mineral lecture

Lecture 2 - RF Fundamentals

Lecture 2 - RF Fundamentals
... http://www.fab-corp.com February 20 05 Copyright 20 05 All Rights Reserved 22 External Antenna Contd 2. 4 Gz dB Log Periodic Antenna 2. 4 Gz dB Magnetic Mount Omni Antenna February 20 05 Copyright 20 05 All ... ARSINIDE February 20 05 LIGHT VELOCITY (km/s) 1.0 1.00003 1.33 1.46 1.5 2. 0 3.4 3.6 Copyright 20 05 All Rights Reserved 300,000 300,000 22 5,000 20 5,000 20 0,000 150,000 88,000 83,000 14 RF Behavior Contd ... Rights Reserved 23 2. 4 Gz 10 dBi Omni-Directional Antenna February 20 05 Copyright 20 05 All Rights Reserved 24 15.5 dBi Flat Panel Panel (6 – 90 degree beamwidth) February 20 05 Copyright 20 05 All Rights...
 • 32
 • 255
 • 1

Lecture 4 - Spread Spectrum Technologies

Lecture 4 - Spread Spectrum Technologies
... - 928 Mhz S-Band - Ghz S-Band ISM (802.11b) 2 .4 - 2.5 Ghz C-Band - Ghz C-Band Satellite downlink 3.7 - 4. 2Ghz C-Band Radar (weather) 5.25 - 5.925 Ghz C-Band ISM (802.11a) 5.725 - 5.875 Ghz C-Band ... C-Band satellite uplink 5.92 5-6 .42 5 Ghz X-Band 8-1 2 Ghz X-Band Radar (police/weather) 9. 5-1 0.55 Ghz Ku-band 1 2-1 8 Ghz Ku-band Radar (Police) 13. 5-1 5 Ghz 15. 7-1 7.7 Ghz ISM - Industrial, Scientific ... All Rights Reserved 44 802.11a Network Channel Assignments Area Frequency Band USA U-NII Lower Band 36 5.180 Ghz (5.15 0-5 .250 Ghz) 40 5.200 Ghz 44 5.220 Ghz 48 5. 240 Ghz U-NII Middle Band 52...
 • 58
 • 388
 • 1

Lecture 5 - WLAN Infrastruc

Lecture 5 - WLAN Infrastruc
... publication 250 NEMA Type 4) February 20 05 Copyright 20 05 All Rights Reserved 16 Access Point Mounts February 20 05 Copyright 20 05 All Rights Reserved 17 Wireless Bridge February 20 05 Copyright 20 05 All ... handle between 8-1 6 clients An Enterprise grade WGB can handle up to 255 clients February 20 05 Copyright 20 05 All Rights Reserved 22 Wireless Router February 20 05 Copyright 20 05 All Rights Reserved ... GPS enabled topographical maps http://www.cisco.com/warp/public/102 /wlan/ faq-hardware-us-calc.html February 20 05 Copyright 20 05 All Rights Reserved 21 Wireless Workgroup Bridges q A Wireless Workgroup...
 • 30
 • 331
 • 1

Lecture 6 WLAN Standards and Organizations.ppt

Lecture 6 WLAN Standards and Organizations.ppt
... 36 technical Societies q The IEEE Standards Association administers the standards process within the IEEE The American National Standards Institute (ANSI) accredits the IEEE and oversees the standards ... and oversees the standards process Many IEEE standards become ANSI standards q The Computer Society is responsible for the IEEE 802 series of standards through its LAN/MAN Standards Committee ... Operates in the 5.0 GHz UNNI bands 200 channels ( channels 1-199) spaced MHz apart Supported data rates are 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 and 54 MBps 6, 12, and 24 are mandatory All others are optional...
 • 34
 • 615
 • 1

Lecture 7 - 802.11 WLAN Architecture

Lecture 7 - 802.11 WLAN Architecture
... Interval - Announce existence of 802.11 network Capability Info - Advertisement of network's capabilities Service Set Identity (SSID) - The identity of the service set FH Parameter Set - Specifies ... February 2005 Copyright 2005 All Righs Reserved WLAN Types q Independent Basic Service Set (IBSS) No Access Point An ad-hoc group of wireless nodes Peer-to-peer transmission One node is elected to ... De-authentication - Destroys a previously known station identity- terminates the current Association The device shuts down Out of AP range February 2005 Copyright 2005 All Righs Reserved 802.11...
 • 38
 • 271
 • 2

Lecture from ingapore

 Lecture from ingapore
... bay? SIA Đa số đánh giá cao SIA Các thách thức/Những hội Anh chị làm gì? true 11009970 Thế mạnh Singapore gì? Những thị trường hấp dẫn gì? Phát triển ma trận mạnh tính hấp dẫn thị trường 1000 Cao ... Cao High 400 T.bình Medium Thế mạnh Strengths Business kinh doanh 100 Thấp Low true 11009970 www.singaporeair.com www.ghanaair.com www.lufthansa.com www.ual.com www.vietnamairlines.com Quay lại...
 • 8
 • 197
 • 0

