Trắc nghiệm sinh lý tim mạch

Trắc nghiệm sinh tim mạch

Trắc nghiệm sinh lý tim mạch
... Nhëp tim C Kh nàng co ca tim D Lỉu lỉåüng tim Lưu hành nội 13 Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l E Vë trê tim läưng ngỉûc 66 Van âäüng mảch ch âọng lục bàõt âáưu pha no ca chu chuøn tim ... Khi hêt vo nhëp tim tàng v thåí nhëp tim gim o 72 Cáu no sau âáy âụng no D Khi hêt vo nhëp tim khäng thay âäøi nhỉng thåí nhëp tim gim E Khi hêt vo nhëp tim tàng v thåí nhëp tim khäng thay âäøi ... cn bë suy tim Lưu hành nội Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l 41 Sỉû kêch thêch phọ giao cm gàûp : A Phn xả màõt- tim áún nhn cáưu thäng qua dáy X vãư hnh no B Phn xả tim- tim nhàòm...
 • 30
 • 5,276
 • 68

Trắc nghiệm sinhtim mạch

Trắc nghiệm sinh lí tim mạch
... Nhëp tim C Kh nàng co ca tim D Lỉu lỉåüng tim Lưu hành nội 13 Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l E Vë trê tim läưng ngỉûc 66 Van âäüng mảch ch âọng lục bàõt âáưu pha no ca chu chuøn tim ... Khi hêt vo nhëp tim tàng v thåí nhëp tim gim o 72 Cáu no sau âáy âụng no D Khi hêt vo nhëp tim khäng thay âäøi nhỉng thåí nhëp tim gim E Khi hêt vo nhëp tim tàng v thåí nhëp tim khäng thay âäøi ... cn bë suy tim Lưu hành nội Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l 41 Sỉû kêch thêch phọ giao cm gàûp : A Phn xả màõt- tim áún nhn cáưu thäng qua dáy X vãư hnh no B Phn xả tim- tim nhàòm...
 • 30
 • 1,141
 • 6

Sinh tim mạch

Sinh lý tim mạch
... Động mạch có chức đưa máu từ tim đến mao mạch toàn thể Động mạch chủ rời tim phân thành động mạch nhỏ đến vùng khác thể Các động mạch lại phân thành động mạch nhỏ nữa, gọi tiểu động mạch Các ... Hiệu áp tùy thuộc lực bóp tim sức cản mạch máu từ tim đến mao mạch Hiệu áp gọi áp lực mạch ( pulse pressure) Áp lực mạch người có nguy biến cố tim mạch ( 50 mmHg Khi áp lực mạch tăng, đặc biệt giảm ... động mạch vành, làm gia tăng biến cố mạch vành bệnh nhân vốn có bệnh mạch vành Huyết áp động mạch giảm từ động mạch lớn sang động mạch vừa kháng lực nhỏ, giảm nhanh động mạch nhỏ tiểu động mạch, ...
 • 6
 • 876
 • 8

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn thuyết mạch

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn lý thuyết mạch
... Kirchhoff đề cập a Mạch tuyến tính b Mạch phi tuyến c Dòng điện nút mạch d Điện áp nhánh mạch 16/ Định luật Kirchhoff đề cập a Dòng điện nút mạch b Mạch tuyến tính c Điện áp nhánh mạch d Mạch phi ... thờ 29/ Sự biến đổi mạch điện thành mạch Norton tạo ra: a Một mạch thỏa mãn phối hợp trở kháng nguồn tải b Một mạch song song đơn giản tương đương với mạch điện ban đầu c Một mạch nối tiếp đơn ... điện trở, B điện kháng 39/ Một mạch vòng định nghĩa a Như đường mạch điện mà khép kín hở b Là đường mạch điện hở c Là nguồn điện áp d Là đường mạch điện khép kín 40/ Mạch điện có nút, nhánh? a b...
 • 181
 • 2,546
 • 24

Đề trắc nghiệm Sinh thực vật (Sinh học 11 cơ bản: 4 bài đầu)

Đề trắc nghiệm Sinh lý thực vật (Sinh học 11 cơ bản: 4 bài đầu)
... Điền số: 22, 30, 0, 0, 49 0, 80, 60, 200 vào chỗ trống bảng (1 điểm) Tên Thường xuân Thược dược Đoạn Mặt Trên Dưới Trên Dưới Trên Dưới Số lượng khí khổng/mm2 Thoát nước (mg/24h) 160 500 600 18 Điền ... A Na B Mo C Co D Si 14 Có nguyên tố đại lượng? A B 16 C D 15 Khối lượng tối đa nguyên tố vi lượng 1kg chất khô là? A...
 • 3
 • 1,677
 • 31

sinh ly tim mach

sinh ly tim mach
... đột ngột 113 Sinh tim m ạch Nhịp tim nhanh, bệnh tim 2.4.2 Chỉ số tim: Để so sánh thể tích phút người có kích thước th ể khác nhau, người ta dùng số tim: Lưu lượng tim Chỉ số tim = = 3,2 lit/m2/phút ... Điện tâm đồ: 114 Sinh tim m ạch Là đồ thị ghi hoạt động biến đổi điện tim Mỗi t ế bào có hi ện tượng điện sinh vật, tập hợp tất dòng điện tế bào c tim t ạo thành dòng điện tim Dòng điện lan ... động tim 3.2.1 Điều hòa bên chức tim Điều hòa chế Frank – Starling Khi tăng lượng máu tim, vài nhịp đầu lượng máu tim b ơm lượng máu về, máu ứ tâm thất làm tim bị căng tâm thất co mạnh chu kỳ tim...
 • 31
 • 417
 • 1

sinh tim mạch ở thai nhi và trẻ sơ sinh

sinh lý tim mạch ở thai nhi và trẻ sơ sinh
... ĐMC xuống 65% -Khoảng 60% tim bào thai không tham gia vào trình co bóp ≠ 30% tim người lớn -Sự phân bào tim bào thai khác người lớn: tế bào tim chứa phân tử co bóp tim. Tế bào trung phôi bì nguyên ... Pl->VO->PFO->OG->VG->AoA->VCS->OD->VD->AP>AoD->AO->Pl Máu chứa nhi u oxy qua tim trái (tim, não) Huyết động học tim thai đặc trưng shunts tầng nhó (CIA) đại động mạch (PCA) - Ống tónh mạch có kích thước trung bình 0.5mm, ... 60-85cm/s vào ỐTM Bình thường tự đóng lại từ 1-3 tuần sau sanh, tồn lâu TH sinh non, TMP Lưu lượng máu TM rốn 35ml/p 20 tuần 240ml/p 40 tuần thai nhi người: Tim phải: TP 55%, ĐMP 5%, ÔĐM 50% Tim...
 • 50
 • 716
 • 5

Trắc nghiệm sinh bệnh

Trắc nghiệm sinh lý bệnh
... gây bệnh B Phơng pháp phát bệnh C.Vì bị bệnh, bệnh diễn biến D.Phơng pháp xử trí bệnh E.Phơng pháp phòng bệnh Câu Vị trí môn Sinh bệnh A.Học với môn y sở khác B Học sau môn sinh học, hóa sinh ... đứng trớc ý Câu Sinh bệnh A.Môn học chức B Môn học chế C.Môn học quy luật hoạt động thể bị bệnh D.Môn học trang bị luận E.Môn học chế bệnh sinh Câu Sinh bệnh trang bị cho sinh viên A.Các ... trình bệnh sinh đặc trng 5.Cùng bệnh , cách kết thúc Câu Bệnh sinh 1.Cùng bệnh nguyên gây hai trình bệnh sinh 10 Đ S Đ S Đ S Đ S khác 2.Nhiều trờng hợp, bệnh nguyên đợc loại trừ nhng bệnh sinh...
 • 90
 • 10,745
 • 59

câu hỏi trắc nghiệm sinh chương thận

câu hỏi trắc nghiệm sinh lý chương thận
... mäüt cå quan sn sinh häưng cáưu tỉì tã bo gäúc C Tháûn âạp ỉïng våïi tiãút häưng D Tháûn tảo häưng E Tháûn tçnh trảng thiãúu oxy bàng cạch bi erythropoietin, thục âáøy sỉû sn sinh cáưu ca tu ... ạp, täø chỉïc cảnh cáưu tháûn se gim tiãút Renin YHDP 08 - 14 YHDP 08-14.Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l Nephron: A 80% nàòm åí vng vo tháûn , 20% nàòm å vng ty tháûn B Gäưm cọ pháưn: tiãøu cáưu ... Cho táút c cạc thnh pháưn mạu âi qua trỉì albumin YHDP 08 - 14 YHDP 08-14.Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l D Co kêch thỉåïc läù lc gim dáưn tỉì phêa bao Bowman vo lng mao mảch E Ca cáu trãn âãưu sai...
 • 31
 • 1,501
 • 10

câu hỏi trắc nghiệm sinh phần hô hấp

câu hỏi trắc nghiệm sinh lý phần hô hấp
... hä háúp l do: A Mng hä háúp dy lãn B Tàng khong chãút sinh l C Diãûn trao âäøi gim xúng D Trn dëch phãú nang YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l E Gim phán bäú mảch mạu åí phãú nang Cháút surfactant: ... 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l no sau âáy: A V no B Receptor nháûn cm họa hc C Vng dỉåïi âäưi D Nhán dáy X åí hnh no E Tiãøu no 18 YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l 47 Khi hä háúp bçnh ... YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh l A 1, 6, 2, 5, 3, B 4, 2, 3, 1, 6, C 6, 1, 3, 4, 5, D 4, 1, 3, 6, 2, E 4, 1, 3, 2, 5, Cáúu...
 • 31
 • 1,867
 • 5

Trắc nghiệm sinh phần tiêu hóa

Trắc nghiệm sinh lý phần tiêu hóa
... Pepsin, chymosin, trypsin YHDP 08-14 TN Sinh E Chymotrypsin, procarboxypeptidase, pepsin 69 Háúp thu sàõt åí rüt non theo cå chãú: YHDP 08-14 TN Sinh 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... dãù dng E Táút c thỉïc àn åí rüt non âãưu âỉåüc phán gii thnh dảng cọ thãø háúp YHDP 08-14 TN Sinh thu âỉåüc 53 Háúp thu fructose åí rüt theo cå chãú: A Váûn chuøn têch cỉûc B Váûn chuøn têch ... âãưu âụng 58 Háúp thu acid amin åí rüt non theo cå chãú: A Váûn chuøn têch cỉûc YHDP 08-14 TN Sinh B ÁØm bo C Khúch tạn dãù dng D Kẹo theo cháút tan E Khúch tạn thủ âäüng 59 Háúp thu Na+ åí...
 • 18
 • 820
 • 0

172 câu trắc nghiệm Vật chương mạch điện xoay chiều ppsx

172 câu trắc nghiệm Vật lý chương mạch điện xoay chiều ppsx
... đồ véctơ cho mạch điện Cho ZL> ZC ur U A C r I B r I ur U D ur U r I r I ur U Câu 11 Cho mạch điện xoay chiều điện trở R, tụ điện C v cuộn cảm L mắc nối tiếp Dòng điện xoay chiều mạch có tần ... có điện trở R khác không Chọn giản đồ véctơ cho mạch điện ur ur A B U U r I C r I D r I r I ur U ur U Câu 9: Cho mạch điện xoay chiều điện trở R v giản đồ véctơ cho mạch điện ur A U B tụ điện ... 2 Câu : Một mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm phần tử R, L v C Tần số dòng điện qua mạch l f Điều kiện có cộng hởng l : A f LC = B LC = f C LC = f C fLC = Câu 8: Một mạch điện xoay chiều...
 • 20
 • 244
 • 1

Cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat C8 ppsx

Cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat C8 ppsx
... hoá chất nguyên sinh C Trạng thái keo nguên sinh chất D Quan điểm khác Hoạt động sinh lý thiếu nớc định nhất? A Quang hợp B Hô hấp C Vận chuyển vật chất D Cân nớc Với thực vật đoãn sinh đặc trng ... Quang hợp giảm D Sản sinh chất độc 13 Đặc tính định cho chống chịu với nhiệt độ hạ thấp? A Tăng ABA lạnh B Cấu trúc màng bền vững C Trao đổi chất không đảo lộn D Hoạt động sinh lý ổn định 14 Lúc ... Xử lý nguyên tố vi lợng C Xử lý chất ức chế sinh trởng D Chọn giống chống chịu lạnh 16 Trên đất mặn, chết chủ yếu do: A Thiếu dinh dỡng B Gây hạn sinh lý C Các ion gây độc D Rối loạn trao đổi...
 • 8
 • 786
 • 11

Cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat C1 pot

Cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat C1 pot
... thống thẩm thấu sinh học vì: A Chất nguyên sinh màng bán thấm B Dịch bào sản phẩm trao đổi chất C Màng sinh chất có tính thấm chọn lọc D Có ý kiến khác 23 Xác định co nguyên sinh tế bào ý nghĩa ... hoá sinh B Điều hòa nhiệt C Quyết định tính chống chịu D Quan điểm khác 17 Vai trò quan trọng nước tự là: A Cấu tạo nên chất nguyên sinh B Tạo nên màng thủy hóa keo C Tham gia hoạt động sinh ... Dầu dự trữ chất nguyên sinh B Photpholipit màng tế bào C Axit béo chât nguyên sinh D Sáp + suberin thành tế bào 15 Đặc tính quan trọng phân tử nước định cấu trúc chất nguyên sinh là: A Trung hòa...
 • 12
 • 647
 • 7

Cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vatC2 potx

Cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vatC2 potx
... chất nguyên sinh tăng B Độ nhớt nớc tăng C Hô hấp giảm D Lông hút bị chết 21 Nhiệt độ cao (>40oC), không lấy đợc nớc do: A Độ nhớt chất nguyên sinh giảm B Độ nhớt nớc giảm C Chất nguyên sinh rễ biến ... nghiêm trọng đến suất kinh tế? A Giảm hoạt động sinh lý B Khí khổng đóng C Vận chuyển vật chất ngừng trệ D Giảm khả thụ phấn thụ tinh 18 Chỉ tiêu sinh lý sử dụng để xác định nhu cầu nớc trồng: ... 4 Trờng hợp không gây nên hạn sinh lý: A Đất ngập úng` B Nhiệt độ đất hạ thấp C Đất phèn mặn D Dùng thuốc sâu liều Biện pháp ý nghĩa khắc phục hạn sinh lý: A Tới nớc lên B Tháo nớc thêm...
 • 10
 • 409
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm sinh lý tim mạch có đáp ánđáp án trắc nghiệm sinh lý tim machtrac nghiem sinh ly tim co dap antrắc nghiệm sinh lý thần kinhôn thi trắc nghiệm sinh lýtrắc nghiệm sinh lý sinh dục namtrắc nghiệm sinh lý nội tiếttrắc nghiệm sinh lý thậntrắc nghiệm sinh lý tiêu hóatrăc nghiệm sinh lý hô hấpsinh lý tim mạchtrắc nghiệm sinh lý máucau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat chuong 5cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat chuong 7cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat chuong 3Điều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học