De ktra hoc ki 1 lơp 11

DE THI HOC KI 1 lop 11(NC) DS và HH

DE THI HOC KI 1 lop 11(NC) DS và HH
... 0.25 1 sin x − cos x = 2 cos π π sin x − sin cos x = 4 0.25  Sin(x - π/4) = sin(π/6) ; x= 13 π + k 2π 12 0.5 Trong khai triển (x + 2y )14 số hạng thứ 11 có dạng : 10 T 11 = C14 x (2 y )10 = 1. 025.024 ... = 1. 025.024 x y10 1. 0 1. 0 a) Lập số tự nhiên có chữ số lấy từ số màu đỏ: Có tất A64 = 360 số (360 cách xếp) b)Lấy số màu xanh Xi (i = 1, 2,3,4) => có cách Lấy số màu vàng Vj (j = 1, 2,3,4,5), j ... số màu đỏ Dk (k =1, 2,3,4,5,6), k ≠ j ≠ i =>có cách Vậy có tất x x = 64 cách 1. 0 1. 0 A 0.25 0.25 0.25 0.25 I B C c) Tập gía trị X : { 0, 1, 2, 3, } A’ B’ + Tồng số khả : C15 = 13 65 + Khi X = 3:...
 • 4
 • 314
 • 6

đề thi học 1 lớp 11

đề thi học kì 1 lớp 11
... B D B C C B A C C C A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 21 22 23 24 25 26 27 ... + k, k Z + k2, k Z 4 Câu 21 : Trong mặt phẳng Oxy cho QO biến A (1; 0) thành A(0; 1) Khi M (1; -1) biến thành M có toạ độ là: A ( -1; 1) B (1; 0) C ( -1; -1) D (1; 1) Câu 22 : Cho tam giác ABC ... Đáp án 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A D D D A A C A D B D D D A D B A D A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D C C B A C D A A B D B C C B A C C C A 01 02 03 04 05...
 • 4
 • 375
 • 2

de thi hoc ki 1 lop 11

de thi hoc ki 1 lop 11
... ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 11 -NĂM HỌC 2 010 -2 011 Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau ghi rõ điều ki n (nếu có)? NH4Cl NH4NO3 NH3 N2 NH3 NO NO2 HNO3 (NH4)3PO4 Fe(NO3)3 Fe2O3 Câu 2: : Cho 12 gam hỗn ... ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 11 -NĂM HỌC 2 010 -2 011 Câu 1: thực chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều ki n C→ CO → CO2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → Na2CO3 → NaHCO3 ... ĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 11 -NĂM HỌC 2 010 -2 011 Câu 1: thực chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều ki n NaNO2 → N2 → Mg3N2 3→ NH3 → Cu → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2...
 • 4
 • 220
 • 0

DE THI HOC KI 1 LOP 11

DE THI HOC KI 1 LOP 11
... 13 2 ĐỀ KI M TRA MÔN VẬT LÝ LỚP 11 Thời gian làm bài: 45phút; Mã đề thi 13 2 Họ, tên thí sinh: Lớp : I Trắc nghiệm: Tô đen bút chì vào đáp án 01 08 15 02 09 16 03 10 17 04 11 ... đề thi 13 2 Trang 11 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 12 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 13 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 14 /42 ... đề thi 13 2 Trang 15 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 16 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 17 /42 - Mã đề thi 13 2 Trang 18 /42...
 • 42
 • 253
 • 0

Đề thi học 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2014 Trường THPT Nguyễn Trãi

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2014 Trường THPT Nguyễn Trãi
... ỗ h ợ r ắ A ch ứ u t i c n p n a 81, 2% CuO v ềkh ố l ượ g Tính hi ệ su ấ ph ả ứ g nhi ệ phân Cu(NO ) i n u t n n t Cho H = 1, C = 12 , N = 14 , O = 16 , P = 31, S = 32, Ca = 40, Fe = 56; Cu =64 ... ch ươ g trình nâng cao: n Câu V (4 đ ể ) i m Tính pH c ủ dung d ịch NH 0,4M (K =1, 8 .10 ) a -5 b Vi ế ph ươ g trình hóa h ọ x ả cho t n c y a) P l ầ l ượ tác d ụ v O (d Mg ( đ nóng) Xác đị vai trò ... n: Câu IV (4 đ ể i m) Vi ế ph ươ g trình đ ệ li c ủ NH Cl; CH COOH t n i n a Vi ế ph ươ g trình hóa h ọ x ả cho P l ầ l ượ tác d ụ v O d t n c y n t ng i , Ca ( đ nóng) Xác đị vai trò c ủ P ph...
 • 2
 • 356
 • 0

Đề thi học 1 lớp 11 môn Lịch Sử năm 2014 Trường THPT Minh Thuận (Đề 1)

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lịch Sử năm 2014 Trường THPT Minh Thuận (Đề 1)
... c ng p, p - V ềđố ngo ph ủRu-d ven đề “Chính sách láng gi ề thân i i: ng thi ệ nh ằ c ả thi ệ quan h ệv n ướ M ĩ Latinh thi ế l ậ quan h ệ n” m i n i c t p ngo giao v Liên Xô 0.75 đ i i ... ềkinh t ế Nhà n ướ can thi ệ tích c ự vào đờ s ố kinh t ế thông qua : c p c i ng , đạ lu ậ ph ụ h công nghi ệ nông nghi ệ ngân hàng .05 đ o t c ng p, p - V ềđố ngo ph ủRu-d ven đề “Chính sách láng ... t c n m đ ề ti ế kinh t ế 1. 0 đ i u t Câu 3:4 đ ể i m * N ướ Đứ thoát kh ỏ kh ủ ho ả b ằ vi ệ th ự hi ệ sách: c c i ng ng ng c c n - V ềchính tr ị Chính ph ủHít-le thi ế l ậ n ề chuyên độ tài,...
 • 2
 • 318
 • 0

Đề thi học 1 lớp 11 môn Lịch Sử năm 2014 Trường THPT Minh Thuận (Đề 2)

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lịch Sử năm 2014 Trường THPT Minh Thuận (Đề 2)
... 0.75 đ c i c n t c - Quá trình phát xít hoá nước Nhật diễn tương đối chậm chạp kéo dài 10 năm từ (19 29 -19 39) Còn Đức trình phát xít diễn nhanh chóng thời gian ngắn Hítle lên cầm quyền.0.75đ ... có i c t s ẵ ch ếđộ chuyên ch Thi n Hoàng (do v ậ đ mang s ẳ tính ch ấ quân n y ã n t phi ệ hi ế chi ế 1. 0 đ t u n) - Do cu ộ kh ủ ho ả kinh t ến ổra, n ướ Nh ậ l thi ế tr ầ tr ọ ngu c ng ng c ... kinh t ếth ếgi 19 29 – 19 33 đ gây nh ữ h ậ qu ảv ề c ng ng i ã ng u kinh t ế tr ị xã h ộ đố v n ướ t ưb ả , i i i c n: + Kinh t ế gi ả sút tr ầ tr ọ : m m ng + Chính tr ị – XH: 1. 0 đ -> T ỉ l...
 • 3
 • 366
 • 0

Đề thi học 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2014 Trường THPT Long Mỹ

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Sinh học năm 2014 Trường THPT Long Mỹ
... hút O Câu 7: (1 đ ể i m) Gi ả thích t th ự v ậ i i c tCAMth ự hi ệ pha t ố c ủ quang h ợ vào hai th c n i a p i đ ể (ban đ m ban ngày)? i m ê B Ch ươ g trình nâng cao n Câu 8: (1 đ ể i m) Trình ... t ốở c n t a m c b ằ hai h ợ ch ấ n ướ r móng tay (axêtôn) d ầ l tr ắ ng p t c a u a ng Câu 9: (1 đ ể i m) Đ ề ki ệ x ả hô h ấ sáng? Gi ả thích th ự v ậ C th ườ g i u n y p i c t n hô h ấ sáng?...
 • 2
 • 365
 • 0

Xem thêm