Slide tổng quan về rủi ro tài chính (bài giảng quản trị rủi ro tài chính)

slide tổng quan về tài chính doanh nghiệp

slide tổng quan về tài chính doanh nghiệp
... 2 Chương Tổng quan tài doanh nghiệp An Overview of Corporate Finance Tài doanh nghiệp Tài doanh nghiệp gì? Các loại hình doanh nghiệp Chức tài doanh nghiệp Vai trò tài doanh nghiệp Tài DN gì? ... nguồn tài chính, tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ (quỹ tài doanh nghiệp) nhằm đạt mục tiêu kinh doanh định 5 Quan hệ tài doanh nghiệp Doanh nghiệp với chủ thể thị trường Quan hệ tài nội doanh nghiệp ... nhuận? Quản lý tài sản Làm cách sử dụng tài sản hiệu nhất? Trách nhiệm nhà quản lý? Quản lý tài sản lưu động tài sản cố định? 10 Vị trí tài doanh nghiệp Ngân sách Nhà nước Tài doanh nghiệp Bảo hiểm...
 • 31
 • 207
 • 0

slide tổng quan về kế toán tài chính 1

slide tổng quan về kế toán tài chính 1
... 1. 1 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN QuẢN TRỊ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Mục đích KẾ TOÁN QuẢN TRỊ Sử dụng bên doanh Sử dụng nội nghiệp: nhà đầu ... Niên độ kế toán theo pháp lệnh kế toán- thống kê theo năm dương lịch (từ 1/ 1 đến 31/ 12) Ở đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài: niên độ kế toán khoảng thời gian 12 tháng liên tục bất kỳ, đầu quý 1. 4 CÁC ... yêu cầu so sánh, số liệu tài phải báo cáo khoảng thời gian quy định gọi kỳ kế toán - Kỳ kế toán thức: năm (còn gọi niên độ kế toán) Niên độ kế toán khoảng thời gian 12 tháng liên tục bất kỳ,...
 • 15
 • 166
 • 0

slide tổng quan về kế toán tài chính

slide tổng quan về kế toán tài chính
... L o g o Tổng quan kế toán tài *Kế toán: khoa học thu thập, xử lý cung cấp thông tin tài sản, nguồn hình thành tài sản vận động tài sản tổ chức *Kế toán tài chính: hệ thống kế toán thu thập, ... CUNG CẤP L o g o Tổng quan kế toán tài CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRONG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH LUẬT KẾ TOÁN: -Được ban hành năm 2003 -Văn pháp luật cao kế toán Việt Nam -Gồm: nguyên tắc kế toán, quy định ... tài CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 14 L o g o Tổng quan kế toán tài BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN...
 • 21
 • 363
 • 0

Slide tổng quan về tài chính doanh nghiệp

Slide tổng quan về tài chính doanh nghiệp
... động Chương VI: Quản trị nguồn vốn doanh nghiệp CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (CHAPTER 1: OVERVIEW OF CORPORATE FINANCE) TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Các nhân tố chủ Khái quát ... KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP a Khái niệm Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch Thế doanh ổn định, đăng kí kinh doanh theo quy định ... thực nghiệp? hoạt động kinh doanh 1 DOANH NGHIỆP b Các loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân  Công ty hợp danh  Công ty trách nhiệm hữu hạn  Công ty cổ phần TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP...
 • 39
 • 307
 • 0

Slide tổng quan về tài chính tiền tệ

Slide tổng quan về tài chính tiền tệ
... tiền tệ 1.1 Khái niệm tiền tệ 1.1.1 Sự đời tiền tệ 1.1.2 Định nghĩa tiền tệ 1.1.3 Sự phát triển hình tháI tiền tệ 1.2 Chức tiền tệ 1.3 Cung cầu tiền tệ 1.1 Khái niệm tiền tệ 1.1.1 Sự đời tiền tệ: ... CHUNG Về TIềN Tệ 1.1 Khái niệm tiền tệ 1.2 Chức tiền 1.3 Cung cầu tiền tệ II Những vấn đề chung tài 1.1 Khái niệm tài 1.2 Chức tài 1.3 Hệ thống tài 1.4 Chính sách tài quốc gia I, vấn đề chung tiền ... Nội dung bên tài Khái niệm tài 45 Hình thức biểu tài Các hoạt động tài diễn kinh tế Nhận xét: Đó trình thu chi tiền Tiền tệ với chức tiền Nguồn tài Quỹ tiền tệ 46 Nguồn tài Là khả tài mà chủ...
 • 68
 • 200
 • 0

