tuần 21 phép trừ 17 7

Tài liệu Toán Lớp 1 - Phép trừ 17 - 7

Tài liệu Toán Lớp 1 - Phép trừ 17 - 7
... cũ 14 - 14 _ 16 - _ 16 11 12 Thứ hai ngày 24 tháng năm 2 011 Toán PHÉP TRỪ DẠNG 17 - CHỤC ĐƠN VỊ 17 - = ? 7 Bài Tính : - 11 12 10 10 14 - 10 - - 15 10 - 13 10 18 10 Tính nhẩm : 15 - = 10 11 - ... nhẩm : 15 - = 10 11 - = 10 16 - = 13 12 - = 10 18 - = 10 14 - = 10 13 - = 11 17 - = 13 19 - = 10 Viết phép tính thích hợp : Có : 15 kẹo Đã ăn : kẹo Còn : ….cái kẹo ? 15 - = 10 ...
 • 9
 • 233
 • 0

Bài giảng Toan - Phep tru 17 - 3

Bài giảng Toan - Phep tru 17 - 3
... trừ dạng 17 Chục 17 = đơn vị Thứ tư ngày tháng nm 2011 Toán Tiết 79: Phép trừ dạng 17 b s Chục - đơn vị 17 -1 3 14 trừ 4, viết Hạ 1, viết 17 =14 14 Bài 1: Tính Bài 2: Tính Bài 3: điền số ... viết 17 =14 14 Bài 1: Tính Bài 2: Tính Bài 3: điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) 16 15 14 13 12 11 ...
 • 3
 • 89
 • 0

Phép trừ 17 - 3

Phép trừ 17 - 3
... 4, viết Hạ 1, viết 17 – = 14 ®¬n vÞ chơc ®¬n vÞ _ 17 – = 14 _ 17 trừ 4, viết Hạ 1, viết 14 1a Tính : _ 13 11 17 _ 12 14 _ 13 16 _19 _ 13 15 chơc ®¬n vÞ _ 17 – = 14 _ 17 trừ 4, viết Hạ 1, ... 12 + 13 + + 12 13 + 15 17 Tính: 15 + = 16 18 + = 19 10 + + = 14 16 + + = 19 Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2010 To¸n Thứ năm, ngày 21 tháng năm 2010 Toán PHÉP TRỪ DẠNG 17 17 Chơc _ _17 14 trừ ... viết 14 1b Tính : _ 18 11 18 _ 17 15 _ 11 15 _12 _ 12 10 chơc ®¬n vÞ _ 17 – = 14 _ 17 trừ 4, viết Hạ 1, viết 14 Tính nhẩm: 12 _ = 17 – = 12 13 – =12 14 – = 13 18 – = 16 19 – =11 14 – = 14 16...
 • 13
 • 75
 • 0

Phép trừ 17 - 3

Phép trừ 17 - 3
... 13 18 - 15 11 17 13 - 12 14 -2 12 12 15 19 - Thứ hai ngày tháng năm 2008 Toán Tiết 79: Phép trừ dạng 17 - Bài 2: Bài 1: Tính: a,: 13 17 12 11 b, 18 - 18 Bài 3: 14 16 13 15 - 15 12 14 -2 19 - ... 79: Phép trừ dạng 17 - Bài 2: Bài 1: Tính: a,: 13 17 Bài 3: 14 16 b, 18 - 18 15 - 15 - 12 14 19 - Thứ hai ngày tháng năm 2008 Toán Tiết 79: Phép trừ dạng 17 - Bài 2: Bài 3: Bài 1: Tính: a,: 13 17 ... ĐT: 030 364 137 5 Thứ t ngày 22 tháng năm 2009 Toán Kiểm trabài cũ: Tổ Tổ 12 14 + + 3 17 15 Tổ Thứ hai ngày tháng năm 2008 Toán Tiết 79: Phép trừ dạng 17 - chục Đơn vị - 17 = 14 14 - 17 trừ 4,...
 • 12
 • 83
 • 0

bài giảng 10-11 ôn tập phép cộng và phép trừ tuần 17

bài giảng 10-11 ôn tập phép cộng và phép trừ tuần 17
... : Ôn tập phép cộng phép trừ (Trang 82) Bài 3: a ? số +1 +7 10 17 + = 17 c Hãy so sánh + 9+6 = 15 9+1+5 = 15 ? 1+7=8 Th by ngy 11 thỏng 12 nm 2010 Toỏn : ễn tập phép cộng phép trừ (Trang 82) Bài ... Toỏn : Ôn tập phép cộng phép trừ (Trang 82) Bi 2: t tớnh ri tớnh a) 38 + 42 47 + 35 36 + 64 38 + 42 80 47 + 35 82 36 + 64 100 Th by ngy 11 thỏng 12 nm 2010 Toỏn : Ôn tập phép cộng phép trừ (Trang ... Kim tra bi c: t tớnh ri tớnh: 24 + 17 24 + 17 41 53 - 29 - 53 29 24 Th by ngy 11 thỏng 12 nm 2010 Toỏn : ễn tập phép cộng phép trừ (Trang 82) Bài 1: Tính nhẩm : + = 16 ? + = 12 + = 11...
 • 14
 • 262
 • 3

Bài soạn Phép trừ dạng 17-7

Bài soạn Phép trừ dạng 17-7
... KiỂM TRA BÀI CŨ 15 -12 -1 = 16 14 + = 13 15 -3 +1 = 16 - 2= 12 15 PHÉP TRỪ DẠNG 17 - chôc - 7 17 - = 10 ®¬n vÞ 17 10 * trõ b»ng 0, viÕt * ... 11 b 10 b 14 c 12 c 12 c 11 14 - = 19 – = a 12 a 18 a b 13 b 13 b 10 c 14 c 10 c 20 16 - = Viết phép tính thích hợp -Có : 15 kẹo - Đã ăn : - Còn 15 kẹo : … kẹo? - = 10 ...
 • 9
 • 246
 • 0

Gián án PHÉP TRỪ DẠNG 17-7

Gián án PHÉP TRỪ DẠNG 17-7
... tra bai cu t tớnh ri tớnh 16- 17 - 19 Th ba 18 thang nm 2011 Toan PHEP TR DANG 17-7 Chục Đơn vị 17 - = 10 - * trừ 0, viết * Hạ 1, viết Th ba 18 thang Toan Thc hanh 11 _ 13 _ 10 _ 10 16 _ 10...
 • 8
 • 707
 • 6

Tài liệu PHÉP TRỪ DẠNG 17-7

Tài liệu PHÉP TRỪ DẠNG 17-7
... tra bai cu t tớnh ri tớnh 16- 17 - 19 Th ba 18 thang nm 2011 Toan PHE P TR DANG 17-7 Chục Đơn vị 17 - = 10 - * trừ 0, viết * Hạ 1, viết Th ba 18 thang Toan Thc hanh 11 _ 13 _ 10 _ 10 16 _ 10...
 • 8
 • 195
 • 0

Tài liệu 17-7 tuàn 21

Tài liệu 17-7 tuàn 21
... ngy 18 thỏng nm 2011 Toỏn: Phộp tr dng 17-7 Th ba ngy 18 thỏng nm 2011 Toỏn: Phộp tr dng 17-7 chc n v - 7 Th ba ngy 18 thỏng nm 2011 Toỏn: Phộp tr dng 17-7 - 17 10 10 17 = tr bng 0, vit H 1, ... nm 2011 Toỏn: Phộp tr dng 17- 12 10 TON Phộp tr dng 17-7 Bi 1: Tớnh - 11 10 - 13 - 14 - 16 10 10 10 11 - 10 - 18 10 - 19 10 TON Phộp tr dng 17-7 Bi 2: Tớnh nhm 15 - = 10 16 - = 13 12 - = 10 14 ... : kẹo ? 15 - = 10 11 15 - =10 10 12 - = 14 14 - = TON Phộp tr dng 17-7 Cng c -Em hóy nờu cỏch t tớnh 19 -7 TON Phộp tr dng 17-7 Dn dũ: Chun b bi Luyn (Trang 112) ...
 • 14
 • 164
 • 0

Phép trừ dạng 17-7

Phép trừ dạng 17-7
... Thứ ba ngày 30 tháng năm 2007 Toán Ph ép trừ dạng 17 - chục đơn vị ...
 • 3
 • 220
 • 0

phép trừ dạng 17-7

phép trừ dạng 17-7
... Thứ ba ngày 30 tháng năm 2007 Toán Ph ép trừ dạng 17 - chục đơn vị ...
 • 3
 • 107
 • 0

Xem thêm