minerals (2) minerals in geology

ĐỀ MÔN HÓA -A TSĐH -CĐ 2009 M-825- PHÂN NỘI DUNG 10-11-12 - (2 TRANG IN)

ĐỀ MÔN HÓA -A TSĐH -CĐ 2009 M-825- PHÂN NỘI DUNG 10-11-12 - (2 TRANG IN)
... metacrylat) nilon-6 tạo thành từ monome tương ứng A CH3-COO-CH=CH2 H2N-[CH2]5-COOH B CH2=C(CH3)-COOCH3 H2N-[CH2]6-COOH C CH2=C(CH3)-COOCH3 H2N-[CH2]5-COOH D CH2=CH-COOCH3 H2N-[CH2]6-COOH Câu 32: ... học) Công thức ba muối là: A CH2=CH-COONa, HCOONa CH≡C-COONa B CH3-COONa, HCOONa CH3-CH=CH-COONa C HCOONa, CH≡C-COONa CH3-CH2-COONa D CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa HCOONa Câu 17: Lên men m gam ... propan-1, 2- iol B 9,8 propan-1, 2- iol C 4,9 glixerol D 4,9 propan-1, 3- iol Câu 50: Phát biểu sau đúng? A Phân urê có công thức (NH4)2CO3 B Phân hh chứa nitơ, photpho, kali gọi chung phân NPK C Phân...
 • 4
 • 256
 • 0

PND-10-11-12 - (2 TR IN) HOA A 2009

PND-10-11-12 - (2 TR IN) HOA A 2009
... ddNaOH (dư), thu glixerol hh gồm ba muối (không có đồng phân hình học) Công thức ba muối là: A CH2=CH-COONa, HCOONa CH≡C-COONa B CH3-COONa, HCOONa CH3-CH=CH-COONa C HCOONa, CH≡C-COONa CH3-CH2-COONa ... h a sau: +X Phenol → Phenyl axetat + NaOH (du)  Y (hợp chất thơm) → t0 Hai chất X,Y sơ đồ là: A anhiđrit axetic, phenol B anhiđrit axetic, natri phenolat C axit axetic, natri phenolat ... v a đủ với m gam Cu(OH)2 tạo thành ddcó màu xanh lam Giá tr m tên gọi X tương ứng A 4,9 propan-1, 2- iol B 9,8 propan-1, 2- iol C 4,9 glixerol D 4,9 propan-1, 3- iol Câu 50: Phát biểu sau đúng? A...
 • 4
 • 91
 • 0

(2 TRANG IN) HOA B 2009 PND-10-11-12

(2 TRANG IN) HOA B 2009 PND-10-11-12
... o HBr Mg,etekhan Butan− − ol      X(anken)  +  Y  +    Z → → → Trong X, Y, Z sản phẩm Công thức Z A CH3-CH(MgBr)-CH2-CH3 B (CH3)3C-MgBr C CH3-CH2-CH2-CH2-MgBr D (CH3)2CH-CH2-MgBr ... 10,5 B 17,8 C 8,8 D 24,8 Câu 46: Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dd ) theo tỉ lệ mol : 1, thu chất hữu Y (chứa 74,08% Br k lượng) Khi X p ứng với HBr thu hai sản phẩm hữu khác X A but-1-en ... 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua B buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en C stiren; clobenzen; isopren; but-1-en D 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen Câu 4: Đốt cháy hoàn...
 • 4
 • 85
 • 0

Giáo an 5 (tuan 1-2) CKTKN(in 2 mat)

Giáo an 5 (tuan 1-2) CKTKN(in 2 mat)
... trung hµng ngang cù li - ỉn ®Þnh tỉ chøc, phỉ biÕn néi dung, y/c 1 -2 1 -2 hĐp;chun sang cù li réng tiÕt häc - Khëi ®éng: ®øng vç tay , h¸t 18 -22 ’ - TËp trung phỉ biÕn PhÇn c¬ b¶n: 2- 3’ a, Giíi ... HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN A BÀI CŨ Viết phân số sau thành phân số thập phân : 15 ; 20 0 Điền dấu ; = vào HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS làm bảng con- đọc - HS nhận xét 20 ; 25 - GV nhận xét ... bªn hoa sen, hai thiÕu n÷ vµ em bÐ Ho¹t ®éng 2: xem tranh thiÕu n÷ bªn hoa h GV cho hs quan s¸t tranh Hs th¶o ln theo nhãm + h×nh ¶nh chÝnh cđa bøc tranh lµ g×? Lµ thiÕu n÷ mỈc ¸o dµi + h×nh ¶nh...
 • 81
 • 218
 • 0

Tài liệu 16.2. Navigating in Unix ppt

Tài liệu 16.2. Navigating in Unix ppt
... entire command line you're working on (to the insertion point's left) Moves the insertion point to the beginning of the line Moves the insertion point to the end of the line Transposes the previous ... characters Moves the insertion point to the beginning of the next word Moves the insertion point to the beginning of the current word Erases the previous word (defined as "anything that ends with ... by the Finder's definition The Unix shell uses its own system of denoting invisible files and folders, and ignores the Finder's That doesn't mean you're seeing everything; files that are invisible...
 • 10
 • 208
 • 0

Tài liệu Báo cáo khoa học: Collagen I regulates matrix metalloproteinase-2 activation in osteosarcoma cells independent of S100A4 pdf

Tài liệu Báo cáo khoa học: Collagen I regulates matrix metalloproteinase-2 activation in osteosarcoma cells independent of S100A4 pdf
... (1999) Tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-2 regulates matrix metalloproteinase-2 activation by modulation of membrane-type matrix metalloproteinase activity in high and low invasive melanoma ... cysteinerich protein with kazal motifs (RECK) is a cell membrane associated inhibitor of MMP-2 that is able to inhibit the second activation step of MMP-2 [9] The small calcium-binding protein S100A4 ... (1999) S100A4 involvement in metastasis: deregulation of matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of matrix metalloproteinases in osteosarcoma cells transfected with an anti -S100A4 ribozyme...
 • 12
 • 254
 • 0

Báo cáo khoa học: Amino acids Thr56 and Thr58 are not essential for elongation factor 2 function in yeast potx

Báo cáo khoa học: Amino acids Thr56 and Thr58 are not essential for elongation factor 2 function in yeast potx
... compilation ª 20 07 FEBS 529 5 Role of Thr56 and Thr58 for eEF2 function in yeast 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 G Bartish et al protein that is resistant to diphtheria toxin J Biol Chem 26 8, 8665–8668 ... Journal 27 4 (20 07) 528 5– 529 7 ª 20 07 The Authors Journal compilation ª 20 07 FEBS G Bartish et al Role of Thr56 and Thr58 for eEF2 function in yeast Fig Comparison of the amino acid context surrounding ... wild-type as well as mutant forms of eEF2 FEBS Journal 27 4 (20 07) 528 5– 529 7 ª 20 07 The Authors Journal compilation ª 20 07 FEBS 529 1 Role of Thr56 and Thr58 for eEF2 function in yeast G Bartish et al...
 • 13
 • 228
 • 0

Báo cáo khoa học: Kinetics of the inhibition of neutrophil proteinases by recombinant elafin and pre-elafin (trappin-2) expressed in Pichia pastoris ppt

Báo cáo khoa học: Kinetics of the inhibition of neutrophil proteinases by recombinant elafin and pre-elafin (trappin-2) expressed in Pichia pastoris ppt
... removed by the yeast KEX2 protease (Pichia pastoris Expression Kit manual, Invitrogen, Groningen, the Netherlands) Cloning of elan and trappin-2 cDNA into pPIC9 Using the trappin-2 cDNA cloned into ... Measurement of kass and kdiss for the interaction of rec-elan or rec-trappin-2 with HNE and PR3 Linear inhibition curves were obtained when reacting increasing amounts of each inhibitor with HNE and ... signicantly the bioavailability of such an inhibitor at the site of inammation, e.g in the case of therapeutic administration, as well as providing a source of inhibitory elan Knowledge of the kinetic...
 • 9
 • 210
 • 0

Báo cáo khoa học: Identification and characterization of B¢¢-subunits of protein phosphatase 2 A in Xenopus laevis oocytes and adult tissues Evidence for an independent N-terminal splice variant of PR130 and an extended human PR48 protein pot

Báo cáo khoa học: Identification and characterization of B¢¢-subunits of protein phosphatase 2 A in Xenopus laevis oocytes and adult tissues Evidence for an independent N-terminal splice variant of PR130 and an extended human PR48 protein pot
... TGAGCAAAGTCTTCAATG-3¢ and 5¢-GGAATTCAG TGGAAAAACTTTACAT-3¢ for XPR130, the primers 5¢-GTTCCTGAGCAAAGTCTTCAATG-3¢ and 5¢-GG AATTCAGTGGAAAAACTTTACAT-3¢ for XN73, and the primers 5¢-GGAATTCATGCCGACCACAACCGTT ... ttacagGTTTCT ctgcagGCTGTG ttttagATTCAA ttgcagGTCTGT ttatagGTTGCT tttcagGATGTG aaccagGTTATT tttcagACCCTA atttagCTTCAT ctttagGGGAAA atctagCATTGA atgtagGCAAAA aatcagGATGTT tttcagCTTTGA gene (20 876 ... GAGAAAgtaagt CTTCAGgtaatt ACCACGgtaggc TTGCAAgtatgc ACCAGGgtaagt AACAAGgtaaga TACCAGgtatga TTGATGgtgaga CAGAAGgtaaca GGAAGGgtgagt 3 520 9 16864 3 629 13760 829 6 185761 7814 3811 5461 26 46 11341 1075 28 39 70034...
 • 12
 • 233
 • 0

Xem thêm