Bài giảng kế toán tài chính chương 1

Bài giảng Kế toán tài chính Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính

Bài giảng Kế toán tài chính Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính
... tế, tài cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin đơn vị” (Luật Kế toán Việt Nam-2003) Môi trường pháp lý kế toán tài  Luật kế toán  Nghị định 129/2004: hướng dẫn thi hành luật  Chế độ kế toán ... cáo tài Báo cáo tài Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN = NGUỒN VỐN NỢ PHẢI TRẢ + NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Đánh giá tình hình tài DN 6/12/2013 Báo cáo tài Các yếu tố Bảng cân đối kế toán K/n Lợi ích TÀI ... doanh nghiệp  Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán  Chuẩn mực Chế độ kế toán áp dụng  Các sách kế toán áp dụng  Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Bảng cân đối kế toán  Thông tin...
 • 13
 • 256
 • 0

bài giảng kế toán tài chính chương 1 kế toán hoạt động đầu tư tài chính - đh tôn đức thắng

bài giảng kế toán tài chính chương 1 kế toán hoạt động đầu tư tài chính - đh tôn đức thắng
... TK 2 21: Đầu vào công ty + TK 2 211 : Đầu cổ phiếu + TK 2 212 : Đầu khác 2 010 03 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tài 22/08/2 014 Kế toán đầu tài dài hạn 38 3 .1 Kế toán đầu tài dài ... 2 010 03 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tài 22/08/2 014 Kế toán đầu tài ngắn hạn 16 2 .1 Kế toán đầu chứng khoán 2 .1. 3 Tài khoản sử dụng Tài khoản 12 1: đầu chứng khoán ngắn hạn  Tài ... 3 .1. 5 Trình tự hạch toán (1) Khi mang tài sản góp vốn tiền Nợ 2 21, 222, 223 Có 11 1, 11 2 2 010 03 – Chương 1: Kế toán hoạt động đầu tài 22/08/2 014 Kế toán đầu tài dài hạn 39 3 .1 Kế toán đầu...
 • 55
 • 295
 • 0

Bài giảng kế toán tài chính chương 1 tổng quan về kế toán tài chính

Bài giảng kế toán tài chính  chương 1 tổng quan về kế toán tài chính
... lý kế toán Chế độ kế toán: Quy định hướng dẫn kế toán số lĩnh vực công việc cụ thể Quyết định 15 /2006/ QĐ-BTC Chứng từ kế toán Hệ thống tài khoản Sổ kế toán hình thức ghi sổ kế toán Báo cáo tài ... thuế kế toán • Lợi nhuận kế toán: chịu chi phối chuẩn mực kế toán quy định kế toán • Thu nhập chịu thuế: chịu chi phối luật thuế TNDN văn hướng dẫn 45 KTTC phần Chương Tổng quan Kế toán tài Chương ... cung cấp Môi trường pháp lý kế toán • Luật kế toán • Chuẩn mực kế toán Việt Nam • Chế độ kế toán Môi trường pháp lý kế toán Luật kế toán (2003): Là văn pháp lý cao kế toán • • • • • • Đối tượng...
 • 46
 • 95
 • 0

Bài giảng kế toán tài chính chương 1 kế toán tiền và các khoản phải thu

Bài giảng kế toán tài chính  chương 1 kế toán tiền và các khoản phải thu
... ánh khoản mục tiền áp dụng cho DN chức kinh doanh vàng bạc, kim khí quý đá quý I KẾ TOÁN TIỀN Kế toán tiền mặt: 2 .1 .Tài khoản sử dụng: Thể bảng CĐKT Tiền mặt TK 11 1 11 11 111 2 11 13 I KẾ TOÁN TIỀN ... 511 , 512 , 515 , 711 (3)Doanh thu, thu nhập khác TM TK 13 1, 13 8, 14 1, 14 4 (4 )Thu hồi khoản nợ, ứng trước TM TK 12 1, 12 8, 2 21, 222, 228 (5 )Thu hồi khoản đầu tư TM TK 11 1 I KẾ TOÁN TIỀN Kế toán tiền ... PHẢI THU Kế toán khoản phải thu khác: 3.2 Sơ đồ hạch toán: b Các khoản phải thu khác:TK 13 88 TK 11 1, 11 2 TK 13 81 (1) Xử lý TS thiếu, bắt bồi thường TK 11 1, 11 2, 15 * (2 )Tài sản cho mượn, khoản...
 • 45
 • 93
 • 0

