Ch 22 metamorphic classification mod 2

một số thể loại văn học: kịch, nghị luận (cả 2 tiết)

một số thể loại văn học: kịch, nghị luận (cả 2 tiết)
... TRÚC I KỊCH II NGHỊ LUẬN Phân loại văn nghị luận Phân loại văn * Căn cứ vào thời gian xuất hiện: Nếu cứ nghị luận Nghị luận dân gian (tục ngữ) vào thời Nghị luận gian xuấti ... CẤU TRÚC I KỊCH Phân loại văn nghị luận II NGHỊ LUẬN * Căn cứ vào đối tượng và vấn đề nghị Phân loại văn luận: Nếu cứ vào nghị luận Nghị luận xãđối i - chính trị ... giảng ) vềvà c giảluậnn đề, tác phẩm tá nghị , vấ văn học? văn học… CẤU TRÚC I KỊCH Yêu cầu về đọc văn nghị luận II NGHỊ LUẬN Đọc - hiểu văn bản nghị luận được thực...
 • 32
 • 4,411
 • 17

Bài soạn Tuan 22 Buoi 1 - Lop 2

Bài soạn Tuan 22 Buoi 1 - Lop 2
... Xuân Vinh 17 Năm học 20 0 9 -2 010 Giáo án buổi 1- Lớp 2C Hoạt động giáo viên a Hoạt động 1: Hớng dẫn luyện tập *Bài 2: - Bài tập yêu cầu điều ? - Yêu cầu HS tự nhẩm điền kết vào SGK - Tổ chức học ... dò: - Nhận xét tiết học - Dặn xem lại tập chuẩn bị Tập viết Trờng tiểu học B Xuân Vinh Năm học 20 0 9 -2 010 Giáo án buổi 1- Lớp 2C Trần Thị Thơm Tiết 22 : Chữ hoa: S I Mục tiêu: Viết chữ hoa S (1dòng ... vai nói lời đề nghị yêu cầu - Hs theo dõi nhận xét - Hs đọc phần ghi nhớ Năm học 20 0 9 -2 010 Giáo án buổi 1- Lớp 2C - Nhận xét học-ghi - Chuẩn bị sau Trần Thị Thơm - Hs ghi *********************************************************************...
 • 20
 • 209
 • 0

Bài soạn tuan 20-22 giao an buoi 2

Bài soạn tuan 20-22 giao an buoi 2
... BT 62 - 72 : 158 x (100 – 98) = 158 x 37 × - 60 =316 637 - 27 8 - 300 Các BT lại HS làm Bài Số lớn số sau: a) 29 298; 29 878; 29 736; 29 733 Nêu cách tìm số lớn dãy số b) 26 89; 5638; 35788; 1 027 3 ... nhà học bài, chuẩn bị sau -1 HS ®äc ®Çu bµi -HS lµm bµi vµo vë -1 HS ®äc ®Çu bµi -HS lµm bµi vµo vë - Häc sinh tr¶ lêi - Häc sinh l¾ng nghe Tn 22 Ngµy so¹n: 22 th¸ng n¨m 20 11 Ngµy gi¶ng: 26 th¸ng ... DẠY HỌC: KiĨm tra bµi cò: 2. Thùc hµnh lun tËp Bµi 1:T×m x: - 2HS lªn b¶ng ch÷a bµi a, x x = 60 32 b.x : = 769( d 6) c x x -HS lµm bµi vµo vë = 7564+ 25 6 c x : = 20 28 Bµi 2: TÝnh chu vi h×nh vu«ng...
 • 36
 • 209
 • 0

Bài giảng Tuan 22-Lop 4-Buoi 2

Bài giảng Tuan 22-Lop 4-Buoi 2
... 16 18 Ta 28 21 mà < 7 a, - GV nhận xét, chữa chung, tiểu kết cách so sánh hợp lí Bài 2: So sánh hai phân số bàng hai cách khác - Gv viết bảng phần a, b, 18 24 b, Tơng tự 36 27 có 16 28 nên = ... xét, ghi điểm 2 .bài viết - Gọi hs đọc toàn viết 22 - Hớng dẫn hs luyện viết chữ M,N,từ Móng Cái, Ninh Bình theo nét nghiêng Hoạt độg học -2 hs viết bảng -Nhận xét chữ viết bạn bảng -2 hs lên bảng ... trả lời bạn mấu số - GV nhận xét ghi điểm Luyện tập: Bài 1: So sánh phân số bàng cách hợp lí - Gv viết bảng phần a, 16 28 18 21 b, 27 36 16 32 -Hs tự làm vào vở, chọn cách so sánh hợp lí - HS lên...
 • 7
 • 147
 • 0

Bài soạn Tiet 20 21 22 - Bai 8 - CN9(2)

