Bia giáo an 5

Bìa giáo án đẹp 5

Bìa giáo án đẹp 5
... Thò Hồng Phòng Giáo Dục Tân Phú Trường Tiểu Học Phạm Văn Đồng Giáo viên: Nguyễn Thò Hồng PHÒNG GIÁO DỤC TÂN PHÚ TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG Giáo viên: NGUYỄN THỊ HỒNG Phòng Giáo Dục Tân Phú ... Phạm Văn Đồng Giáo viên : Nguyễn Thò Hồng Phòng Giáo Dục Tân Phú Trường Tiểu Học Phạm Văn Đồng Giáo viên : Nguyễn Thò Hồng Phòng Giáo Dục Tân Phú Trường tiểu học Phạm Văn Đồng Giáo viên: Nguyễn ... Thò Hồng Phòng Giáo Dục Tân Phú Trường tiểu học Phạm Văn Đồng Giáo viên: Nguyễn Thò Hồng Phòng Giáo Dục Tân Phú Trường tiểu học Phạm Văn Đồng Giáo viên: Nguyễn Thò Hồng Phòng Giáo Dục Tân Phú...
 • 21
 • 156
 • 2

Giáo án 5 tuần 1

Giáo án 5 tuần 1
... lµm phÇn 8×2 16 5 ×3 15 a) Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè ta ®ỵc : = × = 18 ; = × = 18 Gi÷ nguyªn 17 18 ta cã 15 16 17 < < 18 18 18 VËy 17 < < 18 b) Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè ta ®ỵc : 1 4 3 × = ... chøc bµi tËp 13 • 2/3 vµ 5/ 8 Chän × = 24 lµ MSC ta cã : 2 × 16 5 × 15 = = ; = = 3 × 24 8 × 24 • 1/ 4 vµ 7 /12 Ta nhËn thÊy 12 : = Chän 12 lµ MSC ta cã : 1 3 = = 4 × 12 Gi÷ nguyªn 12 5/ 6 vµ 3/8 ... 12 12 : 12 12 : 20 20 : 40 40 : 20 = = ; = = ; = = ; = = 30 30 : 21 21 : 35 35 : 10 0 10 0 : 20 12 40 12 20 = = ; = = 30 10 0 21 35 - GV gäi HS ®äc c¸c ph©n sè b»ng mµ m×nh t×m ®ỵc vµ gi¶i thÝch...
 • 53
 • 241
 • 0

Bia giao an cuc dep

Bia giao an cuc dep
...
 • 1
 • 10,873
 • 401

Giáo án 5 tuổi mới

Giáo án 5 tuổi mới
... vụ bán hàng III.TIẾN HÀNH: Hoạt động Hoạt động trẻ Quan sát: - Cơ cho cháu đồng vai: bán hàng, bác sĩ - Cơ gọi hỏi :người bán hàng làm cơng việc gì? Bán cho ai? -Cháu trả lời theo hiểu biết Bán ... xem - Cơ gợi hỏi cháu tuần có ngày,hơm thứ mấy, ngày mấy, tháng mấy, năm (Thứ ngày 15 tháng12 năm 2008) Cơ cho cháu viết thứ, ngày, tháng, năm - Tiếp tục cho cháu viết hơm nay, ngày mai 3/ Thời ... loài vật + Đọc chuyện, kể chuyện sáng tạo, sáng tác chuyện vật + Đóng kòch, múa rối Nghệ thuật -Tạo hình: nặn, tạo dáng vật, gắp giấy vật: bướm, cá, chim… -Vẽ, xé, dán tạo tranh hoạt động vật, tạo...
 • 69
 • 1,964
 • 12

BÌA GIÁO ÁN TIN KHỐI 3+4

BÌA GIÁO ÁN TIN KHỐI 3+4
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/300/125144//BAGIOANTINKHI3%204.ppt) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 352
 • 0

Xem thêm