Slide NGHIÊN cứu SO SÁNH cấu TRÚC và độ bền của CLUSTER GECMANI PHA tạp SCANDI ở các TRẠNG THÁI điện TÍCH KHÁC NHAU

Nghiên cứu cấu trúc độ bền của cluster SinTi2 (n=1-8) bằng phương pháp hóa học tính toán

Nghiên cứu cấu trúc và độ bền của cluster SinTi2 (n=1-8) bằng phương pháp hóa học tính toán
... chọn đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu cấu trúc độ bền cluster Si nTi2 (n=1-8) phương pháp hóa học tính toán" 4 Tổng quan nghiên cứu Cluster kim loại kiềm cluster được nhà thực nghiệm tạo vào năm 1960 ... phát triển cấu trúc cluster Si nTi2 cách so sánh với cấu trúc cluster liên quan Phương pháp nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu sở lý thuyết - Đọc tài liệu hóa học lượng tử, hóa học tính toán, cluster kim ... phân khác SinTi2 sử dụng phần mềm tính toán hóa học lượng tử Gaussian 03 Tối ưu hóa cấu trúc, tính toán thông số cấu trúc, lượng, tính tần số dao động để tìm đồng phân bền cluster - Nghiên cứu hình...
 • 72
 • 252
 • 1

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN TÍCH ĐẾN CẤU TRÚC ĐỘ BỀN CỦA CLUSTER GenMn-/0/+ (n = 1-10) BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC TÍNH TOÁN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN TÍCH ĐẾN CẤU TRÚC VÀ ĐỘ BỀN CỦA CLUSTER GenMn-/0/+ (n = 1-10) BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC TÍNH TOÁN
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN ỨNG THỊ LÝ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỆN TÍCH ĐẾN CẤU TRÚC VÀ ĐỘ BỀN CỦA CLUSTER GenMn-/0/+ (n = 1-10) BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC TÍNH TOÁN Chuyên nghành: Hóa ... tính thông số lượng cluster câu hỏi chưa có câu trả lời Do chọn đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hưởng điện tích đến cấu trúc độ bền cluster GenMn-/0/+ (n = 1-10) phương pháp hóa học tính toán ... (eV) cluster -/0/+ GenMn (n = 1-10) Điện tích nguyên tử Mn cluster GenMn-/0/+ (n = 1-10) Momen từ nguyên tử Mn (μB) cluster GenMn-/0/+ (n = 1-10) Cấu hình electron nguyên tử Mn cluster GenMn-/0/+...
 • 95
 • 340
 • 0

NGHIÊN cứu SO SÁNH cấu TRÚC DIỄN NGÔN đặc điểm NGÔN NGỮ GIỮA bản TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT

NGHIÊN cứu SO SÁNH cấu TRÚC DIỄN NGÔN và đặc điểm NGÔN NGỮ GIỮA bản TIN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TIẾNG ANH và TIẾNG VIỆT
... bình diện từ từ tiếng Việt Hanoi: NXB KHXH Nguyễn Thiện Giáp (1985) Từ vựng học tiếng Việt Hanoi: NXB DH&THCN Nguyễn Hòa (1998) Nghiên cứu Diễn ngôn trị xã hội Luận án Tiến Sĩ Ngôn ngữ học, Trường ... tích diễn ngôn Một số vấn đề lý luận phương pháp Hànội: NXB ĐHQG Hà Nội Đỗ Thị Kim Liên (1999) Ngữ pháp tiếng Việt Hanoi: NXB Giao Duc Lê Hùng Tiến (1999) Một số đặc điểm ngôn ngữ luật pháp tiếng ... of Dual computing Processor unit in comparison with the Pentium one There was also a change in the operating system of computer’s software, that is, computer users change the operating system...
 • 50
 • 551
 • 2

Nghiên cứu so sánh cấu trúc diễn ngôn một số đặc điểm ngôn ngữ cơ bản của tuyên ngôn quốc tế công ước quốc tế về quyền con người