Bài soạn Tiet 20 21 22 - Bai 8 - CN9(2)
... vµo b¶ng ®iƯn - K×m tt d©y - T« vÝt - Nèi ®óng yªu cÇu kÜ tht - L¾p thiÕt bÞ ®óng vÞ trÝ C¸c thiÕt bÞ ch¾c ch¾n, ®Đp Nèi d©y m¹ch ®iƯn - Ch¹y tõ b¶ng ®iĨna ®Ìn - K×m ®iƯn - T« vÝt - Nèi d©y ®óng ... tht V¹ch dÊu - V¹ch dÊu vÞ trÝ l¾p ®Ỉt c¸c thiÕt bÞ ®iƯn - Th­íc th¼ng - Bót ch× - Bè trÝ thiÕt bÞ hỵp lÝ - V¹ch dÊu chÝnh x¸c Khoan lç b¶ng ®iƯn - Khoan lç b¾t vÝt (chän mòi khoanΦ2) - Khoan lç ... chän mòi khoan Φ5 ) - Mòi khoan - Khoan chÝnh x¸c lç khoan - M¸y - Lç khoan th¼ng khoan L¾p c¸c thiÕt bÞ ®iƯn vµo b¶ng ®iƯn - Nèi d©y c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t b¶o vƯ trªn b¶ng ®iƯn - L¾p c¸c thiÕt bÞ...
 • 45
 • 270
 • 0

Bài soạn Tiet 20 21 22 - Bai 8 - CN9(2)

Bài soạn Tiet 20 21 22 - Bai 8 - CN9(2)
... vµo b¶ng ®iƯn - K×m tt d©y - T« vÝt - Nèi ®óng yªu cÇu kÜ tht - L¾p thiÕt bÞ ®óng vÞ trÝ C¸c thiÕt bÞ ch¾c ch¾n, ®Đp Nèi d©y m¹ch ®iƯn - Ch¹y tõ b¶ng ®iĨna ®Ìn - K×m ®iƯn - T« vÝt - Nèi d©y ®óng ... tht V¹ch dÊu - V¹ch dÊu vÞ trÝ l¾p ®Ỉt c¸c thiÕt bÞ ®iƯn - Th­íc th¼ng - Bót ch× - Bè trÝ thiÕt bÞ hỵp lÝ - V¹ch dÊu chÝnh x¸c Khoan lç b¶ng ®iƯn - Khoan lç b¾t vÝt (chän mòi khoanΦ2) - Khoan lç ... chän mòi khoan Φ5 ) - Mòi khoan - Khoan chÝnh x¸c lç khoan - M¸y khoan - Lç khoan th¼ng L¾p c¸c thiÕt bÞ ®iƯn vµo b¶ng ®iƯn - Nèi d©y c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t b¶o vƯ trªn b¶ng ®iƯn - L¾p c¸c thiÕt bÞ...
 • 45
 • 247
 • 0

22 đề thi HK 2 lớp 11 môn toán

22 đề thi HK 2 lớp 11 môn toán
... ^ (SMB) v SB ^ (AHK) c) HK c www.MATHVN.com 6: Bi 1: Cho hm s x3 -3x2-9x +1, g ,x2 (x1...
 • 10
 • 1,415
 • 21

SAS/ETS 9.22 User''''s Guide 2 doc

SAS/ETS 9.22 User''''s Guide 2 doc
... Highlights of Enhancements in SAS/ETS 9 .2 Users who are updating directly to SAS/ETS 9 .22 from a release prior to SAS/ETS 9 .2 can find information about the SAS/ETS 9 .2 changes and enhancements in ... 3 4 6 7 10 10 10 11 11 12 13 Overview This chapter summarizes the new features available in SAS/ETS 9 .22 If you have used SAS/ETS procedures in the past, you can review ... Chapter What’s New in SAS/ETS 9 .22 Contents Overview Highlights of Enhancements Highlights of Enhancements in SAS/ETS 9 .2 AUTOREG Procedure ...
 • 10
 • 212
 • 0

Điện Tử - Kỹ Thuật Mạch Điện Tử part 2 doc

Điện Tử - Kỹ Thuật Mạch Điện Tử part 2 doc
... xác nh sau [ s(t) + s(-t)] sch(t) = sch(-t) = sl (t) = -sl (-t) t = ( 1 -2 1) [ s(t) - s(-t)] ó suy ra: sch(t) + sl (t) = s(t) 11 sch (t) = s(t); sle = ( 1 -2 2) f) Thành ph n th c o c a tín hi u hay ... jIms(t) ( 1 -2 3) ây Re s(t) ph n th c Im s(t) ph n o c a s(t) là: Theo nh nghĩa, lư ng liên h p ph c c a s(t) là: s * (t) = Res(t) − jIms(t) ( 1 -2 4) Khi ó thành ph n th c o c a s(t) theo (l -2 3 ) (l -2 4 ) ... s(t)dt ( 1-1 9) to s- = s(t) - s(t) s~ = s(t) - s(t) = ( 1 -2 0) e) Các thành ph n ch n l c a tín hi u M t tín hi u s(t) có th phân tích cách khác thành hai thành ph n ch n l c xác nh sau [ s(t) + s(-t)]...
 • 7
 • 217
 • 2

