11 training OSHA silica presentation 3 31 10 larry joswial MPH

Giáo án 5 Tuần 31(10-11)

Giáo án 5 Tuần 31(10-11)
... giải sửa Giải Dân số nông thôn 7 751 5000 x 80 : 100 = 62012000 (người) Dân số thành thò năm 2000 7 751 5000 – 62012000 = 155 03000 (người) Đáp số: 155 03000 người 5  Hoạt động 2: Củng cố - Nêu lại ... số thập 3, 25 × 0,1 = 0,3 25 phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001 417 ,56 × 100 = 41 756 417 ,56 × 0,01 = 4,1 756 Bài 3: Tính nhanh - Học sinh vận dụng tính chất - Học sinh đọc đề học để giải tập - Giáo viên ... đình tháng chiếm: 1– 3 ( + )= = 20 15% - Nếu số tiền lướng 2000.000 đồng tháng để dành được: 2000.000 × 15 : 100 = 300.000 (đồng) Đáp số: a/ 15% b/ 300.000 đồng - Học sinh làm miệng Bai 5: - Học...
 • 42
 • 186
 • 0

gao an loi 3 (T9,10,11,12)

gao an loi 3 (T9,10,11,12)
... TG 3 Hoạt động học Hoạt động dạy Gấp lần - GV nhận xét làm HS + Bài toán giúp em hiểu gì? 3/ Củng cố- dặn do: - GV nhận xét chung học - Dặn hs làm BT CB bài: Luyện tập 6x3=18 12x3 =36 24x3=72 ... ®· häc Bµi tËp 4: - GV nh¾c HS: c¸c em cã thĨ chọn 2 -3 tõ ng÷ ®· cho để ®Ỉt ®ỵc 2 -3 c©u - Gọi hs đọc câu đặt - GV nhËn xÐt ch÷a bµi 3 3/ Chi an nón … - HS lµm vµo vë bµi tËp Cđng cè dỈn dß: - ... đặt tính - Thực từ phải sang trái - HS làm nháp nêu cách tính 1 23 x 246 - HS đọc - HS nêu - Làm phiếu HT - HS làm bảng 34 1 2 13 212 x x x 110 x - Chấm bài, nhận xét 682 639 848 - Nhận xét làm bạn...
 • 49
 • 59
 • 0

DE THI TU LUAN 3 KHOI 10,11,12 CHUAN

DE THI TU LUAN 3 KHOI 10,11,12 CHUAN
... đình xã hội ? Câu 2: ( 3. 5 điểm ) Em trình bày quy luật lưu thông tiền tệ? Theo em, công dân phải làm phát triển kinh tế thò trường giảm bớt tỉ lệ lạm phát nước ta ? Câu 3: (3. 5 điểm ) Thế cạnh ... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đề 2: Câu 1: ( 3. 5 điểm) Hàng hóa gì? Phân tích hai thuộc tính hàng hóa? Tại giá trò hàng hóa không TGLĐCB đònh, mà TGLĐXHCT đònh? Câu 2: ( 3. 5 điểm) Nêu vai trò quan hệ cung ... quy luật giá trò? Câu 2: ( 3. 5 điểm ) Trình bày nội dung quy luật lưu thông tiền tệ? Thế lạm phát? Nguyên nhân hậu lạm phát? Em nêu giải pháp để hạn chế lạm phát? Câu 3: ( điểm ) Nêu thành phần...
 • 4
 • 198
 • 0

Bài soạn Toán 3 GKI 10-11

Bài soạn Toán 3 GKI 10-11
... ……………………………………………………………………………… … BIỂU ĐIỂM & ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 3- KTĐKGKI Năm học: 2010-2011 PHẦN I: Trắc nghiệm: (3 điểm) Câu 1: B ( 0,5 đ) Câu 2: C ( 0.5 đ) Câu 3: D (0,5 đ) Câu 4: a/ 0,25 đ b/ 0,25 đ Câu ... (2 điểm) a/ 627 + 265 b/ 660 – 35 1 ………… ………… ………… ………… 70 : = …… : = …… c/ 57 × ……… ………… d/ 45 : ………… ………… HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY ………… ………… Câu 3: Tìm X: (1 điểm) a/ X × = 49 ... ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… Bài giải: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………...
 • 4
 • 187
 • 0

Gián án TIẾNG VIỆT 3 CKI 10-11

Gián án TIẾNG VIỆT 3 CKI 10-11
... ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP Năm học : 2010 - 2011 I Kiểm tra đọc: ( 10 điểm) Đọc thành tiếng :(6 điểm) Đọc hiểu: (4 điểm) ... , trình bày -Tùy mức độ sai sót ý, diễn đạt , chữ viết cách trình bày cho mức điểm: 4,5; 4; 3, 5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5 2.Hình thức : 0,5 điểm – Bài viết trình bày sạch, đẹp, rõ ràng Lưu ý: ... Học sinh không viết vào ô Câu 4: Trong câu đây, câu có hình ảnh so sánh? A Đôi bờ thôn xóm mướt màu xanh lũy tre làng rặng phi lao rì rào gió thổi B Nơi dòng Bến Hải...
 • 4
 • 198
 • 0

Gián án TIẾNG VIỆT 3 CKI 10-11

Gián án TIẾNG VIỆT 3 CKI 10-11
... ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP Năm học : 2010 - 2011 I Kiểm tra đọc: ( 10 điểm) Đọc thành tiếng :(6 điểm) Đọc hiểu: (4 điểm) ... , trình bày -Tùy mức độ sai sót ý, diễn đạt , chữ viết cách trình bày cho mức điểm: 4,5; 4; 3, 5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5 2.Hình thức : 0,5 điểm – Bài viết trình bày sạch, đẹp, rõ ràng Lưu ý: ... Học sinh không viết vào ô Câu 4: Trong câu đây, câu có hình ảnh so sánh? A Đôi bờ thôn xóm mướt màu xanh lũy tre làng rặng phi lao rì rào gió thổi B Nơi dòng Bến Hải...
 • 4
 • 139
 • 0

Bài soạn MTCT 10-11 Mon Sinh thi thu 3 thpt nong cong

Bài soạn MTCT 10-11 Mon Sinh thi thu 3 thpt nong cong
... alen A qua 34 6570 hệ tần số tơng đối alen A bao nhiêu? Cho biết tốc độ đột biến 10-5 Cõu Cho khoảng cách gen (cM) nh sau: OR RA MR GA MG 12 GN Lập đồ gen 13 10 RG OG ON 18 Cõu g, cho u thun chng ... Cõu g, cho u thun chng mang gen tng phn lai c F1 ton lụng xỏm, cú sc Cho g mỏi F1 lai phõn tớch thu c th h lai cú 25% g mỏi lụng vng, cú sc; 25% g mỏi lụng vng, trn; 20% g trng lụng xỏm, cú sc; ... Bit tn s trao i chộo A v B l 10%; tn s ab eH trao i chộo gia E v h l 20% a Khi c th trờn phỏt sinh giao t thỡ giao t ABdEH chim bao nhiờu % b Cho c th trờn t th phn thỡ t l cõy cú ớt nht mt...
 • 2
 • 205
 • 2

Gián án MTCT 10-11 Mon Sinh thi thu 3 thpt nong cong

Gián án MTCT 10-11 Mon Sinh thi thu 3 thpt nong cong
... alen A qua 34 6570 hệ tần số tơng đối alen A bao nhiêu? Cho biết tốc độ đột biến 10-5 Cõu Cho khoảng cách gen (cM) nh sau: OR RA MR GA MG 12 GN Lập đồ gen 13 10 RG OG ON 18 Cõu g, cho u thun chng ... Cõu g, cho u thun chng mang gen tng phn lai c F1 ton lụng xỏm, cú sc Cho g mỏi F1 lai phõn tớch thu c th h lai cú 25% g mỏi lụng vng, cú sc; 25% g mỏi lụng vng, trn; 20% g trng lụng xỏm, cú sc; ... Bit tn s trao i chộo A v B l 10%; tn s ab eH trao i chộo gia E v h l 20% a Khi c th trờn phỏt sinh giao t thỡ giao t ABdEH chim bao nhiờu % b Cho c th trờn t th phn thỡ t l cõy cú ớt nht mt...
 • 2
 • 170
 • 0

Gián án DE THI CUOI KI 1 KHOI 3 NH 10 - 11

Gián án DE THI CUOI KI 1 KHOI 3 NH 10 - 11
... Đốc, ngày 21 tháng 12 năm 2 010 ĐỀ KI M TRA Đ NH KÌ CUỐI HỌC KÌ I MÔN: TIẾNG VIỆT (Thời gian: 40 phút) Năm học: 2 010 – 2 011 A- KI M TRA ĐỌC: (10 đ) I/ Đọc thầm làm tập: (4đ) GV cho học sinh đọc thầm ... Trang 10 9 – Đoạn - Bài: Người liên lạc nh – SGK – TV3 – Tập – Trang 11 2 – Đoạn - Bài: Hũ bạc người cha – SGK – TV3 – Tập – Trang 12 1 – Đoạn - Bài: Đôi bạn – SGK – TV3 – Tập – Trang 13 0 – Đoạn - ... 534 84 x x 84 33 6 99 : 99 19 24 99 : = 24 ( dư ) Đặt t nh t nh phép t nh 0,5 điểm Bài Tìm X ( điểm ): a) X : = 14 1 X = 14 1 x X = 705 b) 819 : X = 819 X = 819 : X = 91 Viết phép t nh tìm x tính...
 • 7
 • 232
 • 0