Nghiên cứu so sánh cấu trúc diễn ngôn và một số đặc điểm ngôn ngữ cơ bản của tuyên ngôn quốc tế và công ước quốc tế về quyền con người
... Vietnamese Đỗ Hữu Châu (2001), Đại cơng ngôn ngữ học (Tập 2), NXB Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Hoà (2002), Phân tích diễn ngôn: Một số vấn đề lí luận phơng pháp, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội Hong Vn Võn ... clear that beside Declaration, Convention is another type of legal document, which is also considered as the 29 highest official one Therefore, Conventions also contain such archaic and technical ... instruments Concerned that violence against women is an obstacle to achievement of equality Recalling the conclusion in paragraph 23 of the annex to Economic and Social Council resolution Convinced...
 • 41
 • 445
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tính đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc một số kiểu thảm thực vật tại xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở một số kiểu thảm thực vật tại xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM -  - NGUYỄN THỊ YẾN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC MỘT SỐ KIỂU THẢM THỰC VẬT TẠI XÃ XUÂN SƠN, HUYỆN TÂN ... "Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tính đa dạng nguồn tài nguyên thuốc số kiểu thảm thực vật Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ" , làm sở cho việc đề xuất biện pháp nhằm bảo tồn phát triển nguồn ... thảm thực vật Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ' ' GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU Chúng tiến hành nghiên cứu: - Cấu trúc, thành phần loài thực vật - Thành phần loài thuốc số kiểu thảm thực vật: rừng...
 • 127
 • 834
 • 9

Báo cáo "Nghiên cứu chế tạo, cấu trúc tính chất của nanocompozit trên cơ sở cao su tự nhiên silica biến tính silan " ppt

Báo cáo
... cie hat silica kit tu cac tap hgp ldn cd kfeh thude tdi 40 50 pm Su phan chia pha cao su kha rd net (hinh 3a) Ngugc lai, cd chat HDBM (hinh 3b), cae hat silica phan tin td't ban nin cao su, khdng ... dai ldn han cho thay, silica phan IDO kha dong diu nen cao su va cd kich thudc td30-100nm(hinh4) Do kich thude hat so cap khoang 10-30 nm [10] nen silica phan tan nin cao su dudi dang cac dim ... thude hat silica khoang - pm [1] va d dang huyen phu silica cd kich thudc td 0,3 -12 pm Nhu vay, sau ddng tu kfeh thudc hat 365 silica Iai giam mdt bae Hinh 4: Silica phan tin nin cao su (a) phdng...
 • 5
 • 286
 • 0

Nghiên cứu thành tố cấu trúc ngữ nghĩa của một số thành ngữ cố định điển hình trong tiếng anh tiếng việt

Nghiên cứu thành tố cấu trúc và ngữ nghĩa của một số thành ngữ cố định điển hình trong tiếng anh và tiếng việt
... Fernando (1996), Bình diện cấu trúc hình thái -ngữ nghĩa thành ngữ tiếng Việt [Vietnamese Idioms from Formal-semantic Perspectives] by Đức (1995), Thành ngữ học tiếng Việt [Vietnamese Idiom Studies] ... Đi tìm điển tích thành ngữ [Seeking idioms’ classic references] Hà Nội: Nxb Thông Tấn Ý, N N., Hành, H V, Khang, N V., Thại, L X., & Thành, P X (1998) Từ điển giải thích thành ngữ tiếng Việt [A ... Vietnamese Lân, N (2003) Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam [A dictionary of Vietnamese idioms and proverbs] Hà Nội: Nxb Văn học Lực, N., & Đang, L V (2009) (3rd ed.) Thành ngữ tiếng Việt [A dictionary...
 • 187
 • 810
 • 0

nghiên cứu lý thuyết cấu trúc tính chất của một số hệ vòng ngưng tụ chứa dị vòng silole

nghiên cứu lý thuyết cấu trúc và tính chất của một số hệ vòng ngưng tụ chứa dị vòng silole
... chọn đề tài: Nghiên cứu thuyết cấu trúc tính chất số hệ vòng ngưng tụ chứa dị vòng silole II Mục đích nghiên cứu Xác định cấu trúc tính chất số hệ vòng ngƣng tụ chứa dị vòng silole Chúng ... III HỆ NGƢNG TỤ CHỨA DỊ VÒNG SILOLE VỚI THIOPHEN DẠNG VÒNG 52 III.1 Các dẫn xuất silole2 53 III.2 Các dẫn xuất silole3 64 IV HỆ VÒNG NGƢNG TỤ CHỨA DỊ VÒNG SILOLE DẠNG ĐISILOLEBENZEN ... polythiophen Từ năm 2005, số dẫn xuất siloles số hệ vòng ngƣng tụ chứa dị vòng siloles đƣợc ý đến chúng có tính chất khác thƣờng, chẳng hạn tính chất truyền tải electron tính chất quang điện, điều...
 • 106
 • 216
 • 0

nghiên cứu lý thuyết cấu trúc tính chất của một số hệ vòng ngưng tụ chứa dị vòng silole

