ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 4

de kiem tra hoc ki I - lop 11- 2008

de kiem tra hoc ki I - lop 11- 2008
... độ dòng i n qua mạch qua i n trở c Tính hiệu i n hai đầu i n trở i n trở d Tính hiệu i n hai i m M N Muốn đo hiệu i n UMN cực dơng vôn kế Ph i mắc vào i m nào? M R5 N R4 + - R3 E,r ... Phần II: B i tập tự luận(7 i m) Câu 1: (3 i m) Một tụ i n phẳng không khí có i n dung 1000 pF khoảng cách hai d = 1mm Tích i n cho tụ d i hiệu i n 60 V a Tính i n tích tụ i n cờng độ i n ... i n trờng tụ i n b Sau đó, ngắt tụ i n kh i nguồn i n thay đ i khoảng cách d hai H i ta tốn công, tăng hay giảm d? Câu : (4 i m) R2 R1 Cho mạch i n có sơ đồ nh hình vẽ Cho biết: E= 40 V,...
 • 2
 • 901
 • 4

DE KIEM TRA HOC KI I LOP 9..

DE KIEM TRA HOC KI I LOP 9..
... c©n t i K 0,25 V× t©m ®êng trßn ngo i tiÕp tam gi¸c lµ giao i m ba ®êng trung trùc cđa tam gi¸c, vµ t©m ®¬ng trßn n i tiÕp tam gi¸c lµ giao i m ba ®êng ph©n gi¸ccđa tam gi¸c ®ã Nªn t©m hai ®êng ... ®êng th¼ng vu«ng gãc v i AB c¾t tia FM ë i m I Tõ B kỴ ®êng th¼ng song song v i OI c¾t tia FM ë i m K a) Chøng minh FI ⊥OM vµ MF.MI = R2 b) Chøng minh KB lµ tiÕp tun cđa ®êng trßn (O;R) c) X¸c ... chØ giao ®Ĩm ba ®êng trung trùc vµ giao i m ba ®¬ng ph©n gi¸c cđa tam gi¸c trïng i u ®ã xÈy vµ chØ tam gi¸c ®ã lµ tam gi¸c ®Ịu (t/c tam gi¸c ®Ịu) 0.25 Tõ ®ã ph i xÈy tam gi¸c KMB lµ tam gi¸c...
 • 5
 • 847
 • 5

đề kiểm tra học I lớp 12

đề kiểm tra học kì I lớp 12
... 21 Câu 16: Dấu hiệu đặc trưng để nhận biết gen di truyền NST gi i tính Y A Được di truyền gi i dị giao tử B Luôn di truyền theo dòng bố C Chỉ biểu đực D Không phân biệt gen tr i hay gen lặn Câu ... tổng hợp ngẫu nhiên từ lo i ribônuclêôtit U X v i tỉ lệ ngang nhau, theo lí thuyết có ba tỉ lệ phần trăm ba bao nhiêu? A 8; 12, 5% B 6;16,7% C 4; 25% D 2; 50% II Phần riêng Thí sinh học chương trình ... cho ru i dấm F1 dị hợp tử lai v i ru i có kiểu gen AB , F2 thu kết phân tính : aB A xám, cánh d i : ru i đen, cánh d i B xám, cánh d i : ru i đen, cánh d i C xám, cánh cụt : xám, cánh d i : đen,...
 • 7
 • 975
 • 8

Đề kiểm tra học I lớp 10 -cơ bản

Đề kiểm tra học kì I lớp 10 -cơ bản
... Lớp 10A2-10A4-10A5 Đáp án A O G B I B i tập trắc nghiệm Câu h i nhiều lựa chọn Câu Đáp án D B B C C 3N A r P1 Câu h i ghép đ i Tr i Ph i e h a f b c g O O Hình d Ii tập tự luận Biểu diễn ... 1N Tìm trọng lợng ph i treo C để hệ cân Cho biết : OA = AC C O 4N Hình Phần làm I B i tập trắc nghiệm Câu h i nhiều lựa chọn Câu Đáp án A C O Câu h i ghép đ i Tr i Ph i Ii tập tự luận 4N Hình ... tập trắc nghiệm 0,5 i m/câu ì câu = i m 0,5 i m/câu ì câu = i m Ii tập tự luận Biểu diễn lực tác dụng lên : 0,5 i m r r r Viết đợc mômen P , P1 , P2 trục quay O : 1,5 i m Viết đợc quy...
 • 3
 • 846
 • 6