BAI 22. CN 6 TIET 2

BAI 22. CN 6 TIET 2
... ỘÂ N I G Ỏ I Ơ C H Ê B I Ê N X À O N ỘÂ T N G BÀI 22 TIẾT 3 CÂU HỎI THẢO LUẬN Câu 1: Trong giai đọan sơ chế thực phẩm cần thực công việc gì? Câu 2: Kể tên phương pháp chế biến ăn Tại phải trình ... KIỂM TRA BÀI CŨ CÂU HỎI Chất dinh ăn hàn gọi có khả Trong bữ rámónnnà dự đònh n n Bảngăđơnlạnpa cngàygcầnơndùnsẽ ghiphá n thựngà c i mó g i cá n cò ăt c phả đủ Phươngcóhàg gdưỡngọg đượy, đãin ... phẩm Sơ chế BÀY BÀN VÀ THU DỌN SAU KHI ĂN - Chế biến g n : 1.Chuẩn bò dụn ă cụ - Trình bày n: n ăn 2. Bày bàn ă mó 3.Cách phục, vụ thu p mắsau ăn: Trang nhã lòch sự,đẹ dọn t - Thái độ phục vụ: ân...
 • 11
 • 218
 • 0

Psychiatric Diagnosis and Classification - part 2 docx

Psychiatric Diagnosis and Classification - part 2 docx
... 157: 1041±1050 INTERNATIONAL CLASSIFICATIONS 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 45 Bentall R.P (19 92) A proposal to classify happiness as a psychiatric disorder J Med ... disorders There has been a synchrony between ICD-6 and DSM-I, ICD-8 and DSM-II, ICD-9 and DSM-III and ICD-10 and DSM-IV with increasing harmony and consistency thanks to the international collaboration ... Descriptions and Diagnostic Guidelines World Health Organization, Geneva CRITERIA FOR ASSESSING A CLASSIFICATION IN PSYCHIATRY 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 23 American Psychiatric...
 • 30
 • 213
 • 0

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Khách sạn thanh linh 2

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Khách sạn thanh linh 2
... năm 20 11 -20 13 ( đvt: triệu đồng ) Chỉ tiêu Doanh thu Chi phí Lợi nhuận Năm 20 11 25 5 140 115 Năm 20 12 Năm 20 13 345 400 160 180 185 22 0 ( Nguồn: Bộ phận lễ tân ) Kết kinh doanh Khách sạn Thanh Linh ... Khách sạn Thanh Linh Hiện nay, Khách sạn Thanh Linh kinh doanh dịch vụ lưu trú Khách sạn Thanh Linh đạt tiêu chuẩn Địa chỉ: 22 Đô Đốc Bảo, Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn Website: thanhlinh.vi.html ... tổ chức vai trò chức danh 2. 1 Sơ đồ cấu tổ chức Khách sạn Thanh Linh 2. 2.Vị trí vai trò phận lễ tân phận lưu trú: 2. 2.1 Bộ phận lễ tân 2. 2 .2 Bộ phận lưu trú II...
 • 21
 • 276
 • 0

Bài 22: Châu Á (tiết 2)- Thi GVG(cuc hay)

Bài 22: Châu Á (tiết 2)- Thi GVG(cuc hay)
... hạn Châu nhận xét vị trí địa lí Châu ? Châu giáp với châu lục đại d ơng nào? Bài 18 (Tiếpưtheoư) Bảng số liệu diện tích dân số châu lục Nămư2004 Châu lục Châu Châu Mỹ Châu Phi Châu Âu Châu ... khắc gỗ Dệt thảm xuất Chạm khắc á Các khu vực Châu Hình ảnh số nớc phát triển châu Nhật Bản Trung Quốc Công nghệ rôbốt Sản xuất ô tô Luợc đồ kinh tế số nớc Châu ... trng nào? Gió mùa nóng ẩm Các khu vực Châu Gió mùa nóng ẩm Vựa lúa Đồng màu mỡ Hoạt động sản xuất nông nghiệp Một số ngành công nghiệp Khai thác than Nhà máy lọc dầu Nhà máy nhiệt điện Một số ngành...
 • 34
 • 248
 • 0

Xem thêm