Chapter 2 grain texture

Tài liệu động cơ FORD 6.4L P1- Chapter 2

Tài liệu động cơ FORD 6.4L P1- Chapter 2
... air piping after the air filter 1 12 60 El ectrical Components IAT2 (Intake Air Temperature #2) • The IAT2 sensor is a two (2) wire thermistor type sensor • The IAT2 sensor changes resistance when ... sensor is gray in color for the 6.4L and black in color for the 6.0L Some early 6.4L engines may be equipped with black sensors Do not interchange 6.0L EP sensors with 6.4L EP sensors, these sensors ... entering the engine Air passing over the hot wire causes it to cool This hot wire is maintained at 20 0°C (3 92 F) above ambient temperature as measured by a constant cold wire • The current required to...
 • 22
 • 287
 • 2

Mechanisms and Mechanical Devices Sourcebook - Chapter 2

Mechanisms and Mechanical Devices Sourcebook - Chapter 2
... ratings of 0. 62 lb-ft (0.84 N-m) to 5.0 lb-ft (6.8 N-m), peak torque ratings of 1.9 lb-ft (2. 6 N-m) to 14 lb-ft (19 N-m), and continuous power ratings of 0.73 hp (0.54 kW) to 2. 76 hp (2. 06 kW) Maximum ... motor step angles are 15 and 30º per step The 30º angle is obtained with a 4-tooth rotor and a 6-pole stator, and the 15º angle is achieved with an 8-tooth rotor and a 1 2- pole stator These motors ... by a 1 2- , 2 4-, or 36-VDC permanent-magnet motor These motors are capable of performing such tasks as positioning antenna reflectors, opening and closing security gates, handling materials, and...
 • 32
 • 305
 • 0

Bài giảng marketing quốc tế CHAPTER 2

Bài giảng marketing quốc tế CHAPTER 2
... THỐNG THÔNG TIN MARKETING Vai trò hệ thống thông tin marketing: * Thông tin yếu tố thiếu việc phân tích, hoạch đònh, triển khai kiểm soát hoạt động marketing * Hệ thống thông tin marketing (MIS) ... nhà quản lý marketing * Thông tin marketing có giá trò đáp ứng: - Đúng chỗ (cần thiết) - Đúng lúc (kòp thời) - Đúng nội dung (chính xác) 17 HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING (tt) Nhà QL marketing Phân ... hội, kinh tế, người tiêu dùng, môi trường * Thông tin đại chúng dư luận MÔI TRƯỜNG VI MÔ (tt) • Môi trường marketing nội bộ: • * Phụ thuộc vào quan điểm lãnh đạo doanh nghiệp vấn đề marketing...
 • 21
 • 376
 • 0

Máy đào HuynDai R170W-9 (Phần 2) - Chapter 2

Máy đào HuynDai R170W-9 (Phần 2) - Chapter 2
... 34 1.2V 0.8BOr 12 CAN_Hi 21 33 30 1.2BrW 74 20 32 1.2Br WASHER P/P 31 1.2R 31 19 30 1.2B 28 FUSE 29 1.2B 27 GND 18 28 1.2Or 84A RS2 32_ TX(MCU) 17 27 1.2V 26 28 16 26 1.2B 2. 0B 25 1.2Br RS2 32_ RX(MCU) ... 10A 10A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 10A 30A 10A 20 A 30A 20 A 20 A 30A 30A 20 A 10A 10A 10A 20 A 5A 10A 10A 10A 20 A 30A 20 A 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 2 CS-74 FUSE ... 10A 20 A 30A 10A ROOM LAMP/CASSETTE 10A 10A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 10A 30A 10A 20 A 30A 20 A 20 A 30A 30A 20 A 10A 10A 10A 20 A 5A 12 12 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11...
 • 21
 • 322
 • 1