Đề kiểm tra học I lớp 10

Đề kiểm tra học kì I lớp 10
... n i dung: đảm bào n i dung sau: - Lai lịch nhân vật - Các hành động, l i n i việc làm m i quan hệ v i việc diễn biến cốt truyện - Quan hệ An Dương Vương v i nhân vật khác truyện - Viết văn l i ... văn Biểu i m: - i m 3: Đáp ứng n i dung trên, văn viết tr i chảy, có cảm xúc - i m 1, 2: Đáp ứng n i dung trên, v i sai sót diễn đạt n i dung Câu 2: (4 i m) * Về kĩ năng: Có kĩ làm văn biểu ... đẹp riêng tác phẩm Biểu i m: - i m 4,3: Đáp ứng đặc i m n i dung nghệ thuật Văn viết tr i chảy, có cảm xúc, mắc l i tả - i m 1, 2: Có kiến thức song v i sai sót diễn đạt n i dung ...
 • 4
 • 414
 • 0

Đề kiểm tra học I lớp 9 Ngữ văn

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 Ngữ văn
... ch i cách ồn , náo nhiệt B ch i cách lặng lẽ , kín đáo C.Ch i trò tiêu khiển có h i D Ch i trò d i dột nguy hiểm 16.L i tho i : Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng vào mồm mà làm c i giống Việt gian ... thức: A độc tho i B.đ i tho i C độc tho i n i tâm II Tự luận(6 đ) Hãy tởng tợng gặp gỡ trò chuyện v i ng i l i xe tác phẩm B i thơ tiểu đ i xe không kính Phạm Tiến Duật Viết văn kể l i gặp gỡ trò ... Hai ph i r i làng Dâu đến n i tản c B.Tâm trạng đau đớn , t i hổ ông Hai kh i phòng thông tin, trở nhà C.Tâm trạng đau đớn , t i hổ ông Hai nghe tin làng Dâu theo giặc D.Tâm trạng đau đớn , tủi...
 • 3
 • 717
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I lop 11 NC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I lop 11 NC
... B i 1: Có chất sau: m i quan hệ chúng Viết phương trình phản ứng B i 2: Hãy nhận biết dung dịch sau: gọn có B i 3: Cho 6,24 g hỗn hợp gồm (đktc) Viết phương trình ion rút phản ứng vừa đủ v i ... ml dung dịch là: A B v i 100 ml dung dịch C pH dung dịch sau trộn D Câu 10: Dãy chất sau có pH > ? A B C D Câu 11: Phản ứng hóa học sau v i M A : B C Câu 12: D phản ứng v i tất chất dãy sau cho ... vừa đủ v i 1,4 lít dung dịch a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Tính % kh i lượng chất hỗn hợp c) Tính nồng độ mol dung dịch Hãy lập dãy chuyển hóa biểu diễn Cho: H = 1, Cu = 64, Fe = 56,...
 • 2
 • 272
 • 1

DE KIEM TRA HOC KI I LOP 12 nam hoc 2010-2011

DE KIEM TRA HOC KI I LOP 12 nam hoc 2010-2011
... a strange idea B He said that what a strange idea it is C He explained it was what a strange idea D He exclaimed that it was such a strange idea 20 “Would you mind turning on the fan?” he said ... man is believed is living in New York C The wanted man is believed to be living in New York D That the wanted man is believed to be living in New York 19 “What a strange idea!” he said A He said ... the cinema with him that night B.He offered me to go to the cinema with him tonight C He asked me if I d like to go to the cinema with him tonight D He would like me to go to the cinema with him...
 • 5
 • 336
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I LỚP 5

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỚP 5
... IV Nhìn tranh i n từ thích hợp vào chỗ trống (4 ms) writing teaching reading singing doing America driving riding 1) She is ……………………a book a) 2) He ‘s ……………… a car b) 3) He is ………………… ... by bus We played a lot of exciting games We sang songs and danced around a big fire Phong won a prize in a word quiz I didn’t win anything, but I was very happy I told a funny story and everyone ... lesson d) 5) She is ……………………a bike e) 6) He is ……………his homework f) 7) I m from ………………… g) 8) She is ………………….a song j) V Read the passage and tick(√)true or false ( m ) My name’s Minh Last week...
 • 2
 • 360
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I - LỚP 9 NĂM HỌC 2010 - 2011

