Nghiên cứu kĩ thuật cố định vi khuẩn Streptococcus thermophillus và Lactobacillus bulgaricus trên cellulose sản xuất từ vi khuẩn Acetobacter xylinum

Đồ án tổng hợp nghiên cứu thuật cố định vi khuẩn streptococcus thermophillus lactobacillus bulgaricus trên cellulose sản xuất từ vi khuẩn acetobacter xylinum

Đồ án tổng hợp nghiên cứu kĩ thuật cố định vi khuẩn streptococcus thermophillus và lactobacillus bulgaricus trên cellulose sản xuất từ vi khuẩn acetobacter xylinum
... saccharose 1.2 Gi i thi u v vi khu n ST LB 1.2.1 c m hình thái c a vi khu n Streptococcus thermophillus Lactobacillus bulgaricus 1.2.1.1 Streptococcus thermophillus (ST) LƠ vi khu n có t bƠo gram ... que, không di đ ng Hình 1.9 Lactobacillus bulgaricus 1.2.2 c m sinh lý, sinh hóa c a Streptococcus thermophillus Lactobacillus bulgaricus Hai ch ng vi khu n đ u lƠ vi khu n hi u khí, lên men đ ... LU N VÀ KI N NGH 46 TÀI LI U THAM KH O 48 PH L C DANH M C CH VI T T T STT Ký hi u Tên đ y d BC Bacterial cellulose ST Streptococcus thermophillus LB Lactobacillus bulgaricus...
 • 59
 • 91
 • 0

Đồ án tổng hợp nghiên cứu thuật cố định vi khuẩn streptococcus thermophillus lactobacillus bulgaricus trên cellulose sản xuất từ vi khuẩn acetobacter xylinum

Đồ án tổng hợp nghiên cứu kĩ thuật cố định vi khuẩn streptococcus thermophillus và lactobacillus bulgaricus trên cellulose sản xuất từ vi khuẩn acetobacter xylinum
... động vi c sử dụng giống, đặc biệt chế phẩm vi khuẩn lactic chất mang BC hệ thứ Từ thực tiễn yêu cầu em tiến hành đề tài Nghiên cứu thuật cố định vi khuẩn Streptococcus thermophillus Lactobacillus ... Lactobaccillus bulgaricus Đông khô vi khuẩn Bảo quản lạnh Sơ đồ phân lập hai chủng vi khuẩn ST LB Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất sữa chua Khuẩn lạc hỗn hợp hai vi khuẩn ST LB từ sữa chua ... nghiên cứu cố định vi sinh vật chất mang BC Vi t Nam ngày nhân rộng nhiều đối tượng vi sinh vật, có nhiều đề tài nghiên cứu thành công: Đề tài “Một số ứng dụng cellulose vi khuẩn (Bacterial cellulose...
 • 58
 • 241
 • 0

Nghiên cứu khả năng cố định đạm của đậu phộng (arachis hypogaea l) trên đất xám bằng phương pháp đồng vị đánh dấu 15n

Nghiên cứu khả năng cố định đạm của đậu phộng (arachis hypogaea l) trên đất xám bằng phương pháp đồng vị đánh dấu 15n
... Dang CBB hi~n hanh: ho~t dQ Nase b~g 15N1 , an bdng- va khac bi~t- N, khd' c acetyIen, ureid, d5ng vi danh dIlu 15N( pha Ioang d5ng vi 15N, gia trj 'A', phan b6 15NtI! nhien) Nh~n xet va t6ng ke't ... d~utieDsii'dl).ng phuongphap dong vi danh dilu 15N nghien CUll nang k CBB cay d~u phQng a Vi~t Nam, cling cilp s6li~u ve luqng N-c6 dinh cay d~u phQng lien dill xam, ma fa huang ling dl).ngphuong ... Dang cai t:).odlft cua cay d~u phQng d wng la mQtthl)'cti~n he't sac cifp thie't MQc dich nghien cuu Lu~n an su d~ng phuC1nghap d6ng vi daub difu 15NnhAmnghien cau kha p Dang CBB cua d~u phQng tren...
 • 27
 • 275
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật bản búng cầu, giật cầu phương pháp giảng dạy - huấn luyện ban đầu đối với vận động viên đá cầu trẻ

Nghiên cứu kỹ thuật cơ bản búng cầu, giật cầu và phương pháp giảng dạy - huấn luyện ban đầu đối với vận động viên đá cầu trẻ
... nhóm kỹ thuật môn đá cầu: - Nhóm hoạt động cầu gồm: t chuẩn bị di chuyển - Nhóm hoạt động cầu gồm: kỹ thuật phát cầu, kỹ thuật búng cầu, kỹ thuật giật cầu, kỹ thuật chuyền cầu, kỹ thuật đập cầu ... cầu: - Nhóm hoạt động cầu gồm: t chuẩn bị di chuyển - Nhóm hoạt động cầu gồm: kỹ thuật phát cầu, kỹ thuật búng cầu, kỹ thuật giật cầu, kỹ thuật chuyền cầu, kỹ thuật đập cầu (tấn công), kỹ thuật ... luận án: Nghiên cứu kỹ thuật búng cầu, giật cầu v phơng pháp giảng dạy- huấn luyện ban đầu vận động viên đá cầu trẻ Chuyên ng nh: Huấn luyện thể thao M số: 62.81.02.01 Họ v tên nghiên cứu sinh:...
 • 25
 • 951
 • 5

Nghiên cứu khả năng cố định kim loại nặng của than sinh học trên đất bạc màu trồng rau

Nghiên cứu khả năng cố định kim loại nặng của than sinh học trên đất bạc màu trồng rau
... than sinh học sản xuất từ phụ phẩm lúa đất ô nhiễm kim loại nặng lựa chọn đề tài: Nghiên cứu khả cố định kim loại nặng than sinh học đất bạc màu trồng rau để có nhìn rộng sâu tác dụng TSH khả ... Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tính chất lý hoá TSH - Nghiên cứu ảnh hưởng TSH tới sinh trưởng suất trồng - Nghiên cứu khả cố định kim loại nặng đất bạc màu TSH 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 ... cố định kim loại nặng đất, cung cấp sở khoa học cho việc ứng dụng TSH nhằm cải tạo đất bạc màu cải tạo ô nhiễm môi trường đất 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định hiệu TSH việc cố định kim loại nặng...
 • 65
 • 662
 • 3

Nghiên cứu khả năng cố định kim loại nặng của than sinh học trên đất bạc màu trồng rau

Nghiên cứu khả năng cố định kim loại nặng của than sinh học trên đất bạc màu trồng rau
... than sinh học sản xuất từ phụ phẩm lúa đất ô nhiễm kim loại nặng lựa chọn đề tài: Nghiên cứu khả cố định kim loại nặng than sinh học đất bạc màu trồng rau để có nhìn rộng sâu tác dụng TSH khả ... Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tính chất lý hoá TSH - Nghiên cứu ảnh hưởng TSH tới sinh trưởng suất trồng - Nghiên cứu khả cố định kim loại nặng đất bạc màu TSH 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 ... cố định kim loại nặng đất, cung cấp sở khoa học cho việc ứng dụng TSH nhằm cải tạo đất bạc màu cải tạo ô nhiễm môi trường đất 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định hiệu TSH việc cố định kim loại nặng...
 • 55
 • 59
 • 0

Nghiên cứu các thuật toán mã hóa khóa công khai ứng dụng trong chữ ký điện tử

Nghiên cứu các thuật toán mã hóa khóa công khai và ứng dụng trong chữ ký điện tử
... hóa công khai thuật toán thiết kế cho khóa hóa khác so với khóa giải khóa giải hóa tính toán từ khóa hóa Khóa hóa gọi khóa công khai (public key), khóa giải gọi khóa riêng (private ... KHÓA CÔNG KHAI 1.1 Khái niệm hóa khóa công khai 1.1.1 Mật hóa khóa đối xứng 1.1.2 Mật hóa khóa công khai 1.2 Các thuật toán mật hóa khóa công khai ... hóa khóa công khai, khóa cá nhân phải giữ bí mật khóa công khai phổ biến công khai Trong khóa, dùng để hóa khóa lại dùng để giải Điều quan trọng hệ thống tìm khóa bí mật biết khóa công khai...
 • 65
 • 676
 • 3

Nghiên cứu các thuật toán mã hóa khóa công khai ứng dụng trong chữ ký điện tử

Nghiên cứu các thuật toán mã hóa khóa công khai và ứng dụng trong chữ ký điện tử
... hóa công khai thuật toán thiết kế cho khóa hóa khác so với khóa giải khóa giải hóa tính toán từ khóa hóa Khóa hóa gọi khóa công khai (public key), khóa giải gọi khóa riêng (private ... KHÓA CÔNG KHAI 1.1 Khái niệm hóa khóa công khai 1.1.1 Mật hóa khóa đối xứng 1.1.2 Mật hóa khóa công khai 1.2 Các thuật toán mật hóa khóa công khai ... hóa khóa công khai, khóa cá nhân phải giữ bí mật khóa công khai phổ biến công khai Trong khóa, dùng để hóa khóa lại dùng để giải Điều quan trọng hệ thống tìm khóa bí mật biết khóa công khai...
 • 65
 • 434
 • 0

nghiên cứu hệ thống ổn định nhiệt độ làm mát keo trong dây chuyền sản xuất keo nhũ

nghiên cứu hệ thống ổn định nhiệt độ làm mát keo trong dây chuyền sản xuất keo nhũ
... định nhiệt độ làm mát keo dây chuyền sản xuất keo nhũ" Mục đích nghiên cứu Đề tài có mục đích nghiên cứu là: Xây dựng hệ thống ổn định nhiệt độ đầu máy làm mát keo dây chuyền sản xuất keo nhũ ... khởi động dây chuyền sản xuất 22 phút 63 Hình 4.11 Đồ thị nhiệt độ keo đầu máy làm mát sau khởi động dây chuyền sản xuất 22 phút Hình 4.12 Đồ thị nhiệt độ keo đầu máy làm mát sau loại bỏ hệ thống ... điều khiển dây chuyền sản xuất 57 Hình 4.3 Màn hình hiển thị thông số công nghệ dây chuyền 58 Hình 4.4 Tủ điều khiển hệ thống ổn định nhiệt độ máy làm mát keo dây chuyền sản xuất keo nhũ 59 Hình...
 • 76
 • 262
 • 0

Nghiên cứu về nguyên liệu, các tính chất biển đổi quy trình công nghệ sản xuất ứng dụng pectin

Nghiên cứu về nguyên liệu, các tính chất biển đổi và quy trình công nghệ sản xuất và ứng dụng pectin
... Chương TỔNG QUAN VỀ PECTIN 1.1 Tình hình nghiên cứu pectin [25], [26], [27] 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nước - Có công trình nghiên cứu thu nhận pectin từ phế liệu bưởi ứng dụng để sản xuất mứt xoài ... có sử dụng pectin Việc sử dụng pectin sản phẩm đồ uống phù hợp chúng có cacbonhydrate tự nhiên lượng thấp ổn định tính đục sản phẩm e Các ứng dụng khác pectin công nghệ thực phẩm - Dùng pectin ... Chiết xuất pectin từ phế liệu bưởi 2.5.2 Phế liệu bưởi GVHD: Nguyễn Thị Thanh Nga - Chiết xuất pectin naringin Được ứng dụng công nghệ thực phẩm (như phần ứng dụng bưởi trên), ứng dụng công nghệ...
 • 47
 • 461
 • 0

Nghiên cứu lựa chọn loại hình sử dụng đất hiệu quả bền vững trên đất sản xuất nông nghiệp huyện bạch thông, tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu lựa chọn loại hình sử dụng đất hiệu quả bền vững trên đất sản xuất nông nghiệp huyện bạch thông, tỉnh bắc kạn
... hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu bền vững 2.2.4 Đề xuất giải pháp phát triển loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu ... đến sản xuất nông nghiệp huyện - Đánh giá thực trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện - Lựa chọn loại hình sử dụng đất hiệu bền vững đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện ... huyện Bạch Thông - Nghiên cứu hệ thống sử dụng đất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Bạch Thông 2.2.3 Đánh giá hiệu lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Đánh giá hiệu...
 • 96
 • 337
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng kĩ thuật cố định trên cellulose vi khuẩn trong một số phương pháp lên mennghiên cứu khả năng cố định đạm của đậu phộng lạc agachis hyporaea l trên đất xám bằng phương pháp đồng vị đánh dấu 15nkĩ thuật xác định vị trí toshiba ở góc phố có cây hoa anh thảonghiên cứu kĩ thuậtnghiên cứu mỹ thuật cổnghiên cứu mỹ thuật cổ việt namnghiên cứu kĩ thuật xử lí video số ứng dụng vào theo vết và phân loại đối tượngnghiên cứu kĩ thuật gieo ươm cây sa mộc dầuthực trạng về hoạt động nghiên cứu thị trường xác định thị trường mục tiêu và định vị sản phẩmtâm nghiên cứu kỹ thuật cơ khí chính xáckĩ thuật xác định vị trí 3d pose tương đối giữa 2 đám mâybài 2 nghiên cứu kĩ thuật nhuộm vải cotton 100nghiên cứu kỹ thuật cô dịch chiết thành cao đặcnghiên cứu điều kiện cố định zr iv trên nhựa cation và nhựa vòng càngslide nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động của công nhân sản xuất trực tiếp tại công ty cổ phần dệt may phú hòa anThánh phêrô và chén đắngThánh giá đảo ngược là thế nàoGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngNguồn gốc và ý nghĩa mùa chay12 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 có đáp ángiao trinh solidworks 2017 fullGiaoTrinh kinh te cong nghiepChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nayĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINHHồ chí minhKết luận của ban bí thư về sơ kết việcTầm nhìn sáng tạo của hồ chí minh khi tiếp nhận học thuyếtVan hoa dog bang bac bovh qua ca daoBồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội tạp chí quốc phòng toàn dân1 GioiThieuVeLTHDT6 dahinhCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 3 Học viện KTQS MTA