Lecture 2 ArithCode

Lecture 2 ArithCode
... (0.10110111101100000101 )2 20 bits 0.71753375 < 0.71753407… < 0.71753500 b) Codelength m: m=-log2(r) = -log2(0.0000 125 ) = 19.6 =20 bits c) Bitrate: R =20 bits/10 chars = 2. 0 bits/char • Huffman coder: (1+3 +2+ 1+1+4+4 +2+ 1+1)/10 =2. 2 ... 2/ 10=0 .2 1/10=0.1 1/10=0.1 [C(si), C(si+1)) [0.5, 1.0) [0.4, 0.5) [0 .2, 0.4) [0.1, 0 .2) [0.0, 0.1) Example 1: Encoding S W I M 0.5 0.1 0 .2 0.1 0.1 [0.5, 1.0) [0.4, 0.5) [0 .2, 0.4) [0.1, 0 .2) ... m=-log2r = -log2(0.0000 125 ) = 19.6 =20 bits Example 1: Compression (2) • Entropy = 1.96 bits/char • Arithmetic coder: a) Codeword V: L ≤ V < H V = (0.71753407…)10 = (0.10110111101100000101)2...
 • 14
 • 214
 • 0

Lecture 3 Block

Lecture 3 Block
... cE=’111100, cB=’111101’, cG=’111110’, cH=’111111’ Entropy H3? Bitrate: R3 = (1*pA+2*pB +3* pC+4*pD+6*(pE+pF+pG+pH)) /3= = 0 .35 3 bits/pel Block coding: n→ ∞ pa=p=0.99, pb=q=0.01 Entropy Hn=0.081 bits/pel ... =(0.0284+0.0659+0.0659+0.00 13) /2= 0.081 bits/pel Why H2=H1? 2) Huffman code: cA=’0’, cB=’10’, cC=’110’, cD=’111’ LA=1, LB=2, LC=2, LD =3 Bitrate R2 = (1*pA+2*pB +3* pC +3* pD)/2=0.515 bits/pel Block coding: n =3 ’A’=’aaa’ ... Hn=0.081 bits/pel Bitrate for Hufman coder: n= 1: R1 = 1.0 bit n= 2: R2 = 0.515 bits n= 3: R3 = 0 .35 3 bits If block size n → ∞? symbols in alphabet symbols in alphabet symbols in alphabet Hn ≤ Rn...
 • 8
 • 225
 • 0

Lecture 4 DictionaryMethods

Lecture 4 DictionaryMethods
... sir_sid_eastman_easi ⇒ (4, 2,’d’) LZ77: Decoding Codes: (0, 0,’s’) (0,0,’i’) (0,0,’r’) (0,0,’_’) (4, 2,’d’) Message: (0, 0,’s’): s (0,0,’i’): s+i=si (0,0,’r’): si+r=sir (0,0,’_’): sir+_=sir_ (4, 2,’d’): sir_+si+d=sir_sid ... w?=ab? in Dictionary 36 LZW: Example (4a) step Dictionary 0a 1b ab ba ab? Codes : Message: a b ab a+ a) Input code c =4 ⇒ Decode the 1st symbol s1=a of the code c =4 Complete the previous Dictionary ... Dictionary entry with s1=a 37 LZW: Example (4a) step Dictionary 0a 1b ab ba aba Codes : Message: a b ab a+ a) Input code c =4 Decode the 1st symbol s1=a of the code c =4 ⇒ Complete the previous Dictionary...
 • 44
 • 176
 • 1

HD thiet ke bai giang bang Lecture Maker

HD thiet ke bai giang bang Lecture Maker
... "Thiết kế giảng E_Learning Lecture Maker" - LectureMAKER phần mềm soạn thảo giảng điện tử đa phương tiện, sản phẩm công ty Daulsoft Hàn Quốc (www.daulsoft.com) Với LectureMAKER, tạo giảng đa phương ... đối tượng III - BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VỚI LECTURE MAKER Bài thực hành số 1: Làm quen với Lecture Maker a Yêu cầu - Làm quen với môi trường làm việc Lecture Maker - Tạo giảng - Đặt hình cho giảng - ... Thực Bước Làm quen với môi trường làm việc Lecture Maker Khởi động chương trình Lecture Maker Bước Tạo giảng Để tạo giảng mới, kích chọn nút Lecture Maker Button, cửa sổ chọn mở ra: Chọn New Bước...
 • 24
 • 514
 • 5

Hướng dẫn thiết kế bài giảng bằng Lecture Maker

Hướng dẫn thiết kế bài giảng bằng Lecture Maker
... III - BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VỚI LECTURE MAKER Bài thực hành số 1: Làm quen với Lecture Maker a Yêu cầu - Làm quen với môi trường làm việc Lecture Maker - Tạo giảng - Đặt hình cho giảng - Lưu giảng ... viết "Thiết kế giảng E_Learning Lecture Maker" - LectureMAKER phần mềm soạn thảo giảng điện tử đa phương tiện, sản phẩm công ty Daulsoft Hàn Quốc (www.daulsoft.com) Với LectureMAKER, tạo giảng ... đến câu Kết ta được: 18 Để xem lại giảng mình, vào View / Run All Slide Bài thực hành 3: Kết xuất giảng a Yêu cầu - Kết xuất giảng định dạng Web - Kết xuất giảng định dạng SCO - Kết xuất giảng...
 • 24
 • 841
 • 2

Hướng dẫn sử dụng Lecture Maker 1 (phần mềm tập huấn hè 2009)

Hướng dẫn sử dụng Lecture Maker 1 (phần mềm tập huấn hè 2009)
... Mục đích thực hành   Làm quen với khái niệm cách thức tổ chức LectureMaker Bài thực hành đơn giản hướng dẫn Thầy Cô bạn tạo giới thiệu gồm frame   Tạo file mới: nhấp chuột vào ... mục Animation, ta nhấp vào icon màu xanh dương, xem hiệu ứng diễn    Tiếp tục chèn frame thứ theo hướng dẫn phía Tạo textbox frame (frame 3) gõ vào dòng chữ: Xin mời đến tham quan website ... gõ dòng chữ: Một số hình ảnh nhà trường Chèn số hình ảnh vào frame: menu Insert/mục Object, nhấn chọn nút Image  Lúc này, hình frame có số hình ta chèn vào  Để làm hình ảnh xuất cách sinh...
 • 17
 • 515
 • 10

Hướng dẫn sử dụng Lecture Maker 2 (phần mềm tập huấn hè 2009)

Hướng dẫn sử dụng Lecture Maker 2 (phần mềm tập huấn hè 2009)
... muốn sử dụng hiệu ứng, nhấn nút X góc No effect   Ở frame 4, thay việc load trang web nhà trường thông báo hay tài liệu file PDF Chọn frame 4, sửa lại tiêu đề thành dòng chữ: “Tài nguyên học tập ... Document (để chèn file PDF vào giữ nguyên định dạng PDF, thay hình ảnh) Nhấn nút: Import all slides để chọn toàn nội dung trang file PDF Lưu ý: chèn file PowerPoint vào LectureMaker, ta thao ... giây), áp dụng cho tất frame Tùy chọn cho phép không áp dụng thuộc tính frame Master cho frame   Đối với thực hành này, đổi tên frame thứ chèn thêm văn giới thiệu thành tích nhà trường Trong cửa...
 • 21
 • 465
 • 4

Hướng dẫn sử dụng Lecture Maker 3 (phần mềm tập huấn hè 2009)

Hướng dẫn sử dụng Lecture Maker 3 (phần mềm tập huấn hè 2009)
... toàn giảng Master Frame LectureMaker đóng vai trò Slide Master PowerPoint Tạo file LectureMaker (nhấn Ctrl+N) Nhấn Ctrl+S để lưu file, đặt tên thuchanh3 Các file LectureMaker có phần mở rộng lme ... Master: dùng để điều chỉnh cho frame lại giảng LectureMaker    Đầu tiên, cấu hình cho frame Master tiêu đề (Title Master) Vẫn chế độ chỉnh sửa frame Master Nhấn chuột chọn Title Master bên ... MasterFrame Chọn menu Design, mục Template, nhấn vào mũi tên hướng xuống (xem hình dưới) Nhấn chuột vào   Lúc template mở hình bên LectureMaker có sẵn template Mỗi template gồm template dành cho...
 • 31
 • 371
 • 3

Hướng dẫn sử dụng Lecture Maker 4 (phần mềm tập huấn hè 2009)

Hướng dẫn sử dụng Lecture Maker 4 (phần mềm tập huấn hè 2009)
... giúp Thầy Cô bạn làm quen với thao tác chèn phương trình, đồ thị, câu hỏi trắc nghiệm Để thực hành số 4, tiếp tục dùng file LectureMaker thuchanh3 để thực tập Hãy mở file thuchanh3.lme   Chúng ... cos{Pi} over {2}  Công thức Toán học xuất ô phía      Nếu cách nhập công thức, sử dụng ký tự phía Cách sử dụng tương tự chương trình Equation Microsoft hay MathTye Nếu ngại nhập, thử tìm công ... khỏi chế độ thao tác với đồ thị quay lại với chế độ chỉnh sửa giảng Lúc có đồ thị frame  Tiếp theo, làm quen với dạng trắc nghiệm LectureMaker:    Multiple Choice Quiz (nhiều lựa chọn) Short...
 • 26
 • 344
 • 3

Xem thêm