phép cộng trong phạm vi 5

Phép cộng trong phạm vi 5

Phép cộng trong phạm vi 5
...  Trò chơi: Đố bạn  4+1 =5      1+4 =5   3+2 =5 2+3 =5 Phép cộng phạm vi 4+1=  + =  + =  + =  5 5 Trò chơi: Đọc+1 = nối   tiếp +4 =  3+2 =5 2+3 =5    Bài 1a/ Ca hát i tập) ... 2+1=3 1+1= 3+1= Bài 1b/Tính( tập) 2 + + + 5 1 + + + 5 Trò chơi: Nhanh tay bạn + = … + = … + = … 5 + = … = + … = + … = + … = + … Bài 3a/ :Vi t phép tính thích hợp + = Bài 3b/ + 3 = Dặn...
 • 15
 • 394
 • 3

Bai phep cong trong pham vi 5

Bai phep cong trong pham vi 5
... cộng phạm vi 3+2 =5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁ N Phép cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN : Phép cộng phạm vi +1 = … …+4 =5 3+… =5 2+… =5 Thứ ba ngày ... TOÁN : Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t phép tính thích hợp: a) + = = + = Hãy đọc bảng cộng phạm vi Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 ... phạm vi 5 + = + = 5 3+2 =5 2+3 =5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN : Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính 4+1= 2+3= 2+2= 3+2= 1+4= 2+3= Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN : Phép cộng phạm vi BÀI...
 • 15
 • 447
 • 2

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5
... Bài 29: Phép cộng phạm vi Giáo vi n thực hiện: Nguyễn Thò Kim Chung Bài 29: Phép cộng phạm vi 4+1= 1+4= 3+2= 2+3= Bài 29: Phép cộng phạm vi 5 + = 3+ = + = 2+ = Bài 29: Phép cộng phạm vi Bài tập: ... +3 +2 +2 +3 Bài 29: Phép cộng phạm vi Bài tập: Số: 5= 3+ … … 5= 2+ … 5= 4+ 5= 1+ … Bài 29: Phép cộng phạm vi Bài tập: Vi t phép tính thích hợp: b a + = + = Bài 29: Phép cộng phạm vi 1+4= 3+2= 4+1=...
 • 9
 • 314
 • 0

phep cong trong pham vi 5

phep cong trong pham vi 5
... vi TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1 =5 TOÁN Phép cộng phạm vi 1+4 =5 TOÁN Phép cộng phạm vi 3+2 =5 2+3 =5 TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 5 3+2 =5 2+3 =5 ... phạm vi + …= 1+ =5 …+ = 4+ + … =5 … +44= 55 … ++… = + =5 … ++… = + =5 TOÁN Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính + = + = + =4 + = + = + = + =5 + = TOÁN Phép cộng phạm vi Bài 2: Tính + D1 + + D2 + + 5 D3 ... + D1 + + D2 + + 5 D3 + + + TOÁN Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t phép tính thích hợp: a) = 1= + 44 + = + TOÁN Phép cộng phạm vi Đọc phép cộng phạm vi ...
 • 13
 • 245
 • 0

toan: Phép cộng trong phạm vi 5

toan: Phép cộng trong phạm vi 5
... ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán 4+1 = + =5 Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán 3+ = + = Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi 5 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 Thứ sáu ngày 15 tháng ... cộng phạm vi Bài 2: Tính + + + + + + Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t phép tính thích hợp: a) + = = + = Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi ... Toán Phép cộng phạm vi + = + = + = + = Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính 4+1= 2+3= 2+2= 4+1= 3+2= 1+4= 2+3= 3+1= Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng...
 • 10
 • 239
 • 0

Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 5

Toán lớp 1: Phép cộng trong phạm vi 5
... = 15 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 3 + = + = + =5 + …= 4 …+2 =5 2+… =5 3 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TiÕt 29: 4+1= +4 = +2 = +3 = 5 5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TiÕt 29: Bài 1: Tính ... Bài 1: Tính + =5 + = + = 4 + =5 + =5 + = + = + =4 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TiÕt 29: Bµi 2: TÝnh + + + + 3 + + 5 4 5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TiÕt 29: Bài 4: Vi t phép tính thích ... tháng 10 năm 2010 TiÕt 29: Bài 4: Vi t phép tính thích hợp a) + = + = Hãy đọc bảng cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 ...
 • 13
 • 359
 • 2

Bài giảng toán lớp 1 phép cộng trong phạm vi 5

Bài giảng toán lớp 1 phép cộng trong phạm vi 5
... tháng 10 năm 2 013 Bài: Phép TOÁN cộng phạm vi 3+2 =5 Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN Bài: Phép cộng phạm vi 2+3 =5 Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN : Phép cộng phạm vi 4 +1= 5 1+ 4 =5 3+2 =5 2+3 =5 ... ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN Bài: Phép cộng phạm vi 4 +1= +4 = +2 = +3 = 5 5 Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN Bài: Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính: 4 +1= 2+3 =5 2+2=4 4 +1= 3+2= 1+ 4 =5 2+3 =5 3 +1= Thứ ... tháng 10 năm 2 013 TOÁN Kiểm tra cũ + + + 2 Đọc bảng cộng phạm vi Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN Bài: Phép cộng phạm vi 4 +1= 5 Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2 013 TOÁN Bài: Phép cộng phạm vi 1+ 4=5...
 • 13
 • 5,220
 • 5

TOÁN- LỚP 1- PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5

TOÁN- LỚP 1- PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5
... 1+4 = 5 = +1 = +4 = +2 =5 +1 = +4 = +2 =5 +3 =5 + = + = + = + = + = + = + = + = 4+1 =5 1+4 =5 + = + = + = + = 3+2 =5 2+3 =5 Bài 1: Tính + = + = + =5 + = Bài 2: Tính + + + + Bài 3: Số? + = 5 = + ... 3+2 =5 2+3 =5 Bài 1: Tính + = + = + =5 + = Bài 2: Tính + + + + Bài 3: Số? + = 5 = + + = 5 = + Bài 4: Vi t phép tính thích hợp + = + = Trò chơi: Tìm nhà cho vật 1 + 3 + 2 1+ 2 + ...
 • 16
 • 156
 • 0

Bai : phep cong trong pham vi 5

Bai : phep cong trong pham vi 5
... = +4 = 5 = +1 = +4 = +2 =5 +1 = +4 = +2 =5 +3 =5 + = + = + = + = + = + = + = + = 4+1 =5 1+4 =5 + = + = + = + = 3+2 =5 2+3 =5 Bài 1: Tính + = + = + =5 + = Bài 2: Tính + + + + Bài 3: Số? + = 5 = + ... Tính + = + = + =5 + = Bài 2: Tính + + + + Bài 3: Số? + = 5 = + + = 5 = + Bài 4: Vi t phép tính thích hợp + = + = Trò chơi: Tìm nhà cho vật 1 + 3 + 2 1+ 2 + ...
 • 16
 • 224
 • 0

phép cộng trong phạm vi 5

phép cộng trong phạm vi 5
... 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 Thứ bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 4+1= +4 = +2 = +3 = 5 5 Thứ bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi Bài ... tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 1+4 =5 Thứ bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 3+2 =5 Thứ bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2009 TOÁN Phép cộng phạm vi 2+3 =5 Thứ bảy, ngày 16 tháng ... Phép cộng phạm vi Bài 2: Vi t số thích hợp vào chỗ chấm: 4+1=… 1+4=… 5= 1+… 3+2=… 2+3=… 3+1=… 2+2=… 5= 3+… = + Thứ bảy, ngày 16 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi Bài 3: Vi t phép tính thích...
 • 18
 • 103
 • 0

bài giảng toán 1 chương 2 bài 5 phép cộng trong phạm vi 5

bài giảng toán 1 chương 2 bài 5 phép cộng trong phạm vi 5
... TRONG PHẠM VI +1 = +4 = +2 =5 +3 =5 Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI + 1= + 4= + = + = Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4 +1= 5 1+ 4 =5 Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3 +2= 5 2+ 3 =5 Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI ... Toán: KIỂM TRA BÀI CŨ: 2 +1+ 1= + + 1 1 +2 +1= Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI +1 = PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Toán: +1 = +1 = 1+ 4 = + = Toán: +1 = +4 = +2 =5 PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Toán: PHÉP CỘNG TRONG ... VI Bài 1: Tính 4 +1= 1+ 4= 3 +2= 2+ 2= 2+ 3= 3 +1= Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Bài 2: Tính + + + + + + Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI Bài 4: Vi t phép tính thích hợp + = Toán: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI...
 • 15
 • 285
 • 0

Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 5

Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 5
... TOÁN: Phép cộng phạm Bài 2: Tính + + + 2 + + + vi Thứ tư , ngày tháng 10 năm 2013 Toán: Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t phép tính thích hợp + = Thứ tư , ngày tháng 10 năm 2013 Toán: Phép cộng phạm ... 2013 TOÁN Tiết 30: Phép cộng phạm vi 4+1= +4 = +2 = +3 = 5 5 Thứ tư, ngày tháng 10 năm 2013 TOÁN Tiết 30: Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính: 4+1= 2+3 =5 2+2=4 4+1= 3+2= 1+4 =5 2+3 =5 3+1= Thứ tư, ngày ... tháng 10 năm 2013 Toán: Phép cộng phạm vi Trò chơi: +2= + = + = 5 2+ = + 3 =5 BẢNG CỘNG TRONG PHẠM VI 4+1 =5 ? 4+1 =5 1+4 =5 ? +4 =5 3+2 =5 ? 3+2 =5 2+3 =5 ? 2+3 =5 + = + = Kính chúc thầy cô giáo em mạnh...
 • 15
 • 518
 • 0

slide bài giảng toán 1 - bài phép cộng trong phạm vi 5

slide bài giảng toán 1 - bài phép cộng trong phạm vi 5
... 3+2 =5 2+3 =5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán : Phép cộng phạm vi + = + = + + = = Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán : Phép cộng phạm vi + = + = + + = = 34 55 12 4 +1= 5 3+2 =5 1+ 4 =5 2+3 =5 Thứ tư ... Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính: 2+3= 4 +1= 5 2+2=4 1+ 1= 3+2= 1+ 4 =5 2 +1= 3 3 +1= Thứ tư ng ày tháng 10 năm 2 012 To án: Phé p c ộ ng tro ng p hạm v i Bài 2: Tính: + + ... {max-score} Điểm bài: Số lần trả lời {total-attempts} Tiếp tục Xem lại + = +1 = 1+ = 1+ 5 = Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán: +1 = 1+ = 3+2 =5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán: +1 = 1+ = 3+2=5...
 • 22
 • 452
 • 0

slide thuyết trình Toán 1 Phép cộng trong phạm vi 5

slide thuyết trình Toán 1 Phép cộng trong phạm vi 5
... tháng 10 năm 2 012 Toán : Phép cộng phạm vi + = + = + + = = 34 55 12 4 +1= 5 3+2 =5 1+ 4 =5 2+3 =5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính: 2+3= 4 +1= 5 2+2=4 1+ 1= 3+2= 1+ 4 =5 2 +1= 3 ... lại + = +1 = 1+ = 1+ 5 = Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán: +1 = 1+ = 3+2 =5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán: +1 = 1+ = 3+2 =5 2+3 =5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán : Phép cộng phạm vi + = ... 2 +1= 3 3 +1= Thứ tư ngày tháng 10 năm Toán: 2 012 cộng phạm vi Phép Bài 2: Tính: + + + 2 + + + + Thứ tư ngày tháng 10 năm 2 012 Toán: Phép cộng phạm vi Bài 3: Số? 4 +1= 5= 4+… 1+ 4=… 5 =1+ … 3+2=… 5= 3+…...
 • 22
 • 261
 • 2

Toan Phep cộng trong phạm vi 5

Toan Phep cộng trong phạm vi 5
... 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 4+1 =5 1+4 =5 3+2 =5 2+3 =5 + = + = + = + = Bài 1: Tính + =5 + =5 + =5 + =5 Bài 2: Tính + + + + Bài 3: Số? + = 5 = + + = = + a) + = + = TRÒ CHƠI Thi ®äc b¶ng céng ph¹m vi...
 • 13
 • 187
 • 0

Xem thêm