nghiên cứu lý thuyết cấu trúc và tính chất của một số hệ vòng ngưng tụ chứa dị vòng silole
... chọn đề tài: Nghiên cứu thuyết cấu trúc tính chất số hệ vòng ngưng tụ chứa dị vòng silole II Mục đích nghiên cứu Xác định cấu trúc tính chất số hệ vòng ngƣng tụ chứa dị vòng silole Chúng ... III HỆ NGƢNG TỤ CHỨA DỊ VÒNG SILOLE VỚI THIOPHEN DẠNG VÒNG 52 III.1 Các dẫn xuất silole2 53 III.2 Các dẫn xuất silole3 64 IV HỆ VÒNG NGƢNG TỤ CHỨA DỊ VÒNG SILOLE DẠNG ĐISILOLEBENZEN ... polythiophen Từ năm 2005, số dẫn xuất siloles số hệ vòng ngƣng tụ chứa dị vòng siloles đƣợc ý đến chúng có tính chất khác thƣờng, chẳng hạn tính chất truyền tải electron tính chất quang điện, điều...
 • 106
 • 228
 • 0

a study on structural and semantic components of typical english and vietnamese idioms = nghiên cứu thành tố cấu trúc ngữ nghĩa của mốt số thành ngữ cố định (đặc ngữ) điển hình trong tiếng anh tiếng việt

a study on structural and semantic components of typical english and vietnamese idioms = nghiên cứu thành tố cấu trúc và ngữ nghĩa của mốt số thành ngữ cố định (đặc ngữ) điển hình trong tiếng anh và tiếng việt
... TYPICAL ENGLISH AND VIETNAMESE IDIOMS (Nghiên cứu thành tố cấu trúc ngữ ngh a số thành ngữ cố định (đặc ngữ) điển hình tiếng Anh tiếng Việt) Major: English Linguistics Code: 62 22 15 01 A Thesis ... 2: Structural Components of English and Vietnamese Idioms, and chapter 3: Semantic Components of English and Vietnamese Idioms The last part is conclusion which includes the recapitulation of ... organized structurally and semantically in English and Vietnamese; - to establish the similarities and differences between English and Vietnamese idioms in terms of structural and semantic components; ...
 • 196
 • 365
 • 0

Tóm tắt luận văn Nghiên cứu thành tố cấu trúc ngữ nghĩa của một số thành ngữ cố định điển hình trong tiếng Anh tiếng Việt

Tóm tắt luận văn Nghiên cứu thành tố cấu trúc và ngữ nghĩa của một số thành ngữ cố định điển hình trong tiếng Anh và tiếng Việt
... University Press Vietnamese Lân, N (2003) Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam Hà Nội: Nxb Văn học Lực, N., & Đang, L V (2009) (3rd ed.) Thành ngữ tiếng Việt [Dictionary of Vietnamese idioms] Hà Nội: ... Đi tìm điển tích thành ngữ [Seeking idioms’ classic references] Hà Nội: Nxb Thông Tấn Ý, N N., Hành, H V, Khang, N V., Thại, L X., & Thành, P X (1998) Từ điển giải thích thành ngữ tiếng Việt [Dictionary ... mainly collected from the following dictionaries: English Bình, P V (1999) Tục ngữ nước Anh thành ngữ tiếng Anh giàu hình ảnh [English picturesque idioms] Hải Phòng: Nxb Hải Phòng Cambridge Idioms...
 • 30
 • 189
 • 0

Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc tính chất của một số cluster kim loại paladi (Pdn)

Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc và tính chất của một số cluster kim loại paladi (Pdn)
... nghiên cứu thuyết sâu rộng Với tất lí trên, chọn đề tài: Nghiên cứu thuyết cấu trúc tính chất số cluster kim loại paladi (Pdn) II Mục đích nghiên cứu Xác định cấu trúc bền tính chất số ... tốn chưa có hệ thống thuyết lẫn thực nghiệm Vì vậy, việc nghiên cứu thuyết tính chất số cluster kim loại paladi nhu cầu cấp thiết với hy vọng kết thu cho hệ nghiên cứu sử dụng làm tài liệu ... lĩnh vực nghiên cứu cluster điều chế phát cá cluster kim loại kiềm có đến 100 nguyên tử cách cho bay kim loại natri dẫn kim loại qua ống phun siêu âm Sau nghiên cứu mở rộng với cluster kim loại có...
 • 72
 • 317
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tính đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc một số kiểu thảm thực vật tại xã xuân sơn, huyện tân sơn, tỉnh phú thọ

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở một số kiểu thảm thực vật tại xã xuân sơn, huyện tân sơn, tỉnh phú thọ
... TH Y N NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC MỘT SỐ KIỂU THẢM THỰC VẬT TẠI XÃ XUÂN SƠN, HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ CHUYÊN NGÀNH: SINH THÁI HỌC MÃ SỐ: 60.42.60 ... thảm thực vật Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ' ' GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU Chúng tiến hành nghiên cứu: - Cấu trúc, thành phần loài thực vật - Thành phần loài thuốc số kiểu thảm thực vật: rừng ... kể tính đa dạng sinh học nói chung, đặc biệt nguồn dƣợc liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn Từ lẽ đó, chọn đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tính đa dạng nguồn tài nguyên thuốc số kiểu thảm thực...
 • 20
 • 72
 • 0

nghiên cứu lý thuyết cấu trúc tính chất của một số cluster silicon

nghiên cứu lý thuyết cấu trúc và tính chất của một số cluster silicon
... Với chọn đề tài: Nghiên cứu thuyết cấu trúc tính chất số cluster silicon MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Khảo sát cấu trúc tính chất số cluster silicon bền, từ định hướng giúp nhà khoa học nghiên cứu ... ưu hoá cấu trúc hình học, xác định lượng số tính chất cluster Sin sử dụng phương pháp hàm sở thích hợp II CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC CLUSTER Sin [5, 14, 15, 16] II.1 Khảo sát dạng bền cluster ... trị Tính chất quang vật liệu lần khám phá dạng silicon xốp (porous silicon) Từ nhiều nghiên cứu tập trung vào cluster silicon sợi nano silicon để tìm hiểu phát quang Một điều thú vị clusters silicon...
 • 62
 • 626
 • 1

Tóm tắt luận văn thạc sĩ hóa học: Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc tính chất của một số cluster pha tạp kim loại chuyển tiếp của silic

Tóm tắt luận văn thạc sĩ hóa học: Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc và tính chất của một số cluster pha tạp kim loại chuyển tiếp của silic
... sát số tính chất cluster silic trước sau pha tạp lượng ion hoá, độ bền liên kết V Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu cấu trúc tính chất cluster silic nguyên chất cluster silic sau pha tạp số ... Mục đích nghiên cứu Áp dụng phương pháp tính toán hoá lượng tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất số cluster silic trước sau pha tạp kim loại chuyển tiếp Với kết nghiên cứu, hi vọng thông số thu ... Gaussian, Chemcraft, GaussView Nghiên cứu thuyết cấu trúc tính chất số cluster pha tạp kim loại chuyển tiếp silic, bước đầu thu số kết sau: Đã tối ưu hoá khoảng 170 cấu trúc cluster Sin Sin-1M (n =...
 • 28
 • 308
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: so sánh cấu trúc và chức năng của adn và proteinđề tài nghiên cứu tổng hợp cấu trúc và tính chất của vật liệu gốm thuỷ tinh hệ caomgosio2nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng thực vật có mạch trong một số kiểu thảm thực vật tại thị trấn yên bình huyện quang bình tỉnh hà giang góp phần bảo tồn đa dạng sinh họcso sánh cấu trúc và chức năng giữa adn và arnnghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên dưới tán rừng trồng tại sóc sơn hà nộinghiên cứu đặc điểm cấu trúc mật độ và tỷ lệ cây tái sinh triển vọngso sánh cấu tạo và chức năng của trụ nãoso sánh cấu tạo và chức năng của adn và arnso sánh cấu tạo và chức năng của adn và proteinso sánh cấu tạo và vai trò của adn và arnnghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng cây gỗ của trạng thái rừng iibcấu trúc và độ nhạy của các bộ lọc sốso sánh cấu trúc tế bào prokaryote và eukaryoteso sánh cấu trúc hóa học của adn và arnso sánh cấu trúc phân tử adn và arn2 PHIEU XAC NHAN THAM DUT nh h nh kinh doanh v xu t kh u g m x y d ng C ng ty c ph n xu t nh p kh u Viglacerahttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anQTZRX05uZndQeU0https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTUhaM0FSTG1rclE11 THÙ LAO HĐQT BAN KSBAO CAO THUONG NIEN NAM 2016283NQ HUY GIAO DICH TAI HE THONG UPCOM282Th c tr ng v ph ng h ng ph t tri n h ng d t may xu t kh u Vi t Nambáo cáo CT dan van hàng nămCHAP THUAN NIEN YET.PDF CHAP THUAN NIEN YETNghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2107BCTC kiem toan 2016 Newhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anR25yZTNKcENTZEkTh c tr ng xu t nh p kh u c a C ng ty s n xu t d ch v va xu t nh p kh u Nam H N iBM04.DV03 Thong bao gia han TG xu ly Dich vuhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anbld0UnpkWFBGalkhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMXBMMUxTZGUtTEUBM08.DV1 Xac nhan so du KHCNBM10.DV1 Giay dang ky TT nguoi lien quanBM08.DV2 KHPN Giay bo sung thong tin KH co yeu to Hoa Ky