bài 12 kiểu xâu tiết 2

bài 12 Kiểu Xâu tiết 2

bài 12 Kiểu Xâu tiết 2
... Ví dụ : Nhập xâu kí tự s1, tạo xâu s2 gồm chữ số có xâu s1, xuất kết hình - Gọi học sinh đọc đề phân tích nội dung yêu cầu đề - Giải thích khởi tạo xâu s2 rỗng để lưu trữ kí tự số xâu s1 Phải ... pos(s1, s2) Ý nghĩa: Cho vị trí xuất xâu s1 xâu s2 Ví dụ 1: s1: =‘me’; s2: = ‘ba me’; pos(s1, s2) = 4; Ví dụ 2: s1:=’em’; s2:=’ba me’; pos(s1, s2) = 0; f) Hàm upcase(ch): Giới thiệu ý nghĩa hàm ... S2= ‘Gia’; d) Hàm length(S) Ý nghĩa: Cho giá trị độ dài xâu S Ví dụ 1: S: = ‘11C5’; length(S) = 4; Ví dụ 2: S:= ‘Chu Van An’; length(S)=10; e) Hàm pos(s1, s2) Ý nghĩa: Cho vị trí xuất xâu s1 xâu...
 • 5
 • 786
 • 2

BÀI 12 - KIỂU XÂU (TIẾT 1)

BÀI 12 - KIỂU XÂU (TIẾT 1)
... mã ASCII - Mỗi kí tự gọi phần tử xâu - Số lượng kí tự xâu gọi độ dài xâu - Xâu có độ dài gọi xâu rỗng - Tham chiếu tới phần tử xâu xác định thông qua số phần tử xâu - Chỉ số phần tử xâu thường ... lớn xâu] ; - Nhập xuất giá trị cho biến xâu: read/readln(); write/writeln(); - Tham chiếu đến ký tự xâu: [chỉ số] - Phép ghép xâu: ký hiệu +, sử dụng để ghép nhiều xâu thành xâu - ... sánh hai xâu Bài tập nhà - Xem lại học thuộc khái niệm cấu trúc - Lấy ví dụ khai báo kiểu xâu - Xem phần kiến thức lý thuyết lại bài, bao gồm hàm thủ tục liên quan đến xâu, SGK trang 70 - 71 ...
 • 14
 • 159
 • 1

Bài 12 : Kiểu xâu

Bài 12 : Kiểu xâu
... Bài 1 2: KIỂU XÂU (T1) 1.Giới thiêu kiểu xâu: a.Khái niệm: -Kiểu liệu xâu dãy kí tự mã ASCII, kí tự gọi phần tử xâu Số lượng kí tự xâu gọi độ dài xâu Xâu có độ dài gọi xâu rỗng -Có thể xem xâu ... Trong đ : Hoten: Là tên biến xâu String[26 Độ dài lớn xâu Hoten 26 kí tự ]: b.Cách tham chiếu đến phần tử xâu biến xâu[ chỉ Tên sVí] d : ố S[7] S=‘Lop = 11A1’ S[7]=‘A’ 3.Các thao tác xử lí xâu: a.Phép ... phép so sánh xâu: phép so sánh ? Ta có xâu gồm: =, , , =, có độ ưu Bao tiên thấp phép ghép xâu tuân theo hai quy l sau: • Xâu A tắc ớn xâu B kí tự khác chúng kể từ trái sang xâu A có mã...
 • 11
 • 464
 • 2

bài 12: kiểu xâu

bài 12: kiểu xâu
... Bài 12: KIỂU XÂU ( xâu kí tự) Xâu cách khai báo xâu: Xâu dãy kí tự mã ASCII, kí tự xâu phần tử xâu, việc truy cập phần tử xâu thông qua tên xâu vị trí phần tử s T i s[2]= ‘i’ Khai báo xâu: ... phần tử xâu kí tự, phần tử mảng kiểu liệu khác (ví dụ: integer, real, char,…) Ngoài có khác mảng chiều xâu, để tìm hiểu vấn đề này, ta vào mục ! Các thao tác xử lí xâu (sgk trang 70): a Ghép xâu ... thể xóa n kí tự xâu st vị trí vt cách dùng thủ tục delete(st,vt,n); d Có thể chèn xâu s1 vào xâu s2 bắt đầu vị trí vt cách dùng thủ tục insert(s1,s2,vt); e Có thể tạo xâu từ xâu khác vị trí vt...
 • 7
 • 465
 • 0