Gián án DE THI CUOI KI 4 KHOI 3 NH 10 - 11

Gián án DE THI CUOI KI 4 KHOI 3 NH 10 - 11
... TON - Thi gian: (phỳt) Nm hc: 2 010 - 2 011 Lp: Bi 1: T nh nhm ( im) 9000 : 10 = 34 x 11 = 2000 : 100 0 = 82 x 11 = Bi 2: ( im) Tỡm x a) x + 207 = 815 b) x 36 3 = 975 Bi 3: t t nh ri t nh: ... 937 2 x 30 ; 248 5 : 35 Bi : Vit s thớch hp vo ch trng : (1im) 1m2 = dm2 40 0 dm2 = m2 Bi 5: (3) Lp 4A cú 32 hc sinh chia thnh cỏc nh m, mi nh m cú hc sinh.Lp 4B cú 28 hc sinh cng chia thnh ... phỏp, tr nh by bi vit sch s Tu theo mc sai sút v ý, v din t v ch vit, cú th cho cỏc mc im : 4, 5 -4 -3 , 5 3- 2,5 -2 -1 , 5-1 -0 ,5 P N TON Bi 1: T nh nhm ( 1im) Mi phộp t nh ỳng cho 0,25 im 9000 :10 =...
 • 14
 • 161
 • 0

eléments civilisationnels dans les manuels tieng phap 10, 11 et 12 (cycle de 3 ans) problèmes et solutions proposées

eléments civilisationnels dans les manuels tieng phap 10, 11 et 12 (cycle de 3 ans) problèmes et solutions proposées
... Iouri Yorkaef 0 /33 5 (0%) 34 Qui a jouộ dans le film Le Alain Delon Gộrard Dộpardieu 31 2/ 33 5 19 /33 5 4 /33 5 ( 93, 1%) Victor Hugo (5,7%) A Daudet (1,2%) H de Balzac 30 5 /33 5 0 /33 5 30 /33 5 (91%) Canal ... ? plus 0 /33 5 0% Oui 0% Non 100% 100% Ne sait pas 0 /33 5 33 5 /33 5 0 /33 5 0% Est il facile didentifier ces ộlộments? 0 /33 5 33 5 /33 5 33 5 /33 5 100% 0% Si oui, donnez un exemple! Les contenus civilisationnels ... domaine? 0 /33 5 33 5 /33 5 0 /33 5 0% 0% 100% II Prộsence des ộlộments civilisationnels dans les manuels: Dans les Unitộs, oự les ộlộments Grammaire Exercice 126 /33 5 37 ,6% Texte Un pas de civilisationnels...
 • 59
 • 224
 • 0

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 7, THÁNG 8, THÁNG 9 VÀ QUÍ 3 NĂM 2011 (CÔNG BỐ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 950/QĐ - BXD NGÀY 31/10/2011 CỦA BỘ XÂY DỰNG) pdf

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 7, THÁNG 8, THÁNG 9 VÀ QUÍ 3 NĂM 2011 (CÔNG BỐ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 950/QĐ - BXD NGÀY 31/10/2011 CỦA BỘ XÂY DỰNG) pdf
... thải -3 0 - II III Máy TC 1 68 ,3 2 195 ,01 1 77 ,9 3 299 , 23 299 , 23 299 , 23 1 57 ,9 7 1 57 ,9 7 1 57 ,9 7 1 67,1 5 1 93 ,18 1 77,4 4 299 , 23 299 , 23 299 , 23 1 57 ,9 7 1 57 ,9 7 1 57 ,9 7 182, 39 299 , 23 1 57 ,9 7 180,77 299 , 23 1 57 ,9 7 1 93 ,47 ... 185, 53 299 , 23 299 , 23 1 57 ,9 7 1 57 ,9 7 191 ,46 1 83, 82 299 , 23 299 , 23 1 57 ,9 7 1 57 ,9 7 174,07 299 , 23 1 57 ,9 7 1 73 ,92 299 , 23 1 57 ,9 7 160,24 1 83, 09 299 , 23 299 , 23 1 57 ,9 7 1 57 ,9 7 160, 09 181 ,36 299 , 23 299 , 23 1 57 ,9 7 ... 1 57 ,9 7 1 57 ,9 7 200,44 299 , 23 1 57 ,9 7 1 98 ,2 1 299 , 23 1 57 ,9 7 1 79, 05 299 , 23 1 57 ,9 7 1 77,8 3 299 , 23 1 57 ,9 7 184 ,30 299 , 23 1 57 ,9 7 1 83, 01 299 , 23 1 57 ,9 7 205,24 299 , 23 1 57 ,9 7 2 03, 31 299 , 23 1 57 ,9 7 - Đường nhựa...
 • 304
 • 620
 • 0

Xem thêm