Bài giảng kế toán tài chính chương 1 phan tống thiên kiều

Bài giảng kế toán tài chính chương 1  phan tống thiên kiều
... tiền 250 trđ vòng 10 năm nữa, với lãi suất chiết khấu 12 % Tính số tiền mà ông A phải để giành bao nhiêu: • Giải: • FV10=250 • r= 12 % • n= 10 năm • PV=FV10/ (1+ 12%) 10 = 250 /1. 1 210 =80,4933 trđ www.ladecquan7.edu.vn ... tương lai chuỗi tiền tệ sau n năm • FVAn = CF+CF (1+ r)+CF (1+ r)2+ CF (1+ r)3 + CF (1+ r)n -1 • FVAn = CF (1+ (1+ r)+ (1+ r)2+ (1+ r)3 + (1+ r)n -1 ) www.ladecquan7.edu.vn Giá trị tương lai chuỗi ... hàng năm: I1=PV x r Tiền lãi nhận hàng n năm:  In=PV x r x n  Ví dụ 1: Tính lãi đơn 10 .000.000 đ, với lãi suất hàng năm 10 %, đầu tư tháng  Giải  n = 6 /12 =1/ 2 năm  I1/2= 10 .000.000 x 10 % x ½...
 • 63
 • 47
 • 0

Bài giảng kế toán tài chính chương 1 trần thị phương thanh

Bài giảng kế toán tài chính chương 1  trần thị phương thanh
... lỗ tỷ giá đánh giá tăng 11 1 (11 12) ,11 2 (11 22) ,13 1 C/L lãi tỷ giá đánh giá tăng 11 1 (11 12) ,11 2 (11 22) ,13 1 C/L lỗ tỷ giá đánh giá giảm 3 31, 311 C/L lãi tỷ giá đánh giá giảm 515 635 K/C khoản lãi tỷ ... ( 515 ) CP tài (635) kỳ # 15 1 ,15 2 ,15 6, 211 11 1 (11 12), 11 2 (11 22) Mua vật tư, hàng hóa, tài sản cố định toán ngoại tệ 515 635 Lãi tỷ giá Lỗ tỷ giá Lãi tỷ giá Lỗ tỷ giá 3 31 Thanh toán nợ phải trả ngoại ... C/L tỷ giá # 13 10 /5/2 013 Bước Nhận hàng 15 2 ,15 6, 211 3 31 Nhận hàng 11 1 ,11 2 ,14 1, Chi phí NK # Bước Kê khai thuế hải quan 15 2 ,15 6, 211 3333,3332 Thuế NK, thuế tiêu thụ đặc biệt 33 312 13 3 Thuế GTGT...
 • 30
 • 31
 • 0

Bài giảng kế toán tài chính chương 2: hoạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

Bài giảng kế toán tài chính chương 2: hoạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ
... hàng Biên kiểm nghiệm vật tư Biên xử lý vật tư thiếu Trường hợp hàng hoá đơn về: +Căn vào hoá đơn, phiếu nhập chứng từ có liên quan, kế toán ghi: Nợ TK 152, 153: Phần ghi vào giá NVL, CCDC nhập ... K 2.3- Hạch toán chi tiết NVL, CCDC 2.3.1- Phương pháp thẻ song song Trình tự Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho Thẻ kho Ghi chú: Thẻ kế toán chi tiết Ghi ngày Ghi cuối tháng Sổ kế toán tổng hợp ... danh ca lụ ú u im: cụng tỏc tớnh giỏ c thc hin kp thi v k toỏn cú th theo dừi c thi hn bo qun ca tng lụ NVL, CCDC Nhc im: ũi hi cụng tỏc sp xp, bo qun phi ht sc t m, tn cụng sc Phng phỏp Nhp...
 • 91
 • 1,913
 • 1

Bài giảng Kế toán tài chính Chương 3: Công ty cổ phần

Bài giảng Kế toán tài chính Chương 3: Công ty cổ phần
... 3.1- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Các khái niệm Công ty cổ phần đại chúng - Công ty cổ phần Công ty cổ phần tư nhân - Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần Cổ đông Đại hội cổ đông thường kỳ Hội đồng quản trị Ban ... Nội dung chương bao gồm: - Những vấn đề chung - Kế toán bán cổ phiếu huy động vốn - Kế toán nghiệp vụ liên quan đến cổ phiếu quỹ - Lãi cổ phiếu - Thông tin trình bày BCTC ... CP quỹ GG Gph 421 GG Gph (4)Chia cổ tức = CP quỹ VD: Một công ty cổ phần có tình hình sau: Vốn điều lệ 1.000.000.000đ chia thành 100.000 cổ phần Số dư đầu kỳ số tài khoản: TK 4111: 1.000.000.000đ,...
 • 14
 • 295
 • 0

bài giảng kế toán tài chính chương 2 kế toán nợ phải trả - đh tôn đức thắng

bài giảng kế toán tài chính chương 2 kế toán nợ phải trả - đh tôn đức thắng
... ý: Tài khoản có số dư bên Nợ 20 1003 – Chương 4: Kế toán nguồn vốn 22 /08 /20 14 2. 1.3 Kế toán Phải trả người bán 16  Kế toán số nghiệp vụ chủ yếu: … 20 1003 – Chương 4: Kế toán nguồn vốn 22 /08 /20 14 ... 3 42 Nợ dài hạn” 20 1003 – Chương 4: Kế toán nguồn vốn 22 /08 /20 14 2. 2 .2 Kế toán nợ dài hạn 20  Nguyên tắc ghi nhận: Bên Nợ: Trả nợ dài hạn toán trước hạn; Kết chuyển khoản nợ dài hạn đến hạn trả ... 311 20 1003 – Chương 4: Kế toán nguồn vốn 22 /08 /20 14 2. 2 .2 Kế toán nợ dài hạn 19  Khái niệm: Nợ dài hạn khoản tiền nợ có thời hạn nợ năm như: Nợ thuê TSCĐ thuê tài Các khoản nợ dài hạn khác  Tài...
 • 43
 • 236
 • 0

bài giảng kế toán tài chính chương 3 kế toán vốn chủ sở hữu - đh tôn đức thắng

bài giảng kế toán tài chính chương 3 kế toán vốn chủ sở hữu - đh tôn đức thắng
... tài - Tài khoản 4 132 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái giai đoạn đầu tư XDCB 201026 – Chương 3: Kế toán vốn chủ sở hữu 13/ 03/ 20 13 3 .3 Kế toán chênh lệch tỷ giá hoái đoái 12 3. 3 .3 Nguyên tắc hạch toán ... 411“nguồn vốn KD”  TK cấp 2: TK 4111 - Vốn đầu tư chủ sở hữu TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần TK 4118 - Vốn khác 2010 03 Chương 3: Kế toán nguồn vốn 22/08/2014 3. 2 Kế toán NV kinh doanh 3. 2.2 Nguyên ... góp vốn 201026 – Chương 3: Kế toán vốn chủ sở hữu 13/ 03/ 20 13 3.4 KT lợi nhuận chưa phân phối 16 3. 4.2 Chứng từ sử dụng: - Điều lệ doanh nghiệp - Nghị ĐH - Bảng phân phối lợi nhuận - BCKQKD -...
 • 24
 • 374
 • 0

bài giảng kế toán tài chính chương 4 kế toán hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại - đh tôn đức thắng

bài giảng kế toán tài chính chương 4 kế toán hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại - đh tôn đức thắng
... Chương 4: Kế tốn KD hàng hố 22/08/20 14 MẪU CHỨNG TỪ 34 201003 – Chương 4: Kế tốn KD hàng hố 22/08/20 14 Kế tốn q trình bán hàng 35 4. 3 Tài khoản sử dụng  Tài khoản 157 Hàng gửi bán”,  Tài khoản ... – Chương 4: Kế tốn KD hàng hố 22/08/20 14 2 .Kế Tốn Hoạt Động Mua Hàng 14 2.1 Phương thức mua hàng  Mua hàng trực tiếp (PT nhận hàng)  Mua theo PT chuyển hàng 201003 – Chương 4: Kế tốn KD hàng ... chung Kế Tốn Hoạt Động Mua Hàng Kế tốn bán hàng Kế tốn nhập hàng hố Kế tốn xuất hàng hố 201003 – Chương 4: Kế tốn KD hàng hố 22/08/20 14 Những vấn đề chung 1.1 Đặc điểm hoạt động KD thương mại 1.2...
 • 61
 • 260
 • 0

bài giảng kế toán tài chính chương 5 kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh - đh tôn đức thắng

bài giảng kế toán tài chính chương 5 kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh - đh tôn đức thắng
... Chi phí hoạt động tài chính, thu nhập tài kết chuyển kỳ khác kết chuyển kỳ Kết chuyển lãi * Kết chuyển lỗ 201003 – Chương 5: Kế toán XĐ KQ HĐKD 22/08/2014 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 22 ... 201003 – Chương 5: Kế toán XĐ KQ HĐKD - CHI PHÍ THUẾ TNDN 22/08/2014 NỘI DUNG Kế toán khoản thu nhập doanh thu Kế toán khoản chi phí Kế toán xác định kết kinh doanh 201003 – Chương 5: Kế toán XĐ ... Xác định kết kinh doanh Có TK 642  Kết chuyển chi phí khác ghi: Nợ 911 Có 811 201003 – Chương 5: Kế toán XĐ KQ HĐKD 22/08/2014 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 25 3.3 Nội dung hạch toán (tt):...
 • 27
 • 722
 • 1

bài giảng kế toán tài chính chương 6 kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - gv. nguyễn thị chinh lam

bài giảng kế toán tài chính chương 6 kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - gv. nguyễn thị chinh lam
... tượng tính giá thành sản phẩm  Phương pháp kế toán tập hợp chi phí Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo PP kê khai thường xuyên  Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ... định  Giá thành thực tế  Giá thành kế hoạch  Giá thành định mức  Giá thành sản xuất Giá thành toàn sản phẩm tiêu thụ,… www.ptit.edu.vn KẾ TOÁN TÀI CHÍNH  Đối tượng kế toán chi phí sản xuất ... www.ptit.edu.vn KẾ TOÁN TÀI CHÍNH  Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo PP kiểm kê định kỳ:  + Kế toán CP NVL TT  + Kế toán CP NC TT  + Kế toán CP SX chung www.ptit.edu.vn KẾ TOÁN TÀI CHÍNH...
 • 25
 • 266
 • 1

bài giảng kế toán tài chính chương 6 kế toán kinh doanh dịch vụ - đh tôn đức thắng

bài giảng kế toán tài chính chương 6 kế toán kinh doanh dịch vụ - đh tôn đức thắng
... 2010 26 Chương 6: Kế toán kinh doanh dịch vụ 13/03/2013 NỘI DUNG 3 Những vấn đề chung Kế toán kinh doanh nhà hàng Kế toán kinh doanh khách sạn 2010 26 Chương 6: Kế toán kinh doanh dịch vụ 13/03/2013 ... 13/03/2013 6. 1 Những vấn đề chung Phân loại hoạt động dịch vụ Dịch vụ kinh doanh nhà hàng  Dịch vụ kinh doanh khách sạn  Dịch vụ kinh doanh du lịch 2010 26 Chương 6: Kế toán kinh doanh dịch vụ 13/03/2013 ... dung hạch toán  Tương tự kế toán doanh nghiệp sản xuất 2010 26 Chương 6: Kế toán kinh doanh dịch vụ 13/03/2013 6. 2 Kế toán kinh doanh nhà hàng 21 6. 2.3 Kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh...
 • 33
 • 319
 • 1

Bài giảng kế toán tài chính (phần 1)

Bài giảng kế toán tài chính (phần 1)
... dùng kỳ làm ghi sổ kế tốn cho tài khoản 611 - Khi áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ tài khoản hàng tồn kho sử dụng đầu kỳ kế tốn (để kết chuyển số dư đầu kỳ) cuối kỳ (để kết chuyển số dư cuối ... hàng tồn kho (1) 2.1.5 Kế tốn chi tiết hàng tồn kho: Kế tốn chi tiết hàng tồn kho kế tốn cách tỷ mỷ số lượng lẫn giá trị hàng tồn kho xuất nhập tồn, cơng việc kế tốn thực kho phòng kế tốn 2.1.5.1 ... phương pháp kế tốn kiểm kê định kỳ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải đặt mối quan hệ với kế tốn vật liệu, cơng cụ dụng cụ kế tốn thành phẩm b Tài khoản sử dụng Kế tốn chi phí...
 • 53
 • 134
 • 0

Xem thêm