Máy xúc lất HuynDai HL760 - Chapter 2

Máy xúc lất HuynDai HL760 - Chapter 2
... G 62 CL -2 2 146 G71A G71 W W 1 32 G64 G60 B CR -2 4 W G 62 G61 11 377 ROr 717A RW 718 2 CL -2 3 146A G71B 24 7 G53B RS-1 1 CN -2 4 CL-36 CN-178 410 G59A 1 .25 1 .25 132A G61A W CN-7 BOr LOr LW BW WOr 1 32 G61 ... COUNT_WEIGHT 20 3 VW C B A 12 BATTERY(+) CD -2 6 6 82 677 6 92 INTAKE ACT'R_REC 947 7 02 9 42 - S+ MODE -2 ACT'R_DEF CN-57 29 30 31 42 673 676 701 PR SENSOR CD-5 674 7 02 MODE -2 ACT'R_FOOT 49 48 44 20 20 R VW ... Br G 40 41 42 43 21 5 YW 19 5 02 RW 30 Or 503 GOr 504 28 29 4 52 916 926 906 GOr 931 LW 921 BrW 911 Or 573 WOr ROr GrW VOr 21 22 23 24 14 27 15 16 17 18 0.5 0.5 0.5 1 .25 1ON W CS-11 CS- 12 YOr YOr...
 • 18
 • 319
 • 5

Máy đào HuynDai R170W-9 (Phần 8) - Chapter 2

Máy đào HuynDai R170W-9 (Phần 8) - Chapter 2
... 7870 *3640 *8 020 *3140 *6 920 20 10 4430 1 620 3570 1450 320 0 1410 3110 1500 3310 1780 3 920 24 90 5490 7 .22 (23 .7) 7. 92 (26 .0) 8 .25 (27 .1) 8 .26 (27 .1) 7.94 (26 .0) 7 .26 (23 .8) 6.05 (19 .8) (3) 5.1 m ... 3140 6 920 3300 728 0 3780 8330 *3700 *8160 26 40 5 820 1880 4140 1530 3370 1370 3 020 1330 29 30 1390 3060 1 620 3570 21 80 4810 6.37 (20 .9) 7.53 (24 .7) 8 .20 (26 .9) 8. 52 (28 .0) 8. 52 (28 .0) 8 .22 (27 .0) ... lbf 80.3 [87 .2] kN 71.4 [77.5] kN 928 0 [10080] kgf 8190 [8890] kgf 728 0 [7900] kgf 20 460 [22 210] lbf * : Standard 24 250 [26 330] lbf 91.0 [98.8] kN ISO 24 250 [26 330] lbf 19600 [21 280] lbf Arm...
 • 13
 • 231
 • 1

Đề thi quản trị chiến lược - Chapter 2

Đề thi quản trị chiến lược - Chapter 2
... đến qui mô thời gian Thường xuyên kết nối nhà quản trị cấp cao BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại Chương 2. 2) Hoạch định nhiệm vụ kinh doanh 2. 2.1) Khái niệm & Vai trò NVKD NVKD (Mission) ... BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 10 Chương 2. 3.1) Xác định mục tiêu dài hạn Các mục tiêu dài hạn thường gặp: - Lợi nhuận - Hiệu kinh doanh - Vị cạnh tranh - Phát triển đội ngũ nhân - ... điều mà DN muốn đạt tới.” giá trị tảng cho phát triển bền vững Chúng ta đâu, đâu ? BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại Chương 2. 1 .2) Những tảng tầm nhìn chiến lược Tầm nhìn Cổ đông Khách...
 • 16
 • 461
 • 7

Lập trình hệ điều hành Chapter 2.

Lập trình hệ điều hành Chapter 2.
... C++ xây dựng C C phát minh Dennis Ritchie năm 1972 C dùng để viết hệ điều hành UNIX Lịch sử C Unix gắn liền với UNIX hoàn thành với C 01/11/12 16:38 3/20 Lịch sử C++ (tiếp) C++ đưa Bjarne Stroustrup ... đưa phiên C++ chuẩn  C++ hỗ trợ lập trình hướng đối tượng 01/11/12 16:38 4/20 Lịch sử C++ (tiếp) Ưu điểm:  Được sử dụng rộng rãi  Là mở rộng C  Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng Có nhiều thư ... Bài tập (week 2-tiếp) • Sử dụng TC++ để lập trình: Xây dựng chương trình thao tác với phân số: nhập, in, tối giản, cộng, tích hai phân số Xây dựng chương trình thao tác với vec tơ: - Nhập vec tơ...
 • 19
 • 340
 • 1

Giáo trình Xử lý ảnh -Giáo trình bằng tiếng anh-Chapter 2.

Giáo trình Xử lý ảnh -Giáo trình bằng tiếng anh-Chapter 2.
... 2: Giới thiệu số thao tác xử ảnh MathCAD • Trong chương này, giới thiệu số thao tác cho xử ảnh MathCAD 14: – Đọc ảnh, – Xem ảnh, – Lấy thông tin ảnh, Xử ảnh việc sử dụng thư viện có...
 • 2
 • 541
 • 12

Chapter 2 - CSharp 3.0 Language Features

Chapter 2 - CSharp 3.0 Language Features
... customization: – Intra-assembly, compile-time only © Copyright SELA Software & Education Labs Ltd 1 4-1 8 Baruch Hirsch St Bnei Brak 5 120 2 Israel Review So Far • Extensibility features • Extension ... List { 1 ,2, 3,4 }; numbers.Filter(i => i %2= =0) ForEach(Console.WriteLine); © Copyright SELA Software & Education Labs Ltd 1 4-1 8 Baruch Hirsch St Bnei Brak 5 120 2 Israel Feature Notes • 100-line lambdas ... =new Person(); }; p.Id = 2; p.Name = “John Doe”; © Copyright SELA Software & Education Labs Ltd 1 4-1 8 Baruch Hirsch St Bnei Brak 5 120 2 Israel Where’s The Magic? • Compiler-generated code: Person...
 • 56
 • 210
 • 0

Data Mining - Chapter 2

Data Mining - Chapter 2
... Springer-Verlag, 20 06  [5] ZhaoHui Tang, Jamie MacLennan, Data Mining with SQL Server 20 05”, Wiley Publishing, 20 05  [6] Oracle, Data Mining Concepts”, B28 12 9-0 1, 20 08  [7] Oracle, Data Mining ... “Principles of Data Mining , MIT Press, 20 01  [3] David L Olson, Dursun Delen, “Advanced Data Mining Techniques”, Springer-Verlag, 20 08  [4] Graham J Williams, Simeon J Simoff, Data Mining: Theory, ... Nội dung  2. 1 Tổng quan giai đoạn tiền xử lý liệu  2. 2 Tóm tắt mô tả liệu  2. 3 Làm liệu  2. 4 Tích hợp liệu  2. 5 Biến đổi liệu  2. 6 Thu giảm liệu  2. 7 Rời rạc hóa liệu  2. 8 Tạo phân...
 • 57
 • 476
 • 16

XLNT - Chapter 2

XLNT - Chapter 2
... 0 .2 - 0.6 (5.08 - 15 .24 ) 1.0 - 1.5 (25 .4 - 38.1) 1.0 - 2. 0 (25 .4 - 38.1) 15 - 45 1.0 - 2. 0 (0.3048 - 0.6096) (1 52. 4) •Các kích thước song chắn rác Cào rác học 0 .2 - 0.6 (5.08 - 15 .24 ) 1.0 - 1.5 ... 0.6 (5.08 - 15 .24 ) 1.0 - 1.5 (25 .4 - 38.1) 0.6 - 30 (15 .24 - 72. 6) - 30 2. 0 - 3 .25 (0.6096 - 0.9906) (1 52. 4) Song chắn rác thô, song chắn rác tinh tiết diện đan - Theo cách thức làm thiết bị ... Phân loại: - Tùy theo kích cỡ mắt lưới hay khoảng cách mà ta phân loại: + loại chắn rác thô : b = 30 - 20 0mm + loại chắn rác trung bình :b = 26 - 29 mm + loại chắn rác tinh : b = - 25 mm Kích thước...
 • 18
 • 186
 • 0

Chapter 2 - Kỹ thuật thông tin vô tuyến

Chapter 2 - Kỹ thuật thông tin vô tuyến
... when ∆φ = (2n + 1)π 2 λ 2 (x + x − l) λ (ht + hr )2 + d2 − (ht − hr )2 + d2 (ht + hr )2 + d2 − = (2n + 1)π = π(2n + 1) (ht − hr )2 + d2 = λ (2n + 1) Let m = (2n + 1) (ht + hr )2 + d2 = m λ + ... hr )2 + d2 square both sides (ht + hr )2 + d2 = m2 2 + (ht − hr )2 + d2 + mλ (ht − hr )2 + d2 x = (ht + hr )2 , y = (ht − hr )2 , x − y = 4ht hr x = m2 2 + y + mλ y + d2 mλ ⇒d = x − m2 2 −y ... dr r 2 b r2 √ exp(−k /2) dr r 2 √ R2 exp 2 2( k − a) b a −2a + b b k=−∞ = Q(a) + exp − 2ab b2 = Q(a) + exp − 2ab b2 (3) b exp(−k /2) dr r −k 2k 2a + − b b √ exp 2 1−Q dk 1 √ exp − (k − )2 dk...
 • 10
 • 426
 • 2

Xem thêm