THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH

Thí nghiệm công trình chịu tải trọng tác dụng động.pdf

Thí nghiệm công trình chịu tải trọng tác dụng động.pdf
... tỉåüng kho sạt chè täưn tải mäüt ngưn cháún âäüng, thç viãûc dng trỉûc tiãúp chênh âãø lm ti trng thê nghiãûm s thỉûc hiãûn âỉåüc khạ dãù dng Trỉåìng håüp trãn âäúi tỉåüng täưn tải âäưng thåìi nhiãưu ... âäüng; α – pha ban âáưu (khi t=0) ωt+α – pha dao âäüng, xạc âënh theo vë trê ca âiãøm dao âäüng tải thåìi âiãøm t; Khi dao âäüng âiãưu ha, täúc âäü v gia täúc ca âiãøm dao âäüng cng biãún thiãn ... dáưn tỉì nh âãún låïn, räưi lải gim dáưn xúng nh; quạ trçnh ny s xy liãn tủc sút thåìi gian täưn tải cạc lỉûc cỉåỵng bỉïc trãn cäng trçnh Hiãûn tỉåüng dao âäüng ny gi l hiãûn tỉåüng dao âäüng “biãn”...
 • 18
 • 770
 • 5

Thí nghiệm công trình : Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp - Chương 1

Thí nghiệm công trình : Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp - Chương 1
... tảo váût liãûu ca âäúi tỉåüng : Trong thỉûc tãú cọ nhiãưu loải VL cọ trảng thại ỈSBD khạc : - Tuún - hon ton phi tuún - Khäng âäưng nháút sút quạ trçnh chëu ti - Tuún åí giai âoản váût liãûu ... liãûu) thç khäng cn tuún nỉỵa Cäng nghãû chãú tảo âäúi tỉåüng : - Chãú tảo bàòng biãûn phạp âục tải chä : cäng trçnh bãtäng, thảch cao - Làõp ghẹp tỉì cạc phán tỉí kãút cáúu â chãú tảo sàơn (bãtäng ... kho sạt cạc cäng trçnh xáy dỉûng * Viãûc âo ε cáưn lỉu cạc nh hỉåíng : 1. Khi cọ cạc úu täú cå hc bãn ngoi khạc tạc dủng : - Trảng thại ténh hồûc phạt triãøn dáưn âãưu (khi chëu tènh ti, nhiãût...
 • 6
 • 912
 • 23

Thí nghiệm công trình : Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp - Chương 2

Thí nghiệm công trình : Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp - Chương 2
... : 100 x 100 x 100 mm - 0,91 20 0 x 20 0 x 20 0 - 1,05 300 x 300 x 300 - 1,10 - Máùu trủ ( D x H ) : 71,5 x 143 v 100 x 20 0 mm - 1,16 150 x 300 - 1 ,20 20 0 x 400 - 1 ,24 2/ Thê nghiãûm xạc âënh cỉåìng ... cỉïng, 9- nàõp giỉỵ åí âáưu, 1 0- vng cäú âënh, 1 1- nàõp sau, 1 2- l xo nẹn, 1 3- c sụng, 1 4- qu bụa, 1 5- l xo gim cháún, 1 6- l xo kẹo âáûp, 1 7- äúng âënh hỉåïng, 1 8- âãûm chàõn bủi, 1 9- bng chia ... gamma.(h 2. 14) Hçnh 2. 14 Så âäư chủp tia gamma âãø d khuút táût 1-váût liãûu, 2- khuút táût, 3- bn phim, 4- chm tia, 5- chøn Hçnh 2. 15 Cạc lai khuút táût chøn a-thanh chøn qúc tãú , b- chøn Nga, c-...
 • 20
 • 470
 • 1

Thí nghiệm công trình : Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp - Chương 3

Thí nghiệm công trình : Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp - Chương 3
... a-så âäư ngun l b-cáúu tảo kiãøu âo màût ngoi:1-thán giạ, 2chán cäú âënh, 3- chán di âäüng, 4-dáy thẹp càng, 5-nam chám âiãûn nh tảo xung rung dáy c-cáúu tảo kiãøu âo sáu: 1-v, 2-vạch cỉïng, 3- éa ... wheatstone: Trãn hçnh 3. 12 thãø hiãûn så âäư cáưu gäưm âiãûn tråí R1, R2, R3, R4 näúi våïi thnh bäún nhạnh cáưu 1-2 , 2 -3 , 3- 4 , 4-1 Cạc âiãøm 1 -3 näúi våïi ngưn cung cáúp ; trãn âỉåìng chẹo 2-4 âàût ... cáúu tảo: (h 3. 8 a,b) Hçnh 3. 8 Tenzomet quang hc 1- v, 2-chán cäú âënh, 3- váût kênh cọ tiãu cỉû f, 4gỉång phàóng, 5-chán di âäüng, 6-táúm kênh måì cọ chia vảch, 7-làng kênh láúy ạnh sạng, 8-thë...
 • 14
 • 395
 • 0

Thí nghiệm công trình : Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp - Chương 4

Thí nghiệm công trình : Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp - Chương 4
... phi kãø âãún hai u cáưu trại ngỉåüc : - Cáưn phi gáưn sạt våïi âiãưu kiãûn lm viãûc thỉûc tãú ca CT v kãø âãún âáưy â cạc úu täú tạc dủng lãn âäúi tỉåüng; - Tênh toạn cng âån gin cng täút Phỉång ... våïi nhỉỵng máùu thỉí BT v BTCT âỉåüc giỉỵ nỉåïc v khäng khê åí nhiãût âäü phng tỉì 15 - 250C cho tháúy : Âäü co BTCT nh hån BT khong hai láưn Do sỉû dênh kãút giỉỵa BT v CT,co c BT bë hản chãú, ... tra lải cäng trçnh l âãø xạc âënh säú liãûu cáưn thiãút ca cạc tham säú kho sạt : näüi lỉûc, trảng thại ỉïng sút - biãún dảng, âäü vng ca KCCT, âäưng thåìi âãø phạn âoạn trảng thại lm viãûc v...
 • 8
 • 330
 • 1

Thí nghiệm công trình : Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp - Chương 5

Thí nghiệm công trình : Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp - Chương 5
... nọ.(h .5. 1; 5. 2) Hçnh 5. 1 Cáúu tảo liãn kãút : 1, 2- kãút cáúu, 3-gäúi cäú âënh, 4-gäúi di âäüng, 5- dáy neo, 6-gäúi tỉûa, 7- âáưu neo Hçnh 5. 2 Cáúu tảo liãn kãút thê nghiãûm táúm : 1-bi cáưu làn, 2-trủ ... kãút cáúu (h .5. 3 ; 5. 4) Hçnh 5. 3 Cạc biãûn phạp äøn âënh kãút cáúu: 1-giạ tỉûa, 2-kãút cáúu thê nghiãûm, 3-thanh chäúng, 4-gäúi tỉûa, 5- giạ giỉỵ äøn âënh, 6-dáy càng, 7tàngâå Hçnh 5. 4 Giỉỵ äøn ... Cọ kh nàng âàût ti theo hỉåïng báút k 10 Hçnh 5. 19 Gia ti bàòng kêch thy lỉûc a- kêch âån, b- kêch läưng, c- så âäư gia ti: 1-kãút cáúu, 2-kêch, 3-khung tỉûa, 4gäúi tỉûa 4.4 Giạ trë ca ti trng...
 • 20
 • 363
 • 0

Thí nghiệm công trình : Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp - Chương 6

Thí nghiệm công trình : Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp - Chương 6
... Hçnh 6. 1 1- Cáúu tảo cạc thiãút bë âo dao âäüng âỉïng a-con làõc quạn tênh, b-thiãút bë âo qua ân báøy, c- thiãút bë âo qua l xo lạ 1- làõc quạn tênh, 2- l xo, 3- ân báøy, 4- âäưng häư âo , 5- giạ ... nháûn v xỉí l thäng tin : gäưm thiãút bë ghi, lỉu trỉỵ thäng tin âo âỉåüc nhåì cạc mạy ghi loải RTP-50A (4 kãnh âo), -3 50A ( 16 kãnh âo), -5 50A (7kãnh âo), -6 70A, -7 70A (1 4-2 1 kãnh âo) v sau âọ ... -6 70A, -7 70A (1 4-2 1 kãnh âo) v sau âọ chuøn âãún cạc mạy phán têch v xỉí l chuøn âäøi : DAA-100A, ADC-150a, -1 60 A, hồûc mạy âiãûn tỉí cọ cạc chỉång trçnh xỉí l tỉång ỉïng Tiãún hnh thê nghiãûm...
 • 18
 • 224
 • 0

Thí nghiệm công trình : Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp - Tổng hợp

Thí nghiệm công trình : Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp - Tổng hợp
... củc bäü - Chiãưu di cäüt : L = 1000mm - Tiãút diãûn lm viãûc : b×h = 120×200mm - Âäü lãûch tám : e = 130mm Âàûc trỉng váût liãûu : - Bãtäng mạc M200# cọ cỉåìng âäü nẹn : Rn = 90 Kg/cm2 - Mäâun ... theo cäng thỉïc : V = Trong âọ : L (Km/s) t L : khong cạch âáưu d (mm) t : thåìi gian truưn sọng âo âỉåüc (µs) - Xạc âënh hãû säú thỉûc nghiãûm a : a = Rlp (V ) lp Trong âọ : Rlp : cỉåìng âäü chëu ... ân häưi ca bãtäng : Eb = 2,65.105 Kg/cm2 - Cỉåìng âäü chëu kẹo ca thẹp AI : Ra = 2100 Kg/cm2 - Mäâun ân häưi ca thẹp : Ea = 2,1.106 Kg/cm2 Cäút thẹp lm viãûc tiãút diãûn gäưm : - 2φ12 vng chëu...
 • 18
 • 300
 • 0

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1.DOC

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1.DOC
... pháp kế toán tập hợp chi phí thích hợp _Xác định xác chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ _Thực tính giá thành sản phẩm kịp thời xác theo đối tợng tính giá thành phơng pháp tính giá thành thích hợp ... thiết kế để quản lý chi phí đạt hiệu cao, Công ty Thiết kế Công nghiệp Hoá chất xác định đối tợng kế toán tập hợp chi phí Công ty công trình, hạng mục công trình cụ thể Chi phí sản xuất Công ty ... toán kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cho công trình Để tổng hợp chi phí sản xuất, kế toán sử dụng tài khoản 154 -chi phí sản xuất...
 • 90
 • 423
 • 0

Kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP tại Cty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1

Kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP tại Cty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1
... thi công Đề án vẽ thi công Khảo sát thiết kế kỹ thuật 2.2Đặc điểm tổ chức máy kế toán sổ kế toán Công ty Thiết kế Công nghiệp Hoá chất: 2.2 .1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty Thiết kế Công ... chất: Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán khoản tiền gửi toán Kế toán Trung tâm môi trường công nghiệp hoá chất Thủ quỹ Phòng kế toán tài có năm ngời, đảm bảo phần hành kế toán nh sau: Một kế ... kho TK 15 2 TK 6 21 Xuất nguyên vật liệu dùng trực tiếp sản xuất TK 11 1 ,11 2,3 31 Mua nguyên vật liệu đưa thẳng vào sản xuất TK 13 31 Thuế GTGT 1. 4.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: 1. 4.2 .1 Khái...
 • 90
 • 231
 • 1

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1
... tạo sản phẩm tiếp TK 622 TK 334, 338 Chi phí nhân công trực tiếp phát sinh kỳ TK 214 , 11 1 ,11 2, 611 Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp Giá thành sản phẩm hoàn thành kỳ TK 627 Chi phí sản xuất ... pháp kế toán tập hợp chi phí thích hợp _Xác định xác chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ _Thực tính giá thành sản phẩm kịp thời xác theo đối tợng tính giá thành phơng pháp tính giá thành thích hợp ... tế 23 1. 4.5 Tổng hợp chi phí sản xuất kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang: 1. 4.5 .1 Tổng hợp chi phí sản xuất: Sau tập hợp đầy đủ chi phí phát sinh kỳ, kế toán vào đối tợng hạch toán chi phí phơng...
 • 87
 • 196
 • 0

2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1

2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1
... tạo sản phẩm tiếp TK 622 TK 334, 338 Chi phí nhân công trực tiếp phát sinh kỳ TK 21 4, 11 1 ,1 12 , 611 Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp Giá thành sản phẩm hoàn thành kỳ TK 627 Chi phí sản xuất ... sản phẩm Nợ TK 6 31 (giá thành sản xuất sản phẩm) Có TK 622 (chi phí nhân công trực tiếp) 1. 5.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung: Toàn chi phí sản xuất chung đợc tập hợp vào tài khoản 627 Chi phí ... 26 627 1. 5 39940 17 .5 14 33945 798 81 tổng cộng 11 08980 500400 12 10 4 618 3 366.5 2E+07 25 19 48545 phụ cấp tổng cộng 11 6000 23 1 420 4 1 723 396 14 05050 13 75780 11 9 716 9 16 97488 87000 16 40765 20 3000...
 • 87
 • 178
 • 0

tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông I

tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông I
... hợp Để gi i nhợc i m trên, ta ph i phân lo i chi phí theo khoản mục chi phí giá thành sản phẩm Phân lo i chi phí theo khoản mục chi phí giá thành sản phẩm Căn vào ý nghĩa chi phí giá thành sản ... i m chi tiêu khác v i chi phí nhng xét trình chi tiêu chi phí tất nghiệp vụ chi tiêu v i mục đích tiêu dùng để tạo doanh l i cho doanh nghiệp 1.2.1.2 Phân lo i chi phí sản xuất: Chi phí sản xuất ... đợc tính vào chi phí (chi phí chờ phân bổ chi phí ph i trả) có khoản tính vào chi phí kỳ nhng thực tế cha chi tiêu (chi phí trả trớc) Tuy nhiên, việc phân biệt chi phí chi tiêu tơng đ i xét thời...
 • 86
 • 197
 • 0

Kế toán lập CFSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông I

Kế toán lập CFSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông I
... hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Thiết kế Công nghiệp Hoá chất 39 2.3.1 Đặc i m chi phí sản xuất sản phẩm: Do đặc thù Công ty Thiết kế Công nghiệp Hoá chất doanh nghiệp ... chi nhánh công ty thành phố Hồ Chí Minh: Đ i diện cho công ty để giám sát thi công thiết kế bổ sung thiết kế sửa đ i hạng mục công trình công ty thiết kế tỉnh phía Nam Khảo sát, thu thập t i liệu, ... chung Công ty Thiết kế Công nghiệp Hoá chất n i riêng bớc khẳng định mình, phục vụ có hiệu nhiệm vụ hiến lợc kinh tế xã h i Chức nhiệm vụ công ty Thiết kế Công nghiệp Hoá chất: Công ty Thiết kế Công...
 • 86
 • 183
 • 0

hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông I

hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông I
... t i khoản 154 để hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty không mở sổ chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí ... Kế toán chi phí sản xuất Công ty Thiết kế Công nghiệp Hoá chất: 2.3.3.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Công ty Thiết kế Công nghiệp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí chi m ... tiếp v i chi phí khấu hao (chi phí sản xuất chung), chi phí gián tiếp Để hạch toán chi phí sản xuất, kế toán công ty sử dụng t i khoản 154- chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.Các khoản mục chi...
 • 86
 • 171
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thí nghiệm công trìnhbài tập thí nghiệm công trìnhmẫu báo cáo thí nghiệm công trìnhthi nghiem cong trinhbài giảng thí nghiệm công trìnhtài liệu thí nghiệm công trìnhgiáo trình thí nghiệm công trìnhbáo cáo thí nghiệm công trìnhthí nghiệm công trình xây dựngthí nghiệm công trình giao thôngthí nghiệm công trình bùi thiên lambáo cáo môn thí nghiệm công trìnhtuyển tập tiêu chuẩn thí nghiệm công trình giao thôngcông ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1tâm nghiên cứu thí nghiệm công trình sài gònĐề cương bài giảng tiếng anh chuyên ngành (kế toán)đơn xin gia hạn nộp học phídon xin hoc laiđơn xin miễn giảm học phí pdfdon xin mượn, chỉnh sửa hồ sơ sinh viênĐề cương bài giảng quản trị thương mại doanh nghiệp công nghiệpĐề cương bài giảng thanh toán quốc tếĐề cương bài giảng xác suất thống kê trong kinh tếĐề cương bài giảng kế toán quốc tếĐề cương bài giảng kế toán tài chính 2Đề cương bài giảng lý thuyết động cơ ô tô (hệ cao đẳng)Tuần 10. Hai đứa trẻĐề cương bài giảng nhiên liệu dầu mỡĐề cương bài giảng sử dụng và sửa chữa ô tôĐề cương bài giảng hệ thống điện động cơ hệ cao đẳngTuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamBài giảng hệ thống thông tin công nghiệpBài giảng kỹ thuật cao áp (đại học chính quy)Đề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô chuyên ngành cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụngĐề cương bài giảng trang bị tiện nghi trên ô tô