Bài 12: Kiểu Xâu

Bài 12: Kiểu Xâu
... 2 Kiểu liệu xâu Kiểu ghi - Xâu dãy kí tự mã ASCII; - Mỗi kí tự phần tử xâu, đánh số 1; - Độ dài xâu số lượng phần tử xâu; - Xâu rỗng xâu có độ dài 0; - Tham chiếu đến phần tử xâu: Tên ... Delete(st,1,5); Chèn xâu s1 vào xâu s2 vị trí vt s1:=1; s2:=Hinh 2; Insert(s1,s2,6); st = Hong s2 = Hinh 1.2 Xâu dãy kí tự mã ASCII có độ dài từ đến 255; s Các phần tử xâu đánh số 0; s Xâu rỗng xâu có kí ... đến kí tự xâu là: biếnxâu[1]; s Có thể khai báo xâu thông qua cấu trúc: array[1 30] Of char; Khai báo biến xâu st có độ dài tối đa 30 là: Var st :string[30]; s Có thể ghép nhiều xâu để xâu có độ...
 • 22
 • 288
 • 2

bai 12 : kiểu xâu

bai 12 : kiểu xâu
... báo xâu : A,B Nhập xâu Dựa vào bư ớc bên, hoàn thiện chư ơng trình? Xử lí xâu, đ : Kí tự xâu A: A[1] Kí tự cuối xâu B: B[x] X độ dài xâu B Viết chương trình Nhập vào xâu từ bàn phím, đưa hình xâu ... niệm Xâu dãy kí tự mã ASCII Ví d : A T I H H n o c c Trong đ : Tên xâu: A; Xâu A có phần tử? Mỗi kí tự gọi phần tử xâu; Độ dài xâu (số kí tự xâu ): 7; Khi tham chiếu đến kí tự thứ i xâu ta ... nhiều xâu thành xâu Ví d : Ha + Noi Ha Noi Thế xâu Xâu có phải Son + Ha SonHa rỗng? Độ dài xâu rỗng xâu rỗng không? Vì * Phép so sánh: =,, = bao nhiêu? sao? * Quy ước: Ví dụ - Xâu...
 • 18
 • 335
 • 2

Bài 12. Kiểu xâu (Bài dạy thao giảng hay 08 - 09)

Bài 12. Kiểu xâu (Bài dạy thao giảng hay 08 - 09)
... HANH Nhc li: Khỏi nim xõu Khai bỏo bin xõu Pascal Mt s thao tỏc x lớ xõu ó hc 1) Ôn lại kiến thức học kiểu xâu 2) Xem trước thao tác xử lí xâu (tiếp theo) số ví dụ trang 71, 72 Sgk ... ti a l 255 Var X2: String[255]; hoc Var X2: String; ? * Chú ý: Trong mô tả xâu bỏ qua phần khai báo độ dài, độ dài lớn xâu ngầm định 255 * Mt s vớ d khỏc: VD1: Chuc mung nam moi VD2: Tin hoc Tin ... MY HANH II CC THAO TC X L XU PHẫP GHẫP XU Phộp ghộp xõu c s dng ghộp nhiu xõu thnh mt xõu Kớ hiu ca phộp ghộp xõu l du cng (+) Chuc mung + nam moi Chuc mung nam moi II CC THAO TC X L XU PHẫP...
 • 17
 • 1,547
 • 7

Bài 12 kiểu xâu

Bài 12 kiểu xâu
... n o c Trong đó: Tên xâu: A; Mỗi kí tự gọi phần tử xâu; Độ dài xâu (số kí tự xâu) : 7; Khi tham chiếu đến kí tự thứ i xâu ta viết A[i] Ví dụ: A[5]=H Khai báo kiểu liệu xâu (trong Pascal) Var ... Phép ghép xâu: kí hiệu + dùng để ghép nhiều xâu thành xâu Ví dụ: Ha + Noi Ha Noi * Phép so sánh: =,, = * Quy ước: Ví dụ - Xâu rỗng xâu - Xâu A = B chúng giống hệt - Xâu A > B ... trình? Xử lí xâu, đó: Kí tự xâu A: A[1] Kí tự cuối xâu B: B[x] X độ dài xâu B Nhập vào xâu từ bàn phím, đưa hình xâu thu cách loại bỏ dấu cách từ xâu cho? Ví dụ: - Xâu ban đầu : Mon Tin hoc Hãy...
 • 11
 • 419
 • 10

Bài giảng bai 12 kiểu xâu

Bài giảng bai 12 kiểu xâu
... phép S T T R U E I N T E N D G O E H É Một phép liệlogic Một kiểu tốn u chu P ẩn R A tốn logic Một phép tốn logic G E R Thao tác nối hai xâu ? S T R Nguyễn Văn Thi I N G 15 ... tù H·y cho biÕt mét sè phÐp to¸n, c¸c thao t¸c vµ thđ tơc xư lý x©u??? Nguyễn Văn Thi Phép ghép xâu Các phép so sánh Thủ tục Delete C¸c thao t¸c xư lý x©u Thủ tục Insert Hàm Upcase Hàm Copy Hàm ... x©u S1 S2 nghÜa: hiƯn ®Çu tiªn VÝ dơ: S1=‘ 1’ ; S2=‘ Hinh 1.2’ ; Pos(S1,S2); 6 Thi Nguyễn Văn 12 b C¸C THđ TơC Vµ HµM CHN Xư Lý X¢U * C¸c hµm chn xư lý x©u Upcase(ch); ý Chun kÝ tù ch nghÜa:...
 • 15
 • 332
 • 3

Gián án Bài 12. Kiểu Xâu

Gián án Bài 12. Kiểu Xâu
... ví dụ xâu BÀI 12 : KIỂU XÂU (T1) 1.Giới thiệu kiểu xâu: a.Khái niệm: VD: A T I n H o c -Kiểu liệu xâu dãy kí tự mã ASCII, -Mỗi kí tự gọi phần tử xâu -Số lượng kí tự xâu gọi độ dài xâu -Xâu có ... THANH BINH ’ Tên xâu gì? Độ dài xâu ? Tên Xâu S, độ dài = 22 BÀI XÂU (T1) BÀI 12 : KIỂU12 : KIỂU XÂU 1)Giới thiệu xâu: a.Khái niệm: b.Các quy tắc, cách thức cho phép xác định kiểu xâu: Quy tắc cách ... phải liệu dạng kiểu số khơng ? h BÀI 12: KIỂU XÂU Tiết 1: Giới thiệu xâu, khai báo xâu thao tác xử lí xâu 1) Giới thiệu xâu 2) Khai báo xâu 3) Các thao tác xử lí xâu 4) Củng cố 5) Bài tập nhà Tiết...
 • 19
 • 362
 • 4

Gián án Bài 12. Kiểu Xâu

Gián án Bài 12. Kiểu Xâu
... ví dụ xâu BÀI 12 : KIỂU XÂU (T1) Giới thiệu kiểu xâu: a.Khái niệm: VD: A T I n H o c -Kiểu liệu xâu dãy kí tự mã ASCII, -Mỗi kí tự gọi phần tử xâu -Số lượng kí tự xâu gọi độ dài xâu -Xâu có ... THANH BINH ’ Tên xâu gì? Độ dài xâu ? Tên Xâu S, độ dài = 22 BÀI XÂU (T1) BÀI 12 : KIỂU12 : KIỂU XÂU 1)Giới thiệu xâu: a.Khái niệm: b.Các quy tắc, cách thức cho phép xác định kiểu xâu: Quy tắc cách ... phải liệu dạng kiểu số khơng ? h BÀI 12: KIỂU XÂU Tiết 1: Giới thiệu xâu, khai báo xâu thao tác xử lí xâu 1) Giới thiệu xâu 2) Khai báo xâu 3) Các thao tác xử lí xâu 4) Củng cố 5) Bài tập nhà Tiết...
 • 19
 • 308
 • 3

