Các phương pháp đánh giá độ cứng động mạch

Các phương pháp đánh giá độ cứng động mạch - Nghiên cứu đặc điểm tổn thương mạch vành và độ cứng động mạch ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát có bệnh động mạch vành

 Các phương pháp đánh giá độ cứng động mạch - Nghiên cứu đặc điểm tổn thương mạch vành và độ cứng động mạch ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát có bệnh động mạch vành
... 2.4 Độ cứng động mạch hệ thống 23 2.4 Một số phương pháp khác đánh giá độ cứng động mạch 28 Đánh giá độ cứng động mạch xâm nhập 30 3.1 Đo áp lực mạch máu xâm nhập 30 3.2 Đánh giá độ cứng động mạch ... 1.4 Các số độ cứng động mạch 10 Đánh giá độ cứng động mạch không xâm nhập 16 2.1 Điều kiện chung cần cho đánh giá độ cứng 16 2.2 Độ cứng động mạch vùng hay đoạn động mạch 16 2.3 Độ cứng động mạch ... giường mạch định chất huyết động mạch đập huyết áp hệ động mạch, định tác động thành tố mạch đập lên thành động mạch Bước đầu nghiên cứu độ cứng động mạch, xin trính bày các phƣơng pháp đánh giá độ...
 • 61
 • 543
 • 2

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ CỨNG ĐỘNG MẠCH

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ CỨNG ĐỘNG MẠCH
... động mạch 10 Đánh giá độ cứng động mạch không xâm nhập 16 2.1 Điều kiện chung cần cho đánh giá độ cứng 16 2.2 Độ cứng động mạch vùng hay đoạn động mạch 16 2.3 Độ cứng động mạch chổ 19 2.4 Độ cứng ... cứng động mạch hệ thống 23 2.4 Một số phương pháp khác đánh giá độ cứng động mạch 28 Đánh giá độ cứng động mạch xâm nhập 30 3.1 Đo áp lực mạch máu xâm nhập 30 3.2 Đánh giá độ cứng động mạch vùng ... mạch đập huyết áp hệ động mạch, định tác động thành tố mạch đập lên thành động mạch Bước đầu nghiên cứu độ cứng động mạch, xin trính bày các phƣơng pháp đánh giá độ cứng động mạch làm tảng hiểu...
 • 61
 • 243
 • 0

Các phương pháp đánh giá độ tin cậy của cácđồ cung cấp điện

Các phương pháp đánh giá độ tin cậy của các sơ đồ cung cấp điện
... âäü tin cáûy trng våïi så âäư âiãûn (Hçnh 5-1a) b/ Kh nàng ti ca êt nháút âỉåìng dáy måiï â cäng sút cung cáúp cho phủ ti, âọ hãû thäúng s hng cọ âỉåìng dáy tråí lãn bë hng, ta cọ så âäư âäü tin ... A 0,9977 0.0023 Hm tin cáûy : R (t ) A.e t 0,9977.e Tải t=1 nàm : R (t ) 0,9977.e 1, 06 0,9977 1, 06 t 0,346 5.2.3 Âäü tin cáûy ca så âäư cạc pháưn tỉí song song Så âäư âäü tin cáûy trãn hçnh ... 774 M Âäü tin cáûy ca hãû l : R (t ) A.e t 0,9991.e , 774 0,774 0.9991 0,4607 Âãø toạn cạc chè tiãu âäü tin cáûy ca så âäư häøn håüp ta xẹt vê dủ sau: Vê dủ 5-3: Mäüt häü dng âiãûn âỉåüc cung cáúp...
 • 24
 • 500
 • 0

chương 5 các phương pháp đánh giá độ tin cậy của cácđồ cung cấp điện

chương 5 các phương pháp đánh giá độ tin cậy của các sơ đồ cung cấp điện
... tỉì ngưn A v B theo så âäư näúi dáy hçnh v 5- 5 Hçnh 5- 5 Ngưn A Ngưn B MBA 110/10 MBA 35/ 10 Â.dáy 10Km Â.dáy Km λi (1/n) 0, 15 0.20 0. 05 0.04 0.12 0. 15 τi(h) 100 100 90 80 10 10 Cạc thäng säú ca ... báút âäüng ) ca hãû v ta cọ : (5- 25) Π = Π.P våïi âiãưu kiãûn : Π=[π1 π1 πn] n âọ ∑ πi = (5- 26) i =1 våïi πiì l xạc sút dỉìng ca trảng thại Si Tỉì (5- 25) v (5- 26) ta cọ thãø tçm âỉåüc xạc sút ... i =1 (5- 5) Λ i n τH = hồûc Trong âọ : µ = ∑λ τ i i i =1 Λ τH = n λi ∑ = Λ i =1 µ i µ v ta nháûn tháúy (5- 6) TH >>τH Hãû säú sàơn sng ca hãû thäúng l : TH µ = AH = TH + τ H Λ + µ (5- 7) Hm tin cáûy...
 • 24
 • 128
 • 0

