Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật vắt sữa lợn mẹ đến khả năng sinh sản trên đàn lợn nái tại trại lợn ngô hồng gấm huyện lương sơn tỉnh hòa bình

Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ , phương thức chăn nuôi đến khả năng sinh trưởng

Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ , phương thức chăn nuôi đến khả năng sinh trưởng
... 9 7,7 8 9 7,3 3 9 7,3 3 9 8,2 2 9 7,3 3 9 6,8 9 9 7,3 3 9 8,2 2 9 7,3 3 9 6,0 0 9 6,8 9 9 7,7 8 9 7,3 3 9 6,0 0 9 6,8 9 9 7,7 8 9 7,3 3 9 6,0 0 9 6,8 9 9 7,7 8 9 7,3 3 So sánh tỷ lệ nuôi sống cộng dồn đến tuần Theo mùa vụ Phƣơng thức nuôi ... vị: % Vụ Xuân - Hè Vụ Thu - Đông Tuần Nuôi nhốt Bán nuôi nhốt Nuôi nhốt Bán nuôi nhốt Tuổi X X X X 9 7,7 8 9 8,2 2 9 8,6 7 9 8,6 7 9 7,7 8 9 7,7 8 9 8,6 7 9 8,6 7 9 7,7 8 9 7,7 8 9 8,6 7 9 8,6 7 9 7,3 3 9 7,3 3 9 8,2 2 9 7,7 8 ... Đông so với mùa Hè: gà trống 23 3,1 6g, gà mái 9 3,1 g; chênh lệch mùa Thu so với mùa Đông: gà trống 6 3,5 8g, gà mái 25 2,4 5g Nhƣ vậy, mùa vụ phƣơng thức chăn nuôi ảnh hƣởng lớn đến khả sinh trƣởng...
 • 94
 • 336
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ, phương thức chăn nuôi đến khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà sasso thương phẩm nuôi tại thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ, phương thức chăn nuôi đến khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà sasso thương phẩm nuôi tại thái nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MÙA VỤ, PHƢƠNG THỨC CHĂN NUÔI ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG VÀ CHO THỊT CỦA GÀ SASSO THƢƠNG PHẨM NUÔI TẠI THÁI NGUYÊN ... ích kinh tế cao cho ngƣời chăn nuôi Chính tiến hành thực đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng mùa vụ, phương thức chăn nuôi đến khả sinh trưởng cho thịt Sasso thương phẩm nuôi Thái Nguyên" Số hóa ... tiêu theo dõi 2.2.1 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hƣởng phƣơng thức mùa vụ nuôi đến khả sản xuất thịt Sasso thƣơng phẩm nuôi Thái Nguyên 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu Thí nghiệm đƣợc tiến...
 • 94
 • 608
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ, phương thức chăn nuôi đến khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà sasso thương phẩm nuôi tại thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ, phương thức chăn nuôi đến khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà sasso thương phẩm nuôi tại thái nguyên
... định ảnh hưởng mùa vụ đến tỷ lệ nuôi sống, khả sinh trưởng cho thịt Sasso thương phẩm nuôi Thái Nguyên - Xác định ảnh hưởng phương thức nuôi đến tỷ lệ nuôi sống, khả sinh trưởng cho thịt Sasso ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÙA VỤ, PHƯƠNG THỨC CHĂN NUÔI ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ CHO THỊT CỦA GÀ SASSO THƯƠNG PHẨM NUÔI TẠI THÁI NGUYÊN ... ích kinh tế cao cho người chăn nuôi Chính tiến hành thực đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng mùa vụ, phương thức chăn nuôi đến khả sinh trưởng cho thịt Sasso thương phẩm nuôi Thái Nguyên" 10 Mục...
 • 100
 • 56
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của vụ mùa, phương thức chăn nuôi đến khả năng sinh trưởng và cho thịt ở gà sasso thương phẩm nuôi tại thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của vụ mùa, phương thức chăn nuôi đến khả năng sinh trưởng và cho thịt ở gà sasso thương phẩm nuôi tại thái nguyên
... th∗t c2a Sasso th−ng ph≅m nuôi t0i Thái Nguyên - Xác ∗nh ,c ∀nh h:ng c2a ph−ng th#c nuôi !n t= l nuôi sng, kh∀ nng sinh tr:ng cho th∗t c2a Sasso th−ng ph≅m nuôi t0i Thái Nguyên ... N NUÔI N KH N NG SINH TR NG VÀ CHO THT C A GÀ SASSO TH NG PHM NUÔI T I THÁI NGUYÊN LUN V N TH C S KHOA H C NÔNG NGHIP THÁI NGUYÊN - 2008 TR I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG ... NHUNG NGHIÊN C U NH H NG C A MÙA V , PH NG NG VÀ TH C CH N NUÔI N KH N NG SINH TR CHO THT C A GÀ SASSO TH NG PHM NUÔI T I THÁI NGUYÊN LUN V N TH C S KHOA H C NÔNG NGHIP Chuyên ngành: Chn nuôi...
 • 100
 • 52
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ, phương thức chăn nuôi đến khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà sasso thương phẩm nuôi tại thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của mùa vụ, phương thức chăn nuôi đến khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà sasso thương phẩm nuôi tại thái nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MÙA VỤ, PHƢƠNG THỨC CHĂN NUÔI ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG VÀ CHO THỊT CỦA GÀ SASSO THƢƠNG PHẨM NUÔI TẠI THÁI NGUYÊN ... ích kinh tế cao cho ngƣời chăn nuôi Chính tiến hành thực đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng mùa vụ, phương thức chăn nuôi đến khả sinh trưởng cho thịt Sasso thương phẩm nuôi Thái Nguyên" Số hóa ... học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Mục đích đề tài - Xác định đƣợc ảnh hƣởng mùa vụ đến tỷ lệ nuôi sống, khả sinh trƣởng cho thịt Sasso thƣơng phẩm nuôi Thái Nguyên - Xác định đƣợc ảnh...
 • 20
 • 39
 • 0