Slide tổng quan về tài chính và tiền tệ

Slide tổng quan về tài chính và tiền tệ
... I,ưnhữngưvấnưđềưchung về tiền tệ 1.1 Khái niệm tiền tệ 1.1.1 Sự đời tiền tệ 1.1.2 Định nghĩa tiền tệ 1.1.3 Sự phát triển hình tháI tiền tệ 1.2 Chức tiền tệ 1.3 Cung cầu tiền tệ 1.1 Khái niệm tiền tệ 1.1.1 ... nhữngưnộiưdung chính I NHữNG VấN Đề CHUNG Về TIềN Tệ 1.1 Khái niệm tiền tệ 1.2 Chức tiền 1.3 Cung cầu tiền tệ II Những vấn đề chung tài 1.1 Khái niệm tài 1.2 Chức tài 1.3 Hệ thống tài 1.4 Chính sách tài ... Khối tiền tệ giao dịch + Tiền mặt (tiền vàng, giấy bạc ngân hàng, tiền đúc lẻ) + Tiền gửi không kỳ hạn - M2 : Khối tiền tệ giao dịch mở rộng + M1 + Tiền gửi có kỳ hạn M3 : Khối tiền tệ tài sản...
 • 59
 • 293
 • 0

tổng quát về rủi roquảnrủi ro trong ngân hàng

tổng quát về rủi ro và quản lý rủi ro trong ngân hàng
... viết Riêng quản rủi ro thị trường nhấn mạnh viết thành quản rủi ro lãi suất, quản rủi ro hối đoái quản rủi ro giá Ngoài đề cập tới quản rủi ro tuân thủ, quản rủi ro uy tín/danh ... nhân giúp ích Việc tiếp cận rủi ro ngân hàng theo loại rủi ro, gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro khác quản loại rủi ro theo đặc điểm http://tailieuso.com/ ... quản rủi ro riêng, ngân hàng thành lập Ủy ban quản rủi ro để xác định đánh giá rủi ro tổng thể Trong trường hợp cần thiết, để đưa phản ứng thích hợp giữ rủi ro giới hạn ủy ban quản rủi...
 • 84
 • 201
 • 1

slide tổng quan về chính sách xã hội

slide tổng quan về chính sách xã hội
... sách hội Phúc lợi hội Công hội Hòa nhập hội tách biệt hội Bình đẳng giới Company Logo LOGO Phúc lợi hội LOGO  Phúc lợi hội mục tiêu sách hội, kết thực thi hệ thống sách ... liên hệ sách hội nhà nước thực bất bình đẳng việc làm Theo Sorensen 2006 sách hội thông qua bình đẳng hội giáo dục,kinh tế, đạt thu nhập LOGO Phạm Tất Dong Chính sách hội công cụ quan ... cho XH phát triển bền vững Chính sách hội Việt Nam LOGO  Chính sách thu nhâập, giảm nghèo an sinh hôậi  Chính sách viêậc làm  Chính sách cung ứng dịch vụ hôậi giáo dục, y tế, nhà...
 • 26
 • 1,593
 • 0

Slide tổng quan về mạng Internet

Slide tổng quan về mạng Internet
... thoi trờn Internet ( Internet Telephony) Chapter CHƯƠNG1 u th v xu hng phỏt trin ca in thoi Internet: 1.1 Nhng u th ca dch v thoi qua internet u nm 1995 cụng ty VocalTec a sn phm phn mm Internet ... thoi trờn Internet ( Internet Telephony) 1.4 Xu hng th trng thoi Internet tng lai C mi nm sut thp k va qua ,Internet li tng gp ụi quy mụ ca nú Trong cỏc cụng ty nghiờn cu th trng Internet ,thỡ ... thoi qua Internet t M ti mt s nc Phm Vit Dng lp DTTH1 K40 Trng i hc Bỏch khoa H Ni Nghiờn cu ng dng cụng ngh in thoi trờn Internet ( Internet Telephony) Nguyờn nhõn khin dch v thoi qua Internet...
 • 113
 • 1,714
 • 8

Slide tổng quan về Java

Slide tổng quan về Java
... với tên HelloWorld .java- tên lớp tên file C:\PROGRA~1\JavaSoft\JRE\1.2\bin>javac e:\BaiGiang2004 \java\ HelloWorld .java e:\BaiGiang2004 \java\ HelloWorld .java: 1: ';' expected import java. io.* ^ Lỗi ... Chương 1- Tổng quan JAVA Mục tiêu: Đến cuối chương bạn (1) Hiểu đặc điểm lợi ích Java (2) Hiểu chế thực thi Java (3) Hiểu chế biên dịch chạy chương trình Java (4) Hiểu cấu trúc chương trình Java Nội ... dấu chấm phẩy, code sửa error E:\BaiGiang2004 \Java> javac HelloWorld .java E:\BaiGiang2004 \Java> java HelloWorld Hello World From Java ! E:\BaiGiang2004 \Java> Hoặc biên dịch với thư mục hành thư mục...
 • 43
 • 708
 • 9

Báo cáo tổng hợp về công tác tài chính & công tác kế toán tại Công ty giao nhận kho vận ngoại thương vietrans

Báo cáo tổng hợp về công tác tài chính & công tác kế toán tại Công ty giao nhận kho vận ngoại thương vietrans
... thơng đợc thức tách thành hai đơn vị Cục kho vận kiêm tổng công ty giao nhận ngoại thơng tổng công ty vận tải ngoại thơng.Lúc công ty mang tên Cục kho vận kiêm tổng công ty giao nhận ngoại thơng ... hạch toán tổng hợp lập báo cáo kế toán tổng hợp toàn công ty, đảm nhận toàn công tác kế toán khối phòng nghiệp vụ chi nhánh trực thuộc tổ chức kế toán riêng,tổ chức hạch toán số nội dung công ty ... cao Tại công ty Vietrans ,công tác quản lý tài kết hợp với công việc máy kế toán kế toán trởng đảm nhiệm Để tổ chức tài chính, công ty thực đầy đủ nguyên tắc: tập trung dân chủ,quản lý tài theo kế...
 • 31
 • 986
 • 0

204 Báo cáo tổng hợp về công tác tài chính & công tác kế toán tại Công ty giao nhận kho vận ngoại thương vietrans 

204 Báo cáo tổng hợp về công tác tài chính & công tác kế toán tại Công ty giao nhận kho vận ngoại thương vietrans 
... thơng đợc thức tách thành hai đơn vị Cục kho vận kiêm tổng công ty giao nhận ngoại thơng tổng công ty vận tải ngoại thơng.Lúc công ty mang tên Cục kho vận kiêm tổng công ty giao nhận ngoại thơng ... hạch toán tổng hợp lập báo cáo kế toán tổng hợp toàn công ty, đảm nhận toàn công tác kế toán khối phòng nghiệp vụ chi nhánh trực thuộc tổ chức kế toán riêng,tổ chức hạch toán số nội dung công ty ... cao Tại công ty Vietrans ,công tác quản lý tài kết hợp với công việc máy kế toán kế toán trởng đảm nhiệm Để tổ chức tài chính, công ty thực đầy đủ nguyên tắc: tập trung dân chủ,quản lý tài theo kế...
 • 31
 • 387
 • 0

Slide tổng quan về business intelligence

Slide tổng quan về business intelligence
... LOGO Thành phần chủ yếu BI Data Sources LOGO  Là sở liệu thô (thường sở liệu quan hệ) đến từ nhiều nguồn khác ứng dụng business Human Resource Management (HRM), Customer relationship management ... …  Thường thiết kế theo mô hình sở liệu quan hệ ( dạng mô hình phổ biến thực tế ) Data Warehouse LOGO Là sở liệu thiết kế theo mô hình khác với CSDL quan hệ nơi lưu trữ liệu lâu dài tổ chức ... máy cồng kềnh, thiếu thông tin tổng quát mức toàn cầu  Giải pháp  Giải pháp BI triển khai dạng dự án Unilever Information Project (UIP)  Lợi ích  Thông tin tổng quát mức toàn cầu với độ xác...
 • 19
 • 371
 • 4

slide tổng quan tài sản cố định

slide tổng quan tài sản cố định
... Ví dụ tài sản cố định hữu hình Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ Ví dụ tài sản cố định vô hình Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ • Ngoài có số tài sản đặc thù ghi nhận tài sản cố định tham ... mức giá trị TS khác có quy trình khác nhau: Tài sản có giá trị ...
 • 26
 • 125
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: slide mon quan tri rui ro tai chinhslide tổng quan về ngân hàng thương mạislide mon quan tri tai chinhslide tổng quan về truyền thông marketingslide tổng quan về quản trị nhân sựslide tổng quan về thị trường chứng khoánslide môn quản trị tài chính doanh nghiệpslide tổng quan về thuếphân tích tổng hợp về tình hình tài chính của công tykế toán tổng hợp về chi phí tài chính tại công ty cổ phần viễn thông vạn xuânslide hoạch định tong quản trịbài tập tổng hợp về thì hiện tạitài slide môn quản trị họcchương trình tổng thể về cải cách hành chínhnội dungchương i cơ sở lý luận về chiến lược tài chínhvà hoạch định chiến lược tài chínhTiếp cận 11 chuyên đề trọng tâm giải nhanh trắc nghiệm Toán: Phần 1Tro tu cuoi cau trong Tieng NhatBí quyết làm content marketing hiệu quảBài giảng CCPPKDKDTTình hình nước mặt Việt NamTỔNG KẾT C5: SÓNG ÁNH SÁNGBáo cáo tiểu luận tuần 4 debug matlabskkn “Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học”KĨ NĂNG CASIO VẬT LÝPhân tích sự cần thiết và vai trò của CFO trong doanh nghiệp hiên nayNghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến mức tưới cho lúa vùng Trung du miền núi phía BắcPhân tích về nhà lãnh đạo chuyên nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nayĐỀ MINH HỌA LẦN 2 MÔN TOÁN THPT QUỐC GIABÁO cáo dân vận QUÝ IIIBài 8. Gương cầu lõmSuper minds 1 grammar practice bookTiny talk 2b workbookTiny talk 3 teachers bookTiny talk 3a workbookTiny talk 3b student book