Quan hệ từ LTVC lớp 5

LUYEN TAP QUAN HE TU-LTVC T 24

LUYEN TAP QUAN HE TU-LTVC T 24
... ụ trng di õy: a) Tri bõy gi vt, thm thm v cao b) Mt vng trng trũn, to v hng hin lờn ca ngụi lng xa sau rng tre en mt chõn tri, Theo THCH LAM c) Trng qung thỡ hn, trng t n thỡ ma TC NG d) T i ... biểu thị quan hệ t ơng phản) c) Nu hoa cú tri cao Thỡ by ong cng mang vo mt thm Nguyn c Mu (nếu biểu thị quan hệ điều kiện, giả thi t - k t quả) Bi T m quan h t (v, nhng, trờn, thỡ, , ca) thớch ... nội dung ghi nhớ quan hệ t ? ?Xác định quan hệ t câu sau: Sự sống tip tc âm thầm, hoa thảo ny gốc kín đáo lặng lẽ Bi T m quan h t on trớch di õy v cho bit mi quan h t ni nhng t ng no cõu: A Chỏng...
 • 14
 • 178
 • 1

LUYEN TAP VE QUAN HE TU. L 5. TUAN 12 LOP 5

LUYEN TAP VE QUAN HE TU. L 5. TUAN 12 LOP 5
... em luô  biể đẹp trườếu n sạchu thị quan hệ giả thiết - kết quả, điều kiện - kết Vì nên  biểu thị quan hệ ngun nhân -kết Thứ năm, ngày 11 tháng 11 năm 2010 Luyện từ câu Bài 1: Luyện tập quan ... tháng 11 năm 2010 Luyện từ câu Luyện tập quan hệ từ Bµi 2: C¸c tõ in ®Ëm ®­ỵc dïng mçi c©u d­íi ®©y biĨu thÞ quan hƯ gì? a Qu©n sÜ cïng nh©n d©n vïng tìm ®đ mäi c¸ch cøu voi khái b·i l y nh­ng v« ... mËt th¬m Tõ biĨu thÞ mèi quan hƯ: nh­ng biểu thị quan hệ tương phản mµ biểu thị quan hệ tương phản NÕu…thì biểu thị quan hệ ®iỊu kiƯn - kết quả, gi¶ thiÕt- kÕt Bµi 3: Tìm quan hƯ tõ (vµ, nh­ng,...
 • 9
 • 2,992
 • 21

Bài soạn nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ - lớp 5 ( tuần 19)

Bài soạn nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ - lớp 5 ( tuần 19)
... nh­ng t«i cã qun nh­êng (4 ) chç vµ ®ỉi chç cho ®ång chÝ §ã lµ qun cđa t«i.” (5 ) (6 ) Mäi ng­êi ®Ịu cho lµ I-va-nèp nãi rÊt ®óng L - nin kh«ng tiƯn tõ chèi, ®ång chÝ c¶m ¬n I-va-nèp vµ ngåi vµo ghÕ ... b»ng quan hƯ tõ I- NhËn xÐt T×m c©u ghÐp ®o¹n trÝch sau: (1 ) Trong hiƯu c¾t tãc, anh c«ng nh©n I-va-nèp ®ang chê tíi l­ỵt m×nh th× cưa phßng l¹i më, mét ng­êi n÷a tiÕn vµo (2 ) Mét l¸t sau, I-va-nèp ... “§ång chÝ Lª-nin, giê ®· ®Õn l­ỵt t«i .(3 )Tuy ®ång chÝ kh«ng mn lµm mÊt trËt tù, nh­ng t«i cã qun nh­êng (4 ) chç vµ ®ỉi chç cho ®ång chÝ §ã lµ qun cđa t«i.” (5 ) (6 ) Mäi ng­êi ®Ịu cho lµ I-va-nèp nãi...
 • 12
 • 2,374
 • 2