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật tưới nước, tủ ẩm đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng chè vụ đông – xuân tại công ty chè sông lô, tuyên quang

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật tưới nước, tủ ẩm đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng chè vụ đông – xuân tại công ty chè sông lô, tuyên quang
... thu hái chè v ðông Xuân t i Công ty chè Sông Tuyên Quang ( B hình này) 77 Hình 4.5: Di n bi n ñ ðông xuân m ñ t chè t i thí nghi m t canh tác chè v Công ty chè Sông Tuyên Quang ... i công ty chè Sông Tuyên Quang 23 3.2.3 Nghiên c u nh hư ng c a lư ng nư c tư i, ñ n sinh trư ng su t chè chè v ðông - Xuân t i công ty chè Sông Tuyên Quang 23 3.2.4 Nghiên ... ñ n sinh trư ng su t chè chè v ðông - Xuân t i công ty chè Sông Tuyên Quang 3.2.4 Nghiên c u nh hư ng kh i lư ng v t li u t ñ n sinh trư ng su t chè chè v ðông - Xuân t i công ty chè Sông...
 • 124
 • 305
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất Indole-3-butanic acid (IBA) đến khả năng hình thành cây hom Gáo (Anthocephalus chinensis (Lam) A. Rich.ex Walp) tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất Indole-3-butanic acid (IBA) đến khả năng hình thành cây hom Gáo (Anthocephalus chinensis (Lam) A. Rich.ex Walp) tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
... Nghiên cứu ảnh hưởng chất Indole-3-butanic acid (IBA) đến khả hình thành hom Gáo (Anthocephalus chinensis (Lam) A Rich.ex Walp) trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 3 1.2 Mục đích nghiên cứu ... khoa Lâm nghiệp – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đồng ý cho thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng chất Indole-3-butanic acid (IBA) đến khả hình thành hom Gáo (Anthocephalus chinensis (Lam) A Rich.ex ... 2.4.2 Tổng quan địa điểm nghiên cứu • Địa điểm nghiên cứu Vườn ươm trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên • Vị trí địa lí Đề tài tiến hành vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thuộc địa bàn...
 • 51
 • 149
 • 0

