Thử nghiệm sản xuất kháng huyết thanh kháng vi khuẩn E.coli

Thử nghiệm sản xuất kháng huyết thanh kháng vi khuẩn E. coli

Thử nghiệm sản xuất kháng huyết thanh kháng vi khuẩn E. coli
... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E coli Giáo vi n hƣớng dẫn: Sinh vi n thực hiện: TS NGUYỄN NGỌC HẢI PGS TSKH NGUYỄN LÊ ... vi c chẩn đoán bệnh miễn dịch học chăn nuôi ít, áp dụng cho số bệnh Xuất phát từ yêu cầu thực tế vào nghiên cứu đề tài Thử nghiệm sản xuất kháng huyết kháng vi khuẩn E coli để phục vụ cho vi c ... TÓM TẮT NGUYỄN VÂN ANH, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 8/2005 “THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E coli Hội đồng hƣớng dẫn: TS Nguyễn Ngọc Hải PGS TSKH Nguyễn Lê Trang...
 • 64
 • 604
 • 3

THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli

THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli
... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E coli Giáo vi n hƣớng dẫn: Sinh vi n thực hiện: TS NGUYỄN NGỌC HẢI PGS TSKH NGUYỄN LÊ ... vi c chẩn đoán bệnh miễn dịch học chăn nuôi ít, áp dụng cho số bệnh Xuất phát từ yêu cầu thực tế vào nghiên cứu đề tài Thử nghiệm sản xuất kháng huyết kháng vi khuẩn E coli để phục vụ cho vi c ... TÓM TẮT NGUYỄN VÂN ANH, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 8/2005 “THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E coli Hội đồng hƣớng dẫn: TS Nguyễn Ngọc Hải PGS TSKH Nguyễn Lê Trang...
 • 64
 • 237
 • 0

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 7 potx

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 7 potx
... tất chủng E coli Kháng thể tạo có số kháng thể đặc hiệu cho tất chủng E coli vi c định tính kháng thể kháng chủng E coli không xác Chủng O139:K82 (H28) chủng K88+ (E68) thuộc nhóm E coli gây bệnh ... số yếu tố kháng nguyên giống Do dùng chủng E68 để hấp phụ huyết loại kháng thể chung cho E68 H28 nên huyết lại kháng thể đặc hiệu cho H28 Vì vi c thực phản ứng ngƣng kết với kháng huyết hấp phụ ... dịch vi khuẩn S aureus nghiên cứu 1:4 với nồng độ S aureus 1014 tế bào/ ml 4.2.4 Xử lí tăng độ đặc hiệu kháng huyết Khi đƣa kháng nguyên vào thể kích thích thể tạo kháng thể chống lại định kháng...
 • 9
 • 232
 • 0

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 6 pps

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 6 pps
... chủng vi khuẩn E coli E68 để KHT lại kháng thể đặc hiệu cho H28 KHT đƣợc hấp phụ với vi khuẩn E coli E68, sau định hiệu giá kháng thể phản ứng ngƣng kết chậm ống nghiệm thu đƣợc kết nhƣ sau: Bảng ... hiệu giá kháng thể ngƣng kết kháng huyết thỏ thỏ Thỏ Lấy máu Lần Huyết Lần Huyết Lần Ghi ch : Huyết KHT thẩm tích KHT thẩm tích KHT thẩm tích Thỏ Thỏ Trung bình 1/ 160 0 1/ 960 1/ 160 0 1/480 1/ 160 0 1/720 ... phát đƣợc kháng thể ngƣng kết sau mũi tiêm mẫn cảm với kháng huyết không xử lí cho kết (-) 4.1.4 Xử lí tăng độ đặc hiệu kháng huyết Do kháng nguyên sử dụng nguyên tế bào vi khuẩn E coli có kháng...
 • 9
 • 143
 • 0

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 5 ppsx

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 5 ppsx
... ống  Cho NaN3 vào VNaN3 = 0, 05% Vmáu  Để qua đêm 4oC  Tách lấy huyết thanh, sau li tâm bỏ phần cặn Kháng huyết đƣợc chia làm phần: Phần 1: để nguyên kháng huyết thanh, bổ sung glycerol (Vglycerol ... 37oC Lấy 0 ,5 ml canh khuẩn cấy đĩa thạch TSA đƣờng kính 15 cm Ủ 37oC qua đêm Rửa vi khuẩn ml nƣớc muối sinh lí 0, 85% thu dịch huyền phù vi khuẩn Pha với ml kháng huyết (hoặc kháng thể thẩm tích) ... muối sinh lí để đạt nồng độ thử nghiệm Cho kháng huyết vào với tỉ lệ KHT : dịch VK 1:4 1:9 50 oC 2h Dịch kháng thể gắn với protein A S aureus Sơ đồ 3.4 Qui trình gắn kháng thể với protein A Staphylococcus...
 • 9
 • 181
 • 1