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ ppsx

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ ppsx
... nhận xét - Nhận xét + chốt lại: có câu ghép HĐ: Hướng dẫn HS làm BT2: - HS đọc to, lớp lắng nghe - Lắng nghe - Cho HS đọc yêu cầu - Làm BT - Lớp nhận xét - GV giao việc + gợi ý - Cho HS làm - Cho ... cầu + - HS đọc to + lớp lắng nghe đọc câu a, b - Lắng nghe - GV giao việc - HS làm - Cho HS làm + dán - Lớp nhận xét băng giấy lên bảng - Nhận xét + chốt lại kết HĐ 2: Hướng dẫn HS làm BT2: (Cách ... Bài - GV giới thiệu - HS lắng nghe Giới thiệu HĐ 1: Hướng dẫn HS làm BT1: - Cho HS đoc yêu cầu + Nhận xét đọc đoạn văn - HS đọc to, lớp đọc thầm - Lắng nghe - GV giao việc - Làm - Cho HS làm - Lớp...
 • 5
 • 659
 • 1

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ pps

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ pps
... to, lớp đọc thầm 14’ – 15 BT1 + đọc câu chuyện vui Người lái xe đãng - Lắng nghe trí - Làm - GV giao việc - Trình bày - Cho HS làm + dán - Lớp nhận xét phiếu lên bảng - Cho HS trình bày - Nhận ... nghe - Làm + trình bày - Lớp nhận xét - Nhận xét + chốt lại kết - HS đọc to, HĐ 2: Hướng dẫn HS làm BT2: lớp đọc thầm - Nhắc lại - Cho HS đọc yêu cầu - Làm BT2 trình bày + - Cho HS nhắc lại yêu - ... 2: Hướng dẫn HS làm BT2: (Cách tiến hành tương tự BT1) Củng - Nhận xét TIẾT học - HS lắng nghe - Dặn HS ghi nhớ kiến - HS thực cố, dặn thức học câu ghép quan hệ từ tăng 2’ tiến RÚT KINH...
 • 5
 • 1,378
 • 6

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ pdf

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ pdf
... trình bày - HS đọc to, lớp lắng nghe - Lắng nghe - Làm + trình bày - Lớp nhận xét - Nhận xét + chốt lại kết - HS đọc to, Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm BT2: lớp lắng nghe - Lắng nghe - Cho HS đọc ... - HS làm + trình bày - Cho HS làm vào - Lớp nhận xét giấy + cho HS trình bày - Nhận xét + chốt lại kết HĐ 3: Hướng dẫn HS làm BT3: - Cho HS đọc yêu cầu - HS đọc to, lớp đọc thầm - Lắng nghe - ... nhớ lớp lắng nghe - Cho HS nhắc lại mà -  HS không nhìn SGK nhắc lại HĐ 1: Hướng dẫn HS Làm BT1: - Cho HS đoc BT - HS đọc to, lớp đọc thầm (13’ – 14’) - GV giao việc - Lắng nghe - Cho HS làm vào...
 • 7
 • 257
 • 0

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ pptx

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ pptx
... - Lớp nhận xét - Nhận xét + chốt lại kết - HS đọc to, Hoạt động 2: lớp đọc thầm Hướng dẫn HS làm BT2: - HS làm - Cho HS đọc yêu cầu BT2 - Lớp nhận xét - GV giao việc bảng - Cho HS làm bài, dán ... Hướng dẫn HS làm - HS đọc to, BT1: lớp đọc thầm - Cho HS đoc yêu cầu BT1 + đoạn văn - GV giao việc biểu ý kiến Luyện tập - Làm + phát - Cho HS làm + - Lớp nhận xét trình bày kết - Nhận xét + chốt ... HS làm BT2: - HS đọc yêu + đoạn trích - HS làm - Lớp nhận xét - GV giao việc - Cho HS làm bài, dán giấy BT lên bảng - Nhận xét + chốt lại kết Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm BT3: (Cách tiến hành...
 • 7
 • 814
 • 0

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ ppsx

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ ppsx
... làm BT - Cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - Cho HS làm + trình bày - HS làm việc kết theo cặp - Lớp nhận xét - nnx c) Hướng dẫn HS làm BT - Cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - Cho HS làm việc - HS ... thiệu (1') Hoạt động 2: Luyện tập (2830’) a) Hướng dẫn HS làm BT - Cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - Cho HS làm - HS làm việc theo cặp - GV dán tờ giấy khổ to lên bảng - GV nhận xét, chốt lại ... lên làm giấy - GV dán tờ giấy khổ to - Lớp dùng viết viết sẵn câu văn chì điền vào chỗ trống SGK - GV nhận xét, chốt lại d) Hướng dẫn HS làm BT - Cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - Cho HS làm...
 • 5
 • 1,298
 • 4

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ ppt

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ ppt
... việc - Cho HS làm - Lớp làm vào giấy nháp - GV dán tờ phiếu lên bảng - HS lên làm cho HS lên làm vào phiếu - GV nhận xét, chốt lại c) Hướng dẫn HS làm BT (7’) - Cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - ... HS làm BT (10’0 - Cho HS đọc yêu cầu đề giao việc Tìm quan hệ từ câu a b - Cho HS làm việc + trình bày - Lớp nhận xét kết - GV nhận xét, chốt lại b) Hướng dẫn HS làm BT (12’) - Cho HS đọc yêu ... giao việc - Cho HS làm + trình bày - HS trao đổi kết theo cặp - GV nhận xét, chốt lại Củng cố, dặn dò: (2') - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS nhà làm lại BT vào - Chuẩn bị tiếp Rút kinh nghiệm...
 • 5
 • 1,123
 • 1

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: QUAN HỆ TỪ pptx

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: QUAN HỆ TỪ pptx
... (3’) - Cho HS đọc nội dung - HS phần Ghi nhớ Hoạt động 4: Làm tập a) Hướng dẫn HS làm BT - Cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - Cho HS làm - HS dùng bút chì gạch quan hệ từ - Cho HS trình bày - GV ... 1: Giới thiệu (1') Hoạt động 2: Nhận xét (1 4- 15 ) a) Hướng dẫn HS làm BT - Cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - Cho HS làm + trình - Lớp nhận xét bày kết - GV nhận xét, chốt lại b) Hướng dẫn HS làm ... dẫn HS làm BT - Lớp nhận xét ( Cách tiến hành BT 1) c) Hướng dẫn HS làm BT ( Cách tiến hành BT 1) Củng cố, dặn dò: (2') - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS nhà viết lại BT vào - Chuẩn bị tiếp...
 • 6
 • 1,655
 • 6

SKKN Linh hoạt, sáng tạo trong dạy “quan hệ từ” cho học sinh lớp 5 trường tiểu học

SKKN Linh hoạt, sáng tạo trong dạy “quan hệ từ” cho học sinh lớp 5 trường tiểu học
... häc 2013-2014 - Cần linh hoạt, áp dụng nhiều kỹ thuật dạy học, nhiều thủ thuật dạy học cụ thể nhằm kích thích sáng tạo hứng thú học sinh học tập Kết đạt đáng mừng nhiên phạm vi trường Với trình ... lập luận chặt chẽ học Toán học tốt môn khác Đối với thân trước ngại phải dạy môn Tiếng Việt Nhưng từ tìm số giải pháp dạy học QHT áp dụng thành công cho học sinh lớp 5B Bản thân dạy thao giảng thực ... nữa… Ví dụ môn Toán: - Khi dạy So sánh phân số lớp lớp phải dạy cho học sinh cách sử dụng quan hệ từ “vì”, “nên” học sinh trình bày làm trở nên xác, chặt chẽ khoa học So sánh phân số sau: sau:...
 • 33
 • 703
 • 11

Quan he tu- LT&Cau Lop 5

Quan he tu- LT&Cau Lop 5
... thò quan hệ nguyên nhân – kết quả) Tuy … … (biểu thò quan hệ tương phản) Thø n¨m ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2010 Luyện tập • Luyện từ câu Quan hệ từ : Bài tập 3: (Làm việc cá nhân) Đặt câu với quan ... ngữ câu , nhằm thể mối quan hệ từ ngữ với nhau: và, với, hay, hoặc, nhưng, mà, thì, của, ở, tại, bằng, như, để, về… Nhiều khi, từ ngữ câu nối với cặp quan hệ từ Các cặp quan hệ từ thường gặp là: ... Do…nên…; nhờ…mà… (Biểu thò quan hệ: Nguyên nhân – kết quả) - Nếu… thì…; hễ… thì… (Biểu thò quan hệ: Giả thiết – kết quả, điều kiện –kết quả) - Tuy… nhưng…; mặc dù…nhưng… (Biểu thò quan hệ: tương phản)...
 • 24
 • 148
 • 0

BÀI GIẢNG MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 5 Bài: LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ

BÀI GIẢNG MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TỐT MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 5 Bài: LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ
... hn! *ỳng ghi , sai ghi S? Quan h t l quan h gia t S Quan h t to s liờn kt cht ch cõu Cõu ghộp phi s dng quan h t Nu .thỡ biu th quan h t nht Tuynhng; mc dựnhng(biu th quan h tng phn) S S Th ... sụng (mà biểu thị quan hệ tương phản) Bi Cỏc t in m c dựng mi cõu di õy biu th quan h gỡ? c) Nu hoa cú tri cao Thỡ by ong cng mang vo mt thm Nguyn c Mu (nếu biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết ... thị quan hệ tương phản) c) Nu hoa cú tri cao Thỡ by ong cng mang vo mt thm Nguyn c Mu (nếu biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết - kết quả) Th t ngy thỏng 11 nm 2014 Luyn t v cõu LUYN TP V QUAN...
 • 29
 • 1,025
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ltvc luyện tập về quan hệ từ lớp 5giáo án điện tử bài quan hệ từ lớp 5quan hệ từ lớp 5bai quan he tu lop 5bai giang quan he tu lop 5bai giang dien tu quan he tu lop 5bài tập về quan hệ từ lớp 5luyện tập về quan hệ từ lớp 5 tuần 13luyện từ và câu quan hệ từ lớp 5các bài tập về quan hệ từ lớp 5luyện tập về quan hệ từ lớp 5quan hệ từ tiếng việt lớp 5quan hệ từ lớp 5 tuần 11luyện tập quan hệ từ lớp 5luyện từ và câu lớp 5 luyện tập về quan hệ từBài 8. Danh từBài 8. Danh từBài 10. Ếch ngồi đáy giếngBài 9. Thứ tự kể trong văn tự sựSỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP sơ đồ hóa TRONG CHƯƠNG ỨNG DỤNG DI TRUYỀN học NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ dạy học, ôn THI học SINH GIỎI và THPT QUỐC GIASử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học kiến thức mớiSử sụng thẻ (flashcard) để hướng dẫn học sinh học phần II sinh học trong các đại địa chất (trang 182, SGK sinh 12 nâng cao)KỸ THUẬT ĐO LƯỜNGPhương pháp xác định nhanh tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời f3 khi PTc , từng nhóm kiểu hình ngẫu phối và các gen phân li độc lậpRèn luyện kỹ năng giải nhanh một số dạng bài tập di truyền học sinh học 12Sử dụng hoạt động khám phá trong dạy học một số bài phần sinh học tế bào sinh học lớp 10 THPTXây dựng các bước tiến hành khi giảng dạy các bài toán về trao đổi chéo kép giúp nâng cao hiệu quả làm bài tập của học sinhNâng cao kết quả học tập môn sinh học 12 thông qua phương pháp giải bài tập đột biến số lượng nhiễm săc thể do rối loạn phân bàoPhân dạng và phương pháp giải các dạng toán cơ bản về hoán vị genSome techniques to teach vocabulary in teaching englishSOME WAYS TO ENHANCE HA VAN MAO HIGH CHOOLS 10 TH FORM STUDENTS ACTIVENESS IN LEANING ENGLISHStructural conversion with modal verbs (supplementary practice for teaching part e unit 11 12 english 12)Sự kết hợp các kỹ năng giao tiếp trong các tiết dạy đọc, nghe và viết tại trường THPT đông sơn i thanh hóaThe useful methods of quickly and effectively determining the primary stress position of the english words for 12th grade studentsThiết kế giao diện người dùng