Các phương pháp đánh giá hư hỏng động cơ không tháo máy

Các phương pháp đánh giá hư hỏng động cơ không tháo máy
... buồng cháy CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN ĐỘNG CƠ Chẩn đoán theo công suất hữu ích Biểu động công suất yếu: Máy nóng Khói đậm mầu Tăng tốc Không kéo tải lớn Áp suất nén yếu Trong số trường hợp, máy có ... hợp, máy có tiếng kêu bất thường, tốc độ không ổn định, tăng tiêu hao nhiên liệu dầu bôi trơn ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỘNG CƠ THEO THÀNH PHẦN KHÍ XẢ Biểu khí xả Khí thải không màu có mầu nâu nhạt: ... nhiên liệu thiếu không khí, hệ thống nhiên liệu hỏng( điều chỉnh sai nhiên liệu cung cấp, vòi phun phun không sương ) cản trở lớn đường nạp( tắc bầu lọc khí, bướm gió mở không hết ) động tăng áp,...
 • 2
 • 323
 • 6

Các phương pháp đánh giá độ tin cậy

Các phương pháp đánh giá độ tin cậy
... [4] (Phương pháp tính độ tin cậy hệ thống dự phòng có dự phòng hệ thống [2]) Phương pháp xây dựng mối quan hệ trực tiếp độ tin cậy hệ thống với độ tin cậy phần tử biết Sơ đồ khối độ tin cậy (Reliability ... độ tin cậy phần tử hệ thống Việc tính toán xác độ tin cậy hệ thống đặc biệt quan trọng công tác bảo trì độ tin cậy thiết bị thấp nhu cầu bảo trì cao CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA ... VÀ XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH TÍNH ĐỘ TIN CẬY CỦA HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH Sau hiểu rõ cách thức phương pháp để tính toán độ tin cậy hệ thống ta phải cụ thể hoá phương pháp ngôn ngữ lập trình cụ thể...
 • 15
 • 196
 • 0

Các phương pháp đánh giá độ tin cậy của hệ thống tính toán qua cấu trúc hệ thống

Các phương pháp đánh giá độ tin cậy của hệ thống tính toán qua cấu trúc hệ thống
... liên quan đến độ tin cậy hệ thống, phƣơng pháp tính độ tin cậy qua cấu trúc hệ thống - Phƣơng pháp đánh giá độ tin cậy hệ thống qua cấu trúc hệ thống - Thiết lập xây dựng chƣơng trình tính độ tin ... hệ số sẵn sàng 1.2 Phƣơng pháp tính độ tin cậy hệ thống qua cấu trúc hệ thống Cấu trúc hệ thống dù phức tạp đến đâu quy hai dạng cấu trúc nối tiếp cấu trúc song song [4] Phƣơng pháp tính độ tin ... Nhiệm vụ tính toán độ tin cậy hệ thống việc xác định số độ tin cậy nhƣ biết số độ tin cậy phần tử riêng biệt cấu trúc hệ thống, tức đặc tính liên hệ phần tử theo cách nhìn độ tin cậy Cấu trúc đơn...
 • 69
 • 583
 • 0

Hệ thống thông tin điện lực Độ tin cậy và các phương pháp đánh giá độ tin cậy

Hệ thống thông tin điện lực Độ tin cậy và các phương pháp đánh giá độ tin cậy
... hóc ĐTC Độ tin cậy GVHD: Thầy Nguyễn Tùng Linh CHƯƠNG 1: ĐỘ TIN CẬY VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 1.1 Tầm quan trọng việc đánh giá độ tin cậy Hệ thống điện lực Việt Nam bao gồm nhà máy điện, lưới ... MỤC CÁC HÌNH GVHD: Thầy Nguyễn Tùng Linh DANH MỤC CÁC BẢNG LIỆT KÊ CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ đầy đủ HTTTDL Hệ thống thông tin Điện Lực NMĐ Nhà máy điện HTĐ Hệ thống điện CHH Cây hỏng hóc ĐTC Độ ... sản xuất, mà thông tin sử dụng để tính toán cường độ hỏng hóc cho thiêt bị hệ thống Với thiết bị hệ thống liệu lưu trữ thiết bị hệ thống tương tự phục vụ cho việc đánh giá 19 Phương pháp 2: Dữ...
 • 59
 • 1,719
 • 13