đánh giá sự sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa đào và ảnh hưởng của kỹ thuật khoanh vỏ, tuốt lá đến khả năng ra hoa của giống đào bích trồng tại atk định hóa thái nguyên

đánh giá sự sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa đào và ảnh hưởng của kỹ thuật khoanh vỏ, tuốt lá đến khả năng ra hoa của giống đào bích trồng tại atk định hóa  thái nguyên
... Nghiờn c u th i ủi m khoanh v ủ n kh nng hoa v ch t l ng cnh hoa c a gi ng ủo Bớch - CT1: Khoanh v ngy 20/7/2011 - CT2: Khoanh v ngy 01/8/2011 - CT3: Khoanh v ngy 10/8/2011 - CT4: Khoanh v ngy 20/8/2011 ... ng c a phng th c khoanh v ủ n kh nng hoa v ch t l ng cnh hoa c a gi ng ủo Bớch - CT1: Khụng khoanh ( i ch ng) - CT2: Khoanh 1/2 thõn cõy - CT3: Khoanh vũng thõn cõy - CT4: Khoanh vũng c thõn ... t l ng hoa c a cỏc gi ng hoa ủo nghiờn c u 48 4.2 nh h ng th i ủi m khoanh v ủ n kh nng hoa v ch t l ng cnh hoa c a gi ng ủo Bớch t i ATK - nh Hoa Thỏi Nguyờn 4.2.1 nh h ng th i ủi m khoanh...
 • 110
 • 115
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng lysine, probiotics trong thức ăn hỗn hợp đến khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt gà ta nuôi thương phẩm

Nghiên cứu ảnh hưởng lysine, probiotics trong thức ăn hỗn hợp đến khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt gà ta nuôi thương phẩm
... chăn nuôi Tuy Hòa tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng lysine, probiotics thức ăn hỗn hợp đến khả sinh trưởng chất lượng thịt Ta nuôi thương phẩm Mục tiêu đề tài Nghiên cứu ảnh ... DUNG NGHIÊN CỨU - Ảnh hưởng việc bổ sung probiotics đến khả sinh trưởng hiệu sử dụng thức ăn ta nuôi thương phẩm 29 - Ảnh hưởng lysine thức ăn hỗn hợp đến khả sinh trưởng, hiệu sử dụng thức ăn ... tuần tuổi đến 16 tuần tuổi) Nội dung đề tài - Ảnh hưởng lysine thức ăn hỗn hợp đến khả sinh trưởng chất lượng thịt Ta nuôi thương phẩm - Ảnh hưởng việc bổ sung probiotics đến khả sinh trưởng...
 • 77
 • 554
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật hái đến sinh trưởng, năng suất và quần thể sâu bệnh hại trên cây chè tại nông trường văn hưng huyện yên bình, tỉnh yên bái

Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật hái đến sinh trưởng, năng suất và quần thể sâu bệnh hại trên cây chè tại nông trường văn hưng  huyện yên bình, tỉnh yên bái
... r ng tỏn (cm) + Về chiều cao cây: kết cho thấy kỹ thuật hái khác ảnh hởng đến tăng trởng chiều cao khác Công thức hái lứa đốn lửng chiều cao tăng nhanh công thức hái san trật đốn phớt đốn lửng ... rộng bề mặt tán chè đốn lửng Mặt khác, chè có đặc điểm có xu hớng phát triển theo chiều ngang, ức chế sinh trởng đỉnh chè phát triển tán rộng hơn, việc áp dụng kỹ thuật hái lứa l hái sát cá liên ... sau lứa hái, nuôi chừa nên dẫn đến số lợng mầm sinh trởng phía bề mặt tán ít, l điều kiện để tập trung dinh dỡng, hoocmon sinh trởng kích thích mầm phía mép ngo i tán sinh trởng mạnh, chè có bề...
 • 102
 • 367
 • 0

De cuong nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật làm đất và tuổi cây con đến tỷ lệ sống và sinh khối của các dòng keo lá liềm (acacia crassicarpa) ưu tú trên vùng cát ven biển huyện phong

De cuong nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật làm đất và tuổi cây con đến tỷ lệ sống và sinh khối của các dòng keo lá liềm (acacia crassicarpa) ưu tú trên vùng cát ven biển huyện phong
... tầng + Đời sống khái quát người dân 3.2 Tìm hiểu tình hình cháy rừng địa bàn nghiên cứu - Tìm hiểu nguyên nhân gây cháy rừng khu vực nghiên cứu - Các nhân tố ảnh hưởng tới cháy rừng cách PCCCR ... hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng cháy rừng nhận thức người dân công tác phòng cháy chữa cháy rừng - nghiên cứu số xã trọng điểm cháy tỉnh Quảng Nam.” Phần MỤC TIÊU – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... tích lục địa, thực nhiều chức năng, cung cấp dịch vụ thiết yếu trì sống hành tinh Hiện nay, sinh kế 1,6 tỷ người trái đất phụ thuộc vào rừng Bởi vậy, bảo vệ rừng nguồn tài nguyên rừng trở thành yêu...
 • 7
 • 401
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật làm đất và tuổi cây con đến tỷ lệ sống và sinh khối của các dòng keo lá liềm (acacia crassicarpa) ưu tú trên vùng cát ven biển huyện phong điền, tỉn

Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật làm đất và tuổi cây con đến tỷ lệ sống và sinh khối của các dòng keo lá liềm (acacia crassicarpa) ưu tú trên vùng cát ven biển huyện phong điền, tỉn
... đất đến tỷ lệ sống sinh khối số dòng Keo liềm vùng cát nội đồng - Ảnh hưởng phương thức làm đất đến tỷ lệ sống sinh khối số dòng Keo liềm vùng cát ven biển 3.3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng tuổi đến tỷ ... đến tỷ lệ sống sinh khối dòng Keo liềm (Acacia crassicarpa) ưu vùng cát ven biển huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” PHẦN TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Tình hình nghiên cứu giới Vào ... vùng cát ven biển - Tiến hành thống kê tỷ lệ sống 10 dòng Keo liềm với công thức làm đất Bảng 3.4 Bảng mẫu tỷ lệ sống 10 dòng Keo liềm với công thức làm đất vùng cát ven biển Công thức Cây sống Cây...
 • 72
 • 357
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật làm đất và tuổi cây con đến tỷ lệ sống và sinh khối của các dòng keo lá liềm (acacia crassicarpa) ưu tú trên vùng cát ven biển huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật làm đất và tuổi cây con đến tỷ lệ sống và sinh khối của các dòng keo lá liềm (acacia crassicarpa) ưu tú trên vùng cát ven biển huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế
... đất đến tỷ lệ sống sinh khối số dòng Keo liềm vùng cát nội đồng - Ảnh hưởng phương thức làm đất đến tỷ lệ sống sinh khối số dòng Keo liềm vùng cát ven biển 3.3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng tuổi đến tỷ ... đến tỷ lệ sống sinh khối dòng Keo liềm (Acacia crassicarpa) ưu vùng cát ven biển huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế PHẦN TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Tình hình nghiên cứu giới Vào ... vùng cát ven biển - Tiến hành thống kê tỷ lệ sống 10 dòng Keo liềm với công thức làm đất Bảng 3.4 Bảng mẫu tỷ lệ sống 10 dòng Keo liềm với công thức làm đất vùng cát ven biển Công thức Cây sống Cây...
 • 72
 • 415
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật hái đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng của giống chè PH1, LDP2 tại huyện anh sơn, tỉnh nghệ an

Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật hái đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng của giống chè PH1, LDP2 tại huyện anh sơn, tỉnh nghệ an
... i chè xanh th gi i, có kho ng 70% s n lư ng chè thu ho ch hàng năm chè ñen, 22% chè xanh , 8% l i lo i chè khác S n ph m Chè ñen ñư c tiêu th m nh t i th trư ng Châu Âu, Châu Phi, M Úc Chè xanh ... Ngh An Hi n toàn huy n có 3.000 chè công nghi p, có ñơn v s n xu t chè t p trung (Xí nghi p chè Anh Sơn, Xí nghi p chè Bãi Ph , Xí nghi p chè Hùng sơn, Xí nghi p chè Tháng 10, T ng ñ i Thanh ... c thu hái búp b ng tay M t s s ñã áp d ng máy hái ñó là: Nhà máy chè Anh Sơn - Ngh An, Công ty chè Phú ða - Thanh Sơn m t s vùng chè nông dân t mua s m thi t b ð ng H - Thái Nguyên, Thanh Sơn...
 • 107
 • 187
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của dòng tiền từ hoạt động kinhdoanh đến tỷ suất sinh lời vượt trội của công tykết quả nghiên cứu ảnh hưởng của dòng tiền từ hoạt động kinhdoanh đến tỷ suất sinh lời vượt trội của công ty với các mức độ nắm giữtiền mặt khác nhaunghiên cứu ảnh hưởng của tương tác đại dương khí quyển đến cường độ và quỹ đạo bão bằng mô hình hwrfnghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và phân bón đến sinh trưởng phát triển của cây lúanghiên cứu ảnh hưởng của phân kali và mật độ cấy đến năng suất lúa lai ngắn ngày tại tỉnh hưng yênluận văn nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bón phân viên nén đến sinh trưởng phát triển năng suất lúa pc6 vụ xuân tại huyện thạch hà hà tĩnhnghiên cứu ảnh hưởng của một số công thức bón phân đến sinh trưởng phát triển và năng suất cà phê vối trong điều kiện có che bóng và không che bóng tại daklaknghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá yogen no2 và phân hữu cơ sinh học sông gianh đến năng suất và chất lượng gạo giống lúa p6 trên đất phù sa sông thái bìnhnghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến năng suất và chất lượng giống lúa khang dân 18 tại gia lâm hà nộiphương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn đường nitơ dinh dưỡng khoáng đến quá trình lên men kombuchakết quả nghiên cứu ảnh hưởng của dòng tiền từ hoạt động đầu tư đếntỷ suất sinh lời vượt trội của công tykết quả nghiên cứu ảnh hưởng của dòng tiền từ hoạt động đầu tư đếntỷ suất sinh lời vượt trội của công ty với các mức độ nắm giữ tiền mặtkhác nhau3 thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến chất lượng bề mặt khi gia công hợp kim cứng bk8 trên máy cắt dây edmkết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các chế phẩm aspergillus oryzae n2 đến sự thủy phân protein của đậu nànhnghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý nước nóng đến hoạt lực enzyme acc oxydase nhằm kéo dài thời gian bảo quản tươi quả bơNghiên cứu về công nghệ 4g và đề xuất ứng dụng 4g tại VNPT (LV thạc sĩ)don gian bieu thuc can bac 2Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học cơ sở trần quốc toản, thành phố phủ lý, tỉnh hà namPhân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đánh giá hiệu năng thực thi hệ thống quản lý điều khiển truy nhập wifi diện rộng (tt)Giao thức MQTT và ứng dụng trong IOT cho giải pháp ngôi nhà thông minh (tt)Bài 33. ôi, ơiVăn bản pháp quyXây dựng website học trực tuyến để tổ chức học tập theo mô hình học tập đảo ngược chương II cấu trúc của tế bào, sinh học 10 trung học phổ thôngBài 38. eo, aoĐề kiểm tra hkI lớp 2kiểm tra 1 tiết vật lý 7Bộ đề 2018 + Lời giải chi tiết file word mới nhấtÔn luyện vật lý 12 -Quang phổ, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia xTHIẾT BỊ GHI DỮ LIỆU HÀNH TRÌNH VDR HEADWAY HMT-100A. NGHIÊN CỨU CÁC CHUẨN GHÉP NỐI VỚI CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VIHỖ TRỢ ĐA NGÔN NGỮ Ở NHÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHO CON CÁI VÀ CHA MẸ14 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 VẬT LÝ 7 TPHCM NĂM 2016-2017Kiểm tra 1 tiết số 1kiemtra ds 11 chuong 1