11 11 – = + = 11 + = 11 11 ... = 11 11 – = + = 11 + = 11 11 – = 5 + = 11 11 – = 11 – – = 11 – 10 = 11 TRỪ ĐI MỘT SÔ 11 -  Tính : 11 -8 11 -7 11 -3 11 11 -5 -2 11 TRỪ ĐI MỘT SÔ 11 -  Đặt tính rồi tính hiệu, biết ... : a) 11 và b) 11 và c) 11 và 11 -7 11 -9 -3 11 11 TRỪ ĐI MỘT SÔ 11 -  Bình có 11 quả bóng bay, Bình cho bạn quả Hỏi Bình còn lại mấy quả bóng bay ? Tóm tắt : Có : 11 quả...
 • 6
 • 170
 • 0

Bài: 11 trừ đi một số; Môn toán 2

Bài: 11 trừ đi một số; Môn toán 2
... số 11 - 11 = ? 11 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 20 10 Toán 11 trừ số 11 - 11 = ? 11 11 = 11 = 11 = 11 =7 11 = 11 =5 11 = 8=3 11 11 =2 ... 20 I Kiểm tra cũ: 90 36 Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 20 10 Toán 11 trừ số 11 - 11 = ? Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 20 10 Toán 11 trừ số 11 - 11 = ? Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 20 10 Toán 11 trừ ... ngày 27 tháng 10 năm 20 10 Bài1 Tính nhẩm 9 +2= 11 8+3= 11 2+ 9= 11 3+8= 11 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = b 11 -1 - = 11 -1 - = 11 - = 11 - 10 = a Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 20 10 Bài Tính: - 11 - 11...
 • 13
 • 228
 • 2

11 TRỪ ĐI MỘT SỐ 11 – 5 pot

11 TRỪ ĐI MỘT SỐ 11 – 5 pot
... + = 11 có cần tính + - Không cần Vì thay đổi vị trí không ? Vì ? số hạng tổng tổng không thay đổi - Hỏi tiếp : Khi biết + = 11 ghi - Có thể ghi : 11 = 11 kết 11 11 không ? = 2, số hạng ... Gọi HS đọc đề - Đọc đề - Muốn tính hiệu biết số bị trừ số trừ - Ta lấy số bị trừ trừ số trừ ta làm ? - Yêu cầu HS làm vào Vở tập Gọi 11 - 11 - 11 HS lên bảng làm - Yêu cầu HS nêu cách đặt ... : Vì + = nên 11 11 ( trừ liên tiếp số hạng trừ tổng ) - Nhận xét cho đi m HS Bài : - Yêu cầu HS nêu đề Tự làm sau - Làm trả lời câu hỏi nêu lại cách thực tính 11 7; 11 - Bài : - Gọi...
 • 7
 • 262
 • 0

Giáo án Toán lớp 2 - 11 TRỪ ĐI MỘT SỐ 11 – 5 doc

Giáo án Toán lớp 2 - 11 TRỪ ĐI MỘT SỐ 11 – 5 doc
... - Ta có + = - Yêu cầu so sánh + - Có kết - Yêu cầu so sánh 11 11 - Kết luận : Vì + = nên 11 11 ( trừ liên tiếp số hạng trừ tổng ) - Nhận xét cho đi m HS Bài : - Yêu cầu HS nêu ... - Yêu cầu HS lớp nhẩm nhanh kết phép trừ : 20 6; 90 18; 40 12; 60 - Nhận xét cho đi m HS Dạy học : 2. 1 Giới thiệu : Trong học hôm học phép tính trừ có dạng : 11 trừ số, 11 2. 2 ... : 11 = - Hỏi tiếp : Khi biết + = 11 11 = 2, số ghi kết 11 11 hạng phép cộng + = 11 không ? Vì ? Khi lấy tổng trừ số hạng số hạng - Làm báo cáo kết - Yêu cầu HS tự làm tiếp phần b -...
 • 7
 • 6,035
 • 26