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP 9 NĂM HỌC 2010 - 2011
... half million tourists visited Egypt The population of Egypt is about fifty million and the capital is EL Qahira (Cairo), a busy city of just under nine million people Although the weather is hot ... half million tourists visited Egypt The population of Egypt is about fifty million and the capital is EL Qahira (Cairo), a busy city of just under nine million people Although the weather is hot ... visit Egypt last year? A 1.5 million B million C million Câu 37: Cairo is ……………… A a busy city of 50 million people C the capital of Egypt D a pyramid Câu 38: What is the most interesting sight...
 • 12
 • 236
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I - LỚP 8 NĂM HỌC 2010 - 2011

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP 8 NĂM HỌC 2010 - 2011
... Pyramids, which are near the city I like Cairo because it is big and exciting I have a lot of friends and it is easy to meet new people I am glad that I live here, but my mother doesn’t like it ... Must D Could 26 The Internet …………… more important in our life A is becoming B is thinking C is finding D is saying 27 The Y & Y ………… all members to participate in a recycling program A suggested ... country A I went fishing with my brother every day B I have gone fishing with my brother every day C I go to fish with my brother every day D I am going to fish with my brother every day 12 I and...
 • 4
 • 308
 • 0

Đề kiểm tra học I lớp 10 - Cơ bản

Đề kiểm tra học kì I lớp 10 - Cơ bản
... bị dừng l i đột ngột thân ng i tiếp tục chuyển độngdo có quán tính làm cho chân bị gập l i 1đ 1đ a) Chọn : + Gốc th i gian lúc hai xe xuất phát + Gốc tọa độ A + Chiều dơng chiều từ A t i B O vA ... ( 4đ ) - Trọng lực P - phản lực N - Lực ma sát trợt F mst - Vẽ hình, biểu diễn : 0,5đ v x N Fms y O P Phơng trình định luật II niu tơn : P + N + F = m a mst (1) 0,5đ = P = m.g 0,5đ b) Chiếu (1) ... B= ( h ) vB = - 40 km/h phơng trình chuyển động xe B : xB = x0B + vB.t = 120 40.t ( km, h ) b) Hai xe gặp chúng có tọa độ : x A = xB hay 60.t = 120 40.t - Tìm th i gian t = 1,2 h - Tìm vị trí...
 • 3
 • 371
 • 0

đề kiểm tra học I lớp 7(có đáp án)

đề kiểm tra học kì I lớp 7(có đáp án)
... 1.library 2.English Question II (0.25 x = 2ps) 1.am 2.watches 3.Music 4.Math 3.will visit 5.History 4.are reading Question III (0.3 x = 2ps) Ba’s family Reading watching talking listening cooking ... now he is reading the newspaper and listening to music His mother enjoys watching T.V but now she is cooking dinner in the kitchen His sister, Lan is listening to music and talking to her friend ... phone Ba is watching a film and talking to his dog Question IV (0.5 x = 2.5ps) 1.We will eat fist and rice 2.How far is it from Lai Chau to Dien Bien? 3.What time you get up? 4.Would you like to...
 • 3
 • 556
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra học kì 2 lớp 4đề kiểm tra học kì i lớp 9 môn toánđề kiểm tra học kì i lớp 7 môn ngữ vănđề kiểm tra học kì 1 lớp 4 môn toánđề kiểm tra học kì 1 lớp 4đề kiểm tra học kì 2 lớp 4 môn toánđề kiểm tra cuối kì i lớp 4 môn tiếng việtđề kiểm tra học kì i lớp 12 môn toánde kiem tra hoc ki 2 lop 4 mon lich su dia lyđề kiểm tra học kì i môn lịch sử lớp 4đề kiểm tra học kì i môn toán lớp 4đề kiểm tra học kì i tiếng việt lớp 4 1đề kiểm tra học kì i môn ngữ văn lớp 8đề kiểm tra học kì i môn sinh lớp 7đề kiểm tra học kì i môn hóa lớp 12PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại