he tro giup quyet dinh tran dinh khang nhom 12

slike bài giảng hệ trợ giúp quyết định - trần đình khang chương 3 một sô bà itoán ra quyết định

slike bài giảng hệ trợ giúp quyết định - trần đình khang chương 3 một sô bà itoán ra quyết định
... Bài Một số toán định TD Khang – ĐHBK Hà Nội 3. 4 Một số toán định: NỘI DUNG : - - Dự báo - Lập lịch - Các kỹ thuật tính toán mềm A/ Dự báo TD Khang – ĐHBK Hà Nội Dự báo nghệ thuật ... Carlo TD Khang – ĐHBK Hà Nội Dùng thủ tục Monte Carlo qua bước sau: 1- Xác định độ đo thích hợp với hệ thống 2- Mô tả hệ thống, xác định hàm phân bố xác suất đại lượng ngẫu nhiên 3- Xác định phân ... nghiệm 4- Gán cho đại lượng ngẫu nhiên phân bố tương ứng 5- Gán cho đại lượng ngẫu nhiên giá trị 6- Xác định trung bình phương sai 7- Lặp lại bước 5-6 độ đo hệ thống ổn định 8- Lặp lại bước 5-7 với...
 • 24
 • 272
 • 0

slike bài giảng hệ trợ giúp quyết định - trần đình khang chương 4 ra quyết định và môi trường ra quyết định

slike bài giảng hệ trợ giúp quyết định - trần đình khang chương 4 ra quyết định và môi trường ra quyết định
... Bài - Ra định môi trường định TD Khang – ĐHBK Hà Nội NỘI DUNG : - Ra định - Môi trường định - Bài toán định 2.1 Ra định TD Khang – ĐHBK Hà Nội - Thuộc vào trình xử lý thông ... loại môi trường TD Khang – ĐHBK Hà Nội Môi trường truy nhập hay không truy nhập Môi trường tất định hay không tất định Môi trường tĩnh hay động Môi trường rời rạc hay liên tục Môi trường phân đoạn ... kiểu loại yếu tố ảnh hưởng đến trình định Lượng hoá độ phức tạp theo: độ phức tạp cấu trúc, đặc tính chủ thể, hậu định, môi trường định 2.3 Môi trường định TD Khang – ĐHBK Hà Nội Các yếu tố tác...
 • 20
 • 443
 • 0

slike bài giảng hệ trợ giúp quyết định - trần đình khang nhập môn hệt rợ giúp quyết định

slike bài giảng hệ trợ giúp quyết định - trần đình khang nhập môn hệt rợ giúp quyết định
... [5] Bài - Nhập môn Hệ trợ giúp định TD Khang – ĐHBK Hà Nội NỘI DUNG : - Các hệ thống thông tin máy tính - Hệ trợ giúp định - Các đặc tính khả Hệ trợ giúp định - Kiến trúc chung Hệ trợ giúp định ... HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH TD Khang – ĐHBK Hà Nội Buổi 1: Chương - Nhập môn Hệ trợ giúp định Buổi 2: Chương - Ra định môi trường định Buổi 3: Chương - Mô hình hóa mô hình định lượng, ... cho phép tự định cách sáng suốt Nó hỗ trợ cho tất giai đoạn việc định, bao gồm sở tri thức 1.3 Các đặc tính khả Hệ trợ giúp định TD Khang – ĐHBK Hà Nội Lợi ích Hệ trợ giúp định TD Khang – ĐHBK...
 • 21
 • 567
 • 0

slike bài giảng hệ trợ giúp quyết định - trần đình khang chương 2 các mô hình ra quyết định vớis ựkhông chắc chắn

slike bài giảng hệ trợ giúp quyết định - trần đình khang chương 2 các mô hình ra quyết định vớis ựkhông chắc chắn
... Bài 4, 5, – Các hình định với không chắn TD Khang – ĐHBK Hà Nội 3.3 Các hình định với không chắn: NỘI DUNG : - Ra định đa thuộc tinh - Toán tử tích hợp - Quan hệ so sánh hình toán ... + b 22 w2 + + b2n wn = y2 bm1 w1 + bm2 w2 + + bmn wn = ym w1 + w2 + + wn = wi ∈ [0,1] Các họ toán tử OWA TD Khang – ĐHBK Hà Nội Toán tử SO-OWA Toán tử SA-OWA Toán tử S-OWA Toán tử Step-OWA ... (vij-vj* )2) 1 /2, Si- = (Σj (vij-vj- )2) 1 /2 Bước 5: tính độ tương tự: Ci* = Si- / (Si*+Si-) ELECTRE (Elimination et choix traduisant la realité) Bước 1: chuẩn hoá, đưa giá trị rij ∈[0,1] Bước 2: ...
 • 46
 • 509
 • 0