bài giảng kiểu xâu tiết 2

bài giảng kiểu xâu tiết 2
... Pos • Hàm UpCase CỦNG CỐ ST1[1] ST1 [2] ST1[3] = < < ST2[1] ST2 [2] ST2[3] Cần có thao tác để chỉnh sửa xâu A thành xâu B? KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI • Thủ tục: Delete • Thủ tục: ... 11 Ví dụ 2: KIỂM TRA BÀI CŨ St1:= ’abc’ Insert(St1,St2,5) St2 = ’ef’ abc ef ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI • Thủ tục: Delete • Thủ tục: Insert St2 =‘ ’ St1:= ’abc’ Insert(St1,St2,1) St2 = ’ef’ abc ... quả: D = h o c Hàm POS(St1, St2) - Cho vị trí xuất xâu St1 xâu St2 KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI Ví dụ 1: St2:= ‘HOA NANG’; St1:= ‘NANG’; D:= Pos(St1,St2); • Thủ tục: Delete • Thủ...
 • 18
 • 692
 • 0

Bài 12: Kiểu xâu

Bài 12: Kiểu xâu
... n o c Trong đó: Tên xâu: A; Mỗi kí tự gọi phần tử xâu; Độ dài xâu (số kí tự xâu) : 7; Khi tham chiếu đến kí tự thứ i xâu ta viết A[i] Ví dụ: A[5]= H Khai báo kiểu liệu xâu (trong Pascal) Var ... Phép ghép xâu: kí hiệu + dùng để ghép nhiều xâu thành xâu Ví dụ: Ha + Noi Ha Noi * Phép so sánh: =,, = * Quy ước: Ví dụ - Xâu rỗng xâu - Xâu A = B chúng giống hệt - Xâu A > B ... trình? Xử lí xâu, đó: Kí tự xâu A: A[1] Kí tự cuối xâu B: B[x] X độ dài xâu B Nhập vào xâu từ bàn phím, đưa hình xâu thu cách loại bỏ dấu cách từ xâu cho? Ví dụ: - Xâu ban đầu : Mon Tin hoc -...
 • 11
 • 178
 • 0

Bai 12 Kieu Xau

Bai 12 Kieu Xau
... 12 KIỂU XÂU ĐỊNH NGHĨA  ‘2007 la nam Dinh Hoi’ Xâu gì? Xâu dãy kí tự bảng mã ASCII Phần tử xâu gì? Các kí tự xâu Độ dài xâu gì? Số lượng kí tự Xâu rỗng xâu nào? Xâu phần tử BÀI 12 KIỂU XÂU 123 456789… ... hong do’ 12 BÀI 12 KIỂU XÂU Các thao tác xử lý xâu:  e) Hàm Copy(St,vt,n) tạo xâu từ xâu St, gồm n kí tự liên tiếp từ vị trí vt  VD: copy(‘Hoa hong do’,1,8)  KQ: ‘Hoa hong’ 13 BÀI 12 KIỂU XÂU ... VD: length(‘Hoc bai )  KQ: 14 BÀI 12 KIỂU XÂU Các thao tác xử lý xâu:  g) Hàm Pos(S1,S2) tìm vị trí xuất S1 S2 VD: pos(‘xinh’, ‘Cai xac xinh xinh’) cho kết hay 14 ? 15 BÀI 12 KIỂU XÂU Các...
 • 19
 • 442
 • 2

Kịch bản dạy học bài 12 kiểu xâu

Kịch bản dạy học bài 12 kiểu xâu
... độ học tập nghiêm túc, yêu thích học Bài 12: Kiểu xâu Bài 12: Kiểu xâu Giả định Bài 12: Kiểu xâu Thời lượng nội dung Bài 12: Kiểu xâu ( Tiết 1) Bài 12: Kiểu xâu ( Tiết 1) Hoạt động 1: • Kiểm ... Ham thích môn học, có tính kỉ luật cao tinh thần làm việc theo nhóm Chương IV: Kiểu liệu có cấu trúc Bài 13: Kiểu ghi Chương IV Bài 11: Kiểu mảng Bài 12: Kiểu xâu Bài 12: Kiểu xâu Mục tiêu, yêu ... sức người lập trình -> kiểu xâu khắc phục nhược điểm Bài 12: Kiểu xâu ( Tiết 1) Hoạt động 2: • GV đưa số ví dụ kiểu xâu -> HS đưa khái niệm xâu • GV giới thiệu độ dài xâu, xâu rỗng, cách khai báo,...
 • 21
 • 460
 • 1

Xem thêm