chuong 5 tam ly hoc giao duc dao duc ppt

Tâm học giáo dục đạo đức

Tâm lý học giáo dục đạo đức
... hành vi đạo đức Nói khác, gi ữa ý th ức đạo đức hành vi đạo đức có m ột kho ảnh cách - Yếu tố làm cho ý thức đạo đức thể hành vi đạo đức thói quen đạo đức Tóm lại: Giáo dục đạo đức cho học sinh, ... đạo đức KLSP: Giáo dục đạo đức cho học sinh phải xây dựng cho em động c đạo đức bền v ững để thúc đẩy hành vi đạo đức em 3.3 Thiện chí, nghị lực thói quen đạo đức 3.3.1 Thiện chí (ý chí đạo đức) ... TẬP Câu 1: Đạo đức gì? Câu 2: Hành vi đạo đức gì? Tiêu chuẩn đánh giá hành vi đạo đức? Mối quan hệ gi ữa nhu c ầu đạo đức hành vi đạo đức? Câu 3: Phân tích cấu trúc tâm hành vi đạo đức Chỉ rõ...
 • 6
 • 344
 • 1

tâm học giáo dục

tâm lý học giáo dục
... TÂM LÝ HỌC VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC I- Ý nghiã cuả yếu tố tâm thành công hoạt động cuả người II- Ý nghóa cuả tâm học quản trường học III- Đối tượng nghiên cứu cuả tâm học quản ... cuả tâm học quản trường học III- Đối tượng nghiên cứu cuả tâm học quản trường học IV- Nhiệm vụ cuả TLHQL trường học V- Một số phương pháp nghiên cứu cuả TLHQL trường học Chương I TÂM ... VÀI VẤN ĐỀ TÂM LÝ HỌC TRONG QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC (Tài liệu lưu hành nội bộ) Biên soạn: GVC Hoàng Minh Hùng Chương I TÂM LÝ HỌC VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC I- Ý nghiã cuả yếu tố tâm thành công...
 • 35
 • 657
 • 0

tâm học giáo dục

tâm lý học giáo dục
... tập “Cơ sở Sinh - Tâm học (Physio-Psychology) W M WUNDT Phòng thực nghiệm • Phòng TLH thực nghiệm 1879 (45 tuổi) đến 1912 • “Hybrid Science” - “Lai ghép” Sinh học Tâm học • “Mục đích ... dựng chương trình học vùng uyển chuyển • M.I hàm chứa tính chất đạo đức : xây dựng giới người đa dạng muốn sống đời Lựa chọn nhóm Cánh Buồm Giáo dục đại Tự học – tự giáo dục Học việc làm – Learning ... Bài báo mang tính tuyên ngôn “Đóng góp Tâm học vào Giáo dục (The Journal of Educational Psychology, 1910 - I, 5-12) Tóm tắt báo THORNDIKE • TLH khoa học trí tuệ, tính cách hành vi động vật,...
 • 27
 • 514
 • 0

Bài tập lớn môn tâm học giáo dục docx

Bài tập lớn môn tâm lý học giáo dục docx
... khoa học khác nhau, triết học, xã hội học, kinh tế - trị học, luật học, tâm học, y học, giáo dục học Trong đó, quan điểm triết học nhân cách người, bản, có khác biệt so với quan điểm khoa học ... trị đạo đức - Ba là: giáo dục đạo đức cộng sản trình kết hợp giáo dục tự giáo dục Quá trình tự giáo dục tiếp tục giáo dục đạo đức chủ thể, mặt bên trong, nội tâm trình giáo dục đạo đức xã hội thực ... trạng thái tâm luôn chịu ảnh hưởng hoạt động tâm khác Trạng thái tâm luôn diễn lại, lâu ngày trở thành nét tâm điển hình cá nhân 1.1.2.1.3.3 Đặc điểm tâm (thuộc tính tâm cá nhân):12...
 • 53
 • 999
 • 1

Tâm học giáo dục đại học

Tâm lý học giáo dục đại học
... QT CHUNG VỀ TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC  KHÁI NIỆM TÂM LÝ HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC I CƠ SỞ KHÁCH QUAN  luận dạy học đại, q trình dạy học ĐH ngày phức tạp: Mục đích dạy học có thay ... Khái qt chung Tâm học giáo dục Đại học  Chương 2: Đặc trưng tâm Sinh viên Đại học  Chương 3: Cơ sở Tâm học dạy học giáo dục đại học  Chương 4: Nhân cách giảng viên đại học  Chương ...  Thực trạng giáo dục đại học  Sự thay đổi quan niệm xã hội nghề nghiệp, u cầu ngày cao giảng viên đại học  Diển biến tâm thay đổi tâm- sinh người học  Đặc trưng tâm học II ĐỐI TƯỢNG,...
 • 27
 • 372
 • 2

TÂM HỌC GIÁO DỤC

TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC
... tượng tâm học giáo dục 1.3 Nhiệm vụ tâm học giáo dục Quan hệ tâm học giáo dục với chuyên ngành tâm học khác 2.1 Quan hệ với tâm học nhận thức 2.2 Quan hệ với tâm học phát triển ... vụ tâm học giáo dục Quan hệ tâm học giáo dục với chuyên ngành tâm học khác Sinh viên: - Phân tích đối tượng, nhiệm vụ tâm học giáo dục - Trình bày mối quan hệ giứa tâm học giáo dục ... khăn tâm học đường vấn đề tổ chức giáo dục đạo đức cho cá nhân - Trình bày vấn đề tâm học giáo dục đặc biệt như: vấn đề tâm học giáo dục học sinh khiếu, vấn đề tâm học giáo dục học...
 • 30
 • 211
 • 1

Đề cương chi tiết học phần Tâm học giáo dục (hệ cao đẳng và đại học mầm non)

Đề cương chi tiết học phần Tâm lý học giáo dục (hệ cao đẳng và đại học mầm non)
... chung Tâm học giáo dục Đối tượng, nhiệm vụ Tâm học giáo dục 1.1 Giáo dục tâm học giáo dục 1.2 Đối tượng tâm học giáo dục 1.3 Nhiệm vụ tâm học giáo dục Quan hệ tâm học giáo dục ... vấn đề khó khăn tâm học đường vấn đề tổ chức giáo dục đạo đức cho cá nhân - Trình bày vấn đề tâm học giáo dục đặc biệt như: vấn đề tâm học giáo dục học sinh khiếu, vấn đề tâm học giáo ... Chương 4: Tâm học giáo dục đặc biệt Những vấn đề tâm học giáo dục học sinh khiếu 1.1 Học sinh khiếu 1.2 Phát học sinh khiếu 1.3 Dạy học học sinh khiếu Những vấn đề tâm học giáo dục học sinh...
 • 28
 • 494
 • 1

Đề cương chi tiết học phần: Tâm học giáo dục

Đề cương chi tiết học phần: Tâm lý học giáo dục
... vấn đề khó khăn tâm học đường vấn đề tổ chức giáo dục đạo đức cho cá nhân - Trình bày vấn đề tâm học giáo dục đặc biệt như: vấn đề tâm học giáo dục học sinh khiếu, vấn đề tâm học giáo ... biểu học tập, hành vi đạo đức Nội dung chi tiết học phần: Chương 1: Những vấn đề chung Tâm học giáo dục Đối tượng, nhiệm vụ Tâm học giáo dục 1.1 Giáo dục tâm học giáo dục 1.2 Đối tượng tâm ... tượng tâm học giáo dục 1.3 Nhiệm vụ tâm học giáo dục Quan hệ tâm học giáo dục với chuyên ngành tâm học khác 2.1 Quan hệ với tâm học nhận thức 2.2 Quan hệ với tâm học phát triển...
 • 30
 • 110
 • 0

Thuyết Trình Tâm Học Giáo Dục

Thuyết Trình Tâm Lý Học Giáo Dục
... hành vi vi Chương VI Tâm học giáo dục Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- II Cấu trúc hành vi đạo đức Tri thức Niềm tin Động Tình cảm Ý chí nghị lực Thói quen Chương VI Tâm học giáo dục Nguyễn Xuân Long- ... quan hệ xã hội Chương VI Tâm học giáo dục Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- Tình cảm đạo đức Là thái độ rung cảm hành vi người khác mối quan hệ xã hội Chương VI Tâm học giáo dục Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ... thức hành vi Lương tâm Chương VI Tâm học giáo dục 11 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- IV Vấn đề giáo dục đạo đức cho HS THPT Tổ chức GD nhà trường có ý nghĩa quan trọng việc giáo dục đạo đức cho HS...
 • 12
 • 285
 • 0

Hành vi bạo lực học đường một khái niệm cần quan tâm trong tâm học giáo dục

Hành vi bạo lực học đường  một khái niệm cần quan tâm trong tâm lý học giáo dục
... chung bao gồm hành vi bạo lực thể chất tinh thần Hoặc dựa vào loại hình bạo lực biểu chung hành vi bạo lực cụ thể hành vi bạo lực gia đình để phân loại thành bốn hành vi bạo lực nhƣ: bạo lực thân ... đƣờng Từ đây, bạo lực học đƣờng hành vi bạo lực học đƣờng đƣợc xem xét từ phía học sinh đến học sinh chủ yếu  Các loại hành vi bạo lực học đƣờng Có nhiều cách phân loại hành vi bạo lực học đƣờng ... diễn quan hệ học đƣờng Theo từ điển, hành vi bạo lực học đƣờng hành động mang tính bạo hành diễn khách thể môi trƣờng học đƣờng dẫn đến thƣơng tổn tinh thần, tâm thể xác Nhìn cách khái quát, hành...
 • 7
 • 192
 • 0

Báo cáo thực tập tâm học giáo dục tại công ty cổ phần hotkids việt nam

Báo cáo thực tập tâm lý học giáo dục tại công ty cổ phần hotkids việt nam
... trị – Công ty Cổ phần Hotkids Việt Nam - Ông Phạm Anh Tuấn - T ổ n g Giám đốc – Công ty Cổ phần Hotkids Việt Nam - Bà Đỗ Thị Mai Anh - Trưởng phòng Marketing – Công ty Cổ phần Hotkids Việt Nam ... • Tâm học đại cương _ Tác giả Nguyễn Xuân Thức • Giáo dục học đại cương tập 1, tập _Tác giả Trần Thị Tuyết Oanh • Giáo trình tâm học lứa tuổi tâm học sư phạm, • Báo cáo công ty Cổ phần ... Hotkids Việt Nam tạo điều kiện cho chúng em thực tập, thực tế trải nghiệm thông qua công việc vô ý nghĩa! 2 Phần GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HOTKIDS VIỆT NAM Công ty Cổ phần Hotkids Việt...
 • 16
 • 622
 • 0

ĐỂ GIAO TIẾP TỐT VỚI BỆNH NHÂN, BỘ MÔN TÂM HỌC GIÁO DỤC SỨC KHỎE

ĐỂ GIAO TIẾP TỐT VỚI BỆNH NHÂN, BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC SỨC KHỎE
... Để giao tiếp tốt với bệnh nhân Bộ môn TÂM LÝ HỌC –GIÁO DỤC SỨC KHỎE Tạo không khí nhẹ nhàng … thân thiện … … giữ tinh thần trẻ ... cỏ lạ, … nô đùa với bạn hiền … quên hết ưu phiền, … rong chơi với người … thương, … có thiện tâm tình cảm dạt … Để giúp giao tiếp tốt với bệnh nhân Cần có lòng, Cần có lực chuyên môn, Cần có kiến ... cười … bí ẩn, … giữ tâm hồn thản, … không căng thẳng, Nghó đến bệnh tật bệnh nhân phải chòu đựng, để … chia sẻ san sẻ, … giúp đỡ nâng đỡ, … hoà đồng không phân biệt, … nói để thấy nhiều,   …...
 • 51
 • 145
 • 0

TÂM HỌC Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Cao Đẳng và ĐH Sư Phạm

TÂM LÝ HỌC Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ Cao Đẳng và ĐH Sư Phạm
... dưỡng giáo viên tiểu học, Dự án Phát triển giáo viên tiểu học tổ chức biờn soạn môđun đào tạo theo chương trình Cao đẳng phạm chương trình liên thông từ Trung học phạm lên Cao đẳng phạm ... triển tâm học sinh tiểu học – Các đặc điểm tâm lí bản, hoạt động học sinh tiểu học – Những nội dung tâm học dạy học tâm học giáo dục học sinh tiểu học, nhân cách người giáo viên tiểu học ... biệt đội ngũ giảng viên, sinh viên trường phạm, giáo viên tiểu học nước Xin trân trọng cảm ơn! DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC MÔĐUN TÂM LÍ HỌC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM...
 • 153
 • 3,823
 • 4

Hứng thú học tập Tâm học giao tiếp của sinh viên năm thứ nhất, khoa Giáo dục, Học viện Quản Giáo dục

Hứng thú học tập Tâm lý học giao tiếp của sinh viên năm thứ nhất, khoa Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục
... từ chọn đề tài: Hứng thú học tập Tâm học giao tiếp sinh viên năm thứ nhất, khoa Giáo dục, Học viện Quản Giáo dục Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng hứng thú học tập Tâm học giao ... cứu: Hứng thú học tập môn Tâm học giao tiếp sinh viên khóa 5, khoa Giáo dục, Học viện Quản giáo dục 3.2 Khách thể nghiên cứu: Sinh viên khóa 5, khoa Giáo dục, Học viện Quản Giáo dục Nhiệm ... Thực trạng hứng thú học tập Tâm học giao tiếp sinh viên K5 – Khoa Giáo dục, Học viện Quản Giáo dục 3.1.1 Nhận thức sinh viên K5 – Khoa Giáo dục tầm quan trọng môn Tâm học giao tiếp 3.1.1.1...
 • 16
 • 2,089
 • 2

Bài giảng giao tiếp trong kinh doanh chương 2 tâm học trong giao tiếp kinh doanh

Bài giảng giao tiếp trong kinh doanh  chương 2 tâm lý học trong giao tiếp kinh doanh
... phương tiện diễn đạt, giao tiếp người    a Tính khí: Là thuộc tính tâm cá nhân, gắn liền với kiểu hoạt động thần kinh tương đối bền vững người  Là động lực hoạt động tâm người biểu thông ... tuộc - Tình hoàn cảnh giao tiếp - Thời gian…  19  Ghi nhớ: Nhận thức thân để xây dựng cho hình ảnh mắt đối tác  Khi giao tiếp kinh doanh ta ta mà đại diện cho tổ chức 20 Ô(I): Chung – Tương ... Cần nghiên cứu kỹ đối tác trước giao tiếp KD để chủ động giao tiếp KD + Nếu không thận trọng có gây rắc rối, đổ vỡ Tuy nhiên cần ý: Việc phân kiểu người có tính thuyết, tương đối Do nhận diện...
 • 26
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ngành tâm lý học giáo dụcsách tâm lý học giáo dụcgiáo trình tâm lý học giáo dụctâm lý học giáo dục ra làm gìtâm lý học giáo dục đại họctâm lý học giáo dục là gìngành tâm lý học giáo dục là gìmã ngành tâm lý học giáo dụctâm lý học giáo dục nghề nghiệptài liệu tâm lý học giáo dụcbài giảng tâm lý học giáo dục đại họctâm lý học giáo dục đặng quốc bảotâm lý học giáo dục nguyễn huy túbài 11 một số ứng dụng tâm lý học giáo dục họcbài tập tâm lý về giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường thptchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