Phương pháp xử lý phân tích trực tuyến áp dụng trong xây dựng hệ trợ giúp quyết định dựa vào dữ liệu

Phương pháp xử lý phân tích trực tuyến áp dụng trong xây dựng hệ trợ giúp quyết định dựa vào dữ liệu
... IV Hệ trợ giúp định dựa vào liệu 67 4.1 Hệ trợ giúp định 67 4.1.1 Giới thiệu 67 4.1.2 Hệ trợ giúp định 68 4.1.3 Phân loại hệ trợ giúp định 69 4.2 Hệ ... - định dựa vào liệu, sử dụng phương pháp luận xử phân tích trực tuyến (OLAP) Đề tài tập trung vào hai công việc nghiên cứu vấn đề tổ chức sở liệu đa chiều, phân tích hiển thị liệu để trợ giúp ... 69 4.2 Hệ trợ giúp định dựa vào liệu 71 4.2.1 Tiếp cận kho liệu OLAP 71 4.2.2 Trợ giúp định dựa vào liệu sở kho liệu OLAP .73 4.2.3 Tiến trình trợ giúp định dựa vào liệu cho toán...
 • 125
 • 327
 • 1

Hệ trợ giúp quyết định và thông tin

Hệ trợ giúp quyết định và thông tin
... hiển thị thông tin địa lý 24 Tổng quan hệ hỗ trợ định 25 Các khả hệ hỗ trợ định • • • • Hỗ trợ giai đoạn giải vấn đề Hỗ trợ tần suất định khác Hỗ trợ vấn đề khác cấu trúc Hỗ trợ mức độ định khác ... phần DSS Mục tiêu • Các hệ trợ giúp đặc biệt, chẳng hạn hệ trợ giúp định nhóm hệ trợ giúp thi hành sử dụng phương pháp tiếp cận tổng thể DSS bối cảnh việc định thi hành định nhóm – Chỉ mục đích ... liệt kê đặc điểm ESS Trợ giúp định giải vấn đề Mối quan hệ trợ giúp định giải vấn đề Các định lập trình không lập trình • Các định lập trình – Có thể dễ dàng tin học hóa • Các định không lập trình...
 • 43
 • 532
 • 5

các hệ trợ giúp quyết định trong các xê mi na về công nghệ tri thức

các hệ trợ giúp quyết định trong các xê mi na về công nghệ tri thức
... truc Chuang trlnh bay co che' phat sinh diy quye't dinh tITbang quye't dinh Sa d~ng thu~t loan nay, chung Wi cling da xay dvng duQc co che' l~p lu~n llii va mQt m~t khac, cling neu duQchuang ... he't Ia GS.TS Hoang Kie'm, chu nhi~m Khoa cong ngh~ thong tin, B~i hQc Khoa hQc W' nhien TP H6 chi-Minh va tift ca quy vi giang VieDda t~n t~y dIU dAt chung toi su6t khoa hQc Chung Wi se vo cling ... d6ng phan bi~n Nhung y kie'n cua quy vi chinh la nhung khich l~ cho chung toi tu'onglai Tp H6 chi-Minh, thang Gieng -1999 V.V.H ...
 • 2
 • 293
 • 1

Đồ án xây dựng phiên bản mới của hệ trợ giúp quyết đinh DSPES

Đồ án xây dựng phiên bản mới của hệ trợ giúp quyết đinh DSPES
... UseCase giải toán 30 K47 CNTT ĐHXD Xây dựng phiên hệ trợ giúp định DSPES Hình 3.4: Nhóm UseCase kết Hình 3.5: Nhóm UseCase trợ giúp 31 K47 CNTT ĐHXD Xây dựng phiên hệ trợ giúp định DSPES 3.2.3 Class ... quan thể hình 3.6: 32 K47 CNTT ĐHXD Xây dựng phiên hệ trợ giúp định DSPES Hình 3.6: Mô hình thiết kế tổng thể lớp 33 K47 CNTT ĐHXD Xây dựng phiên hệ trợ giúp định DSPES 3.2.3.2 Đặc điểm thiết kế ... tin phương án gồm tên phương án, miêu tả cho phương án Thông tin chi tiết phương án gồm công nghệ lưu trữ bảng NodeDetail 36 K47 CNTT ĐHXD Xây dựng phiên hệ trợ giúp định DSPES (8) Edge Bảng lưu...
 • 75
 • 188
 • 0

Ứng dụng hệ trợ giúp quyết định phục vụ công tác đền bù giải tỏa đất đai tại thành phố đà nẵng

Ứng dụng hệ trợ giúp quyết định phục vụ công tác đền bù giải tỏa đất đai tại thành phố đà nẵng
... Lãnh ñ o thành ph r t quan tâm M t nh ng công tác h t s c quan tr ng c c kỳ nh y c m công tác quy ho ch, ch nh trang ñô th ñó công tác ñ n gi i t a Tuy nhiên, v i m t khu v c c n ñ n gi i ... liên quan ñ n công tác ñ n gi i t a t i ñơn v Chính nh ng lý nêu trên, quy t ñ nh ch n ñ tài: “ ng d ng h tr giúp quy t ñ nh ph c v công tác ñ n gi i t a ñ t ñai t i thành ph Đà N ng” v i ... th c nghi m công tác ñ n gi i t a K t qu d ki n Phân tích, tìm hi u ñư c công tác ñ n gi i t a Đ gi i pháp s d ng quy t ñ nh vi c xây d ng h th ng h tr quy t ñ nh công tác ñ n gi i t a...
 • 26
 • 425
 • 1

Ứng dụng hệ trợ giúp quyết định trong dự báo kết quả học tập của học sinh THCS

Ứng dụng hệ trợ giúp quyết định trong dự báo kết quả học tập của học sinh THCS
... suất hệ thống Kết đạt Ứng dụng CNTT vào quy trình dự báo kết nhằm đánh giá thực chất chất lượng học tập học sinh Cụ thể xây dựng hệ thống trợ giúp định dự báo kết học tập học sinh Ý nghĩa khoa học ... TOÁN DỰ BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH 2.2.1 Đặt vấn đề 2.2.2 Giải pháp xây dựng hệ thống trợ giúp định 2.3 ỨNG DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH 2.3.1 Phân tích liệu Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập ... thành phần hệ trợ giúp định a Quản lý liệu b Mô hình quản lý c Quản lý dựa kiến thức d Giao diện người dùng 1.1.6 Các loại hệ thống trợ giúp định a Hệ trợ giúp định nhóm b Hệ trợ giúp định mức...
 • 26
 • 441
 • 1

Ứng dụng hệ trợ giúp quyết định trong tiếp thị trực tuyến

Ứng dụng hệ trợ giúp quyết định trong tiếp thị trực tuyến
... p t khai thác th trư ng ñ ti p th tr c n c n có m t h th ng tr giúp ti p th tr c n gi i thi u s n ph m c a ñ n khách hàng, ñi u ñ giúp doanh nghi p có xây d ng ñư c nh ng chi n lư c ti p th gây ... u liên quan ñ n vi c quy t ñ nh DSS có th giúp nh ng lên hình m i chuy n t trang sang trang khác nhà qu n lý ñưa quy t ñ nh nhanh chóng hơn, ph c t p giúp quy t ñ nh hơn, nâng cao hi u su t ch ... kho d li u, khai thác kho d li u ñ xây d ng h th ng tr giúp Sau ñó, tìm hi u s lý thuy t ñ n m b t ñư c nh ng yêu quy t ñ nh ti p th trưc n giúp cho ti p th tr c n c u, n i dung c th c n gi i quy...
 • 13
 • 286
 • 0

Tài liệu luận văn: PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ PHÂN TÍCH TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG TRONG XÂY DỰNG HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH DỰA VÀO DỮ LIỆU pot

Tài liệu luận văn: PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ PHÂN TÍCH TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG TRONG XÂY DỰNG HỆ TRỢ GIÚP QUYẾT ĐỊNH DỰA VÀO DỮ LIỆU pot
... - định dựa vào liệu, sử dụng phương pháp luận xử phân tích trực tuyến (OLAP) Đề tài tập trung vào hai công việc nghiên cứu vấn đề tổ chức sở liệu đa chiều, phân tích hiển thị liệu để trợ giúp ... 3.2 Phân tích đa chiều Tất liệu có quan hệ với cần phân tích Trong xử phân tích trọng tâm phân tích liệu, đặc biệt phân tích đa chiều Trong phân tích đa chiều, liệu miêu tả thành chiều Luận ... trợ giúp định 69 4.2 Hệ trợ giúp định dựa vào liệu 71 4.2.1 Tiếp cận kho liệu OLAP 71 4.2.2 Trợ giúp định dựa vào liệu sở kho liệu OLAP .73 4.2.3 Tiến trình trợ giúp định...
 • 125
 • 327
 • 0

Luận văn: Phương pháp xử lý phân tích trực tuyến áp dụng trong xây dựng hệ trợ giúp quyết định dựa vào dữ liệu docx

Luận văn: Phương pháp xử lý phân tích trực tuyến áp dụng trong xây dựng hệ trợ giúp quyết định dựa vào dữ liệu docx
... - định dựa vào liệu, sử dụng phương pháp luận xử phân tích trực tuyến (OLAP) Đề tài tập trung vào hai công việc nghiên cứu vấn đề tổ chức sở liệu đa chiều, phân tích hiển thị liệu để trợ giúp ... 3.2 Phân tích đa chiều Tất liệu có quan hệ với cần phân tích Trong xử phân tích trọng tâm phân tích liệu, đặc biệt phân tích đa chiều Trong phân tích đa chiều, liệu miêu tả thành chiều Luận ... trợ giúp định 69 4.2 Hệ trợ giúp định dựa vào liệu 71 4.2.1 Tiếp cận kho liệu OLAP 71 4.2.2 Trợ giúp định dựa vào liệu sở kho liệu OLAP .73 4.2.3 Tiến trình trợ giúp định...
 • 125
 • 220
 • 0

hệ trợ giúp quyết định cho quyết định đa tiêu chuẩn sử dụng phương pháp trao đổi ngang hàng

hệ trợ giúp quyết định cho quyết định đa tiêu chuẩn sử dụng phương pháp trao đổi ngang hàng
... tiờu 2.3.3-Tin trỡnh trao i ngang hng Giai on cui cựng ca PrOACT l a ỏnh giỏ u tiờn ca DM C cun sỏch Smart Choices v phn mm Smart-Swaps, phng phỏp trao i ngang hng c s dng cho nhim v ny, nhng ... kt qu cui cựng khỏc 2.3.3.1- Thc hin s trao i ngang hng thc hin mt s trao i ngang hng, u tiờn DM chn ba ụ bng kt qu, cỏc ụ m ngi ú mun thc hin mt trao i ngang hng Chỳng bao gm: (i) mt ụ s thay ... 2.3.3.4 Gi ý cho trao i k tip: Trong trng hp in hỡnh, cú rt nhiu kh nng cho trao i k tip, s rt khú khn quyt nh xem kh nng no s c chn Hammond v al cung cp mt li khuyờn cho vic la chn trao i k tip,...
 • 32
 • 111
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: iv hệ trợ giúp quyết định dựa vào dữ liệuv xây dựng hệ thống trợ giúp quyết định dựa vàohệ trợ giúp ra quyết địnhtài liệu đề tài hệ thống hỗ trợ ra quyết định dss có thể giúp mastercard dẫn đầu kinh doanh thẻ tín dụng hay khôngxây dựng hệ trợ giúp ra quyết định trong công tác tuyển sinh đại học hệ từ xa tại viện đại học mở hà nộigiới thiệu khái niệm hệ trợ giúp ra quyết địnhhệ hỗ trợ ra quyết định pdfhệ thống hỗ trợ ra quyết địnhhệ thống hỗ trợ ra quyết định dsshệ hỗ trợ ra quyết định là gìhệ hỗ trợ ra quyết định dsshệ hỗ trợ ra quyết định lê văn dựckhái niệm về hệ hỗ trợ ra quyết địnhphân loại hệ hỗ trợ ra quyết địnhví dụ về hệ thống hỗ trợ ra quyết địnhDao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng VươngBài 16. Hợp chất của cacbonTiếp cận 11 chuyên đề trọng tâm giải nhanh trắc nghiệm Toán: Phần 1Bài giảng CCPPKDKDTTình hình nước mặt Việt NamGiao an bai 3 sinh 10Giáo án môn GDCD lớp 6 mô hình trường học mớiKĨ NĂNG CASIO VẬT LÝPhân tích sự cần thiết và vai trò của CFO trong doanh nghiệp hiên nayBài tập về thống kê khoa học ra quyết địnhQuản trị dự án là gì, các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong quản trị dự án hiệu quảBài 7. Áp suấtBài 9. Lực đàn hồithực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmHướng dẫn sử dụng virtualbox để tạo máy ảo chạy windows 7skkn Một số biện pháp dạy học sinh viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1Mixed ricepaperShow and tell 1 student book fullTiny talk 2b student bookTiny talk 3a student book