Khóa luận so sánh một số giống lúa có triển vọng trong vụ đông xuân tại trại giống lúa phúc lý bố trạch quảng bình

So sánh một số giống lúa triển vọng trong vụ đông xuân 2004 - 2005 tại trại giống lúa Phúc - Bố Trạch - Quảng Bình

So sánh một số giống lúa có triển vọng trong vụ đông xuân 2004 - 2005 tại trại giống lúa Phúc lý - Bố Trạch - Quảng Bình
... khê ( C) khäng giåì mỉa Thạng khê(%) nàõng (mm) Max Min TB Max Min (h) 27 12 - 2004 01 - 2005 02 - 2005 03 - 2005 04 - 2005 24,0 17,7 20,2 84 57 58,4 132 22,0 16,8 18,9 88 60 51,9 97 24,7 19,5 21,2 ... gian tỉì gieo âãún: - Cáúy - Bẹn rãù häưi xanh - Bàõt âáưu â nhạnh - Kãút thục â nhạnh - Lm âng - Bàõt âáưu träø (10% säú bäng träø) - Kãút thục träø ( 8 0- 85% säú bäng träø) - Chên 3.4.1.2 Cạc ... âàûc hçnh thại - Chiãưu cao cáy cúi cng - Chiãưu di bäng - Diãûn têch lạ âng - Gc âäü lạ âng - Dảng cáy - Âàûc âiãøm ca bäng 3.4.1.4 Mäüt säú chè tiãu theo di vãư sáu bãûnh *Sáu: - Sáu cún lạ:...
 • 67
 • 255
 • 0

So sánh một số giống cải bắp triển vọng trồng vụ đông xuânxuântại huyện sa pa, tỉnh lào cai

So sánh một số giống cải bắp có triển vọng trồng vụ đông xuân và xuân hè tại huyện sa pa, tỉnh lào cai
... ñông xuân v xuân 57 4.5 Các y u t c u thành su t su t c a gi ng c i b p v ñông xuân v xuân 59 4.6 M t s ch tiêu v ch t lư ng c a gi ng c i b p tr ng v ñông xuân v xuân ... ñông xuân xuân 37 B ng 4.2 Th i gian qua giai ño n sinh trư ng ch y u c a gi ng c i b p tr ng v ñông xuân xuân .38 B ng 4.3 T c ñ c a gi ng c i b p trông v ñông xuân xuân ... So sánh m t s gi ng c i b p tri n v ng tr ng v ñông xuân xuân t i huy n Sa Pa, t nh Lào Cai 1.2 M c ñích yêu c u 1.2.1 M c ñích Tuy n ch n ñư c gi ng c i b p kh sinh trư ng t t, t l...
 • 92
 • 258
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ TỔ HỢP LAI CÀ CHUA TRIỂN VỌNG TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2007 - 2008 TẠI THỪA THIÊN HUẾ " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... TH4 khả hoa - đậu cao đồng thời tỷ lệ thương phNm lớn tổ hợp lai Chứng tỏ tổ hợp lai khả thích nghi tốt với điều kiện khí hậu Thừa Thiên Huế Bảng 4: Một số loại sâu bệnh hại tổ hợp lai ... chứng cao tổ hợp lai TH3 TH4 - Các tổ hợp lai đạt chất lượng hàng hoá, đó, tổ hợp lai TH2 TH4 người tiêu dùng ưa chuộng - Kết luận chung: Tổ hợp lai chua TH4 (♀CH154 x ♂CHT1050SE) nhiều ... Tất tổ hợp lai chua triển vọng ưu lai chuNn dương tiêu khối lượng quả, suất lý thuyết suất thực thu cao so với đối chứng, đặc biệt tổ hợp lai TH4 ưu lai chuNn dương về tiêu tổng số quả/cây...
 • 7
 • 236
 • 0

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương triển vọng trong vụ Đông năm 2014 tại Thái Nguyên

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương có triển vọng trong vụ Đông năm 2014 tại Thái Nguyên
... tài: Nghiên cứu tình hình sinh trưởng phát triển số giống đậu tương triển vọng vụ Đông năm 2014 Thái Nguyên 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nhằm xác định đƣợc giống đậu tƣơng khả sinh trƣởng, phát ... trƣởng giống đậu tƣơng thí nghiệm vụ Đông năm 2014 Thái Nguyên - Nghiên cứu số đặc điểm hình thái giống đậu tƣơng thí nghiệm vụ Đông năm 2014 Thái Nguyên - Nghiên cứu số tiêu sinh giống đậu tƣơng ... Đông năm 2014 tai Thái Nguyên - Nghiên cứu tình hình sâu bệnh khả chống đổ giống đậu tƣơng vụ Đông năm 2014 Thái Nguyên 19 - Nghiên cứu tiêu sinh giống đậu tƣơng vụ Đông năm 2014 Thái Nguyên...
 • 87
 • 136
 • 0

BÁO CÁO KHOA HỌC: "SO SÁNH SỰ CHUYỂN HOÁ HOÁ SINH THEO PHA PHÁT TRIỂN CỦA QUẢ MỘT SỐ GIỐNG CÀ CHUA TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI HÀ NỘI" doc

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... peroxidase chua theo pha phát triển dãn bảng Bảng 4: Hàm lượng axit tổng số vitaminC theo pha phát triển số giống chua vụ đông xuân Nội Bảng 5: Sự biến động hoạt tính catalase peroxidase theo ... enzym -amylase theo pha phát triển số giống chua vụ đông xuân Nội Chỉ số phân tích lượng axit tổng số Số liệu bảng cho thấy hàm lượng axit tổng số tăng nhanh theo pha phát triển đạt 243, ... theo pha phát triển số giống chua vụ đông xuân Nội Nhìn vào bảng ta thấy hoạt tính catalase tăng nhanh theo pha phát triển với tốc độ gần giống tất giống Trong thời gian 30 ngày từ pha non...
 • 20
 • 168
 • 0

Khảo nghiệm và đánh giá một số giống ngô lai nhập nội triển vọng trong vụ xuân trên đất cát pha tại trại thực nghiệm khoa nông lâm ngư đại học vinh nghi phong nghi lộc nghệ an

Khảo nghiệm và đánh giá một số giống ngô lai nhập nội có triển vọng trong vụ xuân trên đất cát pha tại trại thực nghiệm khoa nông lâm ngư  đại học vinh nghi phong  nghi lộc  nghệ an
... CAM ĐOAN Đề tài: “ khảo nghi m đánh giá số giống ngô lai nhập nội triển vọng vụ xuân đất cát pha trại thực nghi m nông học khoa Nông Lâm Ngư- Đại học vinh Nghi Phong- Nghi lộc Nghệ An ’’ thực ... cầu thực tiễn tiến hành đề tài: Khảo nghi m đánh giá số giống ngô lai nhập nội triển vọng vụ xuân đất cát pha trại thực nghi m khoa Nông Lâm Ngư - Đại Học Vinh Nghi Phong - Nghi Lộc - Nghệ An ’ ... gốc Vinh, ngày… tháng….năm 2011 Sinh viên Nguyễn thị Thúy LỜI CAM ĐOAN Đề tài: Khảo nghi m đánh giá số giống ngô lai nhập nội triển vọng vụ xuân đất cát pha trại thực nghi m khoa Nông Lâm Ngư...
 • 78
 • 226
 • 0

So sánh khả năng sinh trưởng, phát triển, chống chịu và năng suất của một số giống lạc triển vọng trong vụ xuân năm 2008 trên đất bạc màu Vịêt Yên - Bắc Giang

So sánh khả năng sinh trưởng, phát triển, chống chịu và năng suất của một số giống lạc có triển vọng trong vụ xuân năm 2008 trên đất bạc màu Vịêt Yên - Bắc Giang
... So sánh khả sinh trưởng, phát triển, chống chịu suất số giống lạc triển vọng vụ xuân năm 2008 đất bạc màu Vịêt Yên - Bắc Giang II Mục đích- yêu cầu đề tài Mục đích Đánh giá chọn gịống khả ... số dẫn liệu khoa học khả sinh trưởng, phát triển, chống chịu, tiềm năng suất giống lạc nghiên cứu ý nghĩa thực tiễn Tìm giống lạc khả sinh trưởng, phát triển tốt cho suất cao, phẩm chất tốt ... Yêu cầu - Theo dõi số đặc điểm hình thái đánh giá khả sinh trưởng, phát triển số giống lạc nghiên cứu - Xác định khả chống chịu bệnh gỉ sắt, héo xanh điều kiện ngọai cảnh bất lợi giống lạc - Đánh...
 • 69
 • 411
 • 0

luận văn thạc sĩ nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai triển vọng trong vụ xuânvụ thu đông 2009 tại thái nguyên

luận văn thạc sĩ nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng trong vụ xuân và vụ thu đông 2009 tại thái nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THU HIỀN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI CÓ TRIỂN VỌNG TRONG VỤ XUÂN VÀ VỤ THU ĐÔNG 2009 TẠI ... Xuất phát từ lợi ích nhu cầu thực tế nay, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống ngô lai triển vọng vụ Xuân vụ Thu Đông 2009 Thái Nguyên MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ... đổ giống ngô thí nghiệm vụ Xuân 2009 vụ Thu Đông 2009 Thái Nguyên Bảng 3.8 Tỷ lệ nhiễm sâu bệnh giống ngô thí nghiệm vụ Xuân 2009 vụ Thu Đông 2009 Thái Nguyên Bảng 3.9 Trạng thái cây, trạng thái...
 • 146
 • 184
 • 0

So sánh khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của một số giống lạc triển vọng trong vụ xuân 2009 tại Thừa Thiên Huế

So sánh khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của một số giống lạc có triển vọng trong vụ xuân 2009 tại Thừa Thiên Huế
... khả sinh trưởng, phát triển cho suất số giống lạc triển vọng vụ xuân 2009 Thừa Thiên Huế 1.2 Mục đích - Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển, suất giống địa bàn nghiên cứu - Đánh giá khả ... cao giống đối chứng cao giống LDH 01: 30,25 tạ/ha Như vậy, qua nghiên cứu thí nghiệm thấy giống khả sinh trưởng, phát triển cho suất cao Bên cạnh số giống cho suất thấp DT2, NH2 Trong giống ... tới suất giống Giống NH4 bị sâu bệnh hại nhất, NH2 giống bị hại nặng 5.1.5 Năng suất giống Trong giống tham gia thí nghiệm giống NH suất thấp thấp giống đối chứng DT 2, giống lại nang suất...
 • 37
 • 320
 • 2

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của một số giống dưa chuột triển vọng trong vụ Xuân Hè 2009 tại Trung tâm Giống cây trồng Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của một số giống dưa chuột có triển vọng trong vụ Xuân Hè 2009 tại Trung tâm Giống cây trồng Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
... sánh đánh giá khả sinh trưởng, phát triển cho suất giống dưa chuột triển vọng từ chọn giống thích hợp với điều kiện địa phương để phục vụ sản xuất - Chọn giống chất lượng nông sản tốt, giá ... Thí nghiệm tiến hành Trung tâm giống trồng Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, vụ xuân 2009 * Các biện pháp kỹ thuật áp dụng 15 - Làm đất: Do rễ dưa chuột phát triển yếu nên phải làm ... ngày phù hợp với cấu trồng Thừa Thiên Huế vụ Xuân - Về khả sinh trưởng phát triển Giống TN 404 khả sinh trưởng phát triển tốt điều kiện thời tiết địa phương chiều cao số cao đạt 160,9 cm...
 • 47
 • 1,122
 • 1

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của một số giống dưa chuột triển vọng trong vụ Xuân Hè 2009 tại Trung tâm Giống cây trồng Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất của một số giống dưa chuột có triển vọng trong vụ Xuân Hè 2009 tại Trung tâm Giống cây trồng Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
... sánh đánh giá khả sinh trưởng, phát triển cho suất giống dưa chuột triển vọng từ chọn giống thích hợp với điều kiện địa phương để phục vụ sản xuất - Chọn giống chất lượng nông sản tốt, giá ... Thí nghiệm tiến hành Trung tâm giống trồng Tứ Hạ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, vụ xuân 2009 * Các biện pháp kỹ thuật áp dụng 15 - Làm đất: Do rễ dưa chuột phát triển yếu nên phải làm ... gian không giống Một giống đánh giá giống tốt phải giống khả 19 sinh trưởng phát triển tốt, thời gian sinh trưởng tương đối ngắn, thích ứng rộng với điều kiện thời tiết tiềm cho suất cao...
 • 24
 • 294
 • 2

Nghiên cứu các đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô nếp lai triển vọng trong vụ xuân năm 2008 tại xã nghi phong nghi lộc nghệ an

Nghiên cứu các đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô nếp lai có triển vọng trong vụ xuân năm 2008 tại xã nghi phong  nghi lộc  nghệ an
... người dân Xuất phát từ yêu 15cầu thực tiễn đó, tiến hành nghi n cứu đề tài Nghi n cứu số đặc điểm 1 6sinh trưởng, phát triển số giống ngô nếp lai triển vọng 1 7trong vụ xuân 2008 đất cát pha ... vụ sản xuất mà dẫn chứng ngô 1 3lai Số 6, S1, M1, M2, chíng đặc điểm sau 14 +) Ngô lai Số so với ngô lai Số số đặc điểm 15 * Hà Nội suất ngô lai Số vụ xuân 1977 đạt 32,5 tạ/ha 16 Số vụ xuân ... lý giống ngô nếp thời kỳ chín sáp Nghi n cứu suất yếu tố cấu thành suất giống ngô nếp Nghi n cứu phẩm chất giống ngô nếp 73 Đối tượng, phạm vi nội dung nghi n cứu Đối tượng giống ngô nếp lai có...
 • 33
 • 466
 • 0

Đề tài “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai triển vọng trong vụ Xuânvụ Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên " pdf

Đề tài “Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng trong vụ Xuân và vụ Thu Đông 2009 tại Thái Nguyên
... hành thực đề tài: “Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống ngô lai triển vọng vụ Xuân vụ Thu Đông 2009 Thái Nguyên MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Xác định số giống ngô lai triển vọng để giới ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÁC GIỐNG NGÔ THÍ NGHIỆM VỤ XUÂN VÀ THU ĐÔNG 2009 3.1.1 Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển giống ngô thí nghiệm vụ Xuân Thu ... gia, giống ngô lai quy ước loại là: Lai đơn, lai đơn cải tiến, lai ba, lai ba cải tiến, lai kép - Giống ngô lai không quy ước: Giống lai không quy ước giống lai, bố mẹ dòng Giống ngô lai...
 • 103
 • 346
 • 0

Báo cáo nông nghiệp: "NĂNG SUấT, CHấT LƯợNG MộT Số GIốNG Cỏ TRồNG TRONG Vụ ĐÔNG - XUÂN TạI Hà NộI Và BắC NINH" ppt

Báo cáo nông nghiệp:
... trồng thử nghiệm vờn tiêu bản, 04 giống cỏ sau đợc tiếp tục trồng điều kiện vụ đông- xuân địa bn tỉnh Bắc Ninh v Trờng Đại học Nông nghiệp (ĐHNN) H Nội : - Cỏ setaria (Setaria sphacelata); - Cỏ ... giống cỏ có nguồn gốc ôn đới Gia Lâm-H Nội v Tân Yên - Bắc Giang vụ đông- xuân cho suất thấp (Bùi Quang Tuấn, 2006a; Bùi Quang Tuấn, 2006b) Khảo sát suất giống cỏ hòa thảo: cỏ voi, cỏ Ghi nê, cỏ ... chất xanh, chất khô v protein cỏ setaria v cỏ thừng (giống địa phơng Bắc Ninh) có tiềm so với giống lại điều kiện vụ đông- xuân 3.2 Tỷ lệ lá/(thân + lá) v tỷ lệ tiêu hóa invitro giống cỏ Các chất...
 • 6
 • 156
 • 0

Đánh giá một số giống bông thuần chín sớm triển vọng trong vụ khô tưới tại nha hố, ninh thuận

Đánh giá một số giống bông thuần chín sớm có triển vọng trong vụ khô có tưới tại nha hố, ninh thuận
... tìm số dòng triển vọng suất cao, khả kháng sâu bệnh, chất lượng xơ tốt, chín sớm Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá số giống chín sớm triển vọng vụ khô tưới Nha Hố, Ninh Thuận ... 4.5: Chất lượng xơ giống tham gia thí nghiệm vụ khô 2015 Nha Hố, Ninh Thuận 33 Bảng 4.6: Một số tiêu dòng /giống chín sớm triển vọng chọn lọc vụ khô 2015 Nha Hố, Ninh Thuận 34 DANH ... thuộc nhóm chín trung bình chín muộn (thời gian sinh trưởng > 150 ngày) Trước thực tế việc triển khai đề tài Đánh giá số giống chín sớm triển vọng vụ khô tưới Nha Hố, Ninh Thuận cần thiết...
 • 64
 • 192
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: truong phat trien va nang suat cua mot so giong lac trien vong trong vu dong xuan va he thunghiên cứu sử dụng thức ăn thô xanh cho bò trong vụ đông xuân tại một số tỉnh miền núi phía bắnghiên cứu sử dụng thức ăn thô xanh cho bò trong vụ đông xuân tại một số tỉnh miền núi phía bắc3 10 một số thl cà chua triển vọng trong vụ xuân hè năm 2015kết quả nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của 6 giống đậu tương triển vọng trồng vụ đông năm 2014ảnh hưởng của phân đạm đến sinh trưởng phát triển năng suất và chất lượng của một số giống khoai lang trong vụ đông xuân 2011 2012 tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ ankhảo sát một số mẫu giống cà chua trong vụ đông xuân 2012nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống cà chua trồng trong vụ đông xuân và xuân hè tại bình định3 4 biểu đồ so sánh tỷ lệ sống tại thời điểm sơ sinh và cai sữa ở hai vụ đông xuân và hè thunăng suất và yếu tố cấu thành năng xuất của x20 và các giống có triển vọng khác vụ xuân 1994 tại trung tâm lúa văn điểnluan van thac si cong tac pho bien giao duc phap luạt huyen bo trach quang binh thuc trang va giai phápkết quả đánh giá đặc điểm nông sinh học của các mẫu giống hành củ trong điều kiện vụ đông xuân tại gia lâm hà nộikhóa luận tốt nghiệp toán họcchuỗi fourier và  khai triển một số hàm số thành chuỗi fourierkhảo nghiệm một số giống lúa chất lượng cao có triển vọng vụ đông xuân 2009 – 2010 tại vĩnh thủy – vĩnh linh – quảng trịđánh giá tính kháng phèn của một số giống lúa có triển vọng ở đồng tháp mườiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Chemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)Tác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai93 nguyen nhat minh phuong 310 316bài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoay