(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Bảo vệ độc lập dân tộc của cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trên lĩnh vực chính trị an ninh từ năm 1986 đến năm 2012

Luận án tiếnBảo vệ độc lập dân tộc của việt nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống từ năm 2001 đến năm 2015

Luận án tiến sĩ Bảo vệ độc lập dân tộc của việt nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống từ năm 2001 đến năm 2015
... Việt Nam bảo vệ độc lập dân tộc trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống từ năm 2001 đến năm 2015 - Đánh giá thành tựu, hạn chế bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền ... bảo vệ độc lập dân tộc trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống trình triển khai bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam trước mối đe dọa từ năm 2001 đến năm 2015 - Đánh giá thành tựu, hạn chế bảo vệ ... mối đe dọa an ninh phi truyền thống, tác động đến độc lập dân tộc trình bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam trước mối đe dọa Qua đó, đánh giá thành tựu, hạn chế bảo vệ độc lập dân tộc trước mối đe...
 • 184
 • 153
 • 0

Luận án tiếnBảo vệ độc lập dân tộc của việt nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống từ năm 2001 đến năm 2015 (TT)

Luận án tiến sĩ Bảo vệ độc lập dân tộc của việt nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống từ năm 2001 đến năm 2015 (TT)
... PHI TRUYỀN THỐNG TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2015 3.1 QUAN ĐIỂM CỦA VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC TRƯỚC MỐI ĐE DỌA AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG 3.1.1 Bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam trước mối đe dọa an ... thuyết bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam trước mối đe dọa an ninh phi truyền thống - Luận án “khuôn” vấn đề cụ thể nội hàm mối đe dọa an ninh phi truyền thống Việt Nam - yếu tố phi truyền thống xem đe ... loại 2.1.1.3 Quan hệ mối đe dọa an ninh phi truyền thống với mối đe dọa an ninh truyền thống bảo vệ độc lập dân tộc - An ninh truyền thống ANPTT quan niệm an ninh, nội hàm an ninh quốc gia khác...
 • 27
 • 86
 • 0

Bảo vệ ñộc lập dân tộc của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trên lĩnh vực chính trị - an ninh từ năm 1986 ñến năm 2012

Bảo vệ ñộc lập dân tộc của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trên lĩnh vực chính trị - an ninh từ năm 1986 ñến năm 2012
... TR QUC GIA H CH MINH VIENGXAY THAMMASITH BảO Vệ ĐộC LậP DÂN TộC CủA CộNG HòA DÂN CHủ NHÂN DÂN LàO TRÊN LĩNH VựC CHíNH TRị - AN NINH Từ NĂM 1986 ĐếN NĂM 2012 LUN N TIN S CHUYấN NGNH: LCH S PHONG ... VC CHNH TR - AN NINH T NM 1986 N NM 2012 25 2.1 Quan nim v bo v ủc lp dõn tc trờn lnh vc chớnh tr - an ninh 25 2.2 Nhng nhõn t tỏc ủng ủn bo v ủc lp dõn tc trờn lnh vc chớnh tr - an ninh Lo 34 ... vc chớnh tr - an ninh ủiu kin mi KT LUN 107 145 DANH MC CC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA TC GI C CễNG B 151 DANH MC TI LIU THAM KHO 152 DANH MC CC CH VIT TT AN- QP : An ninh - quc phũng ASEAN : Hip hi...
 • 171
 • 67
 • 1

Bảo vệ ñộc lập dân tộc của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trên lĩnh vực chính trị - an ninh từ năm 1986 ñến năm 2012

Bảo vệ ñộc lập dân tộc của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trên lĩnh vực chính trị - an ninh từ năm 1986 ñến năm 2012
... VỰC CHÍNH TRỊ - AN NINH TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2012 2.1 QUAN NIỆM VỀ BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ - AN NINH 2.1.1 Nội hàm vấn ñề ñộc lập dân tộc: Độc lập dân tộc quyền làm chủ quốc ... ñấu tranh bảo vệ ñộc lập dân tộc Lào lĩnh vực an ninh trị từ tới năm 2020 4.2 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NHẰM BẢO VỆ ÐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA LÀO TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ AN NINH TRONG ... vững trị an ninh Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ - AN NINH TRONG THỜI GIAN TỚI 4.1 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG BẢO VỆ...
 • 27
 • 60
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ trơn nguội đến chất lượng bề mặt gia công khi mài phẳng thép 9XC qua tôi bằng đá mài hải dương

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ trơn nguội đến chất lượng bề mặt gia công khi mài phẳng thép 9XC qua tôi bằng đá mài hải dương
... lượng bề mặt suất mài - Từ kết phân tích chương này, nói thời điểm chưa có nghiên cứu công bố ảnh hưởng công nghệ trơn nguội đến chất lượng bề mặt gia công mài phẳng thép 9XC qua đá mài Hải Dương ... thể nghiên cứu trình bày cụ thể chương tới Chương 3: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH TRƠN NGUỘI ĐẾN CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT GIA CÔNG KHI MÀI PHẲNG THÉP 9XC QUA TÔI BẰNG ĐÁ MÀI HẢI DƯƠNG ... tưới nguội hợp lý mài phẳng thép 9XC đá mài Hải Dương cho chất lượng bề mặt tốt loại dung dịch - Đề xuất nồng độ lưu lượng thích hợp mài phẳng thép 9XC qua đá mài Hải Dương cho chất lượng bề mặt...
 • 26
 • 230
 • 0

tóm tắt luân văn tiến sĩ pháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ở việt nam

tóm tắt luân văn tiến sĩ pháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ở việt nam
... ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 2.1 Quyền quản lao động người sử dụng lao động 2.1.1 Khái niệm quản lao động quyền quản lao động người sử dụng lao động 2.1.1.1 Quản lao động Trên sở ... THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM 4.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật quyền quản lao động người sử dụng lao động Hoàn thiện pháp luật quyền ... 10 2.2 Pháp luật quyền quản lao động người sử dụng lao động 2.2.1 Khái niệm pháp luật quyền quản lao động người sử dụng lao động Từ nghiên cứu quyền QLLĐ NSDLĐ quy định pháp luật quyền này,...
 • 28
 • 717
 • 4

tóm tắt luân văn tiến sĩ đầu trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế ở các vùng của việt nam

tóm tắt luân văn tiến sĩ đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế ở các vùng của việt nam
... đến tăng trưởng kinh tế tổng thể vùng Việt Nam; (ii) Tăng đầu tư nhân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tổng thể vùng Việt Nam; (iii) Khai thác điều kiện dân số vàng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; ... FDI trở thành yếu tố mô hình tăng trưởng kinh tế, vừa thể tác động đẩy vừa tác động dịch chuyển tăng trưởng kinh tế nước tiếp nhận đầu tư, làm cho đường khả sản xuất nước tiếp nhận đầu (nước ... đẩy tăng trưởng kinh tế thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam từ kết thực nghiệm đề tài FDI tăng trưởng kinh tế 3 Các công trình nghiên cứu FDI tăng trưởng kinh tế 6.1 Những công trình nghiên cứu nước...
 • 26
 • 643
 • 1

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954-1975)

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954-1975)
... PGS.TS Phạm Hồng Tung Phản biện 1: PGS.TS Hồ Khang Phản biện 2: PGS.TS Võ Kim Cơng Luận văn đợc bảo vệ trớc Hội đồng chấm luận thạc họp tại: Khoa Lịch sử- trờng ĐHKHXH&NV- ĐHQGHN Hồi 10 ngày ... ĐHKHXH&NV- ĐHQGHN Hồi 10 ngày 08 tháng 03 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm th viện Đại học Quốc gia Hà Nội M U Lý chn ti Trong s nghip chng M cu nc ca nhõn dõn Vit Nam, chin lc on ... lc on kt quc t theo t tng H Chớ Minh thi k (1954-1965) Chng T tng H Chớ Minh v on kt quc t thi k 1965-1975 NI DUNG CHNG CHIN LC ON KT QUC T THEO T TNG H CH MINH TRONG THI K (1954-1965) 1.1 Bi...
 • 26
 • 437
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Bảo hiểm y tế khu vực kinh tế phi chính thức ở Hà Nội

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Bảo hiểm y tế khu vực kinh tế phi chính thức ở Hà Nội
... dễ chuyển đổi Tuy nhiên, khu vực dễ bị tổn thương 1.2 Bảo hiểm y tế khu vực phi thức 1.2.1 Bảo hiểm y tế sách Bảo hiểm y tế tự nguyện * Bảo hiểm y tế BHYT đời sở chia sẻ rủi ro BHYT loại hàng ... đ y phát triển bảo hiểm y tế khu vực phi thức Việt Nam thời gian tới Chương 1: Bảo hiểm y tế khu vực kinh tế phi thức – vấn đề lý luận thực tiễn 1.1 Khu vực kinh tế phi thức 1.1.1 Khái niệm khu ... thực Bảo hiểm y tế khu vực kinh tế phi thức Nội 2.2.1 Khái quát khu vực kinh tế phi thức Nội Tại Nội khu vực phi thức nguồn cung cấp việc làm lớn với khoảng 1/3 số lượng công việc, ngày...
 • 24
 • 266
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
... nông dân thu hồi đất nông nghiệp Việt Nam Chương 3: Những giải pháp bảo đảm quyền người nông dân thu hồi đất nông nghiệp Việt Nam Chương VẤN ĐỀ THU HỒI ĐẤT VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI BỊ THU HỒI ĐẤT TẠI ... hồi đất Thực tiễn thi hành pháp luật thu hồi đất nông nghiệp Việt Nam giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu thu hồi đất nông nghiệp bảo đảm quyền người người nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp ... chế thu hồi đất nông nghiệp 3.2 Những giải pháp cụ thể bảo đảm quyền người nông dân thu hồi đất nông nghiệp 3.2.1 Mở rộng quyền sở hữu đất đai - chìa khóa bảo đảm quyền sở hữu nông dân thu hồi đất...
 • 24
 • 197
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật CHẤT LƯỢNG bề mặt GIA CÔNG KHI TIỆN BẰNG MẢNH DAO CBN và mài BẰNG đá mài AL2O3

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  CHẤT LƯỢNG bề mặt GIA CÔNG KHI TIỆN BẰNG MẢNH DAO CBN và mài BẰNG đá mài AL2O3
... - Các thông số chất lượng bề mặt gia công độ nhám bề mặt, hình thái bề mặt gia công, cấu trúc tế vi thép SUJ2 nhiệt luyện tiện mảnh dao CBN máy tiện MA1840, mài đá mài AL2O3 máy mài tròn MYI432x600 ... thực nghiệm So sánh chất lượng bề mặt gia công thép SUJ2 nhiệt luyện gia công tinh lần cuối phương pháp tiện cứng mảnh CBN với phương pháp mài đá Al2O3 Chất lượng bề mặt gia công đánh giá qua thông ... pháp mài So sánh chất lượng bề mặt gia công độ nhám bề mặt, hình thái bề mặt, cấu trúc tế vi thép SUJ2 nhiệt luyện tiện mảnh dao CBN máy tiện MA1840 với mài đá mài AL2O3 máy mài tròn MY1432x600...
 • 56
 • 282
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt tới chất lượng bề mặt khi tiện tinh thép 9XC bằng dao hợp kim cứng phủ CVD

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt tới chất lượng bề mặt khi tiện tinh thép 9XC bằng dao hợp kim cứng phủ CVD
... Trong luận văn tác giả nghiên cứu ảnh hưởng chế độ cắt tới chất lượng bề mặt Chương III NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CẮT TỚI CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT KHI TIỆN TINH THÉP 9XC BẰNG DAO HỢP KIM CỨNG PHỦ CVD ... đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ cắt tới chất lượng bề mặt tiện tinh thép 9XC dao hợp kim cứng phủ CVD Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá ảnh hưởng chế độ cắt (s,v,t) tới chất lượng bề mặt ( đánh ... đánh giá thông qua độ nhám bề mặt, mòn dụng cụ cắt ) tiện tinh thép 9XC dao hợp kim cứng phủ CVD Qua đưa thông số chế độ cắt thích hợp tiện cứng thép 9XC để đạt chất lượng bề mặt theo yêu cầu Dự...
 • 23
 • 446
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật đánh giá ảnh hưởng của rung động tích cực đến tiện cứng

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật đánh giá ảnh hưởng của rung động tích cực đến  tiện cứng
... 2.1.Nguyờn tc to rung v tớch hp rung Hỡnh 2.1.(a) Mụ hỡnh tin vi rung ng tr giỳp 2.1.1.Nguyờn tc to rung Cú hai nguyờn tc to rung tin ú l nguyờn tc cng hng v nguyờn tc khụng cng hng Rung ng c to ... TIN CNG V TIN CNG Cể RUNG NG TR GIP 1.1 Tin cng Tiện phương pháp gia công cắt gọt thông dụng nhất, tạo nên bề mặt gia công hai chuyển động gọi chuyển động tạo hình (chuyển động quay tròn chi tiết) ... phng ỏn tin rung 11 Nh ó phõn tớch so sỏnh trờn, la chn thit k, ch to b to rung theo phng phỏp to rung bng hiu ng ỏp in PZT 2.3 S nguyờn lý gia cụng tin cng rung theo phng phỏp to rung bng cỏc...
 • 27
 • 139
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng vật liệu gia công (9XC) đến chất lượng bề mặt khi tiện cứng

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng vật liệu gia công (9XC) đến chất lượng bề mặt khi tiện cứng
... lượng bề mặt chi tiết gia công Vì lý em chọn đề tài nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng độ cứng vật liệu gia công (9XC) đến chất lượng bề mặt tiện cứng Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đề tài với độ ... trình tiện cứng Ảnh hưởng độ cứng tiêu quan trọng trình gia công khí Nghiên cứu độ cứng, ảnh hưởng độ cứng đến chất lượng bề mặt chi tiết gia công (thép 9XC) nhằm tối ưu trình gia công, nâng cao chất ... cứng vật liệu 9XC khác nhau, gia công tiện cứng với chế độ cắt cố định, khảo sát ảnh hưởng độ cứng vật liệu gia công đến chất lượng bề mặt (nhám bề mặt) Dự kiến kết đạt Xây dựng mối quan hệ độ...
 • 26
 • 295
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bảo vệ độc lập dân tộcluận điểm hồ chí minh về độc lập dân tộcchín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộclich su lop 5 bai 18 chin nam khang chien bao ve doc lap dan tocluận văn giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty vận tải đa phương thức trong lĩnh vực vận tải hàng dự án potôn tập chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc 1945 1954ảnh hưởng văn hóa ấn độ đối với việt nam thời kì cổ trung đại trên lĩnh vực chính trịtóm tắt luân án tiến sĩ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên theo pháp luật tố tụng hình sự việt namtóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuậthướng dẫn viết tóm tắt luận án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sitóm tắt luận án tiên sĩtóm tát luận án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng anh20120425 KSH Giai trinh BCTC quy 1 nam 2012thong bao phat hanh co phieu thuongtb ve viec tam ung co tuc 12 08 220111102 KSH BCTC HN quy III 201120100316KSH_NQHDQT – KSH 20100316KSH NQHDQT20120120 KSH BCTC Cty me QUY 4.201120130426 KSH Bo Sung Thuyet Minh BCTC Quy 1 Nam 201320130722-KSH-KQKD Quy 2 Nam 2013 Va Giai Trinh Bien Dong So Voi Cùng Ky – KSH20130815 KSH KQKD Soat Xet Ban Nien Nam 201320140331 20140331 KSH Dinh Chinh Y Kien Kiem Toan Va CBTT BCTC Kiem Toan Nam 201320140721 20140721 KSH KQKD Quy 2 Nam 201420100125 KSH KQKD quy 4 200920100505 KSH Bang CDKT QI 2010CVT Company%2bVisit%2bNote Chuy%e1%bb%83n%2bs%c3%a0n%2bni%c3%aam%2by%e1%ba%bft%2btrong%2bth%c3%a1ng%2b10%2b201728 03 2011 - Giấy đề nghị thay đổi thông tin cổ đông170428 API Annual Report 2016API 2013.7.2 db06ad0 Bao cao thuong nien 2012 signed6 ly lich tom tat thanh vien hdqt mr kimuraThông báo cổ đông | TPBank Digital 4 ttr de an amc01. chuong trinh du kien