slide quy hoạch đô thị

Giáo trình Quy hoạch đô thị - KTS. Tô Văn Hùng.pdf

Giáo trình Quy hoạch đô thị - KTS. Tô Văn Hùng.pdf
... 2.2.Theo quy mä: - Loải nh:400 2.3.Theo cå cáúu sn xút: - Khu cäng nghiãûp liãn håüp - Khu cäng nghiãûp âa ngnh - Khu cäng ... % Âáút åí thnh phäú 3 0-4 0 4 0-5 0 Âáút cäng trçnh cäng cäüng 1 0-1 5 1 5-2 0 Âáút cáy xanh v TTTD 8-1 2 1 0-1 5 1 0-1 5 1 5-2 0 Âáút âỉåìng v qung trỉåìng Chè tiãu âäúi våïi âáút åí: - Máût âäü diãûn têch ... Så âäư bäú trê sán bay: - Âỉåìng bay, cáút cạnh - Âỉåìng phủ - Âỉåìng - Sn âäù - Ga hng khäng - Nh âãø mạy bay u cáưu vãư bäú trê cạc sán bay quy hoảch täøng thãø âä thë: - Cạc sán bay cáưn âỉåüc...
 • 28
 • 2,705
 • 16

Giáo trình Quy hoạch đô thị - KTS. Tô Văn Hùng

Giáo trình Quy hoạch đô thị - KTS. Tô Văn Hùng
... 2.2.Theo quy mä: - Loải nh:400 2.3.Theo cå cáúu sn xút: - Khu cäng nghiãûp liãn håüp - Khu cäng nghiãûp âa ngnh - Khu cäng ... % Âáút åí thnh phäú 3 0-4 0 4 0-5 0 Âáút cäng trçnh cäng cäüng 1 0-1 5 1 5-2 0 Âáút cáy xanh v TTTD 8-1 2 1 0-1 5 1 0-1 5 1 5-2 0 Âáút âỉåìng v qung trỉåìng Chè tiãu âäúi våïi âáút åí: - Máût âäü diãûn têch ... Så âäư bäú trê sán bay: - Âỉåìng bay, cáút cạnh - Âỉåìng phủ - Âỉåìng - Sn âäù - Ga hng khäng - Nh âãø mạy bay u cáưu vãư bäú trê cạc sán bay quy hoảch täøng thãø âä thë: - Cạc sán bay cáưn âỉåüc...
 • 28
 • 799
 • 2

Giáo trình Quy hoạch đô thị

Giáo trình Quy hoạch đô thị
... våïi nãưn kinh tãú qúc dán Táút c cạc âä thë âãưu phi cọ quy hoảch: quy hoảch ci tảo v quy hoảch xáy dỉûng phạt triãøn âä thë.Cạc âäư ạn quy hoảch âỉåüc duût l cå såí phạp l âãû qun l xáy dỉûng ... 2.Phán loải: 2.1 Theo quy mä dán säú Tu theo tçnh hçnh phạt triãøn ca mảng lỉåïi âä thë m mäùi nỉåïc s cọ nhỉỵng quy âënh khạc Theo quy âënh v thäúng kã ca Liãn hiãûp qúc, quy mä dán säú ca tỉìng ... CHỈÅNG 1: MÅÍ ÂÁƯU KHẠI NIÃÛM CHUNG VÃƯ QUY HOẢCH ÂÄ THË I .QUY HOẢCH ÂÄ THË L GÇ ? Âënh nghéa: - QHÂT cn gi l Quy hoảch khäng gian âä thë nghiãn cỉïu cọ hãû thäúng nhỉỵng...
 • 28
 • 553
 • 0

Quản lý ngân quỹ tại Viện quy hoạch Đô thị nông thôn

Quản lý ngân quỹ tại Viện quy hoạch Đô thị nông thôn
... tác quản ngân quỹ 3.2.1 Xây dựng mô hình quản ngân quỹ thích hợp Do đặc điểm hoạt động Viện quy hoạch đô thị - nông thôn nên cần phải có mô hình quản thích hợp áp dụng mô hình quản ngân ... công tác quản ngân quỹ Viện quy hoạch Đô thị - Nông thôn 2.2.1 Ngân quỹ Viện Ngân quỹ Viện bao gồm: - Tiền mặt két chủ yếu VNĐ, ngoại tệ - Tiền gửi ngân hàng: bao gồm ngoại tệ VNĐ Tiền Viện chủ ... theo quy định Bộ tài chế độ tài áp dụng cho đơn vị SNCT CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN QUỸ TẠI VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ NÔNG THÔN THUỘC BỘ XÂY DỰNG 2.1 Giới thiệu Viện Quy hoạch Đô thị...
 • 59
 • 306
 • 0

Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị
... Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC): việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường đồ án quy hoạch xây dựng trước phê duyệt nhằm đưa phương án tối ưu đồ án quy hoạch xây dựng đảm ... quy hoạch xây dựng Điều Nguyên tắc chung ĐMC nội dung đồ án quy hoạch xây dựng, thực đồng thời trình lập đồ án quy hoạch xây dựng Các phân tích, đánh giá dự báo ĐMC tập trung vào vấn đề môi trường ... vấn đề môi trường chưa giải đồ án quy hoạch Đánh giá thống quan điểm, mục tiêu quy hoạch xây dựng quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường; dự báo, so sánh tác động môi trường phương án quy hoạch...
 • 12
 • 549
 • 4

bài giảng quy hoạch đô thị

bài giảng quy hoạch đô thị
... Phú Quốc (thị trấn An Thới Diện tích: 120ha Chiều dài bờ biển: 1,7km Chiều rộng: 600-700 m Các quan điểm phát triển Mục tiêu quy hoạch Quy hoạch hoạt động du lịch Các hạng mục quy hoạch Sức tải ... Tổng quan huyện đảo Phú Quốc Nội dung quy hoạch Giải pháp thực Vị trí địa lí Phú Quốc đảo quan trọng lớn phía Tây Nam Việt Nam, nằm vùng ... phí lợi ích - Du lịch ngành kinh tế tổng hợp Phát triển du lịch phải đôi với đảm bảo an ninh quốc phòng Phát triển du lịch phải đôi với bền vững - Tắm biển Khám phá hệ động thực vật đảo Phú Quốc...
 • 25
 • 852
 • 1

Đề cương giới theieuj luật quy hoạch đô thị

Đề cương giới theieuj luật quy hoạch đô thị
... chỉnh quy hoạch đô thị, tổ chức thực quy hoạch đô thị quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị phê duyệt Chương quy định rõ từ ngữ hiểu Luật đô thị, đô thị mới, khu đô thị mới, quy hoạch đô ... đô thị, nhiệm vụ đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thời hạn quy hoạch đô thị, thời gian hiệu lực quy hoạch đô thị, kiến trúc đô thị, không gian đô ... quan đô thị thực hoạt động khác có liên quan đến quy hoạch đô thị phải tuân thủ quy hoạch đô thị phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị 3.Về yêu cầu quy hoạch đô thị: Để bảo đảm quy...
 • 11
 • 365
 • 0

Phát huy vai trò cộng đồng trong quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị hà nộix

Phát huy vai trò cộng đồng trong quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị hà nộix
... động cộng đồng Nhà quy hoạch phải coi cộng đồng người cộng tác thực không khách hàng đơn trình quy hoạch Những chứng tỏ tham gia cộng đồng vào trình quy hoạch quản đô thị ngày trở thành ... hoạch quản đô thị Trong đổi này, tham gia cộng đồng quy hoạch, xây dựng quản đô thị vấn đề mẻ cần triển khai nghiên cứu vận dụng điều kiện cụ thể nước ta Nội Qua thực tế quy hoạch quản ... phát triển Sự tham gia cộng đồng vào trình phát triển đô thị diễn nhiều hình thức đa dạng phong phú Vai trò cộng đồng thể xuyên suốt toàn trình quy hoạch, xây dựng quản đô thị, bao gồm giai đoạn...
 • 6
 • 690
 • 9

Tờ trình Quy chế phối hợp giữa Sở Quy hoạch-Kiến trúc, các Sở, Ban ngành và Ủy ban nhân dân các quận-huyện trong công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Tờ trình Quy chế phối hợp giữa Sở Quy hoạch-Kiến trúc, các Sở, Ban ngành và Ủy ban nhân dân các quận-huyện trong công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
... quận-huyện, Ban quản khu chức đô thị - Trách nhiệm Sở, Ban ngành Tổ chức thực - Trách nhiệm thi hành Trên nội dung Quy chế phối hợp Sở Quy hoạch- Kiến trúc, Sở, Ban ngành Ủy ban nhân dân quận-huyện ... công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quản quy hoạch đô thị - Phối hợp công tác quản tổ chức, máy cán - Phối hợp công tác tài - Phối hợp công tác phổ biến, góp ý, soạn thảo văn quy phạm ... vậy, việc sớm ban hành Quy chế phối hợp Sở Quy hoạch- Kiến trúc, Sở, Ban ngành Ủy ban nhân dân quận-huyện công tác lập, thẩm định, phê duyệt quản quy hoạch đô thị cần thiết II Mục tiêu, đối...
 • 3
 • 1,694
 • 4

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
... nghiệp CHƯƠNG I: QUY HOẠCH ĐÔ THỊ CÁC LOẠI HÌNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC ĐÔ THỊ CỔ I .Quy hoạch đô thị 1.Định nghĩa - Quy hoạch đô thị, gọi quy hoạch không gian đô thị nghiên cứu ... hoạch đô thị 2.1 Đặc điểm - Quy hoạch đô thị công tác có tính sách - Quy hoạch đô thị công tác có tính tổng hợp - Quy hoạch đô thị công tác có tính địa phương tính kế thừa - Quy hoạch đô thị công ... thị kinh tế quốc dân - Tất đô thị phải có quy hoạch: quy hoạch cải tạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị Các đồ án quy hoạch duyệt sở pháp lý để quản lý xây dựng đô thị, tiến hành công tác chuẩn...
 • 17
 • 311
 • 0

Quy hoạch đô thị xây dựng sử dụng đất thị trấn Văn Điển- huyện Thanh Trì- Thành phố Hà Nội 2010- 2020

Quy hoạch đô thị xây dựng sử dụng đất thị trấn Văn Điển- huyện Thanh Trì- Thành phố Hà Nội 2010- 2020
... • Quy hoạch đô thị xây dựng đô thị nước • Quy hoạch đô thị xây dựng sử dụng đất đô thị (bao gồm đô thị thành phố trực thuộc trung ương ) • Quy hoạch đô thị xây dựng sử dụng đất đô thị cấp huyện ... Đất chưa sử dụng đến: đất quy hoạch để phát triển đô thị chưa sử dụng 3.2 Quy hoạch sử dụng đất đô thị 3.2.1 Khái niệm quy hoạch đô thị xây dựng sử dụng đất đô thị Quy hoạch đô thị xây dựng sử ... thuyết Quy hoạch đô thị xây dựng Chương II: Thực trạng sử dụng đất thị trấn Văn Điển -huyện Thanh Trì-TP Nội Chương III: Quy hoạch đô thị xây dựng sử dụng đất thị trấn Văn Điển- huyện Thanh Trì-...
 • 62
 • 378
 • 2

Tài liệu về quy hoạch đô thị

Tài liệu về quy hoạch đô thị
... HCM Loại Tính chất đô thị Quy mô dân số I Đô thị đặc biệt ÿ 500.000 II Đô thị lớn 300.000 – 500.000 III Đô thị lớn 150.000 – 300.000 IV Đô thị trung bình 50.000 – 150.000 V Đô thị nhỏ 4000 – 50.000 ... VẬN TẢI TP HCM 13 IV QUY HOẠCH KHU DÂN DỤNG ĐÔ THỊ 4.1 Các phận chức khu dân dụng đô thị: Đất dân dụng đô thị loại đất cấu trúc đô thị, chiếm tỷ lệ cao từ 50 – 60% a) Đất đô thị: đất xây dựng công ... phát triển đô thị (Thái Nguyên, Biên Hòa…) + Đô thị thương mại: TP Hồ Chí Minh + Đô thị du lịch nghỉ mát: Đà Lạt, Vũng Tàu + Đô thị trung tâm trị: thủ đô, tỉnh lỵ, huyện lỵ + Đô thị có tính chất...
 • 27
 • 2,298
 • 7

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ MÀ CHỦ ĐẦU TƯ CẦN QUAN TÂM KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ MÀ CHỦ ĐẦU TƯ CẦN QUAN TÂM KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
... đồ án quy hoạch chi tiết dự án đầu xây dựng công trình tập trung lập dự án đầu dự án đầu xây dựng công trình riêng lẻ Điều 53, 54 Luật Quy hoạch đô thị Điều 60 Luật Quy hoạch đô thị, ... lập dự án đầu xây dựng cấp giấy phép xây dựng 14 Theo đó, chủ đầu dự án đầu xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực giao đầu 15.Tuy nhiên, “đối với dự án đầu xây dựng chủ ... Value đô thị; để quan nhà nước có thẩm quy n phê duyệt quy hoạch chi tiết, dự án đầu xây dựng “Giấy phép quy hoạch sở pháp lý để chủ đầu tổ chức lập quy hoạch đô thị, lập dự án đầu xây dựng...
 • 17
 • 2,097
 • 5

Tài liệu GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ I pdf

Tài liệu GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ I pdf
... l Viãûc xạc âënh quy mä dán säú v tè lãû lao âäüng phi näng nghiãûp ca âä thë chè tiãún hnh phảm vi âëa giå i n i thë Riãng miãưn n i, quy mä säú dán âä thë lo i III cọ thãø quy âënh tä i thiãøu ... âỉåüc coi l mäüt âån vë giao tiãúp x hä i, n i m mi ngỉå i åí cọ thãø quen biãút nhau, 46 cng chung mä i quan tám hng ngy sinh hoảt àn åí, mi giao tiãúp, âàûc biãût l âä i i ngỉå i gi v tr ... thiãøu tỉì vản ngỉå i, âä thë lo i IV tỉì vản ngỉå i v âä thë lo i III cọ thãø quy âënh tä i thiãøu tỉì vản ngỉå i, cho âä thë lo i IV tỉì vản ngỉå i v âä thë lo i V l 2000 ngỉå i Máût âäü dán cỉ...
 • 72
 • 881
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: luật quy hoạch đô thịbài tập quy hoạch đô thịquy hoạch đô thị góp phần cải thiện điều kiện môi trườngquy hoạch đô thị kỹ thuật đô thịdự án quy hoạch đô thịphương pháp quy hoạch đô thịnhiệm vụ quy hoạch đô thịnguyên lí quy hoạch đô thịtài liệu quy hoạch đô thịluận án quy hoạch đô thịquy định về quy hoạch đô thịkhái niệm quy hoạch đô thịquy hoạch đô thị và biến đổi khí hâuđiều lệ quản lý quy hoạch đô thịcác phương pháp quy hoạch đô thịPhương pháp giải bài tập các quy luật di truyền của men đencông nghệ quang thụ động tốc độ Gigabit GPONBài 2. Thánh GióngBài 8. Danh từBài 10. Ếch ngồi đáy giếngPhương pháp giải nhanh một số dạng bài tập tích hợp phân li độc lập với hoán vị genSử dụng kênh hình trong giảng dạy và ôn tập phần biến dị ở cấp độ tế bào, sinh học 12 nâng caoSỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP sơ đồ hóa TRONG CHƯƠNG ỨNG DỤNG DI TRUYỀN học NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ dạy học, ôn THI học SINH GIỎI và THPT QUỐC GIAGIẢI PHÁP QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG CÁC ĐÔ THỊ LOẠI I THUỘC TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THEO HƯỚNG GIAO THÔNG XANHPhương pháp xác định nhanh tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời f3 khi PTc , từng nhóm kiểu hình ngẫu phối và các gen phân li độc lậpRèn luyện cho học sinh miền núi kĩ năng khai thác kênh hình trong SGK sinh học 11 THPTRèn luyện năng lực hợp tác cho học sinh qua dạy học bài hô hấp ở động vật sinh học 11 THPT bằng kỹ thuật các mảnh ghépSử dụng dạy học giải quyết vấn đề trong giảng dạy tính quy luật của hiện tượng di truyềnVì lợi ích quốc gia, quyết tâm tránh xa thuốc láXây dựng các bước tiến hành khi giảng dạy các bài toán về trao đổi chéo kép giúp nâng cao hiệu quả làm bài tập của học sinhPhân dạng và phương pháp giải các dạng bài tập di truyền học quần thể ở quần thể ngẫu phốiPhát huy tính cực của học sinh trong hoạt động học tập bằng cách sử dụng thí nghiệm khi dạy bài sư hấp thụ nước ở rễ ở trường THPTSome tips about teaching skills to do reading comprehension test for student at trieu son no2Strategies for writing a paragraph under time pressure on national secondary education examinationNghiên cứu ảnh hưởng của các các nhân tố đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng PART 1 (full)