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 4 ppt

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 4 ppt
... tiêm khác nhau: ngắn ngày dài ngày 3.3 VẬT LIỆU THÍ NGHIỆM  Th : Vi khuẩn E .coli gây bệnh phù đầu heo (chủng O139:K82 hay H28), vi khuẩn E coli gây tiêu chảy heo (K88+ hay E68)  Vi khuẩn Staphylococcus ... Dịch huyền phù kháng nguyên E coli Sơ đồ 3.1 Qui trình tạo dịch huyền phù kháng nguyên E coli (theo rskov, 1977) 3 .4. 1.2 Tiêm thú thí nghiệm  Đƣờng tiêm: tiêm dƣới da  Hàm lƣợng vi khuẩn khoảng ... cyanogen bromide đƣợc cung cấp nhà sản xuất ( ví d : protein A – Sepharose CL4B; Pharmacia) Mỗi ml phức hợp gắn với 10-20 mg IgG (tƣơng đƣơng với 1-2 ml kháng huyết thanh) Kháng thể gắn với protein A...
 • 9
 • 166
 • 0

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 3 pptx

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 3 pptx
... coli đƣợc phát khả lên men lactose sinh 44oC, có kết nghiệm pháp IMViC phù hợp 2.2 .3 Yếu tố kháng nguyên 2.2 .3. 1 Kháng nguyên thân O Các kháng nguyên O có chất lipopolysacharide (LPS) Những kháng ... Tizard, 1992) [ 13] 14 2.2 VI KHUẨN E coli [1] [9] 2.2.1 Định nghĩa Escherichia coli đƣợc gọi faecal coli, thuộc nhóm coliform phân, có hình que, gram âm, có kích thƣớc khoảng 2 -3 x 1,5 ; có khả ... lại nhiều lần có chọn lọc dòng tế bào lympho B sản xuất kháng thể tăng sinh dòng sản xuất kháng thể có lực cao với kháng nguyên giới hạn tối đa kháng nguyên đƣa vào Thƣờng tiêm mũi nhắc lại lần...
 • 9
 • 185
 • 0

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 2 ppsx

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 2 ppsx
... vi c chẩn đoán bệnh miễn dịch học chăn nuôi ít, áp dụng cho số bệnh Xuất phát từ yêu cầu thực tế vào nghiên cứu đề tài Thử nghiệm sản xuất kháng huyết kháng vi khuẩn E coli để phục vụ cho vi c ... thời Ngoài ứng dụng vào sản xuất kháng huyết kháng vi sinh vật gây bệnh quan trọng khác 2 1 .2 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1 .2. 1 Mục đích Xây dựng hoàn thiện quy trình sản xuất kháng huyết phục vụ cho công ... 42 xii DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ SƠ ĐỒ TRANG Sơ đồ 3.1 Qui trình tạo dịch huyền phù kháng nguyên E coli 22 Sơ đồ 3 .2 Qui trình chung xử lí kháng huyết 25 Sơ đồ 3.3 Qui trình hấp phụ kháng...
 • 9
 • 163
 • 0

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 1 pps

Luận văn : THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli part 1 pps
... PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E coli Giáo vi n hƣớng dẫn: Sinh vi n thực hiện: TS NGUYỄN NGỌC HẢI PGS TSKH NGUYỄN LÊ TRANG ... 11 2.2 VI KHUẨN E coli 14 2.2 .1 Định nghĩa 14 2.2.2 Đặc tính sinh hóa 14 2.2.3 Yếu tố kháng nguyên 14 2.2.3 .1 Kháng nguyên thân O 14 2.2.3.2 ... Chí Minh Tháng 8/2005 “THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E coli Hội đồng hƣớng dẫn: TS Nguyễn Ngọc Hải PGS TSKH Nguyễn Lê Trang Thời gian nghiên cứu: từ tháng 2/2005 đến tháng...
 • 9
 • 227
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp nano vàng và khảo sát khả năng gắn kết với kháng thể kháng vi khuẩn e coli

Nghiên cứu tổng hợp nano vàng và khảo sát khả năng gắn kết với kháng thể kháng vi khuẩn e coli
... nano vàng gắn kháng thể kháng vi khuẩn E coli Hình phổ FTIR hạt nano vàng gắn kết kháng thể kháng vi khuẩn E coli O.157 Hình kết phổ FTIR hạt nano vàng gắn kết kháng thể kháng vi khuẩn E coli ... hạt nano vàng biến tính bề mặt với nhóm thiol khảo sát khả gắn kết với kháng thể kháng vi khuẩn E. coli O157 Bên cạnh đó, khả gắn kết hạt nano vàng sau chế tạo với kháng thể kháng vi khuẩn E coli ... dựa vào kết TEM 23 Hình (A) Kết TEM vi khuẩn E coli O.157, (B) kết TEM hạt nano vàng gắn kết kháng thể kháng vi khuẩn E coli O.157 Hình (A) kết TEM vi khuẩn E coli O.157 hình (B) kết TEM hạt nano...
 • 24
 • 237
 • 0

NGHIÊN cứu xây DỰNG QUY TRÌNH sản XUẤT mẫu HUYẾT THANH sử DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH nội KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG xét NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG KHÁNG NGUYÊN HBsAg

NGHIÊN cứu xây DỰNG QUY TRÌNH sản XUẤT mẫu HUYẾT THANH sử DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH nội KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG xét NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG KHÁNG NGUYÊN HBsAg
... TRNG I HC Y H NI NGUYN XUN T NGHIÊN CứU XÂY DựNG QUY TRìNH SảN XUấT MẫU HUYếT THANH Sử DụNG TRONG CHƯƠNG TRìNH NộI KIểM TRA CHấT LƯợNG XéT NGHIệM ĐịNH LƯợNG KHáNG NGUYÊN HBsAg KHểA LUN TT NGHIP C ... dỏn nhón huyt kim tra, ngy lm, bo qun -200C Khi tin thnh kim tra mi ln ly mt l kim tra chớnh xỏc (khi dựng huyt kim tra cn lm tan v trn u trc lm kim tra) huyt dựng kim tra ny cú th n nh c ... nht l anti -HBsAg Anti -HBsAg (+) cú th xy trng hp sau: - Anti -HBsAg (+) ó nhim hin ó lnh - Anti -HBsAg (-) cha tng b nhim, ỏp ng dch sau chớch nga HBV S hin din ca c hai HBsAg v anti -HBsAg huyt...
 • 67
 • 119
 • 1

thử nghiệm chiết xuất kháng thể sau khi tiêm vaccin dịch tả heo cho thỏ

thử nghiệm chiết xuất kháng thể sau khi tiêm vaccin dịch tả heo cho thỏ
... ch th 3.4.1.1 Tiêm vaccine cho th Vaccine d ch t heo c a NAVETCO m i l tiêm 10 li u S d ng 2ml dung d ch pha vaccine, v y m t li u có dung tích 0,2ml (li u tiêm cho heo) Sau l y vaccine vào xi ... ngày Sau l y máu ti n hành tiêm vaccine Th không c tiêm vaccine tiêm cho heo) , l n hai m i th nhóm th 1, l n u m i th i ch ng c tiêm 0,4 ml (g p ôi li u c tiêm 0,8 ml (li u g p b n l n) ba l n sau ... DTH, phân bi t c heo kháng th nhi m b nh hay tiêm vaccine d a s phát hi n kháng th kháng protein Erns hay NS3 (vaccine ti u ph n) hay E2 (vaccine tái t h p) Các kháng th c g i kháng th ánh d...
 • 46
 • 391
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thử nghiệm sản xuất sữa chua đậu nànhđề tài bước đầu thử nghiệm sản xuất sữa chua đậu nành bổ sung tảo spirulinathử nghiệm sản xuất giống ốc nhồinghiên cứu sinh học sinh sản và thử nghiệm sản xuất giống ốc đĩa nerita balteata reeve 1855tìm hiểu về cây đỏ ngọn và thử nghiệm sản xuất trà túi lọc đỏ ngọnnghiên cứu ứng dụng enzyme pectinase trong chiết tách dịch quả nhàu và thử nghiệm sản xuất nước giải khát từ quả nhàuthử nghiệm sản xuất sản phẩm chả cá basa cuộn khoai cao tẩm bột chiên pangasius bocourticarođồ án tốt nghiệp nghiên cứu thử nghiệm sản xuất đồ hộp bắp cải nhân thịt và surimiđồ án tốt nghiệp nghiên cứu thử nghiệm sản xuất nước ép trái dâu tằm đóng chaihanh chay thu nghiem san xuat thu san pham moithử nghiệm sản xuất sản phẩm ở quy mơ phòng thí nghiệmnghiên cứu thử nghiệm sản xuất bánh tráng rong nho caulerpa lentilliferamột số kết quả thử nghiệm sản xuất thử và hoàn thiện quy trìnhthử nghiệm sinh hóa và huyết thanhkháng kháng sinh của vi khuẩn e coliChủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nóBC ky yeu hnkh qte 2011 2015Bài báo trong nước | Hanoi University of Science, VNUBài báo trong nước | Hanoi University of Science, VNUdetai NAFOSTED 2016 nayLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUNêu, phân tích những ví dụ cụ thể gắn với vấn đề phân loại hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật.tư tưởng bác ái của công giáo trong tân ước ttTiêu Luận Thực Trạng Buôn Bán Phụ NữTiểu luận môn quản lý nhà nước hệ chuyên viên. Đề tài: “Xử lý việc giải phóng mặt bằng Công trình xây dựng Nhà máy gạch không nung tại khu Công nghiệp ĐH, xã QLa, huyện QL” để làm đề tài cuối khóa lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuNGHIÊN cứu, THIẾT kế, CHẾ tạo THIẾT BỊ HÀN MA SÁT XOAYVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnẤn Độ GSCMN1IND2S4US Tax law 1930 USA(2017)KẾT QUẢ THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm)Canada Re1Hoa Kỳ GSCMN1USA1S7Hoa Kỳ Supplement1Tổng hợp 20 đề thi thử Tiếng Anh THPT Quốc gia 2018 mới nhấtHoa Kỳ Regulation