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ độ ACID

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ độ ACID
... định tính độ acid chất rắn thông qua cường độ mũi hấp thu Nhược điểm chủ yếu giá trị độ acid không xác định rõ ràng thí nghiệm thực điều kiện làm việc khác thực tế chất xúc tác Phương pháp hấp ... Độ acid chất rắn nói chung xác định nhờ khả phản ứng với base hấp phụ bề mặt Độ acid biểu diễn phương trình Hammett - Ho : K số cân phản ứng phân ly acid a [B], [BH+], [AB] nồng độ base ... chuẩn độ thứ hai 2 Phương pháp quang phổ hấp thu: • Khảo sát phổ hấp thu chất thị màu hấp phụ bề mặt chất rắn khác Phương pháp quang phổ hấp thu cho thông tin tốt dạng chất thị màu hấp phụ (acid...
 • 20
 • 77
 • 0

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ độ ACID bề mặt CHẤT xúc tác rắn

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ độ ACID bề mặt CHẤT xúc tác rắn
... chất xúc tác Phương pháp hấp phụ base thể khí: - Độ hấp phụ base lên tâm acid bề mặt chất xúc tác rắn tỷ lệ với độ acid tâm hấp phụ - Nếu sau hấp phụ, chất xúc tác rắn xử lý nhiệt với nhiệt độ ... định giá trị tuyệt đối độ acid tâm acid bề mặt Tuy nhiên, kết thu - liên hệ tới hoạt độ xúc tác, NH3 sử dụng, hấp phụ lên bề mặt chất rắn mạnh khó để đánh giá phân bố tâm acid bề mặt Hơn nữa, phương ... chuẩn độ với base chuẩn, có mặt chất thị màu cho hấp phụ bề mặt chất rắn Lượng base sử dụng để chuyển màu chất thị bề mặt rắn sang dạng base, tương ứng với nồng độ tâm acid diện bề mặt chất xúc tác...
 • 13
 • 156
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dangcác phương pháp đánh giá giá trị sản phẩm dở dangcác phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳcác phương pháp đánh giá trình độ công nghệcác phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư lấy ví dụ để triển khai quá trình đánh giá và lựa chọn dự án đó doccác phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang cuối kỳcác phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dangcũng có thể nhóm các phương pháp đánh giá vào trong 03 phương pháp sau mẫu đánh giá tính hiệu quả effectiveness model mẫu đánh giá về kinh tế economic model và mẫu đánh giá chun ngành professional modelscác phương pháp đánh giá kinh tế các tác động môi trườngcác phương pháp đánh giá biến động4 các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dangcác yêu cầu đối với thiết bị bảo vệ và phương pháp đánh giá độ tin cậy của hệ thống bảo vệ rơlecác phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay ngắn hạnđánh giá độ tin cậy các phương pháp đánh giá hiện trạng môi trườngcác phương pháp đánh giá mức độ tổn thương của tinh hoàn ở bệnh nhân vô sinh namLuận án tiến sĩ nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano fe và feb bằng phương pháp mô hình hóa (tt)Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng kĩ thuật (tt)Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ mặt trời tại lưu vực sông cầu (tt)thực tập kỹ thuật nhà máy DAP hải phòngBài luận CTXH với người nghèophát triển sản phẩm CNSH Nước ép cam bổ sung CollagenBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q2-2017Nghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS tại tỉnh cà mau (tt)Giảm stress cho NV CTXHthiết kế hoạt động chủ đề: vai trò của người cao tuổi trong việc giáo dục con cháu.bảng kế hoạch trợ giúp cho học sinh khuyết tật tại trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu6 TTr PA su dung von chu so huu 2016Giáo trình hình học họa hình dùng cho sinh viên ngành kiến trúc dương thọ8 TTr bau bo sung TVHDQTĐề tài cấp cơ sở | Hanoi University of Science, VNUĐề tài cấp Nhà nước 2011-2015.Bao cao thuong nien 201315. Quyết định 5104 Ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện đề tài cấp cơ sởCong van Bao cao hieu qua thiet bi bang A 2016 0Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU