Module giáo dục thường xuyên 25 một số vấn đề chung về chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ phạm xuân luận

Module Giáo dục thường xuyên 25- Một số vấn đề chung về chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, năng, chuyển giao công nghệ - Phạm Xuân Luận

Module Giáo dục thường xuyên 25- Một số vấn đề chung về chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ - Phạm Xuân Luận
... HV yêu c u, S GD& T t ch c gi i áp vào m t th i gian thích h p Hoạt động 1: Nêu số vấn đề chung Chương trình GDTX đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, năng, chuyển giao công nghệ ... Hoạt động 2: Thảo luận ý nghĩa, vai trò Chương trình GDTX đáp ứng yêu cầu người học cập nhật kiến thức, chuyển giao công nghệ việc nâng cao chất lượng sống người dân cộng đồng 2.1 MỤC TIÊU HOẠT ... theo l p h c t i TTHTC MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 41 F DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Ch ng trình giáo d c th ng xuyên áp ng yêu c u ng i h c, c p nh...
 • 36
 • 574
 • 0

Một số năng cần thiết để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, năng, chuyển giao công nghệ

Một số kĩ năng cần thiết để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ
... óng góp c a MỘT SỐ KĨ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 79 | cán b chuyên môn), a ph ng h ng gi i quy t v n b n hoá yêu c u i v i m i ng i dân c a c ng ng công tác v ... ng c ho c quy c b o v môi tr ng a ph ng MỘT SỐ KĨ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 89 | TÀI LIỆU THAM KHẢO (Của Phụ lục) B Giáo d c t o — UNESCO Hà N i, Hãy b o v tài ... (dành cho s tr l i n có ho c không) * Yêu c u câu h i — M c ích h i ph i rõ ràng, n gi n d hi u MỘT SỐ KĨ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 75 | — T ng phù h p i t ng, phù...
 • 24
 • 237
 • 0

Module Giáo dục thường xuyên 32- Một số vấn đề chung về nghiên cứu khoa học trong giáo dục thường xuyên - Phan Minh Tiến

Module Giáo dục thường xuyên 32- Một số vấn đề chung về nghiên cứu khoa học trong giáo dục thường xuyên - Phan Minh Tiến
... nghiên c u khoa h c c a giáo viên giáo d c th ng xuyên MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 33 Các giai o n nghiên c u Nhi m v nghiên c u Chuẩn bị nghiên cứu ... HIỆN VẤN ĐỀ, GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN; CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÓ THỂ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÓ HIỆU QUẢ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ... giáo d c th ng xuyên? Cho ví d minh ho MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 49 15 có th nghiên c u khoa h c có hi u qu l nh v c giáo d c th ng xuyên c n có...
 • 50
 • 282
 • 0

CHUYÊN đề GIÁO dục PHÁP LUẬT - THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGƯỜI HỌC, CẬP NHẬT KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

CHUYÊN đề GIÁO dục PHÁP LUẬT - THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGƯỜI HỌC, CẬP NHẬT KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TÀI LIỆU THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGƯỜI HỌC, CẬP NHẬT KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ... Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thực, kỹ năng, chuyển giao công nghệ bao gồm chương trình: chương trình giáo dục pháp luật, ... đình Chuyên đề 2: Pháp luật phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em Các chuyên đề biên soạn nhằm thực mục tiêu chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học cập nhật kiến thức, kỹ năng,...
 • 145
 • 566
 • 0

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGƯỜI HỌC, CẬP NHẬT KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGƯỜI HỌC, CẬP NHẬT KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TÀI LIỆU THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGƯỜI HỌC, CẬP NHẬT KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ... 2010 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thực, kỹ năng, chuyển giao công nghệ bao gồm chương trình: chương trình giáo dục pháp ... soạn nhằm thực mục tiêu chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ vấn đề mẻ, chưa tích lũy nhiều kinh nghiệm, yêu cầu người học...
 • 101
 • 86
 • 0

Một số vấn đề chung về án lệ trong các hệ thống pháp luật thuộc dòng học civil law

Một số vấn đề chung về án lệ trong các hệ thống pháp luật thuộc dòng học civil law
... pháp điển hình hình thành phát triển truyền thống pháp luật án lệ Vị trí án lệ hệ thống pháp luật thuộc dòng học civil law Trong hệ thống pháp luật thuộc dòng họ Civil Law, nguyên tắc, giải pháp ... thứ yếu hệ thống pháp luật Civil law án lệ có vị trí riêng, định hệ thống Và dần trở thành nguồn luật thức dòng họ pháp luật civil law hai dòng họ pháp luật civil law common law ngày có xu hướng ... nguồn pháp luật án lệ viện dẫn với mục đích xác định pháp luật, nguồn thực pháp luật luật lệ nguyên tắc pháp luật phát sinh từ quy định phủ, luật thành văn luật Còn common law Anh, Mĩ… gọi hệ thống...
 • 5
 • 339
 • 0

Module Giáo dục thường xuyên 23- Một số vấn đề về công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm giáo dục thường xuyên - Kiều Thị Bình

Module Giáo dục thường xuyên 23- Một số vấn đề về công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm giáo dục thường xuyên - Kiều Thị Bình
... GDTX 23 F XÂY DỰNG MODULE Hoạt động TÌM HIỂU MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN (VỊ TRÍ, VAI TRÒ, SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP) MỤC TIÊU Sau ... trung tâm ph i h p m c ích giáo d c HV c n thi t MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 23 NHIỆM VỤ HỌC TẬP Phi u h c t p 3.3 Theo Th y/cô, làm t t công tác ... gi i pháp t t nh t công tác CNL MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN | 19 NHIỆM VỤ HỌC TẬP Phi u h c t p 3.1 Theo Th y/cô, làm t t công tác CNL, nh ng vai...
 • 48
 • 328
 • 0

BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. ( MODULE TIỂU HỌC 41) MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC NĂNG SỐNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC.

BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. ( MODULE TIỂU HỌC 41) MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC.
... phng theo nm hc (ni dung bi dng 2); + Bi dng ỏp ng nhu cu phỏt trin ngh nghip liờn tc ca giỏo viờn (ni dung bi dng 3) Theo ú, hng nm mi giỏo viờn phi xõy dung k hoch v thc hin ba ni dung BDTX trờn ... DUNG T HC T BI DNG PHN KIN THC T CHN ( MODULE TIU HC 41) http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.annkate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 MT S VN CHUNG ... dc thng xuyờn vi cu trỳc gm ba ni dung bi dng trờn Trong ú, ni dung bi dng ó uc xỏc nh v th hin dui hỡnh thỳc cỏc module bi dng lm c s cho giỏo viờn t la chn ni dung bi dng phự hp xõy dng k hoch...
 • 17
 • 1,525
 • 0

Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục - Chương 2: Một số vấn đề chung về Thanh tra giáo dục

Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục - Chương 2: Một số vấn đề chung về Thanh tra giáo dục
... chuyên ngành) Thanh tra Nhà nước Thanh tra chuyên ngành Thanh tra Bộ Giáo dục Đào tạo Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh tra Phòng GD&ĐT Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thanh tra NN huyện, ... thuộc tỉnh Thanh tra Nhà nước TT Bộ - Ngành, Ủy ban Nhà nước, CQ thuộc Chính phủ Thanh tra Sở TT tỉnh, thành phố trực thuộc TW TT huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh 1.3 Thanh tra giáo dục (TTGD) ... niệm tra giáo dục Cơ sở khoa học TTGD Vị trí, chức TTGD Nhiệm vụ quyền hạn TTGD Nội dung TTGD Nguyên tắc đạo hoạt động TTGD Hình thức tra Phương thức hoạt động tra Khái niệm tra giáo dục 1.1 Thanh...
 • 27
 • 487
 • 3

Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục - Chương 1 - Một số vấn đề chung về kiểm tra nội bộ trường học

Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục - Chương 1 - Một số vấn đề chung về kiểm tra nội bộ trường học
... Luật giáo dục - NĐ phủ hướng dẫn thi hành Luật GD - Mục tiêu, kế hoạch giáo dục nhà trường - Điều lệ nhà trường - Chỉ thị năm học (hàng năm) Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo - Chỉ đạo Sở Giáo dục đào ... kiểm tra Hình thức KTNBTH Theo thời gian  Kiểm tra đột xuất  Kiểm tra định kỳ Theo nội dung  Kiểm tra toàn diện  Kiểm tra chuyên đề LOGO Hình thức KTNBTH (tt) Theo phương pháp  Kiểm tra ... hoạt động giáo dục  Điều kiện dạy – học, giáo dục phạm vi nội nhà trường Nhằm mục đích:  Phát triển nghiệp giáo dục nói chung  Phát triển nhà trường  Phát triển người giáo viên học sinh LOGO...
 • 33
 • 469
 • 5

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
... động sử dụng vốn Trên sở nguồn vốn mình, ngân hàng tiến hành hoạt động sử dụng vốn để tìm kiếm lợi nhuận Các hoạt động sử dụng vốn chủ yếu bao gồm: hoạt động ngân quỹ, hoạt động đầu tư, hoạt động ... nhuận hợp lý Công việc gọi hoạt động ngân quỹ *Hoạt động cho vay: Ngược lại với hoạt động ngân quỹ, hoạt động mang lại thu nhập cho ngân hàng, hoạt động cho vay lại hoạt động chủ yếu thường xuyên ... lớn đến chất lượng tín dụng ngân hàng Trước hết mặt quy mô tín dụng, sách tín dụng ngân hàng thời kỳ hạn chế tín dụng trung dài hạn có nghĩa quy mô tín dụng trung dài hạn ngân hàng bị thu hẹp Đó...
 • 18
 • 234
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
... Hà Nội có vốn điều lệ 50 tỷ VND b Vốn huy động: Nếu vốn tự có để đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh cuả ngân hàng thương mại vốn huy động nhân tố thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngân hàng mở rộng ... thiết vốn ngân hàng) 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn NHTM Ngân hàng tiến hành hoạt động có hiệu đủ vốn huy động nhiều vốn mà không sử dụng hết tức ngân hàng bị kẹt vốn Do hoạt ... tác huy động vốn nói riêng hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung đạt hiệu quả, ngân hàng phải quan tâm đến vấn đề cạnh tranh Cụ thể ngân hàng phải xác định rõ địa bàn hoạt động ngân hàng, ...
 • 34
 • 217
 • 0

Một số vấn đề chung về công táchuy động vốn ở ngân hàng thương mại

Một số vấn đề chung về công táchuy động vốn ở ngân hàng thương mại
... sung nh th no tu thuc ch yu vo hot ng huy ng ca ngõn hng ú Cơ cấu khoản huy động = Số dư khoản huy động Tổng vốn huy động - Ch tiờu ỏnh giỏ c cu cỏc khon huy ng: Mi loi tin gi cú cỏc yờu cu khỏc ... ton cho hot ng kinh doanh ngõn hng T l tin gi tit kim bỡnh quõn u ngi : Tổng số tiền gửi tiết kiệm địa bàn Tổng số dân cư địa bàn ỏnh giỏ mc huy ng c t dõn c, ta xột h s Nu t l ny cng cao ... trung vo mt s tiờu sau õy: Tỉ lệ quỹ đảm bảo khả toán = Dự trữ đảm bảo khả toán 100% Tổng vốn huy động T l qu m bo kh nng toỏn: Cỏc Ngõn hng Thng mi phi chp hnh t l ny nhm m bo an ton cho cỏc...
 • 20
 • 213
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
... – Xác định kết kinh doanh - Nội dung: dùng để xác định kết kinh doanh - Kết cấu: Bên nợ +Kết chuyển giá vốn hàng bán phát sinh kỳ +Kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp +Kết ... kế toán tập hợp chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Thương mại dịch vụ: Tổ chức kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ doanh nghiệp khác nói chung phương pháp kế toán thực việc ghi chép, ... điều hành, quản lý doanh nghiệp 1.2 Kế toán tập hợp chi phí doanh nghiệp thương mại dịch vụ: 1.2.1 Kế toán tập hợp chi phí: Bất kỳ doanh nghiệp nào, để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh phải...
 • 23
 • 367
 • 0

Một số vấn đề chung về bảo hiểm vật chất xe cơ giới và giám định, bồi thường.

Một số vấn đề chung về bảo hiểm vật chất xe cơ giới và giám định, bồi thường.
... Hợp đồng bảo hiểm vật chất xe giới gồm nội dung chủ yếu sau: - Tiêu đề: tên, địa công ty bảo hiểm - Chủ thể bảo hiểm - Đối tợng bảo hiểm - Phạm vi bảo hiểm - Số tiền bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, ... định sống II- Nội dung bảo hiểm vật chất xe giới 1- Đối tợng bảo hiểm Đối tợng bảo hiểm thân xe với đầy đủ yếu tố sau: - Xe giới phải có giá trị cụ thể - Xe giới phải có giá trị sử dụng - Xe giới ... làm thủ tục bảo hiểm cho chủ xe họ có yêu cầu 3- Giá trị bảo hiểm số tiền bảo hiểm Giá trị bảo hiểm xe giới giá trị thực tế thị trờng xe thời điểm ngời tham gia bảo hiểm mua bảo hiểm Việc xác...
 • 22
 • 264
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số vấn đề chung về giáo dục đào tạo ở việt nammột số vấn đề chung về nông nghiệp trong tổ chức thương mại thế giới wtomột số vấn đề chung về dịch vụ ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trườngmột số vấn đề chung quanh phạm trù đạo đức họci một số vấn đề chung về bán phá giá và chống bán phá giá trong thương mại quốc tếmột số vân để chung về thương hiệu và tẩm quan trọng của thương hiệumột số vấn đề chung về ngân hàng thương mạimột số vấn đề chung về định giá chuyển giao của các tnc và cơ chế quản lý định giá chuyển giao của các nướcnội dung phân tích kế toán doanh thu bán hàng trong giao dịch bán hàng đại lý i một số vấn đề chung về doanh thumột số vấn đề chung về sở giao dịch hàng hóamột số vấn đề chung của tâm lý họcgiáo dục đáp ứng yêu cầu xã hộimột số vấn đề chủng tộctổng quan một số vấn đề chung về tín dụng trung dài hạn để thúc đẩy phát triển kinh tếmột số vấn đề chung về kế toánCông phá tiệm cận của đồ thị hàm sốđề thi thử Toán THPT quốc gia 2018 tạp chí toán học tuổi trẻ lần 1Bài giảng thống kê ứng dụng trong quản lý xây dựng Lê Hoài LongCAU HOI ON THI TO TUNG HINH SUKiểm soát và đánh giá chất lượng công trình XD trong giai đoạn khảo sát và thiết kếTổ chức lao động và năng suất lao động trong xây dựngAVR là họ vi điều khiển 8 bit theo công nghệ mớiBÀI tập CHƯƠNG 2 Kinh tế vi môBài 16. Sóng. Thủy triều. Dòng biểnSINH HOẠT HÀNG TUẦN PHÒNG 18Deutsch lernen mit spielen und raetselnSo gehts noch besser 2014đề cương vật liệu khí cụ điện15 TOPICS hhhhhhhhhhhhhĐề cương ôn thi học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm học 2016 2017CHẤT LƯỢNG đào tạo kỹ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học NÔNG lâm TP HCMDÒ tìm điểm làm VIỆC cực đại TRONG hệ THỐNG PIN QUANG điện BẰNG PHƯƠNG PHÁP LOGIC mờDẠY học THỰC HÀNH IN OFFSET NÂNG CAO THEO lý THUYẾT NHẬN THỨC LINH HOẠT tại TRƯỜNG đại học sư PHẠM kỹ THUẬT TP HCMGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIAO TIẾP CHO học VIÊN NGHỀ TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG tại học VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAMGIÁO dục HỨNG THÚ học tập CHO SINH VIÊN TRƯỜNG đại học sư PHẠM kỹ THUẬT THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH