Dạy học giải quyết vấn đề phần những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa mác lênin, tư tưởng hồ chí minh ở trường chính trị vùng đồng bằng sông cửu long (TT)

Dạy học giải quyết vấn đề phần những vấn đề bản của chủ nghĩa mác lênin, tưởng hồ chí minh trường chính trị vùng đồng bằng sông cửu long (TT)

Dạy học giải quyết vấn đề phần những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa mác lênin, tư tưởng hồ chí minh ở trường chính trị vùng đồng bằng sông cửu long (TT)
... Dạy học Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác- Lênin, tưởng Hồ Chí Minh trường trị vùng Đồng sông Cửu Long 3.2 Đối ng nghiên cứu Dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác- Lênin, tưởng ... vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác- Lênin, tưởng Hồ Chí Minh trường trị vùng Đồng sông Cửu Long 3.2 Biện pháp dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác- Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh ... cứu dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác- Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh trƣờng đại học trị Các nghiên cứu dạy học giải vấn đề Phần Những vấn đề chủ nghĩa Mác- Lênin, tưởng Hồ Chí Minh...
 • 36
 • 153
 • 0

Quan điểm của chủ nghĩa mac lênin tưởng hồ chí minh về giải quyết vấn đề tôn giáo

Quan điểm của chủ nghĩa mac lênin  tư tưởng hồ chí minh về giải quyết vấn đề tôn giáo
... tưởng, phản ánh nhận thức ngây thơ người giới tự nhiên Khi xã hội xuất giai cấp, tôn giáo mặt tưởng mà mặt trị 2/4 Quan điểm chủ nghĩa Mac- Lênin - tưởng Hồ Chí Minh giải vấn đề Tôn giáo ... ngưỡng tôn giáo để phá hoại đoàn kết dân tộc, phá hoại nghiệp cách mạng tưởng Hồ Chí Minh vấn đề tôn giáo Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến vấn đề tôn giáo, Người vận dụng cách quan điểm chủ nghĩa ... Quan điểm chủ nghĩa Mac- Lênin - tưởng Hồ Chí Minh giải vấn đề Tôn giáo Tôn trọng, bảo đảm quyền tự tín ngưỡng không tín ngưỡng nhân dân Tự tín ngưỡng tưởng tiến lịch sử...
 • 4
 • 395
 • 0

đề cương chi tiết - giáo án chi tiết học phần những nguyên lý bản của chủ nghĩa mác - lênin (học phần 2)

đề cương chi tiết - giáo án chi tiết học phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - lênin (học phần 2)
... Tự học: báo cáo viết tiểu luận B Thi kết thúc học phần: 15% 50% Tổng 100% 12.Thang điểm: 10/10 13 Nội dung chi tiết học phần: Đề cương chi tiết môn NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN/ ... dẫn ôn tập Những nguyên chủ nghĩa Mác - LêNin - Học phần 2, Khoa luận Chính trị, Bộ môn Nguyên chủ nghĩa Mác - LêNin, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Năm 2010 2011 - Tài liệu ... Nguyên CNTB độc chủ nghĩa Mác - quyền, mâu LêNin( Bộ GD&ĐT, NXB thuẫn Chính trị quốc gia, 2011), tr.316 - 357 CNTB, ý Tài liệu hướng dẫn ôn nghĩa tập Môn Nguyên việc nghiên chủ nghĩa Mác - LêNin...
 • 21
 • 3,125
 • 3

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Tên học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (I)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Tên học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (I)
... ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Những nguyên chủ nghĩa Mác - Lênin (I) - Mã số học phần: MLP121 - Số tín chỉ: 02 - Tính chất học phần: Bắt buộc - Học phần thay thế, ... số tiết : 02 Số tiết giảng : 02 Khái lược chủ nghĩa Mác - Lênin Chủ nghĩa Mác - Lênin ba phận luận cấu thành Chủ nghĩa Mác- Lênin Ba phận luận cấu thành chủ nghĩa Mác Lênin Khái lược trình ... trình Triết học Mác - Lênin, Bộ Giáo dục Đào tạo biên soạn, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 2007; [2] Một số chuyên đề Những nguyên chủ nghĩa Mác Lênin, NXB luận Chính trị, Hà Nội...
 • 8
 • 470
 • 2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Tên học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (II)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Tên học phần: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN (II)
... ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Những nguyên chủ nghĩa Mác Lênin( II) - Mã số học phần: MLP 132 - Số tín chỉ: 03 - Tính chất học phần: bắt buộc - Học phần thay thế, ... kiện học Học phần học trước: Những nguyên chủ nghĩa Mác - Lênin (I) Học phần song hành: không Mục tiêu đạt sau kết thúc học phần 5.1 Kiến thức Môn học Những nguyên chủ nghĩa Mác- Lênin (II) ... đáp Những nguyên Chủ nghĩa Mác Lênin, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 2009 [4] Một số chuyên đề Những nguyên chủ nghĩa Mác- Lênin, NXB luận Chính trị, Hà Nội 2009 Cán giảng dạy STT Họ tên...
 • 8
 • 532
 • 3

NGÂN HÀNG đề tài học PHẦN NHỮNG NGUYÊN lý bản của CHỦ NGHĨA mác – LÊNIN

NGÂN HÀNG đề tài học PHẦN NHỮNG NGUYÊN lý cơ bản của CHỦ NGHĨA mác – LÊNIN
... xã hội chủ nghĩa vấn đề xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa - Liên hệ thực tiễn Hướng dẫn nội dung: a Kiế n thưc bản: ́ - Quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin dân chủ dân chủ xã hội chủ nghĩa - ... hội chủ nghĩa xây dựng chủ nghĩa xã hội) 25.Quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin cách mạng xã hội - Liên hệ thực tiễn Hướng dẫn nội dung: a Kiế n thưc bản: ́ - Quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin ... động, phương hướng) 21.Quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin tiền tệ vấn đề lạm phát Việt Nam Hướng dẫn nội dung: a Kiế n thưc bản: ́ - Quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin tiền tệ, chất tiền tệ - Quá...
 • 15
 • 271
 • 0

Chuyên đề thi tốt nghiệp chính trị học phần những nguyên lý bản của chủ nghĩa mác - lênin

Chuyên đề thi tốt nghiệp chính trị học phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - lênin
... HỌC PHẦN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN HỆ ĐẠI HỌC CHUYÊN ĐỀ HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI I LÝ LUẬN CHUNG Chủ nghĩa vật lịch sử phát vĩ đại chủ nghĩa Mác Trong ... Nxb Chính trị quốc gia, H.2006 Quán triệt, vận dụng quan điểm Đại hội X Đảng vào giảng dạy môn luận trị, Nxb .Chính trị quốc gia, H.2007 Một số chuyên đề nguyên Chủ nghĩa Mác- Lênin, Nxb .Lý ... học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB CTQG, H 2002 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học (Hệ cao cấp luận trị) ,...
 • 44
 • 267
 • 0

Đề Cương Học Phần Những Nguyên Lý Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin

Đề Cương Học Phần Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin
... tưởng =)) Nhà Xuất Bản S.E.O 2016 A Phần 1: Triết học Mác Lênin Câu 1: Mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức; nguyên tắc khách quan triết học a Vật chất - Phạm trù triết học - Chỉ thực khách ... d Ý nghĩa phương pháp luận - Không đề cao thực tiễn, hạ thấp vai trò luận để rơi vào chủ nghĩa thực dụng, kinh nghiệm - Không đề cao luận mức đến độ rời xa thực tiễn, rơi vào bệnh chủ quan ... dưỡng, rèn luyện nhân cách) Câu : Nguyên mối liên hệ phổ biến Câu 2: Nguyên mối liên hệ phổ biến Nhà Xuất Bản S.E.O 2016 a Mối liên hệ: - Phạm trù triết học - Sự quy định, tác động, chuyển hóa...
 • 17
 • 217
 • 0

SỬ DỤNG sơ đồ DUY (MINDMAP) TRONG GIẢNG dạy học PHẦN NHỮNG NGUYÊN lý bản của CHỦ NGHĨA mác – LÊNIN

SỬ DỤNG sơ đồ tư DUY (MINDMAP) TRONG GIẢNG dạy học PHẦN NHỮNG NGUYÊN lý cơ bản của CHỦ NGHĨA mác – LÊNIN
... động dạy học học phần Những ngun chủ nghĩa Mác Lênin Thực tế có nhiều giảng viên q lạm dụng đồ dạy học Họ sử dụng đồ u cầu sinh viên sử dụng đồ lập kế hoạch, giảng dạy, ơn ... học Riêng học phần Những ngun chủ nghĩa Mác - Lênin, ứng dụng đồ hạn chế nhiều ngun nhân khác đồ phù hợp để giảng dạy học tập học phần đào tạo tín 1.2 Những ưu điểm đồ dạy ... vậy, đồ sử dụng giảng dạy học tập điều kiện vật chất trường đại học, cao đẳng Đây ưu điểm lớn phương tiện dạy học 1.2 Những ngun tắc sử dụng đồ dạy học mơn ngun chủ nghĩa Mác - Lênin...
 • 9
 • 1,982
 • 8

Tài liệu HỆ THỐNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN NHỮNG NGUYÊN LÝ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN pptx

Tài liệu HỆ THỐNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN pptx
... hội chủ nghĩa, nguyên nhân của cách mạng xã hội chủ nghĩa? Phân tích quan niệm chủ nghĩa Mác Lênin mục tiêu, nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa Câu (6 điểm): Phân tích quan niệm chủ nghĩa Mác ... xã hội Câu (6 điểm): Cho biết quan niệm chủ nghĩa Mác Lênin dân chủ dân chủ Phân tích đặc trưng dân chủ xã hội chủ nghĩa Từ làm rõ tính tất yếu việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa Câu (6 ... dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam b Cho biết quan niệm chủ nghĩa Mác Lênin dân chủ dân chủ Phân tích đặc trưng dân chủ xã hội chủ nghĩa Từ làm rõ tính tất yếu việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa...
 • 125
 • 2,311
 • 47

Hệ thống câu hỏi thi học phần Những nguyên lý bản của chủ nghĩa Mác - Lênin potx

Hệ thống câu hỏi thi học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin potx
... công tác - Ch ng b nh ch quan ý chí, có thái ñ tích c c h c t p công tác Trang 10 phanquangthoai@yh-upload Câu (4 ñi m): Làm rõ n i dung hai nguyên b n c a ch nghĩa Mác- Lênin T ñó rút ý nghĩa ... ÁN CÂU/ ð : (10 CÂU) Câu (10 ñi m) a Phân tích n i dung ñ nh nghĩa v t ch t c a Lênin ý nghĩa c a ñ nh nghĩa ñ i v i s phát tri n c a ch nghĩa v t nh n th c khoa h c Trang phanquangthoai@yh-upload ... sao? Câu (6 ñi m): Th cách m ng xã h i ch nghĩa, nguyên nhân c a cách m ng xã h i ch nghĩa? Phân tích quan ni m c a ch nghĩa Mác Lênin v m c tiêu, n i dung c a cách m ng xã h i ch nghĩa Câu...
 • 123
 • 2,377
 • 42

Câu hỏi và đáp án học phần Những nguyên lý bản của chủ nghĩa Mac Lenin

Câu hỏi và đáp án học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lenin
... nước ta dựa luận chủ nghĩa Mác – Lênin đặc trưng chất chủ nghĩa xã hội để đưa đặc trưng CNXH Những đặc trưng 18 vùa có kế thừa luận chủ nghĩa Mác – Lênin vừa có phát triển sáng tạo cho ... dung Câu 20 : Cho biết quan niệm chủ nghĩa Mác – Lênin dân chủ dân chủ Phân tích đặc trưng dân chủ XHCN Từ làm rõ tính tất yếu việc xây dựng dân chủ XHCN Quan niệm chủ nghĩa Mác – Lênin dân chủ ... động lực vận động, phát triển chủ nghĩa bản, đồng thời làm cho mâu thuẫn chủ nghĩa tư ngày sâu sắc, đưa đến thay tất yếu chủ nghĩa tư xã hội cao Câu 14 : So sánh để điểm giống khác giá trị...
 • 33
 • 907
 • 0

BỘ CÂU HỎI THI HỌC PHẦN Những nguyên lý bản của chủ nghĩa Mác – Lênin - ĐÁP ÁN

BỘ CÂU HỎI THI HỌC PHẦN Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin - CÓ ĐÁP ÁN
... hội chủ nghĩa, nguyên nhân cách mạng xã hội chủ nghĩa? Phân tích quan niệm chủ nghĩa Mác Lênin mục tiêu, nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa Câu (6 điểm): Phân tích quan niệm chủ nghĩa Mác Lênin ... thân: - Phát huy động, sáng tạo ý thức trình học tập công tác - Chống bệnh chủ quan ý chí, thái độ tích cực học tập công tác Câu (4 điểm): Làm rõ nội dung hai nguyên chủ nghĩa Mác- Lênin ... tư lên chủ nghĩa xã hội tất yếu? Phân tích đặc điểm, thực chất nội dung thời kỳ độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội Câu (6 điểm): Cho biết quan niệm chủ nghĩa Mác Lênin dân chủ dân chủ Phân...
 • 160
 • 432
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO
... cỏc quan i m c a Ch ngha Mỏc - Lờnin, t t ng H Chớ Minh, quan i m c a ng C ng s n Vi t Nam v tụn giỏo M c tiờu k nng: Phõn tớch c ý ngha, vai trũ cỏc quan i m mỏcxớt, t t ng H Chớ Minh, quan ... (1945 - 1995), TP H Chớ Minh, 1996 Trng Bỏ C n, Cụng gớao mi n Nam th i giỏm m c Pigneau (1771 - 1799), NXB TP H Chớ Minh, TP H Chớ Minh, 1989 Nguy n Quang Hng, Cụng giỏo Vi t Nam th i k tri u Nguy ... 1.2.2 Nam tụng v cỏc h phỏi Nam tụng Chng 2: Ph t giỏo 2.1 Ph t giỏo Vi t Nam tr c 1981 10 10 Vi t Nam tr c th k th X 2.1.1 Trung tõm Ph t giỏo Luy Lõu 2.1.2 S phỏt tri n Ph t giỏo Vi t Nam tr...
 • 122
 • 414
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những quan điểm của chủ nghĩa mác lênin tư tưởng hồ chí minh và đảng cộng sản việt nam về vai trò của thanh niên với công tác xây dựng đảnghe thong cau hoi thi hoc phan nhung nguyen li co ban cua chu nghia mac leninvận dụng sáng tạo chủ nghĩa mác lênin tư tưởng hồ chí minhvận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin phần ii iii ở trường cao đẳng kinh tế tài chính vĩnh longnhững quan điểm cơ bản của chủ nghĩa mác lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáonhững vấn đề cơ bản của chủ nghĩa mác – lênin về vấn đề tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của đảng ta trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo trong giai đoạn hiện nayhay lam ro nhung nguyen tac co ban cua chu nghia mac lenin trong viec giai quyet van de ton giaogiải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo 1 vấn đề dân tộc và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa mac lênin trong việc giải quyết dân tộc a khái niệm dân tộc có 2 khái niệmtôn giáo và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa mác lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáođề tài tiểu luận môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin học phần 2 nâng caođề thi những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mac lenin 2 cua trường đai học đà lạt tỉnh lâm đồngnhững nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa mác lênin vể vấn đề dân tộctrac nghiem nhung nguyen ly co ban cua chu nghia mac lenin hoc phan 2thực nghiệm dạy học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin cho sinh viên cđsp nam địnhde cuong on tap nhung nguyen ly co ban cua chu nghia mac leninĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học