11 trừ di một số

11 trừ di một số
... tháng 11 năm 2005 Toán 11 trừ số 11 - 11 = ? Thứ t ngày tháng 11 năm 2005 Toán 11 trừ số 11 - 11 = ? Thứ t ngày tháng 11 năm 2005 Toán 11 trừ số 11 - 11 = ? 11 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 ... = 11 = 11 = 11 = Thứ t ngày tháng 11 năm 2005 Toán 11 trừ số 11 - 11 = ? 11 11 = 11 = ? 11 ? = ?4=7 11 = ? ?6=5 11 ? = 11 = ? 11 = ? 11 11 11 11 11 11 4 10 đ đ đ đ đ đ + = 11 + = 11 ... = 11 + = 11 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = b 11 -1 - = 11 -1 - = 11 - = 11 - 10 = a 1 + = 11 + = 11 + = 11 + = 11 11 - = 11 - = 11 - = 11 - = b 11 -1 - = 11 -1 - = 11 - = 11 - 10 = a 1 a + = 11...
 • 17
 • 173
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy 11 TRỪ ĐI MỘT SỐ docx

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy 11 TRỪ ĐI MỘT SỐ docx
... Gọi HS đọc đề - Đọc đề - Muốn tính hiệu biết số bị trừ - Ta lấy số bị trừ trừ số trừ số trừ ta làm ? - - Yêu cầu HS làm vào Vở tập 11 - 11 - 11 Gọi HS lên bảng làm - Yêu cầu HS nêu cách đặt ... HS lớp nhẩm nhanh kết phép trừ : 20 – 6; 90 – 18; 40 – 12; 60 – - Nhận xét cho đi m HS Dạy – học : 2.1 Giới thiệu : Trong học hôm học phép tính trừ có dạng : 11 trừ số, 11 – 2.2 Phép trừ 11 ... tổng trừ số hạng số hạng - Làm báo cáo kết - Yêu cầu HS tự làm tiếp phần b - Ta có + = - Yêu cầu so sánh + - Có kết - Yêu cầu so sánh 11 – – 11 – - Kết luận : Vì + = nên 11 – – 11 – ( trừ...
 • 8
 • 376
 • 5

11 tru đi một số 11 - 5

11 tru đi một số 11 - 5
... _ 11 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = Nhận xét số : Các số cột Cột số trừ số trừ số tăng dần từ đến Các số ... số cột Cột số bị trừ số bị trừ số 11 Thi đua học thuộc bảng trừ 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = Bài 1: Tính nhẩm a) + = 11 11 - = 2 + = 11 11 - = - Nếu đổi chỗ số hạng phép ... đổi - Lấy tổng trừ số hạng tìm số hạng Bài Tính: 11 11 11 11 11 Bài 4: Bình có 11 bóng bay, Bình cho bạn Hỏi Bình lại bóng bay ? Tóm tắt Có : 11 bóng Cho bạn: bóng Còn lại : bóng ? Bài giải Số...
 • 10
 • 76
 • 0

bài giảng toán lớp 2 bài ôn tập 11 trừ đi một số

bài giảng toán lớp 2 bài ôn tập 11 trừ đi một số
... ngày tháng 12 năm 20 11 Toán Ôn 11 trừ số 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = 11 – = Thứ tư, ngày tháng 12 năm 20 11 Toán 31 - ... = 26 … Thứ tư, ngày tháng 12 năm 20 11 Toán 31 - = ? 31 -  không trừ 5, lấy 11 trừ 6, viết 6, nhớ  trừ 2, viết 31 - = 26 10 Thứ tư, ngày tháng 12 năm 20 11 Hết !!! Toán 31 - Bài 1: Tính Bài 2: ... tính tính hiệu, biết số bị trừ số trừ là: a) 51 51 43 … 41 38 … b) 21 61 54 … 31 22 … 81 79 … Thứ tư, ngày tháng 12 năm 20 11 Toán 31 - Bài 1: Tính Bài 2: Đặt tính tính hiệu Bài 3: Đàn gà đẻ 51...
 • 11
 • 99
 • 0

Xem thêm